Návrh šablóny formulára založenej na databáze Microsoft SQL Server

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Môžete návrh šablóny formulára, ktoré môžu pracovať s databázou Microsoft SQL Server údajov dotazu alebo dotaz a odoslanie údajov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Informácie týkajúce sa kompatibility

Skôr než začnete

Vytvorenie šablóny formulára

Konfigurácia možností odoslania

Prehľad

Formulár môže mať jedno primárne pripojenie údajov nazývané hlavné pripojenie údajov, a voliteľne môže mať jeden alebo viac vedľajších pripojení údajov. V závislosti od zámerov s formulárom môže pripojenie údajov dotazu alebo odoslanie údajov formulára do externého zdroja údajov, napríklad Microsoft SQL Server databázy alebo webovej služby.

Pri návrhu šablóny formulára, ktorá vychádza z databázy programu Microsoft Office InfoPath vytvorí hlavný zdroj údajov so skupinami, ktoré obsahujú polia dotazu a údajových polí a pripojenia údajov dotazu ako hlavné pripojenie údajov pre šablónu formulára. Tieto polia a skupiny zodpovedajú spôsob uloženia údajov v tabuľkách v databáze. Polia dotazov obsahujú údaje, ktoré je zadané používateľmi na obmedzenie výsledkov dotazu na záznamy, ktoré sa zhodujú s údajmi v poliach dotazu. Keď formulár založený na šablóne formulára používa hlavné pripojenie údajov, program InfoPath vytvorí dotaz pomocou údajov v poliach dotazov. Program InfoPath potom odošle dotaz cez pripojenie údajov dotazu. Databáza vráti výsledky dotazu naspäť do formulára cez pripojenie údajov dotazu. Výsledky dotazu sa vložia do údajových polí, ktoré môže byť upravovaný pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú viazané na tieto polia.

Pretože štruktúra údajov polí dotazov a údajových polí musí zhodovať so spôsobom uloženia údajov v databáze, nemôžete upravovať tieto polia alebo skupiny v hlavnom zdroji údajov. Polia alebo skupiny môžete pridať len do koreňovej skupiny v hlavnom zdroji údajov. Prepojenia na ďalšie informácie o zdrojoch údajov nájdete v časti Pozrite tiež.

Formulár môže odoslať údaje do databázy prostredníctvom formulára hlavné pripojenie údajov, ak je založený na požadovanú šablónu formulára a databáza spĺňať tieto požiadavky:

 • Šablóna formulára nie je šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom    Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, program InfoPath nevytvorí pripojenie na odoslanie údajov v hlavnom pripojení údajov. Ak chcete povoliť používateľom odoslať údaje vo formulári, ktorý je založený na šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, použite webová služba, ktorá pracuje s databázou.

 • Ľavá tabuľka v každom z párov súvisiacich tabuliek v hlavnom zdroji údajov obsahuje primárny kľúč    Aspoň jeden z vzťahov pre každý pár súvisiacich tabuliek musí obsahovať primárny kľúč z ľavej tabuľky.

 • Žiadne z údajových polí v hlavnom zdroji údajov formulára ukladacieho priestoru typ údajov large binary    InfoPath zakáže pripojenie údajov odoslania, ak dotaz obsahuje polia, ktoré môžu obsahovať typ údajov large binary, ako sú napríklad obrázky, obrázky, OLE objektov, priložených súborov, typ údajov memo Office Access alebo typ údajov SQL Text.

Keď program InfoPath umožní pripojenie údajov odoslania, používatelia budú môcť odosielať údaje v údajových polí v hlavnom zdroji údajov do databázy. Ak program InfoPath umožní pripojenie údajov odoslania, môžete prispôsobiť možnosti odosielania pre formuláre založené na tejto šablóne formulára.

Na začiatok stránky

Informácie týkajúce sa kompatibility

Pri návrhu šablóny formulára, ktorá vychádza z databázy, máte možnosť navrhnúť šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Program InfoPath vytvorí pripojenie údajov dotazu ako hlavné pripojenie údajov v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom však nie je možné nakonfigurovať povolenia používateľov na odoslanie údajov do databázy. Preto ak vytvárate šablóny formulára na základe databázy servera SQL Server a chcete, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára do databázy cez hlavné pripojenie údajov, nemôžete publikovanej šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom.

Na začiatok stránky

Skôr než začnete

S cieľom návrhu šablóny formulára na základe databázy servera SQL Server, potrebujete od správcu databázy nasledujúce informácie:

 • Názov servera, ktorý obsahuje databázu, ktorá sa pripojíte do šablóny formulára.

 • Názov databázy, ktoré budete používať s touto šablónou formulára.

 • Databáza vyžaduje overenie. Databázu môžete použiť Microsoft Windows overovanie alebo overenie servera SQL Server zistiť, ako môžete používateľom prístup k databáze.

 • Názov tabuľky, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete odoslať do formulára alebo ktoré prijímajú údaje z formulára. Toto je primárnej tabuľky. Ak budete používať viac ako jednu tabuľku v databáze, potrebujete názvy ostatných, podriadených tabuliek. Potrebujete aj názvy polí v podriadených tabuľkách, ktoré sú prepojené s poľami v primárnej tabuľky.

Na začiatok stránky

Vytvorenie šablóny formulára

Návrh šablóny formulára s pripojením údajov dotazu, musíte postupujte takto:

 1. Vytvorenie šablóny formulára    Pri vytváraní šablóny formulára, ktorý je založený na databáze, program InfoPath vytvorí pripojenie údajov dotazu ako hlavné pripojenie údajov medzi šablónou formulára a databázy. Tento proces automaticky vytvorí šablónu formulára hlavný zdroj údajov.

 2. Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov na zobrazenie výsledkov dotazu    Ak chcete povoliť používateľom zobraziť a upraviť údaje v poliach v hlavnom zdroji údajov, keď otvoríte formulár, môžete pridať ovládací prvok do šablóny formulára a potom ich zviazať s poľom v zdroji údajov v hlavnom.

Krok 1: Vytvorenie šablóny formulára

 1. V ponuke súbor kliknite na položku návrh šablóny formulára.

 2. V časti vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára, kliknite na šablónu formulára.

 3. V zozname založené na kliknite na položku databáza.

 4. Ak vytvárate šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

  Poznámka: Sprievodca pripojením údajov neumožní pripojenie údajov odoslania v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom. Ak chcete povoliť používateľom odoslať údaje do databázy aplikácie SharePoint, ktoré sú založené na šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom, Pridanie vedľajšieho pripojenia údajov k webovej službe, ktorá pracuje s databázou. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie o vedľajších pripojení údajov.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

 6. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vybrať databázu.

 7. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na položku Nový zdroj.

 8. V zozname Aký typ zdroja údajov, ktorý chcete pripojiť, kliknite na položku Microsoft SQL Server a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 9. Do poľa názov servera zadajte názov servera s databázy servera SQL Server.

 10. V časti poverenie pre prihlásenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak databáza určí, kto má prístup na základe poverení používaných v sieti Microsoft Windows, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows.

  • Ak databáza určí, kto má prístup na základe zadané meno používateľa a heslo, ktoré získate od správcu databázy, kliknite na položku použiť nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte svoje meno používateľa a heslo do Mena používateľa a Heslo polí.

 11. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. V zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete kliknite na názov databázy, ktorú chcete použiť, začiarknite políčko pripojiť ku konkrétnej tabuľke, kliknite na položku Názov hlavnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 13. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte názov súboru, ktorý ukladá informácie o pripojení údajov do poľa Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť uložte tieto nastavenia.

  Ak plánujete používať iné tabuľky v pripojení údajov dotazu, môžete pridať ďalšie tabuľky na tejto stránke sprievodcu.

  Postup

  1. Kliknite na položku pridať tabuľku.

  2. V dialógovom okne pridať tabuľku alebo dotaz, kliknite na názov podriadenej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo ďalej. Program InfoPath sa pokúša nastaviť vzťahov porovnaním názvov polí v oboch tabuľkách. Ak nechcete použiť navrhované vzťahy, vyberte vzťah, a potom kliknite na položku Odstrániť vzťah. Ak chcete pridať vzťah, kliknite na položku Pridať vzťah. V dialógovom okne Pridať vzťah, kliknite na názov súvisiacich polí v oboch stĺpcoch a potom kliknite na tlačidlo OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  4. Ak chcete pridať ďalšie podradené tabuľky, zopakujte tieto kroky.

 14. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 15. Na poslednej strane sprievodcu zadajte názov hlavného pripojenia údajov. Tento názov sa zobrazí v zozname zdroj údajov na pracovnej table Zdroj údajov.

 16. Ak šablóna formulára spĺňa požiadavky uvedené v časti Prehľad , túto stránku sprievodcu ukážu, že InfoPath povolené pripojenia údajov odoslania v hlavnom pripojení údajov. Ak chcete zmeniť názov pripojenia údajov odoslania, zadajte nový názov do príslušného poľa. Ak chcete používateľom odosielať svoje údaje prostredníctvom iného odoslanie pripojenie údajov, ktoré ste pridali do šablóny formulára neskôr, kliknite na položku zrušte začiarknutie políčka Povoliť odosielanie pre toto pripojenie.

  Poznámka: Ak v šablóne formulára nespĺňa požiadavky uvedené v časti Prehľad , program InfoPath zakáže pripojenie údajov odoslania a začiarknite políčko povoliť funkciu Odoslať pre toto pripojenie a poľa Zadajte názov pripojenia Odoslať sa nie je k dispozícii (vypnuté). Ak program InfoPath zakáže pripojenie údajov odoslania, hlavné pripojenie údajov pre šablónu formulára bude mať iba pripojenie údajov dotazu.

Krok 2: Pridanie jedného alebo viacerých ovládacích prvkov, ak chcete zobraziť výsledky dotazu

 1. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 2. Presuňte ovládací prvok do šablóny formulára.

 3. V dialógovom okne Ovládací prvok – väzba vyberte skupinu alebo pole, ktoré chcete viazať na ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Konfigurácia možností odoslania

Ak v šablóne formulára a tabuľky, ktoré ste vybrali v Sprievodcovi pripojením údajov spĺňajú požiadavky uvedené v časti Prehľad , program InfoPath nakonfiguruje šablónu formulára na odosielanie údajov cez hlavné pripojenie údajov. Ak sa rozhodnete použiť toto pripojenie údajov odoslania, program InfoPath nakonfiguruje šablónu formulára tak, aby používatelia mohli odosielať údaje formulára do databázy a pridá tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať do súboru ponuky počas vypĺňania formulára. Program InfoPath nakonfiguruje aj šablónu formulára tak, že keď používatelia odosielať formuláre, formuláre zostanú otvorené a zobrazí sa hlásenie používateľovi, ktorý označuje, či bol formulár úspešne odoslaný. Po odoslaní formulára, môžete zmeniť text na tlačidlo Odoslať a správanie.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti odoslania.

  1. Ak chcete zmeniť názov na tlačidlo Odoslať, ktorá sa zobrazí na paneli s nástrojmi štandardný a príkaz Odoslať, ktorá sa zobrazí v ponuke súbor počas vypĺňania formulára, zadajte nový názov do poľa Popis v Odoslať Možnosti dialógové okno.

   Tip: Ak chcete klávesovú skratku priradiť príkaz a tlačidlo, zadajte znak ampersand (&) pred znak, ktorý chcete použiť ako klávesovú skratku. Ak chcete priradiť ALT + B ako klávesovú skratku pre tlačidlo a príkaz Odoslať, zadajte napríklad & slať.

 2. Ak nechcete, aby používatelia budú môcť použiť príkaz Odoslať alebo tlačidlo Odoslať na paneli s nástrojmi štandardný pri vypĺňaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť položku ponuky Odoslať a na paneli s nástrojmi tlačidlo Odoslať.

  1. Na základe predvoleného nastavenia po odoslaní formulára, program InfoPath ponechal formulár otvorený a zobrazí hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný. Ak chcete zmeniť toto predvolené správanie, kliknite na položku Rozšírené a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Zatvorte formulár alebo vytvorte nový prázdny formulár po odoslaní používateľom vyplnený formulár, kliknite na požadovanú možnosť v zozname po odoslanie.

   • Ak chcete vytvoriť vlastné hlásenie o tom, či bol formulár úspešne odoslaný, začiarknite políčko použiť vlastné správy a zadajte do polí na úspech a zlyhanie správ.

    Tip: Informovanie používateľov pomocou správy do poľa na zlyhanie čo robiť, ak ich nie je možné odoslať ich formulár. Môžete napríklad navrhnúť, aby používatelia uložiť údaje formulára a kontaktovanie ďalšie pokyny.

   • Ak nechcete zobraziť správu po odoslaní formulára, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť úspech alebo neúspech správy.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×