Návrh rozloženia a formátu kontingenčnej tabuľky

Po vytvorení kontingenčnej tabuľky a pridaní polí, ktoré chcete analyzovať, môžete vylepšiť rozloženie a formát zostavy, aby bolo čítanie údajov a vyhľadávanie v nich jednoduchšie. Rozloženie kontingenčnej tabuľky môžete upraviť zmenou formátu tabuľky a spôsobu zobrazovania polí, stĺpcov, riadkov, medzisúčtov, prázdnych buniek a čiar. Ak chcete zmeniť formát kontingenčnej tabuľky, môžete použiť preddefinovaný štýl, pruhované riadky a podmienené formátovanie.

Dôležité: Karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky na páse s nástrojmi obsahuje dve karty – Analyzovať (v programe Excel 2013 a novších verziách) alebo Možnosti (Excel 2010 a Excel 2010) a Návrh. V postupoch v tejto téme sa všade tam, kde je to možné, spomínajú obidve karty (Analyzovať aj Možnosti.

Zmena formátu rozloženia kontingenčnej tabuľky

Ak chcete zásadne zmeniť rozloženie kontingenčnej tabuľky alebo rôznych jej polí, môžete použiť tri formáty:

 • Stručný formát    zobrazuje položky z rôznych polí oblasti riadkov v jednom stĺpci a na odlíšenie položiek z rôznych polí používa zarážky. Pri použití stručného formátu zaberajú označenia riadkov menej miesta, vďaka čomu ostáva viac priestoru na číselné údaje. V stručnom formáte sa zobrazujú tlačidlá Rozbaliť a Zbaliť, čo umožňuje zobraziť alebo skryť podrobnosti. Stručný formát šetrí miesto a zlepšuje čitateľnosť kontingenčnej tabuľky, preto je predvoleným formátom rozloženia kontingenčných tabuliek.

  Kontingenčná tabuľka v stručnom formáte

 • Tabuľkový formát    zobrazuje v každom poli jeden stĺpec a poskytuje priestor na hlavičky polí.

  Kontingenčná tabuľka v tabuľkovom formáte

 • Formát prehľadu    je podobný ako tabuľkový formát. Pri použití formátu prehľadu je však v hornej časti každej skupiny možné zobraziť medzisúčty, pretože položky v ďalšom stĺpci sa zobrazujú o jeden riadok nižšie ako aktuálna položka.

  Kontingenčná tabuľka vo formáte prehľadu

Zmena kontingenčnej tabuľky na stručný formát, formát prehľadu alebo tabuľkový formát

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Rozloženie zostavy a potom použite jeden z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zabrániť horizontálnemu rozšíreniu súvisiacich údajov mimo obrazovku a minimalizovať nutnosť posúvať zobrazenie, kliknite na položku Zobraziť v stručnom formáte.

   V stručnom formáte sú polia obsiahnuté v jednom stĺpci a štandardne zobrazujú vzťah vnorených stĺpcov.

  • Ak chcete zobraziť prehľad údajov v klasickom štýle kontingenčnej tabuľky, kliknite na položku Zobraziť formou prehľadu.

  • Ak chcete všetky údaje zobraziť v tradičnom tabuľkovom formáte a jednoducho kopírovať bunky do iného hárka, kliknite na položku Zobraziť formou tabuľky.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Zmena spôsobu zobrazenia označení položiek vo formáte rozloženia

 1. V kontingenčnej tabuľke vyberte pole riadka.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

  Vo formáte prehľadu alebo v tabuľkovom formáte môžete tiež dvakrát kliknúť na pole riadka a prejsť na krok 3.

 2. Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Aktívne pole na položku Nastavenie poľa.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Pole – nastavenie kliknite na kartu Rozloženie a tlač a potom v časti Rozloženie vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť položky polí vo forme prehľadu, kliknite na možnosť Zobraziť označenia položiek formou prehľadu.

  • Ak chcete zobraziť alebo skryť menovky z ďalšieho poľa v rovnakom stĺpci v stručnom formáte, kliknite na položku Zobraziť označenia položiek formou prehľadu a potom vyberte položku Zobraziť označenia z ďalšieho poľa v rovnakom stĺpci (kompaktný formulár).

  • Ak chcete zobraziť položky polí v tabuľkovom formáte, kliknite na možnosť Zobraziť označenia položiek formou tabuľky.

Zmena usporiadania polí v kontingenčnej tabuľke

Požadované konečné rozloženie získate pridaním, preskupením alebo odstránením polí. Tieto zmeny môžete vykonať použitím zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

Ak sa zoznam polí kontingenčnej tabuľky nezobrazuje, uistite sa, že kontingenčná tabuľka je vybratá. Ak sa zoznam polí naďalej nezobrazuje, na karte Možnosti kliknite v skupine Zobraziť na položku Zoznam polí.

Ak sa nezobrazujú polia, ktoré chcete použiť v zozname polí kontingenčnej tabuľky, vyskúšajte obnovenie kontingenčnej tabuľky. Mali by sa zobraziť všetky nové polia, vypočítavané polia, ukazovatele, vypočítavané ukazovatele alebo rozmery, ktoré ste pridali od poslednej operácie. Na karte Možnosti kliknite v skupine Údaje na položku Obnoviť.

Ďalšie informácie o práci so zoznamom polí kontingenčnej tabuľky nájdete v téme Použitie zoznamu polí na usporiadanie polí v kontingenčnej tabuľke.

Pridanie polí do kontingenčnej tabuľky

Urobte aspoň jeden z nasledujúcich krokov:

 • V sekcii polí začiarknite políčka vedľa názvu každého poľa. Polia sa predvolene umiestnia do oblasti sekcie rozloženia, môžete však meniť ich usporiadanie.

  Predvolene sa textové polia pridajú do oblasti Označenia riadkov, číselné polia sa pridajú do oblasti Hodnoty a hierarchie dátumu a času OLAP (Online Analytical Processing) sa pridajú do oblasti Označenia stĺpcov.

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na názov poľa a potom výberom niektorého z príkazov Pridať do filtra zostavy, Pridať do označení stĺpca, Pridať do označení riadka alebo Pridať do hodnôt premiestnite pole do konkrétnej oblasti sekcie rozloženia.

 • Kliknite a podržte kurzor na názve poľa a potom presuňte pole zo sekcie polí do oblasti v sekcii rozloženia.

Kopírovanie polí v kontingenčnej tabuľke

V kontingenčnej tabuľke, ktorá je založená na údajoch z excelového hárka alebo na externých údajoch zo zdrojových údajov bez technológie OLAP, môžete do oblasti Hodnoty pridať rovnaké pole viac než raz a použitím funkcie Zobraziť hodnoty ako zobraziť rôzne výpočty. Môžete tak porovnávať výpočty vedľa seba, napríklad marže hrubého a čistého zisku, minimálne a maximálne objemy predaja alebo počet zákazníkov a percento celkového počtu zákazníkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie rozličných výpočtov v poliach hodnôt kontingenčnej tabuľky.

 1. Kliknite a podržte kurzor na názve poľa v sekcii polí a potom presuňte pole do oblasti Hodnoty v sekcii rozloženia.

 2. Krok 1 opakujte toľkokrát, koľkokrát chcete pole skopírovať.

 3. V každom skopírovanom poli požadovaným spôsobom zmeňte súhrnnú funkciu alebo vlastný výpočet.

  Poznámky: 

  • Keď do oblasti Hodnoty pridáte dve alebo viacero polí, či už ide o kópie toho istého poľa alebo o rozličné polia, zoznam polí automaticky pridá do oblasti Hodnoty označenie Stĺpec hodnôt. Toto pole môžete použiť na presun poľa nahor alebo nadol v oblasti Hodnoty. Označenie Stĺpec hodnôt môžete premiestniť do oblasti Označenia stĺpcov alebo Označenia riadkov. Toto označenie však nie je možné premiestniť do oblasti Filtre zostavy.

  • Pole môžete pridať iba raz do oblasti Filter zostavy, Označenia riadkov alebo Označenia stĺpcov (bez ohľadu na to, či ide o číselný alebo nečíselný typ údajov). Ak sa pokúsite pridať rovnaké pole viac než jedenkrát – napríklad do oblastí Označenia riadkov a Označenia stĺpcov v sekcii rozloženia, pole sa automaticky odstráni z pôvodnej oblasti a vloží sa do novej oblasti.

  • Ďalším spôsobom pridania rovnakého poľa do oblasti Hodnoty je použitie vzorca (tzv. vypočítaný stĺpec), ktorý používa rovnaké pole vo vzorci.

  • Rovnaké pole nie je možné pridať viac ako raz v kontingenčnej tabuľke, ktorá je založená na zdroji údajov OLAP.

Zmena usporiadania polí v kontingenčnej tabuľke

Na zmenu usporiadania alebo umiestnenia existujúcich polí môžete použiť niektorú zo štyroch oblastí v dolnej časti sekcie rozloženia:

Zostava kontingenčnej tabuľky

Popis

Kontingenčný graf

Popis

Hodnoty    

Používa sa na zobrazenie súhrnných číselných údajov.

Hodnoty    

Používa sa na zobrazenie súhrnných číselných údajov.

Označenia riadkov    

Používajú sa na zobrazenie polí ako riadkov v bočnej časti zostavy. Riadok na nižšej pozícii je vnorený do riadku nachádzajúceho sa hneď nad ním.

Pole osi (kategórie)    

Používa sa na zobrazenie polí ako osí v grafe.

Označenia stĺpcov    

Používajú sa na zobrazenie polí ako stĺpcov v hornej časti zostavy. Stĺpec na nižšej pozícii je vnorený do stĺpca nachádzajúceho sa hneď nad ním.

Označenia polí legendy (radov)    

Používajú sa na zobrazenie polí v legende grafu.

Filter zostavy    

Používa sa na filtrovanie celej zostavy podľa vybratej položky vo filtre zostavy.

Filter zostavy    

Používa sa na filtrovanie celej zostavy podľa vybratej položky vo filtre zostavy.

Ak chcete preusporiadať polia, kliknite na názov poľa v jednej z oblastí a potom vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:

Vybratá položka

Akcia

Premiestniť nahor   

Premiestni pole v oblasti o jedno miesto nahor.

Premiestniť nadol   

Premiestni pole v oblasti o jedno miesto nadol.

Premiestniť na začiatok   

Premiestni pole na začiatok oblasti.

Premiestniť na koniec   

Premiestni pole na koniec oblasti.

Premiestniť do filtra zostavy   

Premiestni pole do oblasti filtra zostavy.

Premiestniť do označení riadkov   

Premiestni pole do oblasti označení riadkov.

Premiestniť do označení stĺpcov   

Premiestni pole do oblasti označení stĺpcov

Premiestniť do hodnôt   

Premiestni pole do oblasti hodnôt.

Nastavenie poľa hodnoty, Nastavenie poľa   

Zobrazí sa dialógové okno Pole – nastavenie alebo Nastavenie poľa hodnoty. Ak chcete získať ďalšie informácie o týchto nastaveniach, kliknite na tlačidlo Pomocníka obrázok tlačidla v hornej časti dialógového okna.

Môžete tiež kliknúť a podržať kurzor na názve poľa a potom presunúť pole medzi sekciami poľa a rozloženia a medzi jednotlivými oblasťami.

Odstránenie polí z kontingenčnej tabuľky

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Ak sa nezobrazuje zoznam polí kontingenčnej tabuľky, na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Zobraziť na položku Zoznam polí.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Ak chcete odstrániť pole, v zozname polí kontingenčnej tabuľky vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • V zozname polí kontingenčnej tabuľky zrušte začiarknutie políčka vedľa názvu poľa.

   Poznámka: Zrušením začiarknutia políčka v zozname polí odstránite zo zostavy všetky výskyty poľa.

  • V oblasti rozloženia kliknite na názov poľa a potom na položku Odstrániť pole.

  • Kliknite a podržte kurzor na názve poľa v sekcii rozloženia a potom presuňte pole mimo zoznamu polí kontingenčnej tabuľky.

Zmena rozloženia stĺpcov, riadkov a medzisúčtov

Ak chcete ďalej vylepšiť rozloženie kontingenčnej tabuľky, môžete zmeniť rozloženie stĺpcov, riadkov a medzisúčtov. Môžete nastaviť zobrazovanie medzisúčtov nad riadkami alebo vypnúť hlavičky stĺpcov. Môžete tiež zmeniť usporiadanie jednotlivých položiek v rámci riadka alebo stĺpca.

Zapnutie a vypnutie hlavičiek polí stĺpcov a riadkov

 1. Kliknite na kontingenčnú tabuľku.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Ak chcete prepnúť medzi zobrazením a skrytím hlavičiek polí, na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Zobraziť na položku Hlavičky polí.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Zobrazenie medzisúčtov nad alebo pod príslušnými riadkami

 1. V kontingenčnej tabuľke vyberte pole riadka, v ktorom chcete zobraziť medzisúčty.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

  Tip: Vo formáte prehľadu alebo v tabuľkovom formáte môžete tiež dvakrát kliknúť na pole riadka a prejsť na krok 3.

 2. Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Aktívne pole na položku Nastavenie poľa.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Pole – nastavenie na karte Medzisúčty a filtre kliknite v časti Medzisúčty na položku Automaticky alebo Vlastné.

  Poznámka:  Ak vyberiete položku Žiadne, medzisúčty sa vypnú.

 4. Na karte Rozloženie a tlač kliknite v časti Rozloženie na položku Zobraziť označenia položiek formou prehľadu a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť medzisúčty nad riadkami, pre ktoré bol medzisúčet vypočítaný, začiarknite políčko Zobraziť medzisúčty v hornej časti každej skupiny. Táto možnosť je vybratá predvolene.

  • Ak chcete zobraziť medzisúčty pod riadkami, pre ktoré bol medzisúčet vypočítaný, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť medzisúčty v hornej časti každej skupiny.

Zmena poradia položiek riadka alebo stĺpca

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • V kontingenčnej tabuľke kliknite pravým tlačidlom myši na označenie riadka alebo stĺpca alebo na položku v označení, ukážte na položku Premiestniť a potom použitím jedného z príkazov v ponuke Premiestniť premiestnite položku.

 • Vyberte položku v označení riadka alebo stĺpca, ktorú chcete premiestniť, a potom ukážte na dolný okraj bunky. Po zmene ukazovateľa na štvorsmerný ukazovateľ presuňte položku na nové miesto. Nasledujúci obrázok znázorňuje, ako premiestniť položku riadka.

  Zrušiť schôdzu

Prispôsobenie šírky stĺpcov pri obnovení

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Kontingenčná tabuľka na položku Možnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky vykonajte na karte Rozloženie a formát v časti Formát niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete nastaviť automatické prispôsobenie stĺpcov kontingenčnej tabuľky najširšej textovej alebo číselnej hodnote, začiarknite políčko Prispôsobiť šírky stĺpcov pri aktualizácii.

  • Ak chcete zachovať aktuálnu šírku stĺpcov kontingenčnej tabuľky, zrušte začiarknutie políčka Prispôsobiť šírky stĺpcov pri aktualizácii.

Premiestnenie stĺpca do oblasti označení riadka alebo riadka do oblasti označení stĺpca

V záujme optimalizácie rozloženia a čitateľnosti kontingenčnej tabuľky môžete chcieť premiestniť pole stĺpca do oblasti označení riadka alebo pole riadka do oblasti označení stĺpca. Keď premiestnite stĺpec do riadka alebo riadok do stĺpca, meníte zvislú alebo vodorovnú orientáciu poľa. Túto operáciu možno popísať aj ako „otočenie“ riadka alebo stĺpca.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na pole riadka, ukážte na položku Premiestniť <názov poľa> a potom kliknite na položku Premiestniť <názov poľa> do stĺpcov.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na pole stĺpca a potom kliknite na položku Premiestniť <názov poľa> do riadkov.

 • Presuňte pole riadka alebo stĺpca do inej oblasti. Nasledujúci obrázok znázorňuje, ako premiestniť pole stĺpca do oblasti označení riadkov.

  Power BI – graf

  1. Kliknite na niektoré pole stĺpcov.

  2. Presuňte ho myšou do oblasti riadkov.

  3. Pole Šport sa stane poľom riadkov podobne ako pole Oblasť.

Zlúčenie alebo oddelenie buniek pre položky vonkajších riadkov a stĺpcov

Bunky pre položky vonkajších riadkov a stĺpcov môžete zlúčiť na vodorovné a zvislé vycentrovanie položiek alebo môžete bunky oddeliť na zarovnanie položiek zľava v poliach vonkajších riadkov a stĺpcov navrchu skupiny položiek.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Možnosti v skupine Kontingenčná tabuľka kliknite na položku Možnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom v časti Rozloženie začiarknite políčko Zlúčiť a vycentrovať bunky s označeniami alebo jeho začiarknutie zrušte.

Poznámka: V kontingenčnej tabuľke nemôžete použiť začiarkavacie políčko Zlúčiť bunky v rámci karty Zarovnanie.

Zmena zobrazovania prázdnych buniek, prázdnych riadkov a chýb

Občas sa môže stať, že údaje kontingenčnej tabuľky obsahujú prázdne bunky, prázdne riadky alebo chyby, ktorých zobrazovanie chcete zmeniť.

Zmena spôsobu zobrazenia chýb a prázdnych buniek

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Kontingenčná tabuľka na položku Možnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Možnosti kontingenčnej tabuľky kliknite na kartu Rozloženie a formát a potom v časti Formát vykonajte aspoň jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania chýb, začiarknite políčko Pri chybných hodnotách zobraziť. Do poľa zadajte hodnotu, ktorá sa má zobrazovať namiesto chýb. Ak chcete, aby sa chyby zobrazovali ako prázdne bunky, nechajte pole prázdne.

  • Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania prázdnych buniek, začiarknite políčko Pri prázdnych bunkách zobraziť a do textového poľa zadajte hodnotu, ktorá sa má zobraziť v prázdnych bunkách.

   Tip: Ak chcete zobraziť prázdne bunky, pole nechajte prázdne. Ak chcete zobraziť nuly, zrušte začiarknutie políčka.

Zobrazenie alebo skrytie prázdnych riadkov za riadkami alebo položkami

Pri riadkoch postupujte takto:

 • V kontingenčnej tabuľke vyberte pole riadka.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

  Tip: Vo formáte prehľadu alebo v tabuľkovom formáte môžete tiež dvakrát kliknúť na pole riadka a prejsť na krok 3.

 • Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Aktívne pole na položku Nastavenie poľa.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 • V dialógovom okne Pole – nastavenie na karte Rozloženie a tlač v časti Rozloženie začiarknite políčko Za každým označením položky vložiť prázdny riadok alebo jeho začiarknutie zrušte.

Pri položkách postupujte takto:

 • V kontingenčnej tabuľke vyberte požadovanú položku.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 • Na karte Návrh v skupine Rozloženie kliknite na položku Prázdne riadky a začiarknite políčko Vložiť za každú položku prázdny riadok alebo Po každej položke odstrániť prázdny riadok.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Poznámka: Pre prázdne riadky je možné použiť formátovanie znakov a buniek, nemožno v nich však zadať údaje.

Zmena zobrazenia položiek a menoviek bez údajov

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Kontingenčná tabuľka na položku Možnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Na karte Zobrazenie vykonajte v časti Zobrazenie jeden alebo viaceré z týchto krokov:

  • Ak chcete zobraziť položky bez údajov v riadkoch, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položky bez údajov v riadkoch, čím sa položky riadka bez hodnôt zobrazia alebo skryjú.

   Poznámka: Toto nastavenie je dostupné iba pre zdroj údajov OLAP (Online Analytical Processing).

  • Ak chcete zobraziť položky bez údajov v stĺpcoch, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položky bez údajov v stĺpcoch, čím sa položky stĺpca bez hodnôt zobrazia alebo skryjú.

   Poznámka: Toto nastavenie je dostupné iba pre zdroj údajov OLAP.

  • Keď v oblasti hodnôt nie sú žiadne polia a chcete zobraziť označenia položiek, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť menovky položiek, ak v oblasti hodnôt nie sú žiadne polia, čím sa označenia položiek v prípade, že v oblasti hodnôt nie sú žiadne polia, zobrazia alebo skryjú.

   Poznámka: Toto začiarkavacie políčko je použiteľné iba na kontingenčné tabuľky vytvorené použitím verzií Excelu starších než verzia Office Excel 2007.

Zmena alebo odstránenie formátovania

V galérii si môžete vybrať zo širokej škály štýlov kontingenčných tabuliek. Okrem toho môžete riadiť pruhovanie v zostave. Zmena formátu čísel poľa je rýchlym spôsobom použitia jednotného formátu v celej zostave. Môžete tiež pridať alebo odstrániť pruhovanie (striedanie tmavšieho a svetlejšieho pozadia) riadkov a stĺpcov. Pruhovanie zjednodušuje čítanie a kontrolu údajov.

Použitie štýlu na formátovanie kontingenčnej tabuľky

Výberom jedného z mnohých preddefinovaných štýlov (alebo rýchlych štýlov) kontingenčných tabuliek môžete rýchlo zmeniť vzhľad a formát kontingenčnej tabuľky.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Návrh v skupine Štýly kontingenčných tabuliek vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na niektorý zo zobrazených štýlov kontingenčných tabuliek alebo posúvajte zobrazenie galérie a prezrite si ďalšie štýly.

  • Ak chcete vidieť všetky dostupné štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie v dolnej časti posúvača.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

   Ak chcete vytvoriť vlastný štýl kontingenčnej tabuľky, kliknite na položku Nový štýl kontingenčnej tabuľky v dolnej časti galérie. Zobrazí sa dialógové okno Nový štýl kontingenčnej tabuľky.

Zmena formátu kontingenčnej tabuľky použitím pruhovania

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Návrh kliknite na skupinu Štýl kontingenčnej tabuľky – možnosti a urobte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pre riadky striedať formátovanie svetlejšou a tmavšou farbou, kliknite na položku Vyznačené riadky.

  • Ak chcete striedať formátovanie svetlejšou a tmavšou farbou pre stĺpce, kliknite na položku Vyznačené stĺpce.

  • Ak chcete do štýlu pruhovania zahrnúť hlavičky riadkov, kliknite na položku Hlavičky riadkov.

  • Ak chcete do štýlu pruhovania zahrnúť hlavičky stĺpcov, kliknite na položku Hlavičky stĺpcov.

   Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Odstránenie štýlu alebo formátu pruhovania z kontingenčnej tabuľky

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Návrh v skupine Štýly kontingenčnej tabuľky kliknite na tlačidlo Ďalšie v dolnej časti posúvača na zobrazenie všetkých dostupných štýlov a potom kliknite na položku Vymazať v spodnej časti galérie.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

Použitie podmieneného formátovania v kontingenčnej tabuľke

Použitie podmieneného formátovania umožňuje vizuálne skúmať a analyzovať údaje, odhaľovať závažné problémy a identifikovať vzory a trendy údajov. Podmienené formátovanie pomáha zodpovedať konkrétne otázky týkajúce sa údajov. Pri používaní podmieneného formátovania kontingenčnej tabuľky treba rozumieť dôležitým rozdielom:

 • Ak zmeníte rozloženie kontingenčnej tabuľky filtrovaním, skrytím úrovní, zbalením a rozbalením úrovni alebo premiestnením poľa, podmienený formát sa zachová dovtedy, kým neodstránite polia v základných údajoch.

 • Rozsah podmieneného formátu pre polia v oblasti Hodnoty môže byť založený na hierarchii údajov a je určený všetkými viditeľnými podradenými položkami (najbližšia nižšia úroveň v hierarchii) nadradenej položky (najbližšia vyššia úroveň v hierarchii) v riadkoch pre jeden alebo viacero stĺpcov, alebo stĺpce pre jeden alebo viacero riadkov.

  Poznámka: V hierarchii údajov podradené položky nededia podmienené formátovanie z nadradenej položky a nadradená položka nededí podmienené formátovanie od podradenej položky.

 • Existujú tri spôsoby určenia rozsahu podmieneného formátu polí v oblasti Hodnoty: podľa výberu, podľa zodpovedajúceho poľa a podľa hodnotového poľa.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie podmieneného formátovania.

Zmena formátu čísla v poli

 1. V kontingenčnej tabuľke vyberte požadované pole.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Aktívne pole na položku Nastavenie poľa.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

  Dialógové okno Pole – nastavenie zobrazí menovky a filtre zostavy a dialógové okno Nastavenie poľa hodnôt zobrazí hodnoty.

 3. V dolnej časti dialógového okna kliknite na položku Formát čísla.

 4. V dialógovom okne Formát buniek v zozname Kategória kliknite na formát čísla, ktorý chcete použiť.

 5. Vyberte preferované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na pole hodnoty a potom kliknúť na položku Formát čísla.

Zahrnutie formátovania servera OLAP

Ak ste pripojení k databáze OLAP (Online Analytical Processing) služieb Microsoft SQL Server Analysis Services, môžete určiť, aké formáty servera OLAP sa načítajú a zobrazia s údajmi.

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Údaje na položku Zmeniť zdroj údajov a potom na položku Vlastnosti pripojenia.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. V dialógovom okne Vlastnosti pripojenia kliknite na kartu Použitie a v časti Formátovanie servera OLAP vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť formátovanie čísel, ako je napríklad mena, dátumy a časy, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Formát čísla.

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť štýly písma, ako je tučné písmo, kurzíva, podčiarknutie alebo prečiarknutie, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Štýl písma.

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť farby výplne, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Farba výplne.

  • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť farby textu, začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Farba textu.

Zachovanie alebo zrušenie formátovania

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto kontingenčnej tabuľky.

  Na páse s nástrojmi sa zobrazí karta Nástroje pre kontingenčné tabuľky.

 2. Na karte Analyzovať alebo Možnosti kliknite v skupine Kontingenčná tabuľka na položku Možnosti.

  Obrázok pása s nástrojmi programu Excel

 3. Na karte Rozloženie a formát v časti Formát vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete uložiť rozloženie a formát kontingenčnej tabuľky, aby ste ho mohli použiť pri každej operácii s kontingenčnou tabuľkou, začiarknite políčko Zachovať formátovanie buniek pri aktualizácii.

  • Ak nechcete zachovať rozloženie a formát kontingenčnej tabuľky a pri každej operácii so zostavou kontingenčnej tabuľky chcete použiť predvolené rozloženie a formát, zrušte začiarknutie políčka Zachovať formátovanie buniek pri aktualizácii.

  Poznámka: Hoci táto možnosť ovplyvňuje aj formátovanie kontingenčného grafu, trendové spojnice, označenia údajov, chybové úsečky ani ďalšie zmeny konkrétnych radov údajov sa nezachovajú.

V službe Excel Online môžete v kontingenčnej tabuľke použiť zoradenie a filtrovanie či premiestniť polia tabuľky a zmeniť nastavenia poľa hodnôt v zozname polí, ale nemôžete zmeniť rozloženie údajov tabuľky. Ak chcete zmeniť rozloženie, musíte použiť počítačovú verziu. Pozrite si tému Návrh rozloženia a formátu kontingenčnej tabuľky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×