Návrh informačného panela dokumentu pomocou programu InfoPath

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok vysvetľuje použitie programu Microsoft Office InfoPath na navrhnutie informačného panela dokumentu, ktorý je priradený k dokumentom programov Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 a Microsoft Office PowerPoint 2007.

Obsah tohto článku

Čo sú to informačné panely dokumentov

Návrh informačného panela dokumentu

Vytvorenie alebo úprava vlastného informačného panela dokumentu pre typ obsahu služby SharePoint

Pridanie vlastného informačného panela dokumentu do dokumentu

Čo sú to informačné panely dokumentov

Informačný panel dokumentu, ktorý sa zobrazuje v dokumentoch programov Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 umožňuje používateľom zobraziť a zmeniť vlastnosti jednotlivého súboru alebo typu obsahu uloženého na server správy dokumentu, ako je lokalita pracovného priestoru dokumentov alebo knižnica založená na službe Windows SharePoint Services 3.0. Tieto vlastnosti nazývajúce sa aj metaúdaje predstavujú podrobnosti, ktoré súbor popisujú alebo identifikujú. Používatelia môžu vlastnosti využiť na organizovanie, identifikovanie a vyhľadanie dokumentov.

Informačný Panel dokumentu je Microsoft Office InfoPath 2007 formulár, ktorý je hosťovaný a zobrazený v rámci dokumentu. Nie je potrebné InfoPath vo svojom počítači nainštalovaný, ak chcete zobraziť informačný Panel dokumentu v dokumente systém Microsoft Office 2007, ale je potrebné Office InfoPath 2007 na vytvorenie alebo prispôsobenie informačné panely dokumentu. Napríklad, ak chcete prispôsobiť informačný Panel dokumentu na zobrazenie údajov z externých zdrojov ako je napríklad webová služba, musí používať Office InfoPath 2007 návrh informačného panela dokumentu.

Prispôsobením informačného panela dokumentu môžete pridať pracovnej logiky, ako je napríklad overenie údajov, alebo pridať vlastné vlastnosti, ktoré sú dôležité pre vašu organizáciu. Okrem toho, vytvorením časti šablóny bude obsahovať bežné polia, môžete usporiadať efektívne opätovne používať informačné panely dokumentu v rôznych Office, verzia 2007 typov dokumentov celej organizácii.

Na začiatok stránky

Návrh informačného panela dokumentu

Pri návrhu vlastného informačného panela dokumentu ste ju mohli použiť s viacerými dokumentmi Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007, alebo môžete vytvoriť viaceré informačné panely dokumentu. Napríklad, ak niektoré dokumenty sú priradené ku konkrétnemu projektu, môžete použiť jedinečné polia pre informačné panely dokumentu, ktoré sa používajú iba v týchto dokumentoch.

Aj v prípade, že vaša organizácia používa niekoľko informačné panely dokumentu, každá môže obsahovať viacero spoločné vlastnosti. Jednoducho opakovane používať spoločné vlastnosti pri návrhu informačného panela dokumentu, zvážte použitie časti šablóny. Vytvorenie a používanie častí šablóny, môžete zabezpečiť kľúča metaúdaje pre organizáciu je rovnaký štýl, štruktúru a správanie. Napríklad, vaša organizácia môže vyžadovať každý informačný Panel dokumentu tak, aby zahŕňalo pole s názvom funkcia okrem autora. Navrhnutím časť šablóny, ktorá používa tieto bežné polia môžete jednoducho opäť použiť časť šablóny v viaceré informačné panely dokumentu.

Nasledovný postup popisuje návrh informačného panela dokumentu na použitie s dokumentmi balíka Office, verzia 2007.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na položku Šablóna formulára.

 3. V galérii Založené na kliknite na položku Prázdne a potom kliknite na tlačidlo OK. Tým sa programu InfoPath umožní definovať zdroj údajov pri navrhovaní šablóny formulára.

  Šablónu formulára možno tiež založiť podľa dokumentu XML alebo schémy XML, ako sú napríklad vlastnosti jadra Dublin. Okrem toho šablónu formulára možno navrhnúť pomocou webovej služby, databázy alebo nastavení v knižnice pripojení údajov. V sekcii Pozrite tiež nájdete informácie o navrhovaní šablóny formulára založenej na zdroji údajov.

 4. Návrh šablóny formulára na použitie ako informačného panela dokumentu

  Vytvorením časti šablóny, ktorá bude obsahovať jednoduché polia, môžete v organizácii koordinovať efektívne opätovné používanie informačných panelov dokumentov v rôznych typoch dokumentov balíka Office, verzia 2007. Ak ste vytvorili časť šablóny a pridali ju na pracovnú tablu Ovládacie prvky, časť šablóny môžete vložiť do šablóny formulára pomocou nasledovného postupu.

  1. Kurzor umiestnite na šablónu formulára, kde chcete umiestniť časť šablóny.

  2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

  3. V časti Vlastné v zozname Vložiť ovládacie prvky kliknite na názov tej časti šablóny ktorú chcete vložiť.

   Časť šablóny sa zobrazí v ovládacom prvku sekcie v šablóne formulára. Môžete rozpoznať časti šablóny v šablóne formulára, pretože slová časť (časť šablóny: názov) sa zobrazia ako menovka sekcie, kde názov predstavuje názov súboru časti šablóny.

   Označenie v šablóne formulára označenie prítomnosti časti šablóny

 5. Zmeňte názov predvoleného zobrazenia a iných zobrazení v šablóne formulára.

  Aký je postup?

  1. V ponuke Zobraziť kliknite na príkaz Spravovať zobrazenia.

  2. Na pracovnej table Zobrazenia kliknite na zobrazenie, ktoré chcete premenovať, a potom kliknite na položku Zobraziť vlastnosti.

  3. Kliknite na kartu Všeobecné.

  4. Do poľa Názov zobrazenia zadajte nový názov zobrazenia.

  Poznámka: Ak šablóna formulára obsahuje iba jedno zobrazenie, pomenujte ho zmysluplne, ako napríklad Vlastné vlastnosti, pretože názov zobrazenia sa zobrazí v zozname Zobrazenia vlastností a možnosti pri prehliadaní informačného panela dokumentu v dokumente.

 6. Publikujte informačný panel dokumentu do priečinka zdieľanej siete.

  Aký je postup?

  1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať.

  2. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na prepínač V sieťovom umiestnení a potom na tlačidlo Ďalej.

  3. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

  4. Prejdite do zdieľaného sieťového priečinka, v ktorom chcete publikovať šablónu formulára a potom kliknite na tlačidlo OK.

  5. Na ďalšej strane sprievodcu overte, či cesta a názov šablóny formulára v poli Názov šablóny formulára sú správne a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Na ďalšej stránke sprievodcu, ak máte alternatívnej cesty do tohto zdieľaného sieťového priečinka, napríklad verejných Uniform Resource Locator (URL), zadajte cestu do poľa a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  7. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Publikovať.

   Ak sa šablóna formulára úspešne publikovala, na poslednej strane sprievodcu sa zobrazí potvrdenie.

  Informačný panel dokumentu môžete tiež publikovať na lokalite SharePoint. V časti Pozrite tiež nájdete informácie o publikovaní na lokalite SharePoint.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úprava vlastného informačného panela dokumentu pre typ obsahu služby SharePoint

Pri vytváraní typu obsahu lokality založeného na type obsahu dokumentu alebo type obsahu stĺpcov jadra Dublin , ktorý je dostupný na serveroch s programom Microsoft Office SharePoint Server 2007 , informačný panel dokumentu sa vytvorí automaticky na sledovanie vlastností SharePoint. Program Office InfoPath 2007 možno použiť na úpravu tohto typu informačného panela dokumentu rovnakým spôsobom, ako sa upravuje šablóna formulára programu InfoPath. Informačný panel dokumentu možno prispôsobiť nasledovnými spôsobmi:

 • Priradenie funkcií, ako je napríklad overovanie údajov alebo podmienené formátovanie.

 • Pridanie vedľajšieho prepojenia údajov na informačný panel dokumentu a následné pridanie ovládacích prvkov, ktoré zobrazujú údaje z polí v zdroji údajov.

 • Vytvorenie nového zobrazenia a následné pridanie časti šablóny obsahujúcej jednoduché polia, ktoré organizácia môže použiť na sledovanie údajov.

  Poznámka: Keď je informačný panel dokumentu založený na schéme typu obsahu SharePoint, informačný panel dokumentu nemožno prispôsobiť pridaním polí, ktoré nie sú súčasťou schémy. Na pridanie lebo odstránenie polí zo schémy typu obsahu musíte pridať alebo odstrániť stĺpce z typu obsahu.

Vytvorenie alebo úprava vlastného informačného panela dokumentu

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na položku šablóna formulára.

 3. V galérii Založené na kliknite na položku XML alebo schéma a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Nezačiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom, pretože informačný panel dokumentu sa zobrazí iba ako časť dokumentu balíka Office, verzia 2007, nie ako časť webovej stránky.

 4. V Sprievodcovi zdrojom údajov zadajte adresu URL servera SharePoint a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. V zozname Vyberte zoznam alebo web kliknite na názov požadovaného typu obsahu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Otvorí sa informačný panel dokumentu pre danú schému typu obsahu.

 7. Na informačnom paneli dokumentu vykonajte požadované zmeny a potom uložte šablónu formulára.

  Poznámka: Keďže informačný panel dokumentu je založený na schéme typu obsahu, ktorá je hlavným zdrojom údajov pre šablónu formulára, nemôžete informačný panel dokumentu prispôsobiť pridaním polí, ktoré nie sú časťou schémy. Ak chcete pridať alebo odstrániť polia z informačného panela dokumentu pridaním nových polí do schémy typu obsahu, musíte pridať alebo odstrániť stĺpce z typu obsahu.

 8. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať.

 9. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Ako šablóna informačného panela dokumentu pre typ obsahu lokality SharePoint alebo typ obsahu zoznamu (odporúča sa) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Poznámka: Položka Ako šablóna informačného panela dokumentu pre typ obsahu lokality SharePoint alebo typ obsahu zoznamu (odporúča sa) sa na tejto strane sprievodcu zobrazí iba po kliknutí na položku XML alebo schéma v kroku 3.

 10. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Publikovať.

  Ak sa šablóna formulára úspešne publikovala, na poslednej strane sprievodcu sa zobrazí potvrdenie.

Na začiatok stránky

Pridanie vlastného informačného panela dokumentu do dokumentu

Po vytvorení vlastného informačného panela dokumentu, ktorý musí priraďte k dokumentu predtým, ako ste ju mohli použiť. Na vykonanie tohto kroku musíte najprv aktivovať kartu vývojár na páse s nástrojmi v programoch, ktoré chcete použiť informačného panela dokumentu. Potom môžete určiť umiestnenie informačného panela dokumentu pomocou URL, UNC alebo URN cesta k súboru. Okrem toho môžete zobraziť informačný Panel dokumentu v predvolenom nastavení sa po otvorení dokumentu. Môžete tiež vybrať, či vlastné vlastnosti, ktoré ste vytvorili sú viditeľné v predvolenom nastavení sa po otvorení dokumentu.

Nasledovný postup vysvetľuje spôsob priradenia informačného panela dokumentu pre programy Office Word 2007, Office Excel 2007 alebo Office PowerPoint 2007.

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu názov programu, kde názov programu je názov programu, v ktorom pracujete. Môžete kliknúť napríklad na položku Možnosti programu Word.

 2. V dialógovom okne Možnosti programu názov programu kliknite na položku Obľúbené, začiarknite políčko Zobraziť kartu Vývojár na páse s nástrojmi a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Pás s nástrojmi je súčasťou rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

 3. Na páse s nástrojmi rozhrania Office Fluent kliknite na kartu Vývojár a potom kliknite na položku Panel dokumentov.

 4. V dialógovom okne Informačný panel dokumentu v časti Zadať vlastnú šablónu (URL, UNC alebo URN): zadajte umiestnenie informačného panela dokumentu, ktorý chcete pridať do dokumentu.

 5. Ak chcete, aby sa vlastné vlastnosti v dokumente zobrazovali predvolene, v zozname Zobraziť na základe predvoleného nastavenia kliknite na položku Prispôsobené vlastnosti.

 6. Ak chcete, aby sa informačný panel dokumentu zobrazoval predvolene, začiarknite políčko Pri otváraní dokumentu a pri jeho prvom uložení zobraziť informačný panel dokumentu.

Okrem zobrazenie alebo zmena vlastností v informačné panely dokumentu v dokumentoch Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007, v Office Word 2007 používateľov môžete pridať vlastnosti z informačného panela dokumentu ako ovládacie prvky vlastností dokumentu. Napríklad viaceré inštancie adresy spoločnosti môžete pridať ako vlastnosti ovládacích prvkov v dokumente. Tieto ovládacie prvky vlastností sa aktualizujú zmenené informácie v informačnom paneli dokumentu.

Ďalšie informácie o pridávaní vlastností do dokumentu programu Office Word 2007 nájdete v sekcii Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×