Návrh formulára s ohľadom na stav pracovného postupu

Microsoft Office InfoPath umožňuje navrhovanie formulárov na zobrazenie špecifických údajov, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu toku činností. Funguje to tak, že navrhnete šablónu formulára používajúcu pravidlá, ktoré budú vo formulároch na základe stavu toku činností spúšťať konkrétnu akciu. Takto je možné zjednodušiť procesy pri vypĺňaní formulárov.

V tomto článku sa popisuje, ako navrhnúť šablónu formulára na vyúčtovanie výdavkov tak, aby sa automaticky zobrazili rôzne zobrazenia šablóny formulára v závislosti od stavu priradeného toku činností schvaľovania. Pred začatím toku činností napríklad formulár zobrazí zobrazenie Výdavky s opakujúcou sa tabuľku, do ktorej môžu používatelia zadávať výdavky. Ak je stav toku činností Prebieha, formulár zobrazí zobrazenie Súhrn výdavkov, ktoré zobrazuje celkové náklady v rámci každej kategórie. Ak je stav toku činností Dokončené, formulár zobrazí zobrazenie Dokončené, ktoré obsahuje podrobnosti o odhadovanom čase preplatenia výdavkov.

Ak chcete umožniť formulárom reagovať na stav toku činností, musíte vykonávať úlohy na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007 alebo lokalite Windows SharePoint Services 3.0, kde sú formuláre umiestnené, a úlohy v programe InfoPath. Na lokalite SharePoint je potrebné vytvoriť tok činností a typ obsahu lokality, v programe InfoPath musíte pridať pripojenie údajov k šablóne formulára, vytvoriť pravidlo a publikovať šablónu formulára.

Poznámka: Tento článok používa ukážkový scenár, v ktorom používateľ publikuje šablónu formulára ako typ obsahu lokality. Šablónu formulára môžete publikovať aj v zdieľanom sieťovom umiestnení, prípadne môžete vytvoriť novú knižnicu dokumentov pri publikovaní šablóny formulára na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie o publikovaní šablón formulárov nájdete v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Úvodné informácie o používaní tokov činností vo formulároch programu InfoPath

Požiadavky na kompatibilitu

Skôr ako začnete

Krok 1: Pridanie toku činností schvaľovania do knižnice

Krok 2: Pridanie pripojenia údajov k šablóne formulára

Krok 3: Pridanie pravidla k šablóne formulára na zobrazenie konkrétneho zobrazenia

Krok 4: Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality

Krok 5: Pridanie typu obsahu do knižnice dokumentov

Úvodné informácie o používaní tokov činností vo formulároch programu InfoPath

Toky činností zavádzajú pre dokumenty a položky na lokalite Microsoft Office SharePoint Server 2007 alebo Windows SharePoint Services 3.0 špecifické obchodné procesy, čím uľahčujú spoluprácu na dokumentoch a spravovanie projektových úloh. Toky činností pomáhajú organizáciám dodržiavať jednotné obchodné procesy a zlepšujú tiež efektivitu a produktivitu organizácie tým, že riadia úlohy a kroky niektorých obchodných procesov. Osoby vykonávajúce tieto úlohy sa tak môžu sústrediť na vykonávanie práce, nie na riadenie toku činností.

Formulár programu InfoPath umožňuje zobrazenie špecifických údajov, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu toku činností. Takéto zobrazovanie umožníte tak, že navrhnete šablónu formulára používajúcu pravidlá, ktoré budú spúšťať vo formulároch na základe stavu toku činností konkrétnu akciu. Takto je možné zjednodušiť procesy pri vypĺňaní formulárov. Formuláru môžete napríklad umožniť zobrazovanie zobrazenia iba na čítanie, keď je stav toku činností Dokončené a údaje vo formulári by sa už nemali meniť.

Toky činností je potrebné pridať do zoznamu SharePoint, knižnice alebo typu obsahu, aby boli k dispozícii na použitie v šablónach formulárov programu InfoPath. Dostupné toky činností pre konkrétnu lokalitu sa tiež líšia v závislosti od typu lokality a od toho, či boli vlastné toky činností vytvorené s použitím programu Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Tento článok používa tok činností schvaľovania na ilustráciu toho, ako je možné použiť toky činností spolu so šablónami formulárov programu InfoPath. Tok činností schvaľovania smeruje formulár programu InfoPath, ktorý je uložený v knižnici, skupine ľudí na schválenie. Tok činností schvaľovania je predvolene priradený k typu obsahu dokumentu a je automaticky k dispozícii v knižniciach dokumentov alebo formulárov.

Každý tok činností je definovaný rozličnými stavmi s popisnými názvami, ako napríklad Prebieha. Názvy stavov sa líšia podľa typu toku činností. Tok činností schvaľovania, ktorý je k dispozícii na serveroch so službou Microsoft Office SharePoint Server 2007, napríklad zahŕňa stavy Prebieha, Zrušené a Dokončené. Stavy toku činností s tromi etapami, ktorý je k dispozícii v službách Windows SharePoint Services 3.0, môžu byť definované osobou, ktorá pridáva tok činností do knižnice alebo zoznamu, zatiaľ čo iné toky činností používajú štandardné stavy, ako napríklad Prebieha, ktorý bol spomenutý vyššie. Hoci popisný názov nie je pre používateľa viditeľný, stav toku činností je zastúpený programovo pomocou číselných hodnôt. Ak chcete, aby šablóna formulára reagovala na určitý stav toku činností, musíte poznať číselnú hodnotu stavu toku činností, ktorý chcete použiť. Je to preto, že InfoPath používa číselnú hodnotu toku činností na spúšťanie akcií, ako je napríklad prepnutie zobrazení.

Ako už bolo spomenuté, šablónu formulára programu InfoPath možno nastaviť tak, aby zobrazovala špecifické údaje, ktoré zodpovedajú aktuálnemu stavu toku činností. Hoci v tomto článku sa popisuje, ako umožniť, aby šablóna formulára na vyúčtovanie výdavkov automaticky zobrazovala konkrétne zobrazenie v závislosti od stavu toku činností, pridaním ďalších akcií si tok činností môžete prispôsobiť. Namiesto nastavenia formulárov tak, aby zobrazovali konkrétne zobrazenie im napríklad môžete povoliť zobrazovanie dialógového okna s hlásením, ktoré obsahuje pokyny. Namiesto toku činností schvaľovania môžete použiť tok činností s tromi etapami.

Poznámka: Ak povolíte iné činnosti ako tie, ktoré sú popísané v tomto článku, budete musieť vykonať ďalšie kroky, aby ste zabezpečili správne fungovanie šablóny formulára s tokom činností, ktorý používate.

Na začiatok stránky

Požiadavky na kompatibilitu

Ak plánujete vytvoriť šablónu formulára kompatibilnú s prehľadávačom, majte na pamäti, že panel s akciami dokumentu, ktorý sa zobrazuje pri vypĺňaní formulárov v dokumentoch balíka Microsoft Office vrátane formulárov programu InfoPath, nie je viditeľný v šablónach formulára, ktoré používatelia vypĺňajú v kompatibilnom webovom prehľadávači. Formuláre vypĺňané v prehľadávači však môžete použiť aj s tokmi činností. Ak chcete zmeniť stav toku činností pre takéto formuláre, účastníci toku činností môžu použiť nastavenie knižnice dokumentov. Ďalšie informácie o zmene nastavenia toku činností pomocou lokalít SharePoint nájdete v časti Pozrite tiež.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Pred vykonaním úloh uvedených v tomto článku je potrebné zabezpečiť niekoľko vecí:

 • Obráťte sa na správcu farmy a požiadajte ho o potvrdenie, že toky činností schvaľovania sú nainštalované a zapnuté pre lokalitu SharePoint, ktorú chcete použiť.

 • Skontrolujte, či máte úroveň povolení pre lokalitu SharePoint minimálne na úrovni Návrh. Táto úroveň povolení je potrebná na publikovanie šablóny formulára a vytvorenie toku činností.

 • Vytvorte šablónu formulára s minimálne dvoma zobrazeniami a prispôsobte jednotlivé zobrazenia tak, aby zobrazovali požadovaný typ údajov, ktorý adekvátne označuje každý stav toku činností. Pre zobrazenie, ktoré sa má zobraziť po dokončení toku činností, môžete napríklad nastaviť ovládacie prvky v danom zobrazení iba na čítanie.

 • Vytvorte knižnicu dokumentov alebo formulárov a uistite sa, že nastavenie knižnice povoľuje viacero typov obsahu.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie toku činností schvaľovania do knižnice

Tento scenár sa zameriava na tok činností schvaľovania, ale ak chcete, môžete použiť iný typ toku činností. Ak používate iný typ toku činností, možnosti pre tento tok činností sa môžu líšiť od tých, ktoré sú popísané v tomto článku.

 1. Otvorte knižnicu, do ktorej chcete pridať tok činností.

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na nastavenie typu knižnice, ktorú otvárate.

  V knižnici dokumentov napríklad kliknite na ponuku Nastavenie knižnice dokumentov.

 3. V časti Povolenia a správa kliknite na položku Nastavenie toku činností.

 4. Kliknite na tlačidlo Pridať tok činností.

 5. Na stránke Pridať tok činností kliknite v časti Tok činností na položku Schválenie.

 6. V časti Názov zadajte jedinečný názov toku činností.

  1. V časti Zoznam úloh zadajte zoznam úloh, ktorý sa má použiť s týmto tokom činností.

   Poznámky: 

   • Môžete použiť predvolený zoznam Úlohy, alebo môžete vytvoriť nový. Ak použijete predvolený zoznam Úlohy, účastníci toku činností budú môcť jednoducho vyhľadávať a zobrazovať svoje úlohy toku činností pomocou zobrazenia Moje úlohy zoznamu Úlohy.

   • Ak úlohy toku činností odhalia citlivé alebo dôverné údaje, ktoré chcete uchovať oddelene od všeobecného zoznamu Úlohy, vytvorte nový zoznam úloh.

   • Ak bude organizácia používať množstvo tokov činností, prípadne toky činností budú zahŕňať množstvo úloh, mali by ste vytvoriť nový zoznam úloh. V tomto prípade môžete vytvoriť zoznamy úloh pre každý tok činností.

 7. V časti Zoznam histórie vyberte zoznam histórie, ktorý chcete používať s týmto tokom činností. Zoznam histórie zobrazuje všetky udalosti, ktoré sa vyskytujú počas každej inštancie toku činností.

  Môžete použiť predvolený zoznam História alebo môžete vytvoriť nový. Ak máte vo vašej organizácii množstvo tokov činností, môžete vytvoriť osobitný zoznam histórie pre každý tok činností.

 8. Ak chcete povoliť manuálne spustenie toku činností, začiarknite políčko Povoliť ručné spustenie daného toku činností overenému používateľovi pomocou Upraviť povolenia položiek umiestnené v časti Možnosti spustenia.

 9. Ak chcete, aby sa vyžadovali na spustenie toku činností ďalšie povolenia, začiarknite políčko Na spustenie toku činností vyžadovať povolenia spravovať zoznamy.

 10. Zadajte všetky ďalšie požadované možnosti vrátane informácie, kedy sa má tok činností spustiť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na stránke Prispôsobiť tok činností určite požadované možnosti vrátane spôsobu smerovania úloh, predvolených východiskových hodnôt toku činností a spôsobu jeho ukončenia a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Vyberte si možnosti v ktorejkoľvek z uvedených častí. Nemusíte zadávať možnosti vo všetkých častiach:

  Úlohy toku činností

  Akcia

  Postup

  Priradenie úloh všetkým účastníkom naraz (paralelný tok činností)

  Vyberte položku Súčasne všetkým účastníkom (paralelné).

  Priradenie úloh účastníkom postupne, ktoré vyžaduje, aby jeden účastník najskôr dokončil úlohu a až potom dostal úlohu druhý účastník (sériový tok činností)

  Vyberte položku Postupne jednotlivým účastníkom (sériové).

  Povolenie pre účastníkov toku činností priradiť svoje úlohy iným osobám

  Začiarknite políčko Priradiť úlohu inej osobe.

  Povolenie účastníkom toku činností požiadať o zmenu dokumentu alebo položky. Zmenu je nutné schváliť pred dokončením úlohy.

  Začiarknite políčko Vyžiadať zmenu pred dokončením úlohy.

  Predvolené hodnoty na začiatku toku činností

  Akcia

  Postup

  Určenie predvoleného zoznamu účastníkov pre všetky inštancie tohto toku činností

  Zadajte mená účastníkov, ktorí majú byť zahrnutí pri spustení toku činností alebo kliknite na položku Schvaľovatelia a potom vyberte osoby a skupiny z adresárovej služby.

  Poznámky: 

  • Mená oddeľte bodkočiarkami.

  • Ak tok činností nastavíte ako sériový tok činností, pridajte mená účastníkov toku činností v poradí, v akom im majú byť pridelené úlohy.

  Priradenie jednej úlohy skupinám namiesto priraďovania jednotlivých úloh každému členovi skupiny samostatne

  Začiarknite políčko Priraďte jednu úlohu každej zadanej skupine (nerozbaľujte skupiny).

  Povolenie ľuďom, ktorí spúšťajú tok činností, zmeniť alebo pridať účastníkov

  Začiarknite políčko Povoliť zmeny v zozname účastníkov po spustení tohto toku činností.

  Určenie predvoleného hlásenia, ktoré sa zobrazí pri každej úlohe

  Zadajte hlásenie alebo pokyny do textového poľa.

  Určenie dátumu splnenia pre paralelné toky činností

  Do časti Termín splnenia úloh (paralelné) zadajte dátum.

  Zadanie času, ktorý majú účastníci sériového toku činností na dokončenie úloh toku činností

  Do časti Každej osobe poskytnúť nasledovný čas na splnenie úlohy (sériové) zadajte číslo a potom vyberte ako časový prírastok možnosť Dni alebo Týždne.

  Určenie zoznamu osôb, ktoré by mali dostať upozornenia (nie pridelenia úloh) pri spustení toku činností

  Do časti Upozorniť ďalších zadajte mená osôb, ktoré majú byť upovedomené, alebo kliknite na položku Kópia a vyberte osoby a skupiny z adresárovej služby.

  Poznámka: Mená oddeľte bodkočiarkami.

  Ukončenie toku činností

  Akcia

  Postup

  Určenie, že paralelný tok činností je ukončený, keď určitý počet účastníkov dokončí svoje úlohy

  Začiarknite políčko Dokončenie nasledovného počtu úloh a zadajte číslo.

  Určenie, že tok činností je ukončený, keď je dokument alebo položka zamietnutá

  Začiarknite políčko Zamietnutia dokumentu.

  Určenie, že tok činností je ukončený, keď je dokument alebo položka zmenená

  Začiarknite políčko Zmeny dokumentu.

  Aktivity po dokončení toku činností

  Akcia

  Postup

  Aktualizácia stavu schvaľovania dokumentu alebo položky po dokončení toku činností

  Začiarknite políčko Aktualizovať stav schválenia (použiť tento tok činností na riadenie schválenia obsahu).

  Poznámky: 

  • Ak používate tok činností schvaľovania na spravovanie schvaľovania obsahu knižnice a začiarkli ste políčko Spustiť tento tok činností na schválenie publikovania hlavnej verzie položky na stránke Pridať tok činností, toto políčko je predvolene začiarknuté.

  • Ak ste nezačiarkli políčko Spustiť tento tok činností na schválenie publikovania hlavnej verzie položky na stránke Pridať tok činností, pretože ste nechceli, aby bol tok činností predvoleným tokom činností schvaľovania obsahu knižnice, môžete ho začiarknuť, čím sa tento tok činností stane sekundárnym tokom činností schvaľovania obsahu, ktorý môžu vybratí používatelia spustiť manuálne.

Na začiatok stránky

Krok 2: Pridanie pripojenia údajov k šablóne formulára

Nasledujúci postup vysvetľuje, ako pridať sekundárne pripojenie údajov, ktoré odosiela dopyt na stav toku činností, ktorý ste pridali v kroku 1. Toto sekundárne pripojenie údajov poskytuje údaje, ktoré umožňujú pravidlám vo formulári prepínať medzi zobrazeniami podľa stavu toku činností.

 1. V programe InfoPath kliknite v ponuke Nástroje na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na položku Prijatie údajov a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na položku Knižnica alebo zoznam lokality SharePoint a potom na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte URL adresu lokality SharePoint.

 6. V zozname Vyberte zoznam alebo knižnicu kliknite na názov knižnice dokumentov, do ktorej ste pridali tok činností schvaľovania v kroku 1, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej stránke sprievodcu začiarknite v zozname Vyberte polia políčko vedľa názvu toho poľa, ktoré sa zhoduje s názvom toku činností.

  Názov poľa sa nemusí presne zhodovať s názvom toku činností. Ak sa názov poľa začína špeciálnym znakom, ktorý je iný ako znak podčiarknutia alebo písmeno, názov toku činností sa prispôsobí v zozname.

 8. Začiarknite políčko Zahrnúť len údaje aktívneho formulára a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Zrušte začiarknutie políčka Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte do poľa Zadajte názov tohto pripojenia údajov popisný názov tohto sekundárneho pripojenia údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname Zdroj údajov na pracovnej table Zdroj údajov.

 11. Ak chcete spustiť dotaz automaticky vždy, keď používateľ otvorí formulár, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje pri otvorení formulára.

 12. Na poslednej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 13. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Krok 3: Pridanie pravidla k šablóne formulára na zobrazenie konkrétneho zobrazenia

Pri navrhovaní šablóny formulára môžete použiť pravidlá na automatické zobrazenie dialógového okna, nastavenie hodnoty poľa, vytvorenie dotazu na údaje formulára alebo ich odoslanie do údajového pripojenia, prepínanie medzi zobrazeniami, otvorenie alebo zavretie formulára v prípade určitých akcií a podmienok. Udalosti môžu zahŕňať zmenu určitého poľa alebo skupiny v zdroji údajov, kliknutie na tlačidlo, vloženie opakujúcej sa sekcie alebo riadka v opakujúcej sa tabuľke či otvorenie alebo odoslanie formulára. Podmienky môžu obsahovať výpočty, výrazy XPath a používateľské roly. Podmienky môžu tiež zahŕňať to, či je hodnota poľa prázdna, je v určenom rozsahu, rovná sa hodnote iného poľa, začína na určité znaky alebo ich obsahuje.

V tomto prípade vytvoríte pravidlo na prepnutie medzi zobrazeniami na základe stavu toku činností.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V zozname Kategória kliknite na položku Otvorenie a uloženie.

 3. V časti Správanie pri otváraní kliknite na tlačidlo Pravidlá.

 4. V dialógovom okne Pravidlá otvárania formulárov kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Do poľa Názov zadajte názov pravidla.

  Zadajte napríklad Prepnúť zobrazenia.

 6. Na zadanie podmienky, kedy sa má pravidlo spustiť, kliknite na položku Nastaviť podmienku.

 7. V časti Použiť pravidlo, keď je splnená táto podmienka kliknite v prvom poli na položku Vybrať pole alebo skupinu.

 8. V zozname Zdroj údajov kliknite na názov sekundárneho zdroja údajov, ktorý ste pridali v kroku 2, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na názov poľa, ktorý zodpovedá stavu toku činností.

  Na zobrazenie požadovaného poľa možno bude potrebné rozbaliť priečinky v okne.

 10. V dialógovom okne Podmienka kliknite v druhom zozname na položku rovná sa.

 11. V treťom zozname kliknite na položku Zadajte číslo a potom zadajte hodnotu, ktorá zodpovedá stavu toku činností.

  Ak chcete zobraziť napríklad dokončenie toku činností, zadajte hodnotu 5.

  Číselné hodnoty pre stav toku činností v rámci toku činností schvaľovania

  Stav

  Číselná hodnota

  Prebieha

  2

  Dokončené

  5

  Zrušené

  15

  Schválené

  16

  Zamietnuté

  17

  Poznámky: 

  • Číselné hodnoty označujúce stav sa môžu v prípade iných tokov činností líšiť.

  • Hodnota stavu toku činností v programe InfoPath slúži iba na čítanie. To znamená, že nie je možné vytvoriť šablónu formulára, ktorá by umožnila používateľovi manuálne zmeniť stav toku činností zadaním hodnoty do ovládacieho prvku na formulári.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

 13. V dialógovom okne Pravidlo kliknite na položku Pridať akciu.

 14. V časti Akcia kliknite na položku Prepnúť zobrazenia.

 15. V časti Zobrazenie kliknite na názov zobrazenia, ktoré sa má zobraziť, keď stav toku činností zodpovedá stavu určeného podmienkou, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak ste napríklad zadali v kroku 11 hodnotu 2, kliknite na názov zobrazenia, ktoré chcete zobraziť, keď je stav toku činností označený ako Prebieha.

 16. V dialógovom okne Pravidlo kliknite na tlačidlo OK.

 17. Zopakujte kroky 4 až 16 na vytvorenie ďalších pravidiel, ktoré slúžia na prepínanie príslušných zobrazení pre každú etapu toku činností.

Na začiatok stránky

Krok 4: Publikovanie šablóny formulára ako typu obsahu lokality

Šablónu formulára môžete publikovať buď v knižnici dokumentov, alebo ako typ obsahu lokality, ktorý možno použiť vo viacerých knižniciach dokumentov v celej kolekcii lokalít. Keďže ste už vytvorili knižnicu dokumentov a priradili k nej tok činností, šablónu formulára musíte publikovať najskôr ako typ obsahu. Neskôr môžete priradiť typu obsahu lokality v šablóne formulára ku knižnici, ktorú ste vytvorili.

Okrem publikovania šablóny formulára ako typu obsahu lokality môžete tiež publikovať šablónu formulára v zdieľanom sieťovom umiestnení alebo vytvoriť novú knižnicu dokumentov pri publikovaní šablóny formulára na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie o publikovaní šablón formulárov nájdete v časti Pozrite tiež.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako vyhľadajte umiestnenie, kam chcete kópiu šablóny formulára uložiť, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 3. Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Kontrola návrhu, kliknite na položku Kontrola návrhu v ponuke Nástroje.

 4. Ak pracovná tabla Kontrola návrhu zobrazuje chyby, odstráňte ich a potom kliknite na položku Obnoviť, aby ste zistili, či ste ich úspešne odstránili.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať.

 6. V Sprievodcovi publikovaním kliknite na položku Na server SharePoint so službou InfoPath Forms Services alebo bez nej a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu v poli Zadajte umiestnenie lokality SharePoint alebo InfoPath Forms Services zadajte umiestnenie lokality SharePoint, na ktorej chcete šablónu formulára publikovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Ak chcete umožniť používateľom vypĺňanie tohto formulára pomocou webového prehľadávača, na nasledujúcej strane sprievodcu začiarknite políčko Povoliť vypĺňanie tohto formulára pomocou prehľadávača.

 9. Kliknite na položku Typ obsahu lokality (rozšírené) a potom na tlačidlo Ďalej.

 10. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový typ obsahu.

 11. V zozname Založiť typ obsahu na kliknite na položku Formulár a potom na tlačidlo Ďalej.

 12. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov a popis nového typu obsahu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte do poľa Zadajte umiestnenie a názov súboru pre šablónu formulára umiestnenie lokality SharePoint a potom kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. V dialógovom okne Prehľadávať vyhľadajte umiestnenie na serveri, kde chcete publikovať šablónu formulára ako typ obsahu lokality, a potom v poli Názov súboru zadajte názov šablóny formulára a kliknite na tlačidlo Uložiť.

 15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 16. V šablóne formulára vyberte polia, ktoré sa majú zobraziť ako stĺpce v predvolenom zobrazení knižnice dokumentov.

  Aký je postup?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať.

  2. Vyberte pole, ktoré chcete pridať ako stĺpec do knižnice dokumentov, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Do poľa Názov stĺpca zadajte názov stĺpca.

   • Vyberte stĺpec lokality v zozname Skupina stĺpcov lokality, vyberte názov v zozname Názov stĺpca a potom kliknite na tlačidlo OK.

    Ak ste vybrali opakujúce sa pole na zobrazenie údajov v knižnici dokumentov, kliknutím na hodnotu v zozname Funkcia môžete definovať, ako sa má pole v knižnici dokumentov zobraziť. Môžete vybrať, či chcete zobraziť prvú hodnotu v poli, poslednú hodnotu v poli, počet všetkých výskytov poľa alebo zlúčiť všetky hodnoty dohromady.

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 17. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 18. Na ďalšej strane sprievodcu overte správnosť zobrazených informácií a potom kliknite na tlačidlo Publikovať.

 19. Kliknite na tlačidlo Zavrieť a potom overte, či šablóna formulára je typom obsahu v lokalite SharePoint.

  Aký je postup?

  1. Otvorte lokalitu SharePoint vo webovom prehľadávači.

  2. V ponuke Akcie lokality v pravom hornom rohu lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

  3. V časti Nastavenie lokality v rámci časti Galérie kliknite na položku Typy obsahu lokality.

   Šablóna formulára by mala byť zobrazená v časti Typy obsahu pre program InfoPath v položke Galéria typov obsahu lokality.

Na začiatok stránky

Krok 5: Pridanie typu obsahu do knižnice dokumentov

Typy obsahu umožňujú organizáciám usporiadať, spravovať a efektívnejšie pracovať s obsahom celej kolekcie lokalít. Definovaním typov obsahu pre konkrétne druhy dokumentov dokáže organizácia zabezpečiť efektívnejšiu správu každej z týchto skupín obsahu. Pridaním typov obsahu do zoznamu alebo knižnice môžete nastaviť, aby zoznam alebo knižnica obsahovali položky viacerých typov položiek alebo dokumentov.

Poznámka: Ak chcete pridávať typy obsahu do zoznamu alebo knižnice, musíte mať pre daný zoznam alebo knižnicu minimálne povolenie úrovne Návrh.

Skôr, ako začnete, uistite sa, že nastavenie knižnice povoľuje viaceré typy obsahu.

Povoliť viaceré typy obsahu

 1. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov.

 2. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Rozšírené nastavenia.

 3. V časti Typy obsahu vyberte položku Áno, čím povolíte viaceré typy obsahu, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 1. Ak zoznam alebo knižnica ešte nie je otvorená, kliknite na daný názov na paneli Rýchle spustenie.

  Poznámka: Ak sa názov zoznamu alebo knižnice nezobrazuje, kliknite na možnosť Zobraziť obsah celej lokality a potom kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 2. V ponuke Nastavenie kliknite na položku Nastavenie knižnice dokumentov.

 3. V časti Typy obsahu kliknite na položku Pridať typ z existujúcich typov obsahu lokality.

 4. V zozname Vybrať typy obsahu lokality z v časti Vybrať typy obsahu vyberte skupinu typov obsahu lokality, z ktorej chcete vyberať.

 5. V zozname Dostupné typy obsahu lokality kliknite na požadovaný typ obsahu, potom kliknite na tlačidlo Pridať a presuňte vybraný typ obsahu do zoznamu Typy obsahu, ktoré chcete pridať.

 6. Ak chcete pridať ďalšie typy obsahu, zopakujte kroky 4 a 5 a potom kliknite na tlačidlo OK.

Keď teraz používateľ vytvorí nový formulár v tejto knižnici, zobrazenie formulára sa zobrazí podľa stavu toku činností.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×