Návrh časti šablóny na opakované použitie vo viacerých šablónach formulárov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete navrhnúť časť šablóny a potom ju distribuovať ostatným návrhárom šablón formulárov vo vašej organizácii, ktorí ju môžu použiť vo vlastných šablónach formulárov.

Predstavte si napríklad, že riadite skupinu návrhárov a staráte sa o množstvo šablón formulárov a do každej z týchto šablón formulárov potrebujete vložiť firemné logo a niekoľko textových polí na zhromažďovanie kontaktných informácií od používateľov. Ak navrhnete logo a ovládacie prvky ako súbor časti šablóny (.xtp), takýto súbor môžete uložiť do spoločného umiestnenia a potom svoju skupinu informovať o jeho dostupnosti. Keď členovia skupiny pridajú časť šablóny na pracovnú tablu Ovládacie prvky, zobrazí sa v časti Vlastný a možno ju vložiť do šablóny formulára.

Ak chcete existujúcu časť šablóny upraviť, otvorte ju, urobte potrebné zmeny, uložte časť šablóny a potom ju distribuujte návrhárom formulárov. Potom ako návrhári formulárov pridajú najnovšiu verziu časti šablóny na pracovnú tablu Ovládacie prvky, môžu ju použiť vo svojich šablónach formulárov. Ak otvoria šablónu formulára, ktorá obsahuje staršiu verziu časti šablóny, program Microsoft Office InfoPath ich požiada o aktualizáciu tejto časti šablóny najnovšou verziou.

Obsah tohto článku

Prehľad o častiach šablóny

Funkcie nedostupné v častiach šablóny

Návrh časti šablóny

Opakované použitie návrhu časti existujúcej šablóny

Prehľad o častiach šablóny

Časť šablóny je časť šablóny formulára, ktorý môže byť uložený na opakované použitie vo viacerých šablónach formulárov. Typická časť šablóny obsahuje ovládacie prvky a zdroj údajov a tiež môže obsahovať funkcie, ako napríklad údajových pripojení, overovanie údajov a pravidlá.

Vytvorením a použitím časti šablóny pomôžete zabezpečiť, že šablóny formulárov vo vašej spoločnosti budú mať rovnaký štýl, štruktúru a vlastnosti. Oddelenie ľudských zdrojov môže napríklad vo všetkých svojich šablónach formulárov používať rovnakú časť šablóny „Kontaktné informácie“.

Časť šablóny v šablóne formulára

V šablóne formulára obsah časti šablóny sa zobrazí v ovládacom prvku sekcie. Môžete rozlišovať časti šablóny bežnou sekciou, pretože slová sekcie (časť šablóny: názov) sa zobrazia ako menovka sekcie, kde názov predstavuje názov časti šablóny.

Ak chcete navrhnúť časť šablóny, musíte na pracovnej table Vytvorenie návrhu šablóny formulára vybrať možnosť Časti šablóny namiesto možnosti Šablóny formulára. Keď otvoríte časť šablóny, v záhlaví programu InfoPath sa zobrazí predpona (Návrh časti šablóny), ktorá oznamuje, že sa nachádzate v správnom režime pre návrh časti šablóny.

Na rozdiel od šablóny formulára nemôžete časť šablóny po dokončení návrhu publikovať. Namiesto toho ju uložte ako súbor časti šablóny (.xtp). Potom môžete súbor .xtp sprístupniť všetkým ďalším návrhárom, ktorí ju budú chcieť použiť. Môžete napríklad kopírovať súbor .xtp na súborový server vo firemnej sieti a potom odoslať e-mailovú správu návrhárom formulárov, kde popíšete účel časti šablóny, jej umiestnenie a spôsob jej pridania na pracovnú tablu Ovládacie prvky programu InfoPath.

Keď návrhár formulárov vloží časť šablóny do šablóny formulára, stane sa časťou šablóny formulára a návrhár ju v prípade potreby môže prispôsobiť.

Poznámka: Nie je možné zabrániť návrhárom formulárov zmeniť časť formulára po tom, čo ju vložili do šablóny formulára. Ak nechcete, aby sa časť šablóny prispôsobovala, mali by ste na to pri jej distribuovaní upozorniť.

Ak návrhári formulárov chcú vložiť časť šablóny do šablóny formulára programu InfoPath, musia najprv pridať časť šablóny na pracovnú tablu Ovládacie prvky pomocou Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku. Po dokončení sprievodcu sa časť šablóny zobrazí na pracovnej table Ovládacie prvky v časti pod nadpisom Vlastný.

Časť šablóny v časti vlastné nadpis v ovládacích prvkoch pracovnej tably

Ak chcete časť šablóny upraviť, musíte ju otvoriť v režime návrhu programu InfoPath, urobiť potrebné zmeny a potom časť šablóny opätovne uložiť. Potom musíte aktualizovanú časť šablóny poslať všetkým návrhárom formulárov, ktorí používajú pôvodnú verziu časti šablóny. Návrhári formulárov môžu na pridanie aktualizovanej verzie časti šablóny na pracovnú tablu Ovládacie prvky použiť Sprievodcu pridaním vlastného ovládacieho prvku. Po použití sprievodcu môžu otvoriť každú ovplyvnenú časť šablóny, a umožniť programu InfoPath nahradenie pôvodnej časti šablóny novšou verziou.

Poznámka: Ak vaša organizácia vytvorí veľkého počtu časti šablóny, ktoré možno vytvoriť odkladací časti šablóny, ktoré je prístupné z spoločného umiestnenia v podnikovej sieti, napríklad zdieľaného priečinka, na webový server alebo Knižnica formulárov, ktorý sa nachádza na lokalite Microsoft Windows SharePoint Services. Je možné nakonfigurovať nastavenia programu InfoPath v databáze registry tak, aby časti šablóny automaticky zobrazovali na pracovnej table Ovládacie prvky pre používateľov, ktorí majú nainštalovaný program InfoPath. Ak chcete, aby sa to stať, potrebujete pracovať s oddelením informácie technológií (IT), alebo s niekým, kto je zodpovedný za spravovanie programu InfoPath vo vašej organizácii. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v dokumentácii programu InfoPath na Microsoft TechNet. TechNet je zdrojom, ktorý IT odborníkom používajú úspešne plánovanie, nasadenie, spravovanie a podporu produktov spoločnosti Microsoft.

Na začiatok stránky

Funkcie nedostupné v častiach šablóny

Pri navrhovaní časti šablóny treba mať na zreteli obmedzenia návrhu. Určité funkcie sa v častiach šablón nepodporujú, ako je napríklad možnosť vytvoriť viaceré zobrazenia alebo zadanie všeobecných nastavení na úrovni šablóny v dialógovom okne Možnosti formulára. Okrem ovládacích prvkov ActiveX, všetky ovládacie prvky sú v častiach šablón k dispozícii. Všetky funkcie, ktoré sa pre časti šablóny nepodporujú, sú pri navrhovaní časti šablóny ukryté v používateľskom rozhraní.

Časti šablón nepodporujú tieto ovládacie prvky, funkcie a nastavenia:

 • Ovládacie prvky ActiveX

 • Barevná schémata

 • Obrázky pozadia

 • Pripojenia údajov ktoré odosielajú údaje

 • Nastavenia správy prístupových práv k informáciám (Information Rights Management - IRM)

 • Skript a riadený kód

 • Funkcie pre písanie kódu ako je editor Microsoft Script Editor

 • Sprievodca publikovaním

 • Sprievodca exportom

 • Niektoré funkcie vzťahujúce sa na zobrazenie vrátane schopnosti vytvárať viaceré zobrazenia, zobrazenia len na čítanie, predvolené zobrazenia alebo zobrazenia tlače

 • Určité funkcie vzťahujúce sa na tlač vrátane schopnosti určiť možnosti nastavenia strany a vytvorenia hlavičky a päty

 • Niektoré funkcie týkajúce sa šablóny formulára ako celku vrátane možnosti zadať digitálne podpisy, prispôsobiť pracovné tably, úrovne zabezpečenia a správanie pri otváraní a ukladaní

 • Možnosť používať začiarkavacie políčko Overiť na serveri na pracovnej table Kontrola návrhu na získanie serverom vygenerovaných chýb a upozornení pre časti šablóny, ktoré sú navrhnuté pre šablóny formulárov kompatibilných s prehľadávačom.

Navrhnúť môžete šablónu formulára, ktorá sa dá otvoriť pomocou programu InfoPath alebo webového prehľadávača. Šablóna formulára, ktorú je možné otvoriť pomocou prehľadávača, sa označuje ako šablóna formulára kompatibilná s prehľadávačom. Podobne je možné navrhnúť časť šablóny, ktorá sa má použiť v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom. V tomto prípade pri navrhovaní časti šablóny je prístup k menšiemu počtu ovládacích prvkov a funkcií ako v prípade navrhovania časti šablóny určenej výhradne na použitie v programe InfoPath. Je to tak preto, lebo niektoré ovládacie prvky a funkcie sa nepodporujú v šablónach formulára kompatibilných s prehľadávačom.

Na začiatok stránky

Návrh časti šablóny

V dialógovom okne Návrh formulára vyberte návrh časti šablóny namiesto šablóny formulára. Ak to urobíte, funkcie programu InfoPath, ktoré nie sú podporované v častiach šablóny, sa buď skryjú alebo budú vypnuté, aby ste ich nechceli použiť v častiach šablóny.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na prepínač Časti šablóny.

 3. V galérii Založené na vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete pri navrhovaní časti šablóny definovať zdroj údajov, kliknite na možnosť Prázdne.

  • Ak chcete použiť dokument súboru XML (.xml), alebo niektorý súbor schéma XML (.xsd) ako zdroj údajov pre časť šablóny, kliknite na možnosť XML alebo schéma.

   Poznámka: Ak ste vychádzali časti šablóny dokumentu XML alebo schémy XML, program InfoPath sa vyplní pracovnej tably Zdroj údajov s poľami a skupinami, ktoré mapy XML prvkov v dokumente alebo v schéme. Zdroj údajov je zamknutý. V závislosti od dokumentu alebo schémy, nebudete môcť pridať nové polia alebo skupiny do časti alebo celého zdroja údajov alebo zmeniť určité aspekty existujúce polia a skupiny.

 4. Ak chcete zaručiť kompatibilitu časti šablóny s programom InfoPath Forms Services, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  V programe InfoPath sa otvorí nová časť šablóny.

 6. Navrhnite časť šablóny.

 7. Keď ste s návrhom časti šablóny skončili, kliknite v ponuke Súbor na príkaz Uložiť.

Na začiatok stránky

Opakované použitie návrhu časti existujúcej šablóny

Ak chcete ako základ návrh novej časti šablóny v existujúcej časti šablóny, musíte Otvorenie existujúcej časti šablóny, zmeniť jeho názov v dialógovom okne Vlastnosti časti šablóny a potom uložte novej časti šablóny s iným, rozlíšiť názov súboru. Keď zmeníte názov časti šablóny v dialógovom okne Vlastnosti časti šablóny, identifikácia časti šablóny sa automaticky aktualizuje. Táto identifikácia naďalej odlišuje jednotlivé časti šablóny z iného.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára v časti Otvoriť šablónu formulára kliknite na položku V tomto počítači.

 3. V zozname Súbory typu kliknite na položku Časti šablóny programu InfoPath.

 4. Vyhľadajte požadovanú časť šablóny, kliknite na ňu a a potom kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 5. V ponuke Súbor kliknite na položku Vlastnosti.

 6. V dialógovom okne Vlastnosti časti šablóny do poľa Názov časti šablóny zadajte nový názov.

  Potom rozlišovací text v poli Identifikácia časti šablóny obsahujú nový názov. Identifikácia časti šablóny sa v programe InfoPath vytvorí automaticky. Pre každú novo vytvorenú časť šablóny musí byť jednoznačná.

 7. V ponuke Súbor kliknite na položku Uložiť ako a pre časť šablóny zadajte nový názov súboru.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×