Návrhár relačných dotazov (Power Pivot)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri importovaní relačných údajov SQL Servera pomocou doplnku PowerPivot v Microsoft Exceli 2013 môžete interaktívne zostavovať dotazy pomocou návrhára relačných dotazov. Návrhár relačných dotazov vám pomáha vytvoriť dotaz, ktorý špecifikuje údaje na načítanie relačných údajov z Microsoft SQL Servera, Microsoft Azuredatabázy Microsoft SQL a paralelného skladu údajov Microsoft SQL Servera. Pomocou grafického návrhára dotazov môžete preskúmať metaúdaje, interaktívne zostaviť dotaz a zobraziť výsledky svojho dotazu.  Podobne môžete pomocou textového návrhára dotazov zobraziť dotaz zostavený pomocou grafického návrhára dotazov alebo upraviť dotaz. Môžete tiež importovať existujúci dotaz zo súboru alebo zostavy.

 1. Otvorte okno Power Pivot.

 2. Kliknite na položky Získať externé údaje > Z databázy > Z aplikácie SQL Server.

 3. Do sprievodcu importom tabuľky zadajte názov servera, poverenia a databázu. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Kliknite na položku Napísať dotaz, ktorý určí údaje na import. Kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na položku Návrh, čím sa otvorí návrhár relačných dotazov.

Ak chcete, môžete napísať dotaz v jazyku SQL pomocou textového editora. Ak chcete prejsť do textového návrhára dotazov, na paneli s nástrojmi kliknite na položku Upraviť ako text. Po úprave dotazu v textovom návrhári dotazov už nemôžete použiť grafický návrhár dotazov.

Poznámka: Ak chcete zadať dotaz pre typy zdrojov údajov Oracle, OLE DB, ODBC a Teradata, je nutné použiť textový návrhár dotazov.

V tomto článku

Grafický návrhár dotazov

Grafický návrhár dotazov vám umožňuje preskúmať databázové tabuľky a zobrazenia a interaktívne zostaviť príkaz SQL SELECT určujúci databázové tabuľky a stĺpce, z ktorých sa majú načítať údaje pre množinu údajov. Vyberiete polia, ktoré sa majú zahrnúť do databázy, a voliteľne zadáte filtre na obmedzenie údajov v množine údajov. Môžete zadať, aby sa filtre použili ako parametre, a poskytnúť hodnotu filtra pri spustení. Ak vyberiete viaceré tabuľky, návrhár dotazov popisuje vzťah medzi množinami dvoch tabuliek.

Grafický návrhár dotazov je rozdelený na tri oblasti. Rozloženie návrhára dotazov sa mení v závislosti od toho, či dotaz používa tabuľky a zobrazenia alebo uložené procedúry a funkcie hodnôt tabuľky.

Poznámka: 

Aplikácia SQL Server Parallel Data Warehouse nepodporuje uložené procedúry ani funkcie hodnôt tabuľky.

Grafický návrhár dotazov, ktorý sa používa s tabuľkami alebo zobrazeniami, je znázornený na nasledujúcom obrázku.

Návrhár relačných dotazov

Grafický návrhár dotazov, ktorý sa používa s uloženými procedúrami alebo funkciami hodnôt tabuľky, je znázornený na nasledujúcom obrázku.

rs_relational_graphical_SP

Funkcie jednotlivých tabiel sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Tabla

Funkcia

Zobrazenie databázy

Zobrazuje hierarchické zobrazenie tabuliek, zobrazení, uložených procedúr a funkcií hodnôt tabuľky, ktoré sú usporiadané podľa schémy databázy.

Vybraté polia

Zobrazuje zoznam názvov polí databáz z vybratých položiek na table Zobrazenie databázy. Tieto polia sa stávajú kolekciou polí pre množinu údajov.

Parametre funkcie

Zobrazuje zoznam vstupných parametrov pre uložené procedúry alebo funkcie hodnôt tabuľky na table Zobrazenie databázy.

Vzťahy

Zobrazuje zoznam vzťahov odvodených od vybratých polí pre tabuľky alebo zobrazení na table Zobrazenie databázy, ako aj zoznam manuálne vytvorených vzťahov.

Použité filtre

Zobrazuje zoznam polí a kritérií filtra pre tabuľky alebo zobrazenia na table Zobrazenie databázy.

Výsledky dotazu

Zobrazuje vzorové údaje pre množinu výsledkov pre automaticky generovaný dotaz.

Tabla Zobrazenie databázy

Tabla Zobrazenie databázy zobrazuje metaúdaje pre databázové objekty, ktoré máte povolené zobraziť na základe pripojenia zdroja údajov a poverení. Hierarchické zobrazenie zobrazuje databázové objekty usporiadané podľa schémy databázy. Rozbalením uzlov pre jednotlivé schémy zobrazíte tabuľky, zobrazenia, uložené procedúry a funkcie hodnôt tabuľky. Rozbalením tabuľky alebo zobrazenia môžete zobraziť stĺpce.

Tabla Vybraté polia

Tabla Vybraté polia zobrazuje polia v množine údajov a skupiny a agregované hodnoty na zahrnutie do dotazu.

Zobrazujú sa nasledujúce možnosti:

 • Vybraté polia   Zobrazí Databázové polia, ktoré ste vybrali pre tabuľky alebo zobrazenia alebo vstupných parametrov pre uložené procedúry alebo funkcie hodnôt tabuľky. Polia, ktoré sa zobrazujú v tomto table stanú kolekciu polí pre množinu údajov.

 • Ak chcete zobraziť kolekciu polí pre množinu údajov, použite tablu údajov zostáv.

 • Zoskupiť a agregovať Zapína a vypína použitie zoskupenia a agregácie v dotaze. Ak vypnete funkciu zoskupenia a agregácie po pridaní zoskupenia a agregácie, čím sa odstránia. Text, (žiadna), označuje bez zoskupenia a agregácie sa používajú. Ak funkciu zoskupenia a agregácie znova zapnete, predchádzajúce zoskupenia a agregácie sa obnovia.

 • Odstránenie poľa Odstráni vybraté pole.

Zoskupiť a agregovať

Dotazy na databázy s veľkou tabuľkou môžu vrátiť počet údajových riadkov, ktorý je príliš veľký na to, aby bol použiteľný, a má vplyv aj na výkon siete, ktorou prechádza veľké množstvo údajov. Na obmedzenie počtu údajových riadkov môže dotaz zahŕňať agregované hodnoty SQL, ktoré sumarizujú údaje na databázovom serveri.

Agregované hodnoty poskytujú súhrny údajov a údaje sú zoskupené tak, aby podporovali agregáciu poskytujúcu súhrnné údaje. Pri použití agregácie v dotaze sa ostatné polia vrátené dotazom automaticky zoskupia a dotaz zahŕňa klauzulu SQL GROUP BY. Údaje môžete sumarizovať bez pridania agregovanej hodnoty tak, že použijete iba možnosť Zoskupené podľa v zozname Zoskupiť a agregovať. Mnohé z agregácií zahŕňajú verziu používajúcu kľúčové slovo DISTINCT. Zahrnutie kľúčového slova DISTINCT eliminuje duplicitné hodnoty.

Aplikácia Microsoft SQL Server používa jazyk Transact-SQL a aplikácia Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse používa jazyk SQL. Oba dialekty jazyka SQL podporujú klauzuly, kľúčové slová a agregované hodnoty, ktoré poskytuje návrhár dotazov.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam agregácií a poskytuje ich stručné popisy.

Agregácia

Popis

Avg

Vráti priemer hodnôt v skupine. Implementuje agregáciu SQL AVG.

Count

Vráti počet položiek v skupine. Implementuje agregáciu SQL COUNT.

Count Big

Vráti počet položiek v skupine. Je to agregácia SQL COUNT_BIG. Rozdiel medzi agregáciami COUNT a COUNT_BIG spočíva v tom, že agregácia COUNT_BIG vždy vráti hodnotu typu údajov bigint.

Min

Vráti minimálnu hodnotu v skupine. Implementuje agregáciu SQL MIN.

Max

Vráti maximálnu hodnotu v skupine. Implementuje agregáciu SQL MAX.

StDev

Vráti štatistickú štandardnú odchýlku všetkých hodnôt v skupine. Implementuje agregáciu SQL STDEV.

StDevP

Vráti štatistickú štandardnú odchýlku pre populáciu všetkých hodnôt vo výraze špecifikujúcom skupinu. Implementuje agregáciu SQL STDEVP.

Sum

Vráti súčet všetkých hodnôt v skupine. Implementuje agregáciu SQL SUM.

Var

Vráti štatistický rozptyl všetkých hodnôt v skupine. Implementuje agregáciu SQL VAR.

VarP

Vráti štatistický rozptyl pre populáciu pre všetky hodnoty v skupine. Implementuje agregáciu SQL VARP.

Avg Distinct

Vráti priemery jedinečných hodnôt. Implementuje kombináciu agregácie AVG a kľúčového slova DISTINCT.

Count Distinct

Vráti počty jedinečných hodnôt. Implementuje kombináciu agregácie COUNT a kľúčového slova DISTINCT.

Count Big Distinct

Vráti počet jedinečných položiek v skupine. Implementuje kombináciu agregácie COUNT_BIG a kľúčového slova DISTINCT.

StDev Distinct

Vráti štatistické štandardné odchýlky jedinečných položiek. Implementuje kombináciu agregácie STDEV a kľúčového slova DISTINCT.

StDevP Distinct

Vráti štatistické štandardné odchýlky jedinečných položiek. Implementuje kombináciu agregácie STDEVP a kľúčového slova DISTINCT.

Sum Distinct

Vráti súčty jedinečných hodnôt. Implementuje kombináciu agregácie SUM a kľúčového slova DISTINCT.

Var Distinct

Vráti štatistické rozptyly jedinečných hodnôt. Implementuje kombináciu agregácie VAR a kľúčového slova DISTINCT.

VarP Distinct

Vráti štatistické rozptyly jedinečných hodnôt. Implementuje kombináciu agregácie VARP a kľúčového slova DISTINCT.

Tabla Parametre funkcie

Tabla Parametre funkcie zobrazuje parametre pre uloženú procedúru alebo funkciu hodnôt tabuľky. Zobrazujú sa nasledujúce stĺpce:

 • Názov parametra Zobrazuje názov parametra je definovaný uloženej procedúry alebo funkcie hodnôt tabuľky.

 • Hodnota   Hodnotu, ktorú chcete použiť pre parameter pri spustení dotazu na načítanie údajov na zobrazenie na table výsledkov dotazu v čase návrhu. Táto hodnota sa nepoužíva v čase spustenia.

Tabla Vzťahy

Na table Vzťahy sa zobrazujú vzájomné vzťahy. Vzťahy je možné zistiť automaticky zo vzťahov cudzích kľúčov, ktoré sa načítajú z metaúdajov databáz, alebo ich môžete vytvoriť manuálne.

Zobrazujú sa nasledujúce možnosti:

 • Automatické zistenie. Prepnutie na formát auto-detect funkciu, ktorá automaticky vytvorí vzťahy medzi tabuľkami. Ak automatické zisťovanie je zapnutá, návrhára dotazu vytvorí vzťahy z cudzích kľúčov v tabuľkách; v opačnom prípade je potrebné vytvoriť vzťahy manuálne. Po výbere tabuľky na table zobrazenie databázy, automatické zisťovanie automaticky pokusy vytvoriť vzťah. Ak zapnete automatické zisťovanie po vytvorení manuálne spojenia, tieto spojenia sa zahodia.

  Dôležité: Pri použití s aplikáciou SQL Server Parallel Data Warehouse sa metaúdaje potrebné na vytvorenie spojení neposkytnú a vzťahy nie je možné zistiť automaticky. Ak dotaz načítava údaje z aplikácie SQL Server Parallel Data Warehouse, všetky spojenia tabuliek je nutné vytvoriť manuálne.

 • Pridanie vzťahu. Pridá vzťahu vzťah.

  Ak je zapnuté automatické zisťovanie, tabuľky, ktorých stĺpce sa používajú v dotaze, sa automaticky pridajú do zoznamu Vzťah. Keď automatické zisťovanie zistí, že dve tabuľky sú v určitom vzťahu, jedna tabuľka sa pridá do stĺpca Ľavá tabuľka, druhá sa pridá do stĺpca Pravá tabuľka a medzi nimi sa vytvorí vnútorné spojenie. Každý vzťah generuje klauzulu JOIN v dotaze. Ak tabuľky nie sú vo vzťahu, sú všetky uvedené v stĺpci Ľavá tabuľka a stĺpec Typ spojenia naznačuje, že tabuľky nie sú vo vzťahu s inými tabuľkami. Pri zapnutí automatického zisťovania nemôžete manuálne pridávať vzťahy medzi tabuľkami, ktoré automatické zisťovanie posúdilo ako nesúvisiace.

  Ak je automatické zisťovanie vypnuté, môžete pridávať a zmeniť vzťahy medzi tabuľkami. Ak chcete zadať polia, ktoré sa majú použiť na spojenie dvoch tabuliek, kliknite na položku Upraviť polia.

  Poradie, v ktorom sa vzťahy zobrazujú v zozname Vzťah, zodpovedá poradiu, v ktorom sa spojenia budú vykonávať v rámci dotazu. Poradie vzťahov môžete zmeniť presúvaním položiek v zozname nahor alebo nadol.

  Pri používaní viacerých vzťahov v dotaze sa musí na jednu z tabuliek v každom vzťahu okrem prvého vzťahu odkazovať v nasledujúcich vzťahoch.

  Ak predchádzajúci vzťah odkazuje na obe tabuľky vo vzťahu, potom vzťah negeneruje samostatnú klauzulu spojenia. Namiesto toho sa do klauzuly spojenia generovaného pre predchádzajúci vzťah pridá podmienka spojenia. Typ spojenia sa odvodí od predchádzajúceho vzťahu, ktorý odkazoval na rovnaké tabuľky.

 • Úprava polí. Otvorí sa dialógové okno Úprava súvisiacich polí, Pridanie a úprava vzťahov medzi tabuľkami. Vybraté polia v pravú a ľavú tabuľky Ak sa chcete pripojiť. Sa môžete pripojiť viac polí z ľavej tabuľky a pravá tabuľka, ak chcete zadať viacero podmienok spojení vo vzťahu. Dve polia, ktoré spojte tabuľky vľavo a vpravo nie je potrebné mať rovnaký názov. Typ údajov spojených polí musia mať kompatibilné typy údajov.

 • Odstrániť vzťah. Odstráni vybratý vzťah.

 • Posun nahor a Posunúť nadol. Presun vzťahy nahor alebo nadol v zozname vzťah. Poradie, v ktorom sú umiestnené vzťahov v dotaze môže mať vplyv na výsledky dotazu. Vzťahy sa pridajú do dotazu v poradí, sa zobrazia v zozname vzťah.

Zobrazujú sa nasledujúce stĺpce:

 • Vľavo tabuľky   Zobrazuje názov prvej tabuľky, ktorá je súčasťou vzájomného vzťahu.

 • Pripojenie k typu   Zobrazí typ príkaz SQL JOIN, ktorý sa používa v automaticky generovaný dotaz. V predvolenom nastavení, ak sa zistí obmedzenie cudzieho kľúča, INNER JOIN sa použije. Iné typy spojení môže byť LEFT JOIN alebo RIGHT JOIN. Ak sa nevzťahuje žiadna z týchto typov spojenia, Typ spojenia stĺpec zobrazí nezávislí. Žiadne krížové pripojenie spojenia sa vytvoria nesúvisiacich tabuliek; namiesto toho musíte manuálne vytvoriť vzťahy spojením stĺpcov v tabuľkách doľava a doprava.

 • Pravá tabuľka Zobrazuje názov druhej tabuľky vo vzájomnom vzťahu.

 • Pripojenie k polia Zoznam párov Spojených polí, ak vzťah má viacero podmienok spojení a páry Spojených polí sú oddelené čiarkami (,).

Tabla Použité filtre

Tabla Použité filtre zobrazuje kritériá slúžiace na obmedzenie počtu riadkov údajov, ktoré sa načítajú pri spúšťaní. Kritériá zadané na tejto table sa používajú na generovanie klauzuly SQL WHERE. Pri výbere možnosti parametra sa automaticky vytvorí parameter.

Zobrazujú sa nasledujúce stĺpce:

 • Názov poľa Zobrazuje názov poľa, ktoré sa použijú kritériá.

 • Operátor   Zobrazuje operáciu, ak chcete použiť vo výraze filtra.

 • Hodnota   Zobrazí hodnotu použiť vo výraze filtra.

 • Parameter   Zobrazuje možnosť na pridanie parametra dotazu do dotazu.

Tabla Výsledky dotazu

Tabla Výsledky dotazu zobrazuje výsledky pre automaticky generovaný dotaz, ktorý sa zadáva výberom na iných tablách. Stĺpce v množine výsledkov sú polia, ktoré zadáte na table Vybraté polia, a údaje riadkov sú obmedzené filtrami, ktoré zadáte na table Použité filtre.

Tieto údaje predstavujú hodnoty zo zdroja údajov v čase spustenia dotazu.

Poradie zoradenia v množine výsledkov je podmienené poradím načítania údajov zo zdroja údajov. Poradie zoradenia možno zmeniť priamou úpravou textu dotazu.

Panel s nástrojmi grafického návrhára dotazov

Panel s nástrojmi grafického návrhára dotazov poskytuje nasledujúce tlačidlá, ktoré vám pomáhajú zadať alebo zobraziť výsledky dotazu.

Tlačidlo

Popis

Upraviť ako text

Prepína na textový návrhár dotazov na zobrazenie automaticky generovaného dotazu alebo úpravu dotazu.

Importovať

Importuje existujúci dotaz zo súboru alebo zostavy. Podporované sú typy súborov .sql a .rdl.

Spustiť dotaz

Spustí dotaz. Množina výsledkov sa zobrazí na table Výsledky dotazu.

Na začiatok stránky

Princíp automaticky generovaných dotazov

Pri výbere tabuliek a stĺpcov alebo uložených procedúr a zobrazení na table Zobrazenie databázy návrhár dotazov načíta súvisiace vzťahy primárnych kľúčov a cudzích kľúčov zo schémy databázy. Na základe analýzy týchto vzťahov návrhár dotazov zistí vzťahy medzi dvoma tabuľkami a pridá spojenia do dotazu. Dotaz potom môžete upraviť pridaním skupín a agregácií, pridaním alebo zmenou vzťahov a pridaním filtrov. Ak chcete zobraziť text dotazu zobrazujúceho stĺpce, z ktorých sa načítavajú údaje, spojenia medzi tabuľkami a všetky skupiny alebo agregácie, kliknite na položku Upraviť ako text.

Na začiatok stránky

Textový návrhár dotazov

Textový návrhár dotazov poskytuje spôsob, ako zadať dotaz pomocou jazyka dotazov podporovaného zdrojom údajov, spustiť dotaz a zobraziť výsledky v čase návrhu. Môžete zadať viaceré príkazy SQL, syntax dotazov alebo príkazov pre vlastné rozšírenia na spracovanie údajov a dotazy zadané ako výrazy.

Keďže textový návrhár dotazov vopred nespracúva dotaz, môže sa prispôsobiť akémukoľvek druhu syntaxe dotazu. Je to predvolený nástroj na návrh dotazov pre mnohé typy zdrojov údajov.

Textový návrhár dotazov zobrazuje panel s nástrojmi a nasledujúce dve tably:

 • Dotaz   Zobrazuje text dotazu, názov tabuľky alebo názov uloženej procedúry v závislosti od typu dotazu. Niektoré typy dotazov sú k dispozícii pre všetky typy zdrojov údajov. Napríklad názov tabuľky je podporovaná iba pre typ zdroja údajov OLE DB.

 • Výsledok   Zobrazuje výsledky spustenia dotazu v čase návrhu.

Panel s nástrojmi textového návrhára dotazov

Textový návrhár dotazov poskytuje jeden panel s nástrojmi pre všetky typy príkazov. Jednotlivé tlačidlá na paneli s nástrojmi a ich funkcia sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.

Tlačidlo

Popis

Upraviť ako text

Prepína medzi textovým návrhárom dotazov a grafickým návrhárom dotazov. Nie všetky typy zdrojov údajov podporujú grafický návrhár dotazov.

Importovať

Importuje existujúci dotaz zo súboru alebo zostavy. Podporované sú iba typy súborov sql a rdl.

Relačné ikona návrhára dotazu

Spúšťa dotaz a zobrazuje množinu výsledkov na table Výsledky.

Typ príkazu

Vyberte možnosť Text, StoredProcedure alebo TableDirect. Ak uložená procedúra má parametre, zobrazí sa dialógové okno Definovať parametre dotazu, keď kliknete na tlačidlo Spustiť na paneli s nástrojmi, a vy môžete podľa potreby vyplniť príslušné hodnoty.

Poznámka: Ak uložená procedúra vráti viacero množín výsledkov, na vyplnenie množiny údajov sa použije iba prvá množina výsledkov.

Poznámka: Možnosť TableDirect je k dispozícii len pre typ zdroja údajov OLE DB.

Text typu príkazu

Pri vytváraní množiny údajov aplikácie SQL Server sa predvolene otvorí návrhár relačných dotazov. Ak chcete prejsť do textového návrhára dotazov, na paneli s nástrojmi kliknite na prepínacie tlačidlo Upraviť ako text . Textový návrhár dotazov poskytuje dve tably: tablu Dotaz a tablu Výsledok. Obe tably sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Návrhár relačných dotazov

Funkcie jednotlivých tabiel sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Tabla

Funkcia

Dotaz

Zobrazuje text dotazu SQL. Pomocou tejto tably môžete napísať alebo upraviť dotaz SQL.

Výsledok

Zobrazuje výsledky dotazu. Ak chcete spustiť dotaz, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú tablu a potom kliknite na položku Spustiť, alebo kliknite na tlačidlo Spustiť na paneli s nástrojmi.

Príklad

Nasledujúci dotaz vráti zoznam názvov z tabuľky s názvom ContactType.

Vyberte meno z ContactType

Pri kliknutí na tlačidlo Spustiť na paneli s nástrojmi sa spustí príkaz zadaný na table Dotaz a výsledky, čiže zoznam názvov, sa zobrazia na table Výsledok.

Typ príkazu StoredProcedure

Pri výbere možnosti Typ príkazu StoredProcedure sa v textovom návrhári dotazov zobrazujú dve tably: tabla Dotaz a tabla Výsledok. Zadajte názov uloženej procedúry na tablu Dotaz a kliknite na položku Spustiť na paneli s nástrojmi. Ak uložené procedúry používajú parametre, otvorí sa dialógové okno Definovať parametre dotazu. Zadajte hodnoty parametrov pre uloženú procedúru.

Tably Dotaz a Výsledky v prípade spustenia uloženej procedúry sa zobrazujú na nasledujúcom obrázku. V tomto prípade sú vstupné parametre konštanty.

Návrhár relačných dotazov

Funkcie jednotlivých tabiel sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

Tabla

Funkcia

Dotaz

Zobrazuje názov uloženej procedúry a všetkých vstupných parametrov.

Výsledok

Zobrazuje výsledky dotazu. Ak chcete spustiť dotaz, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľnú tablu a potom kliknite na položku Spustiť, alebo kliknite na tlačidlo Spustiť na paneli s nástrojmi.

Príklad

Nasledujúci dotaz vyvolá uloženú procedúru s názvom uspGetWhereUsedProductID. Ak má uložená procedúra vstupné parametre, pri spustení dotazu je nutné zadať hodnoty parametrov.

uspGetWhereUsedProductID

Kliknite na tlačidlo Spustiť. Nasledujúca tabuľka poskytuje príklad parametrov procedúry uspGetWhereUsedProductID, pre ktoré poskytnete hodnoty v dialógovom okne Definovať parametre dotazu.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Typ príkazu TableDirect

Pri výbere možnosti Typ príkazu TableDirect sa v textovom návrhári dotazov zobrazujú dve tably: tabla Dotaz a tabla Výsledok. Pri zadaní tabuľky a kliknutí na tlačidlo Spustiť sa vrátia všetky stĺpce pre túto tabuľku.

Príklad

V prípade typu zdroja údajov OLE DB nasledujúci dotaz na množinu údajov vráti množinu výsledkov pre všetky typy kontaktov v tabuľke ContactType.

ContactType

Po zadaní názvu tabuľky ContactType, ide o ekvivalent vytvorenia príkazu SQL SELECT * z ContactType.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×