Návod na používanie šablóny Môj peňažný tok v Exceli 2016

S Excelom 2016 môžete analyzovať rôzne typy údajov z rôznych zdrojov a z mnohých rôznych dôvodov. V tomto článku zistíte, ako môžete pomocou vstavanej šablóny Môj peňažný tok v Exceli 2016 spravovať svoje príjmy, výšku výdavkov a účel výdavkov.

Používanie šablóny Môj peňažný tok

Šablóna Môj peňažný tok je jednoduchým príkladom schopnosti Excelu 2016 analyzovať, modelovať a prezentovať údaje zaujímavým a inšpirujúcim spôsobom. Šablóna predstavuje skvelý spôsob, ako sa oboznámiť s možnosťami analýzy údajov v Exceli 2016 a ukáže vám, že vďaka vstavaným šablónam v Exceli môže byť analýza údajov hračkou.

V tomto článku získate informácie o tom, ako v Exceli 2016 vykonať nasledovné:

 1. Modelovať údaje pomocou vstavaných možností modelovania v Exceli.

 2. Využiť niektoré z excelových funkcií časovej inteligencie.

 3. Oboznámiť sa s výkonnými výpočtami označovanými ako Ukazovatele, ktoré boli použité na vytvorenie šablóny Môj peňažný tok a ktoré môžete použiť aj v zošitoch.

Otvorenie šablóny Môj peňažný tok

Ak chcete otvoriť šablónu Môj peňažný tok, vyberte položky Nové > Business analysis feature tour (Prehliadka funkcie Obchodná analýza).

šablóna Môj peňažný tok

Ak sa šablóna nezobrazuje, do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Business analysis feature tour (Prehliadka funkcie Obchodná analýza) a spustite hľadanie výberom tlačidla lupy (alebo kliknutím na kláves Enter). Zobrazí sa šablóna Môj peňažný tok.

Po otvorení šablóny sa zobrazí prvá karta zošita s názvom Začiatok. Začnite výberom tlačidla Začať.

Môj peňažný tok – začíname

Vyberie sa karta zošita Môj peňažný tok a zobrazí sa zostava peňažného toku vo vybratom roku. V grafe peňažného toku sa zobrazí medziročné porovnanie peňažného toku za aktuálny rok (vyberiete ho pomocou tlačidiel v pravom hornom rohu zošita) a predchádzajúci rok. Ide o výpočet časovej inteligencie. Pomocou tlačidiel v pravom hornom rohu hárka môžete vybrať aj iný rok. Všimnite si, ako sa po výbere iného roka zmení pruhový graf.

Rýchly filter rokov v šablóne Môj peňažný tok

Zadanie vlastných údajov peňažného toku

Vzorové údaje použité v šablóne sú zaujímavé, ale s vlastnými údajmi je to oveľa zaujímavejšie. Ak chcete zadať vlastné čísla (či už reálne čísla alebo čísla na skúšku, ktoré vám pomôžu zistiť, ako to funguje), vyberte kartu hárka Vzorové údaje. Všimnite si pokyny s označením VYSKÚŠAŤ napravo od tabuľky, ktoré vám poskytnú základné informácie, a tlačidlo na zadanie vlastných vzorových údajov.

Zadávanie vzorových údajov

Po vybratí položky Pridať nový vzorový riadok šablóna zvýrazní nový riadok v dolnej časti tabuľky a doplní do štyroch stĺpcov tieto informácie:

 • Typ transakcie – prvý stĺpec je Príjem alebo Výdavok. Pri použití len týchto dvoch kategórií dokáže graf v hárku Môj peňažný tok konzistentne porovnávať príjmy a výdavky. V uvedenom príklade je odmena Príjmom.

 • Dátum – označuje dátum transakcie. Šablóna automaticky doplní dátum 1.4.2015, vy však môžete použiť ľubovoľné údaje. Graf v hárku Môj peňažný tok zoskupí príjmy a výdavky podľa mesiaca a roka na základe hodnoty v tomto stĺpci.

 • Kategória – tento stĺpec umožňuje kategorizovať príjmy a výdavky. Zahŕňa pomerne veľký počet kategórií, z ktorých si môžete vybrať. Môžete vytvoriť aj novú kategóriu, najmä ak očakávate veľa odmien, ktoré vždy potešia. Príjmy a výdavky je možné zobraziť aj podľa kategórie a konzistentné zadávanie informácií do tejto kategórie vám zaistí hladký priebeh následnej analýzy.

 • Čiastka – označuje výšku príjmu alebo výdavku. Do tohto stĺpca sa zadávajú kladné hodnoty (výdavky sa napríklad neuvádzajú zápornými číslami), pretože výpočet priradený k dátovému modelu vie, ako na základe kladných čísel v tomto stĺpci správne spracovať príjmy a výdavky.

Zadajte vzorové údaje do šablóny Môj peňažný tok

Po zadaní údajov, návrate do grafu a výbere tlačidla Aktualizovať (ktorým sa obnoví dátový model), sa zmeny prejavia v grafe peňažného toku. Keď do pokynov VYSKÚŠAŤ zadáte ďalší príjem vo výške 1 500 EUR, príjem za mesiac apríl sa zmení z príjmu o 38,94 % nižšieho ako v predchádzajúcom roku na príjem o 68,48 % vyšší ako v predchádzajúcom roku.

Nové údaje zmenia peňažný tok za apríl

Používanie dátového modelu v Exceli

Vykonanie predchádzajúcich krokov na zadanie ďalších vzorových údajov do zošita Môj peňažný tok je súčasťou práce s dátovým modelom v Exceli. Dátový model je usporiadaná kolekcia údajových prvkov, ktoré sú navzájom prepojené štruktúrovaným alebo štandardizovaným spôsobom. Dátový model Môj peňažný tok zahŕňa mnohé údajové prvky (položky peňažných tokov), ktoré sú navzájom prepojené prostredníctvom štyroch štruktúrovaných alebo štandardizovaných kategórií (Typ transakcie, Dátum, Kategória, Čiastka).

Dátové modely môžu byť jednoduché, napríklad tento dátový model Môj peňažný tok, alebo zložité, napríklad databáza alebo kolekcia databáz, ktoré sú usporiadané tak, aby boli vzájomne určitým spôsobom prepojené. Dátové modely nemusia byť trvalé ani vytvorené výhradne technikmi na prácu s databázami. Dátové modely môžu byť vytvárané v Exceli priebežne z rôznych zdrojov tak, aby spĺňali vaše požiadavky na analýzu údajov.

Dátový model možno analyzovať aj skúmaním častí údajov zobrazených určitým spôsobom, napríklad pomocou grafu alebo iných vizualizácií. Možno chcete analyzovať len výdavky v peňažnom toku a len za kalendárny rok 2015. Znamená to, že budete skúmať (analyzovať) podmnožinu dátového modelu, ktorá spĺňa vaše kritériá, a na základe zobrazených údajov získavať potrebné informácie. Aj vizualizácie a analýzy údajov, podobne ako dátové modely, môžu byť jednoduché (napríklad graf zobrazujúci výdavky na internet za rok 2015) alebo zložité.

Povolenie doplnkov na analýzu údajov

Excel 2016 obsahuje výkonnú funkciu na modelovanie údajov nazývanú Power Pivot. Ak chcete povoliť doplnok Power Pivot a ďalšie doplnky na analýzu údajov, vyberte položky Súbor > Možnosti a zobrazí sa okno Excel – možnosti. Na ľavej table vyberte položku Rozšírené a posuňte sa nadol do časti Údaje v dolnej časti okna. V dolnej časti Údaje sa nachádza možnosť Povoliť doplnky na analýzu údajov: Power Pivot, Power View a Power Map.

Okno Excel – možnosti

Začiarknite políčko a potom vyberte tlačidlo OK.

Po povolení doplnkov na analýzu údajov sa na páse s nástrojmi Údaje v časti Nástroje pre údaje zobrazí tlačidlo Spravovať dátový model. Po výbere tlačidla Spravovať dátový model sa zobrazí okno modelovania údajov v doplnku Power Pivot.

Položka Spravovať dátový model na karte Údaje na páse s nástrojmi

Práca s časovou inteligenciou v Exceli 2016 s použitím ukazovateľov

Šablóna Môj peňažný tok používa niekoľko možností časovej inteligencie v Exceli 2016, napríklad medziročné porovnanie znázornené vyššie v tomto článku. Tieto možnosti časovej inteligencie boli implementované ako Ukazovatele vytvorené v dátovom modeli šablóny. Ukazovatele zobrazíte výberom tlačidla Spravovať dátový model na karte Údaje, po ktorom sa zobrazí okno doplnku Power Pivot. Prvý ukazovateľ sa nazýva Total Cashflow (Celkový peňažný tok).

Miery doplnku Power Pivot

V šablóne Môj peňažný tok sa v rámci medziročného výpočtu porovnáva peňažný tok za aktuálny rok (nateraz ho budeme označovať CYC) s peňažným tokom za predchádzajúci rok (PYC). Vzorec na vytvorenie medziročného výpočtu je nasledovný:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Do šablóny Môj peňažný tok boli zahrnuté tieto ukazovatele časovej inteligencie:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  TotalIncome (Celkové príjmy) udáva súhrn stĺpca Čiastka, zahŕňa však len hodnoty, ktoré majú v kategórii Typ transakcie zadanú hodnotu Príjem.

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  Ukazovateľ TotalExpenses (Celkové výdavky) je podobný ukazovateľu TotalIncome (Celkové príjmy), no v kategórii Typ transakcie je zadaná hodnota Výdavok. Výsledok sa potom vynásobí hodnotou -1, aby bolo zrejmé, že výsledky sú výdavky.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Ukazovateľ Total Cashflow (Celkový peňažný tok) vzniká sčítaním ukazovateľov [TotalIncome]+[TotalExpenses] (Celkové príjmy + Celkový výdavky). Keď sa vo výpočte ako stavebné prvky použijú ukazovatele, v budúcnosti sa zmeny v jednom alebo druhom ukazovateli automaticky prejavia v ukazovateli Total Cashflow (Celkový peňažný tok).

  Vďaka ukazovateľu Total Cashflow (Celkový peňažný tok) môžeme vytvoriť aj kontingenčnú tabuľku s údajmi peňažného toku. Pridanie rýchleho filtra Rok nám umožní zobraziť peňažný tok za konkrétny rok (napríklad za aktuálny rok). Na vytvorenie medziročného porovnania potrebujeme aj peňažný tok za predchádzajúci rok a to, aby sa peňažný tok za predchádzajúci rok zobrazoval vtedy, keď rýchly filter zobrazuje aktuálny rok. Toto sme vyriešili vytvorením ukazovateľa s názvom PreviousYearCashflow (Peňažný tok za predchádzajúci rok).

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  CALCULATE je výkonná funkcia. Pomocou funkcie CALCULATE možno súčasný filter nahradiť novým, a tak riešiť analytické úlohy a napĺňať potreby používateľov.

  V ukazovateli PreviousYearCashflow (Peňažný tok za predchádzajúci rok) sa na získanie požadovaných údajov používa súhrn ukazovateľa Total Cashflow (Celkový peňažný tok), ktorý sme predtým vytvorili, a nový kontext časového rozmeru. Uvedieme konkrétny príklad: Ak je Total Cashflow (Celkový peňažný tok) filtrovaný na rok 2015, ukazovateľ PreviousYearCashflow (Peňažný tok za predchádzajúci rok) zobrazí pomocou funkcie SAMEPERIODLASTYEAR údaje za rok 2014.

V ukazovateľoch sa používa syntax vzorca, ktorý je súčasťou výkonného analytického jazyka DAX (Data Analysis Expressions). Ďalšie informácie o jazyku DAX nájdete v nasledujúcej časti obsahujúcej súvisiace témy.

Pozrite tiež

Funkcia Získať a transformovať v Exceli 2016

Začíname s množinou funkcií Získať a transformovať v Exceli 2016

Power Pivot – Prehľad a ďalšie informácie

Jazyk DAX (Data Analysis Expressions) v doplnku Power Pivot

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×