Návrh šablóny formulára na použitie v režime offline

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s offline formulármi

Vytvorenie údajového pripojenia k databáze SQL na použitie v režime offline

Vytvorenie údajového pripojenia k databáze Accessu na použitie v režime offline

Vytvorenie údajového pripojenia ku knižnici dokumentov SharePointu na použitie v režime offline

Konfigurácia dostupnosti údajov

Zakázanie používania režimu offline

Oboznámenie sa s offline formulármi

Možno potrebujete navrhnúť šablónu formulára programu Microsoft Office InfoPath, ktorú môžu používatelia vyplniť, keď ich počítače nie sú pripojené k sieti. Môžete napríklad navrhnúť formulár šablóny, ktorú bude likvidátor poistných udalostí používať pri posudzovaní poistnej udalosti v teréne. Šablóna formulára obsahuje sekundárne údajové pripojenia, ktoré poskytujú údaje pre formulár z externej databázy. Likvidátor poistných udalostí tieto údaje potrebuje na vyplnenie formulára. V kancelárii, kde má pripojenie k sieti, si likvidátor môže vytvoriť formulár založený na príslušnej šablóne formulára a uložiť si ho do svojho počítača. Počas práce v teréne tak bude môcť formulár otvoriť a vyplniť aj bez pripojenia k sieti. Po návrate na pracovisko a opätovnom pripojení k sieti bude môcť formulár odoslať.

Formulár uložený v počítači dokáže predvolene fungovať bez sieťového pripojenia. Keď používateľ vytvorí formulár založený na príslušnej šablóne, InfoPath stiahne a uloží kópiu tejto šablóny formulára do počítača používateľa. Kedykoľvek používateľ otvorí formulár založený na tejto šablóne formulára, InfoPath zistí, či má počítač sieťové pripojenie. Ak sieťové pripojenie má, InfoPath zistí, z akého umiestnenia bola šablóna formulára stiahnutá, a zistí, či je k dispozícii aktualizovaná verzia šablóny formulára. Pokiaľ je k dispozícii, InfoPath aktualizuje šablónu formulára v používateľovom počítači. Ak počítač nemá sieťové pripojenie, InfoPath použije verziu šablóny formulára, ktorá je uložená v počítači používateľa.

Návrh šablóny formulára, ktorý bude možné používať v režime offline, vyžaduje uloženie šablóny formulára v počítači používateľa a dostupnosť údajov potrebných na vyplnenie formulára používateľom, napríklad položiek stĺpcového zoznamu, aj keď počítač nie je pripojený k sieti. Údaje v týchto ovládacích prvkoch sú poskytované sekundárnym údajovým pripojením k externému zdroju údajov. Tieto údaje možno v počítači používateľa uložiť do šablóny formulára alebo do špeciálneho miesta na ukladanie nazývaného vyrovnávacia pamäť.

Pokiaľ sekundárne údajové pripojenie pridáte k šablóne formulára, ktorá zadáva dotazy na údaje z externého zdroja údajov, InfoPath dotaz odošle tomuto externému zdroju údajov. Výsledky dotazovania sa následne uložia do šablóny formulára. Keď používateľ vytvorí nový formulár založený na šablóne formulára, má k dispozícii údaje uložené do šablóny formulára.

Keď formulár použije sekundárne údajové pripojenie na aktualizovanie obsahu stĺpcového zoznamu alebo rozbaľovacieho poľa najnovšími údajmi z externého zdroja údajov, InfoPath v prípade, že je počítač pripojený k sieti, uloží výsledky tohto dotazu do špeciálneho umiestnenia na ukladanie nazývaného vyrovnávacia pamäť. Údaje vo vyrovnávacej pamäti InfoPath používa na poskytovanie údajov ovládacím prvkom.

Ak chcete, aby mali používatelia údaje zo sekundárneho údajového pripojenia k dispozícii, aj keď nie sú pripojení k sieti, môžete vykonať jeden alebo oba z nasledujúcich postupov:

 • Uložte údaje z externého zdroja údajov do šablóny formulára.

 • Použite pri otváraní formulára sekundárne údajové pripojenie.

Po konfigurácii sekundárneho údajového pripojenia tak, aby fungovalo, aj keď je používateľov počítač v režime offline, môžete šablónu formulára konfigurovať na načítavanie najnovších údajov z externého zdroja údajov. Šablónu formulára možno konfigurovať tak, aby načítavala najnovšie údaje (tým, že obmedzíte dostupnosť existujúcich údajov formulára na určitý počet dní), a následne môžete pridať tlačidlo, prostredníctvom ktorého budú najnovšie údaje získavané.

Ukladanie údajov v šablóne formulára

Začiarknutím políčka Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára v Sprievodcovi pripojením údajov môžete pri vytváraní sekundárneho údajového pripojenia uložiť údaje zo sekundárneho údajového pripojenia do danej šablóny formulára.

Kliknutie na motív balíka Office

Začiarknutím tohto políčka zaistíte, že InfoPath použije údajové pripojenie na načítanie údajov z externého zdroja údajov. Tieto údaje potom uloží do šablóny formulára. Keď používateľ vytvorí formulár alebo otvorí existujúci formulár založený na vašej šablóne formulára, kópia šablóny formulára sa spolu s uloženými údajmi stiahne do počítača používateľa. Ak je používateľov počítač počas vytvárania formulára pripojený k sieti, InfoPath načíta údaje z externého zdroja údajov vždy, keď formulár použije toto údajové pripojenie. Ak používateľ počas vytvárania formulára nie je pripojený k sieti, InfoPath použije údaje uložené v šablóne formulára nachádzajúcej sa v počítači používateľa.

Keďže údaje sa načítavajú pri vytváraní údajového pripojenia, externý zdroj údajov môže byť do momentu, keď používateľ vytvára formulár založený na šablóne, aktualizovaný. Ak chcete, aby používatelia pri vytváraní nového formulára alebo otváraní existujúceho formulára založeného na šablóne formulára získali najnovšie údaje z externého zdroja údajov, mali by ste formulár navrhnúť tak, aby pri prvom otvorení použil sekundárne údajové pripojenie.

Použitie sekundárneho údajového pripojenia pri otvorení formulára

Ak chcete, aby používatelia načítavali najnovšie údaje z externého zdroja údajov a nepoužívali údaje uložené v šablóne formulára, pri vytváraní sekundárneho údajového pripojenia začiarknite v Sprievodcovi pripojením údajov políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára. Otvorenie tably výberu

Keď používateľ vytvára nový formulár počas pripojenia k sieti, InfoPath použije toto sekundárne údajové pripojenie na načítanie najnovších údajov z externého zdroja údajov. Údaje sa uložia do vyrovnávacej pamäti. Ak používateľ otvorí existujúci formulár uložený v počítači, InfoPath zistí, či je počítač pripojený k sieti. Ak je pripojený, InfoPath prostredníctvom údajového pripojenia načíta najnovšie údaje z externého zdroja údajov. Ak používateľ pracuje v režime offline, InfoPath použije údaje uložené vo vyrovnávacej pamäti alebo v šablóne formulára.

Poznámka k zabezpečeniu: Údaje načítané zo sekundárneho zdroja údajov sa do počítača uložia ako obyčajný text. Ak sekundárne údajové pripojenie používate na načítanie citlivých údajov z externého zdroja údajov, môžete túto funkciu vypnúť a pomôcť ochrániť údaje pred neoprávneným použitím v prípade straty alebo odcudzenia počítača. V prípade vypnutia budú údaje k dispozícii len vtedy, keď bude používateľ pripojený k sieti.

Získanie najnovších údajov

Ak sa externý zdroj údajov pravidelne aktualizuje, môžete šablónu formulára konfigurovať tak, aby používateľom umožnila načítať najnovšie údaje prostredníctvom sekundárneho údajového pripojenia. Môžete to urobiť obmedzením dostupnosti údajov, ktoré sú aktuálne uložené vo vyrovnávacej pamäti, na určitý počet dní a potom pridať tlačidlo umožňujúce načítanie údajov z externých zdrojov údajov prostredníctvom všetkých sekundárnych údajových pripojení vo formulári. Týmto pomôžete zaistiť, že používatelia budú pracovať s najaktuálnejšími údajmi.

Prípadne môžete obmedziť dostupnosť údajov zo sekundárneho údajového pripojenia nastavením dátumu vypršania ich platnosti, po ktorom viac údaje nebudú uložené v počítači používateľa. Snímka obrazovky Yammera so zvýrazneným tlačidlom Páči sa mi to

V prípade použitia tejto možnosti dá InfoPath všetky údaje zo sekundárnych údajových pripojení formuláru k dispozícii len na stanovený počet dní. Po uplynutí tohto počtu dní sa údaje vo formulári prestanú zobrazovať. Potom môžete do formulára pridať tlačidlo, kliknutím na ktoré používatelia načítajú údaje z konkrétneho sekundárneho údajového pripojenia alebo zo všetkých sekundárnych údajových pripojení formulára.

Poznámka k zabezpečeniu: Hoci údaje nebudú pre formulár k dispozícii, zostanú v počítači používateľa aj po uplynutí stanoveného počtu dní. Prepíšu sa len v prípade, že operačný systém toto miesto využije na uloženie iných údajov.

Na začiatok stránky

Vytvorenie údajového pripojenia k databáze SQL na použitie v režime offline

Pred pridaním sekundárneho údajového pripojenia k databáze servera Microsoft SQL Server pre šablónu formulára potrebujete od správcu databázy získať nasledovné informácie:

 • Názov servera, v ktorom sa nachádza databáza používaná s touto šablónou formulára.

 • Názov databázy, ktorá sa používa s touto šablónou formulára.

 • Databáza vyžaduje overenie. Databáza môže na určenie spôsobu prístupu používateľov k databáze vyžadovať overovanie systémom Microsoft Windows alebo serverom SQL.

 • Názov tabuľky obsahujúcej údaje, ktoré chcete odoslať do formulára. Toto je hlavná tabuľka. Ak však v databáze plánujete použiť viacero tabuliek, potrebujete aj názvy podriadených tabuliek. Takisto budete potrebovať aj názvy polí v podriadených tabuľkách, ktoré sa vzťahujú na polia v hlavnej tabuľke.

 • Informácie, či je možné bezpečne uložiť výsledky dotazu vo formulári na použitie v režime offline.

Po získaní týchto informácií môžete pomocou nasledovného postupu vytvoriť údajové pripojenie k databáze SQL umožňujúce používanie v režime offline.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na položku Prijatie údajov a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na prepínač Databáza (iba programy Microsoft SQL Server alebo Microsoft Office Access) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na tlačidlo Vybrať databázu.

 6. V dialógovom okne Výber zdroja údajov kliknite na tlačidlo Nový zdroj.

 7. V zozname K akému typu zdroja údajov sa chcete pripojiť? kliknite na položku Microsoft SQL Server a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Do poľa Názov servera zadajte názov servera, v ktorom je databáza uložená.

 9. V časti Poverenie pre prihlásenie, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak databáza na základe sieťových poverení používaných v systéme Microsoft Windows určuje, kto môže k serveru získať prístup, kliknite na položku Používať overovanie systému Windows.

  • Ak databáza určuje prístup k serveru na základe určeného mena používateľa a hesla získaného od správcu databázy, kliknite na položku Používať nasledovné meno používateľa a heslo a do polí Meno používateľa a Heslo zadajte potrebné údaje.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite v zozname Vyberte databázu, ktorá obsahuje požadované údaje na názov databázy, ktorú chcete použiť, začiarknite políčko Pripojiť ku konkrétnej tabuľke, kliknite na názov hlavnej tabuľky a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte do poľa Názov súboru názov súboru, v ktorom sú uložené informácie o údajovom pripojení.

 13. Nastavenie uložíte kliknutím na tlačidlo Dokončiť.

 14. Pridajte ďalšie tabuľky, ktoré chcete použiť v pripojení údajov dotazu.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať tabuľku.

  2. V dialógovom okne Pridať tabuľku alebo dotaz kliknite na názov podriadenej tabuľky a potom na položku Ďalej. InfoPath sa pokúsi nastaviť vzťahy tým, že spáruje názvy polí v oboch tabuľkách. Ak nechcete použiť navrhovaný vzťah, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť vzťah. Ak chcete pridať vzťah, kliknite na položku Pridať vzťah. V dialógovom okne Pridanie vzťahu kliknite na názvy jednotlivých polí v príslušnom stĺpci a potom kliknite na položku OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  4. Ak chcete pridať dodatočné podriadené tabuľky, zopakujte tieto kroky.

 15. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 16. Ak chcete, aby boli údaje zo sekundárneho údajového pripojenia k dispozícii aj vtedy, ak používateľov počítač nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára. Na základe začiarknutia tohto políčka bude InfoPath dotazovať externý zdroj údajov a ukladať výsledky do šablóny formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu: Ak začiarknete tieto políčka, výsledky dotazu sa uložia v šablóne formulára. Pretože údaje sú uložené v šablóne formulára, sú vo formulári, ktorý používatelia vypĺňajú, dostupné aj vtedy, keď počítače nie sú pripojené k sieti. Ak z pripojenia údajov získavate citlivé údaje, pravdepodobne budete chcieť túto funkciu vypnúť, aby boli v prípade straty alebo krádeže počítača údaje chránené.

 17. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 18. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte popisný názov tohto sekundárneho údajového pripojenia. Overte správnosť informácií v sekcii Súhrn. Ak chcete svojim používateľom umožniť používanie tohto sekundárneho údajového pripojenia, keď vytvárajú nový formulár alebo otvárajú existujúci založený na príslušnej šablóne formulára, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Vytvorenie údajového pripojenia k databáze Accessu na použitie v režime offline

Pred pridaním sekundárneho údajového pripojenia databázy Accessu k vašej šablóne formulára, potrebujete od správcu databázy získať nasledovné informácie:

 • Názov a umiestnenie databázy

  Poznámka: Bude potrebné vedieť, či je databáza v sieťovom umiestnení, ku ktorému majú vaši používatelia prístup. Ak budú ostatní používatelia v sieti vytvárať formuláre založené na tejto šablóne formulára, databáza sa musí nachádzať v sieťovom umiestnení, ku ktorému prístup majú.

 • Ak bude šablóna formulára len dotazovať databázu, budete potrebovať názov tabuľky poskytujúcej výsledky pre dotaz odoslaný databáze. Pri konfigurácii údajového pripojenia dotazu bude táto tabuľka stanovená ako primárna tabuľka.

 • Názvy akýchkoľvek iných tabuliek, od ktorých môže primárna tabuľka požadovať údaje. Vo väčšine prípadov sú už vzťahy tabuliek vytvorené v databáze. Ak je vzťah medzi primárnou tabuľkou a inou tabuľkou potrebné vytvoriť, bude potrebné poznať názvy polí v oboch tabuľkách.

Po získaní týchto informácií môžete pomocou nasledovného postupu vytvoriť údajové pripojenie k databáze Accessu umožňujúce používanie v režime offline.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na položku Prijatie údajov a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na prepínač Databáza (iba programy Microsoft SQL Server alebo Microsoft Office Access) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane Sprievodcu kliknite na tlačidlo Vybrať databázu.

 6. V dialógovom okne Výber zdroja údajov prejdite do umiestnenia databázy.

  Poznámka: Ak sa databáza nachádza v sieťovom umiestnení, vyhľadajte cestu UNC daného umiestnenia. Neprechádzajte do sieťového umiestnenia prostredníctvom priradenej sieťovej jednotky. Ak použijete priradenú sieťovú jednotku, formuláre vytvorené na základe tejto šablóny formulára budú databázu vyhľadávať prostredníctvom priradenej sieťovej jednotky. Používateľ bez priradenej sieťovej jednotky formulár databázu nenájde.

 7. Kliknite na názov databázy a potom na položku Otvoriť.

 8. V dialógovom okne Výber tabuľky kliknite na primárnu tabuľku, ktorú chcete použiť, a kliknite na tlačidlo OK.

 9. Na ďalšej strane sprievodcu začiarknite políčko Zobraziť stĺpce tabuľky.

  Všetky polia tabuľky sa predvolene pridajú do hlavného zdroja údajov šablóny formulára.

 10. V časti Štruktúra zdroja údajov zrušte začiarknutie políčok, ktoré nechcete zahrnúť do hlavného zdroja údajov.

  Pridajte ďalšie tabuľky alebo dotazy, ktoré chcete použiť v pripojení údajov.

  Ako?

  1. Kliknite na tlačidlo Pridať tabuľku.

  2. V dialógovom okne Pridať tabuľku alebo dotaz kliknite na názov podriadenej tabuľky a potom na položku Ďalej. InfoPath sa pokúsi nastaviť vzťahy tým, že spáruje názvy polí v oboch tabuľkách. Ak nechcete použiť navrhovaný vzťah, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť vzťah. Ak chcete pridať vzťah, kliknite na položku Pridať vzťah. V dialógovom okne Pridanie vzťahu kliknite na názvy jednotlivých polí v príslušnom stĺpci a potom kliknite na položku OK.

  3. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  4. Ak chcete pridať dodatočné podriadené tabuľky, zopakujte tieto kroky.

 11. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 12. Ak chcete, aby boli údaje zo sekundárneho údajového pripojenia k dispozícii aj vtedy, ak používateľov počítač nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára. Na základe začiarknutia tohto políčka bude InfoPath dotazovať externý zdroj údajov a ukladať výsledky dotazu do šablóny.

  Poznámka k zabezpečeniu: Ak začiarknete tieto políčka, výsledky dotazu sa uložia v šablóne formulára. Pretože údaje sú uložené v šablóne formulára, sú vo formulári, ktorý používatelia vypĺňajú, dostupné aj vtedy, keď počítače nie sú pripojené k sieti. Ak z pripojenia údajov získavate citlivé údaje, pravdepodobne budete chcieť túto funkciu vypnúť, aby boli v prípade straty alebo krádeže počítača údaje chránené.

 13. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 14. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte popisný názov tohto sekundárneho údajového pripojenia. Overte správnosť informácií v sekcii Súhrn. Ak chcete svojim používateľom umožniť používanie tohto sekundárneho údajového pripojenia, keď vytvárajú nový formulár alebo otvárajú existujúci založený na príslušnej šablóne formulára, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Vytvorenie údajového pripojenia ku knižnici dokumentov SharePointu na použitie v režime offline

Skôr než k šablóne formulára pridáte vedľajšie pripojenie údajov, potrebujete od správcu lokality nasledujúce informácie:

 • Umiestnenie lokality Microsoft Windows SharePoint Services site a povolenia potrebné na prístup k nej.

 • Overenie, že lokalita je konfigurovaná tak, aby vaši používatelia mohli získať prístup k údajom v knižnici alebo zozname dokumentov.

 • Overenie, že údaje z knižnice dokumentov alebo zoznamu je možné uložiť v počítačoch používateľov na účely používania v režime offline.

Po získaní týchto informácií môžete pomocou nasledovného postupu vytvoriť údajové pripojenie k databáze Accessu umožňujúce používanie v režime offline.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Pripojenia údajov.

 2. V dialógovom okne Pripojenia údajov kliknite na tlačidlo Pridať.

 3. V Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Vytvoriť nové pripojenie na, kliknite na položku Prijatie údajov a potom na tlačidlo Ďalej.

 4. Na nasledujúcej strane sprievodcu kliknite na políčko Knižnica alebo zoznam lokality SharePoint a potom na tlačidlo Ďalej.

 5. Na nasledujúcej strane sprievodcu zadajte adresu URL lokality SharePoint s knižnicou dokumentov alebo zoznamom a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na nasledujúcej strane sprievodcu v zozname Vyberte zoznam alebo knižnicu kliknite na požadovaný zoznam alebo knižnicu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu začiarknite políčka vedľa polí, ktoré budú poskytovať údaje šablóne formulára. Ak bude šablóna formulára publikovaná do knižnice dokumentov a chcete, aby formuláre založené na tejto šablóne formulára načítavali metaúdaje o formulári, začiarknite políčko Zahrnúť len údaje aktívneho formulára.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Ak chcete, aby boli údaje zo sekundárneho údajového pripojenia k dispozícii aj vtedy, ak používateľov počítač nie je pripojený k sieti, začiarknite políčko Uložiť kópiu údajov v šablóne formulára. Na základe začiarknutia tohto políčka bude InfoPath dotazovať externý zdroj údajov a ukladať výsledky dotazu do šablóny formulára.

  Poznámka k zabezpečeniu: Ak začiarknete tieto políčka, výsledky dotazu sa uložia v šablóne formulára. Pretože údaje sú uložené v šablóne formulára, sú vo formulári, ktorý používatelia vypĺňajú, dostupné aj vtedy, keď počítače nie sú pripojené k sieti. Ak z pripojenia údajov získavate citlivé údaje, pravdepodobne budete chcieť túto funkciu vypnúť, aby boli v prípade straty alebo krádeže počítača údaje chránené.

 10. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Na ďalšej strane sprievodcu zadajte popisný názov tohto sekundárneho údajového pripojenia a overte správnosť informácií v sekcii Súhrn.

 12. Ak chcete svojim používateľom umožniť používanie tohto sekundárneho údajového pripojenia, keď vytvárajú nový formulár alebo otvárajú existujúci založený na príslušnej šablóne formulára, začiarknite políčko Automaticky načítať údaje po otvorení formulára.

Na začiatok stránky

Konfigurácia dostupnosti údajov

Ak sa externý zdroj údajov pravidelne aktualizuje novými údajmi, môžete šablónu formulára konfigurovať tak, aby sprístupnila všetky údaje vo vyrovnávacej pamäti. Tieto údaje sú pre formuláre založené na šablóne formulára k dispozícii po určitý počet dní, ktorý korešponduje s plánom aktualizácie externého zdroja údajov. Obmedzením počtu dní, počas ktorých sú údaje k dispozícii pre formuláre založené na danej šablóne formulára, sa od používateľov bude vyžadovať pravidelná aktualizáciu údajov z externého zdroja údajov.

Do šablóny formulára môžete pridať tlačidlo, na ktoré môžu používatelia kliknúť a aktualizovať údaje zo všetkých sekundárnych údajových pripojení používaných v šablóne formulára.

Poznámka: Ak použijete tlačidlo na obnovu údajového pripojenia, informujte používateľov o tom, že na neho môžu kliknúť len vtedy, keď sú pripojení k sieti.

Stanovenie počtu dní, počas ktorých majú byť k dispozícii údaje vo vyrovnávacej pamäti

Toto nastavenie sa vzťahuje na všetky sekundárne údajové pripojenia v šablóne formulára.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V dialógovom okne Formulár - možnosti kliknite v zozname Kategória na položku Offline.

 3. V časti Offline začiarknite políčko Uložiť údaje vrátené z dotazov, aby sa mohli použiť v režime offline.

 4. Kliknite na položku Platnosť uložených dotazov uplynie po tomto počte dní.

 5. V zozname vyberte počet dní, počas ktorých majú byť údaje vo vyrovnávacej pamäti k dispozícii.

Pridanie tlačidla na obnovu údajového pripojenia

 1. Ak šablóna formulára obsahuje viaceré zobrazenia, kliknutím na položku Názov zobrazenia v ponuke Zobrazenie prejdete na zobrazenie s ovládacím prvkom, v ktorom chcete zobraziť údaje zo sekundárneho zdroja údajov.

 2. Ak sa nezobrazuje pracovná tabla Ovládacie prvky, kliknite na položku Ďalšie ovládacie prvky v ponuke Vložiť alebo stlačte klávesy ALT + I, C.

 3. Presuňte ovládací prvok tlačidla do šablóny formulára.

 4. Dvakrát kliknite na ovládací prvok tlačidla, ktorý ste pridali do šablóny formulára.

 5. Kliknite na kartu Všeobecné.

 6. V zozname Akcia kliknite na príkaz Obnoviť.

 7. V poli Menovka zadajte názov, ktorý sa má zobrazovať na tlačidle.

 8. Kliknite na položku Nastavenie.

 9. V dialógovom okne Obnovenie vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete tlačidlo konfigurovať tak, aby načítavalo najnovšie údaje prostredníctvom tohto údajového pripojenia, kliknite na tlačidlo Jeden vedľajší zdroj údajov.

  • Ak chcete tlačidlo konfigurovať tak, aby načítavalo najnovšie údaje prostredníctvom sekundárnych údajových pripojení, kliknite na položku Všetky vedľajšie zdroje údajov.

 10. V zozname Zvoľte vedľajší zdroj údajov kliknite na vedľajší zdroj údajov priradený k pripojeniu údajov dotazu.

 11. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite všetky otvorené dialógové okná.

 12. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Vypnutie používania v režime offline

V niektorých prípadoch možno budete chcieť navrhnúť šablónu formulára tak, aby používatelia mohli formulár vyplniť len vtedy, keď budú pripojení k sieti. Môže ísť napríklad o prípady, keď má šablóna formulára údajové pripojenie k externému zdroju údajov, ktorý obsahuje citlivé alebo dôverné údaje. Vtedy môžete chcieť šablónu formulára konfigurovať tak, aby bolo formuláre možné vypĺňať len počas pripojenia. Konfigurovaním šablóny formulára týmto spôsobom môžete pomôcť ochrániť údaje v prípade straty alebo odcudzenia počítača, pretože nebudú uložené v počítači používateľa.

Ak chcete šablónu formulára konfigurovať tak, aby používateľom umožnila vypĺňanie formulára len počas pripojenia počítača k sieti, postupujte podľa nasledovných krokov.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

 2. V dialógovom okne Formulár - možnosti kliknite v zozname Kategória na položku Offline.

 3. V časti Offline, zrušte zaškrtnutie políčka Povoliť používateľom vypĺňanie tohto formulára, ak údaje nie sú k dispozícii.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×