Možnosti migrácie SharePointu 2007 na zváženie

Inovácie a migrácie, ktoré je nutné vykonať na konci životnosti produktov Microsoft SharePoint Server (ako je napríklad Microsoft SharePoint Server 2007) a pri ukončení poskytovania príslušnej technickej podpory, môžu byť časovo náročné. Odporúča sa preto oboznámiť sa s dátumom konca životnosti a vopred naplánovať kroky, ktoré je nutné v tejto súvislosti vykonať.

Bežné stratégie inovácie pre SharePoint

Prostredie so servermi SharePoint Server je možné inovovať viacerými spôsobmi. Ak máte serverovú farmu Microsoft Office SharePoint Server 2007, nižšie nájdete niekoľko príkladov možných postupov inovácie:

 • Pripojenie databáz

 • Súbežná inovácia

 • Priama inovácia

 • Hybridná inovácia (priama inovácia s odpojenými databázami/samostatné pripojenie databáz)

 • Hybridné prostredia SharePoint (online pripojenie k lokálnemu prostrediu SharePoint)

 • Manuálne presúvanie údajov medzi kolekciami lokalít alebo knižnicami

 • Inovácia pomocou sprievodcu FastTrack na Office 365 (poradca pri nasadení služby SharePoint Online)

 • Rozhranie API na migráciu na službu SharePoint Online (SPO) v Office 365

Ktorá z možností je pre vás najvhodnejšia?

Vaše poznatky o fungovaní vašej serverovej farmy a účele, na ktorý sa používa, sú pri rozhodovaní o inovácií nesmierne dôležité. Spôsob, akým ľudia používajú serverovú farmu SharePoint, vám pomôže vybrať z dostupných možností tú správnu.

Tip : V prípade Microsoft Office SharePoint Servera 2007 je k dispozícii aj postupná inovácia, ktorá nie je predmetom tohto článku. Zoznam článkov zaoberajúcich sa inováciami v jednotlivých konkrétnych krokoch nájdete v téme Plán ukončenia životnosti SharePoint Servera 2007.

Nezabudnite skontrolovať životný cyklus produktu a systémové požiadavky vzťahujúce sa na ľubovoľnú verziu SharePointu, na ktorú v rámci inovácie prechádzate. Zistíte tak, kedy sa vyžaduje ďalšia inovácia (ak budete napríklad istý čas používať starší produkt, akým je napríklad SharePoint Server 2010, a rozhodnete sa plánovať ďalšie inovácie, nezabudnite sa oboznámiť s dátumom ukončenia životnosti daného produktu) a či máte k dispozícii hardvér, ktorý je v súlade s vaším plánom.

Ak plánujete preniesť do služieb Office 365 v cloude niektoré alebo všetky svoje lokality SharePoint, nastal vhodný čas uložiť si do záložiek prepojenie na stránku Popisy služieb pre Office 365. Popisy služieb budete potrebovať, aby ste sa oboznámili s funkciami služby SharePoint Online a s ich rozdielnosťami v porovnaní s lokálnym SharePoint Serverom. Inováciu vykonávajte s funkčnými serverovými farmami Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ak sa v rámci vašej inštalácie vyskytujú nefunkčné lokality, pred spustením inovácie ich opravte.

Poznámka k riadeniu rizík

Postupy, akým je napríklad súbežná inovácia, sú v schéme logiky inovácie dôležité. Pri vykonávaní súbežnej inovácie sa zachováva serverová farma Microsoft Office SharePoint Server 2007 a na novom hardvéri sa vytvára serverová farma vyššej verzie (SharePoint Server 2010). Tento postup uľahčuje celkový proces tromi spôsobmi:

 1. Máte možnosť vytvoriť zálohy databáz Microsoft Office SharePoint Servera 2007, aby ste ich mohli samostatne inovovať prostredníctvom ich pripojenia.

 2. Ak zistíte, že sa vo vašej serverovej farme Microsoft Office SharePoint Server 2007 používa iba obmedzený malý počet kritických knižníc dokumentov a ďalších informácií, môžete údaje z Microsoft Office SharePoint Servera 2007 presunúť do SharePoint Servera 2010 manuálne, prípadne môžete do ďalšej verzie preniesť iba konkrétne lokality a weby (celý proces sa tým môže výrazne uľahčiť).

 3. Čím menej budete do serverovej farmy Microsoft Office SharePoint Server 2007 priamo zasahovať, tým budú údaje v serverovej farme pri vykonávaní inovácie bezpečnejšie.

Postupy, akým je napríklad priama inovácia, sa budú vykonávať priamo vo vašej serverovej farme Microsoft Office SharePoint Server 2007, a z toho dôvodu budete mať k dispozícii menej možností na ich zrušenie a návrat k používaniu vášho doterajšieho prostredia. V maximálnom rozsahu vykonajte potrebné bezpečnostné opatrenia (napríklad vytvorenie záloh pôvodného prostredia a ich otestovanie). Ak napríklad používate virtuálnu serverovú farmu Microsoft Office SharePoint Server 2007, ktorá sa duplikuje na účely vytvárania a obnovovania záloh, nezabudnite pred inováciou vytvoriť a obnoviť zálohu vašich najaktuálnejších databáz. Otestovaná funkčnosť obnovy zálohovaných databáz vám poskytne istotu, že v prípade zlyhania neprídete o žiadne údaje.

Tip : Dokumenty s najvhodnejšími postupmi vykonania inovácie existujú pre Microsoft Office SharePoint Server2007, SharePoint Server 2010, SharePoint Server 2013SharePoint Server 2016. Môžete tiež vyhľadať partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí majú skúsenosti s inováciami alebo migráciami na Office 365.

Zostavte si plán

Ak potrebujete vykonať inováciu, je nevyhnutné zostaviť si príslušný plán, pričom jeden plánovaný postup nemusí byť použiteľný vo všetkých prípadoch. Váš plán môže pozostávať z jednoduchých úloh, akými sú napríklad vytvorenie predplatného služieb Office 365 so službou SharePoint Online, registrácia domény a informovanie ľudí o tom, že si majú svoje súbory uložiť v novom prostredí. Plán ale môže byť tiež podstatne zložitejší. Rozhodnutie závisí od vás a vychádza z toho, čo vy a vaši používatelia naozaj potrebujete.

Poznámka : Používanie softvéru, ktorého životný cyklus sa skončil, je riskantné. V prípade produktov, pre ktoré sa už podpora neposkytuje, sa pri zistení problémov nevydávajú žiadne opravy. Znamená to tiež, že pre produkty s ukončeným životným cyklom nebudú v prípade vzniku nových bezpečnostných hrozieb vydané žiadne opravy zabezpečenia, keďže sa už pre takéto produkty neposkytuje žiadna technická podpora. Vyhnite sa takejto situácii.

Najprv sa oboznámte so svojou serverovou farmou

Pri plánovaní inovácie by vaše rozhodovanie malo vychádzať z účelu, na aký serverovú farmu vo vašej organizácii používate. Na aký účel sa používa? Aká je jej úloha? Každá serverová farma vo vašej spoločnosti môže plniť inú úlohu. Niektoré farmy SharePoint môžu byť kritické, iné sa môžu používať ako archívy súborov a môžu byť dôležité z bezpečnostného hľadiska. Ak vaša farma plní viaceré úlohy naraz, určite je vhodné oboznámiť sa s účelom, na aký sa jednotlivé kolekcie lokalít, weby alebo knižnice dokumentov používajú, ako aj s prípadnými prispôsobeniami a mierou ich dôležitosti. Analýza údajov na tejto úrovni sa môže zdať prácna, ale v konečnom dôsledku vám pri inovácii alebo migrácii vašej domény ušetrí veľa času a úsilia. Keď sa oboznámite so všetkými funkčnými súčasťami a najdôležitejšími komponentmi, určite zistíte, ktoré z nich už viac nebudete potrebovať. Tieto poznatky budú pri vykonávaní inovácie jedine prínosom.

Takže názor vašich používateľov je jednou z najdôležitejších informácií o vašej serverovej farme?

 • Vstavané funkcie SharePointu

 • Korpus veľkých údajov (napríklad archív súborov)

 • Dostupnosť

 • Kritické aplikácie, webové časti alebo dokumenty vo farme (farma kritická pre zaistenie dostupnosti služieb)

 • Dodržiavanie odvetvových štandardov

 • Prispôsobenia

Ak zo svojej serverovej farmy SharePoint spúšťate niečo dôležité pre váš podnik, napríklad ak farma funguje ako veľký katalóg dôležitých údajov o požiadavkách klientov na služby, môžete si začiarknuť možnosť Kritické aplikácie, ako aj možnosť Dostupnosť – znamená to, že ak by ste vo svojom podniku nemohli SharePoint chvíľu používať, malo by to na chod podniku negatívny vplyv. Rovnako by ste mohli začiarknuť možnosť Prispôsobenia, pretože kritické služby ponúkané vašou serverovou farmou sú založené na vlastnom kóde, definíciách lokalít alebo na určitom počte prispôsobení, ktoré vzájomne spolupracujú.

Ak SharePoint spĺňal tieto potreby bez toho, aby ste museli okrem vstavaných funkcií v softvéri používať niečo navyše, a ak SharePoint iba všeobecne aktualizujete a vykonávate jeho bežnú správu a údržbu, vybrali by ste možnosť Vstavaný SharePoint – toto môže byť zároveň dôvod, prečo ešte stále používate staršiu verziu SharePointu. Inými slovami vám toto riešenie poskytovalo funkčnosť, ktorú ste potrebovali, a zatiaľ, do ukončenia životnosti Microsoft Office SharePoint Servera 2007, nebolo vami používané riešenie nutné inovovať.

Keď si tieto veci spíšete do odrážkového zoznamu, vytvoríte kritériá na vykonanie inovácie. Inak povedané by ľubovolná inovácia musela tieto kritériá spĺňať, aby pripadala do úvahy. Takto dokážete vylúčiť postupy, ktoré v súčasnosti vašim potrebám nevyhovujú.

Jednoduchý vzorový plán

Pri určovaní spôsobu inovácie SharePointu by malo dôjsť k širšej zhode medzi vedúcimi pracovníkmi a ostatnými správcami. Správcovia SharePoint Servera často spolupracujú so správcami Microsoft SQL Servera, tímami starajúcimi sa o siete a zabezpečenie a podobne. Ak je do projektu zapojených veľa účastníkov, môže byť vhodné vytvoriť alebo upraviť vzájomnú dohodu týkajúcu sa plánu inovácie a migrácie. Ak napríklad vykonáte migráciu údajov tak, aby časť vašej spoločnosti používala SharePoint Online v službách Office 365, pravdepodobne bude nutné vo vašej sieti vykonať ladenie výkonu alebo testovanie. Dotknuté tímy by mali byť informované vopred.

V mojom jednoduchom vzorovom pláne môžete vidieť návrh správcu SharePointu spolu s plánom, na ktorom sa zhodli všetci účastníci projektu. Aby sa predišlo prípadným nejasnostiam, svoje dohody a rozhodnutia zadokumentujte.

Plán sa začína po hĺbkovej analýze serverovej farmy a pokúša sa identifikovať jej úlohu a prípadné problémové miesta a získať ďalšie dôležité informácie, na základe ktorých bude možné určiť užšiu skupinu možností inovácie. Následne správca SharePointu zostaví návrh inovácie a účastníci projektu sa dohodnú na akčnom pláne.

Môj odrážkový zoznam s najdôležitejšími položkami:

Dostupnosť, funkcie vstavané do SharePointu a štandardy uplatňované v oblasti zaisťovania súladu s normami.

 • Väčšina údajov sa nachádza v troch kolekciách lokalít a tím vývojárov používa jedno centrum schôdzí, ktoré je obzvlášť dôležité a ktoré sa frekventovane používa vo viacerých časových pásmach po celom svete.

 • Existuje ďalších 17 lokalít, ktoré sa bežne používajú.

 • Dve knižnice dokumentov (Centrum schôdzí a Dokumenty v koreňovej kolekcii lokalít) sú najväčšie (každá obsahuje viac ako 8 000 dokumentov). Máme vysoký počet archivovaných dokumentov a zoznam s evidovanými priloženými tabuľkami.

 • Existuje 14 zoznamov knižníc, ktoré obsahujú citlivé údaje a ktoré MUSIA dodržiavať súlad s príslušnými normami.

 • MUSÍME mať možnosť uplatňovať blokovanie vymazania a používať funkciu e-discovery bez ohľadu na to, kam sa na pracovných cestách vydáme.

 • Z dôvodu uplatňovania pravidiel InfoSec musia niektoré z týchto údajov zostať uložené lokálne v podniku.

Moje možnosti inovácie a migrácie:

Áno

Nie

Inovácia databáz s pripojením databáz

Priama inovácia

Súbežná inovácia fariem

Hybridná inovácia

Rozhranie API na vykonanie migrácie do služby SPO v službách Office 365 (pre údaje na osobných lokalitách)

Hybridné prostredie SharePoint (zatiaľ nie je potrebné)

Niekoľko manuálnych migrácií kritických údajov do SharePointu Online

Inovácia na Office 365 použitím sprievodcu FastTrack

Môj navrhovaný plán:

Inovácia lokálneho prostredia vykonaná súbežne s verziami SharePointu, pričom niektoré verzie sú virtualizované, tak, aby sme mohli najskôr inovovať databázy. Prechod zo SharePointu 2007 na SharePoint 2010. Správcovia a vývojári otestujú výslednú serverovú farmu. Používatelia otestujú výslednú serverovú farmu. V tejto fáze odstránenie všetkých problémov, ktoré môžu spôsobiť nefunkčnosť riešenia. Ďalšia súbežná inovácia databáz SharePointu 2010 na SharePoint 2013. Testovanie. Testovanie/pilotné používanie používateľmi. V tejto fáze odstránenie všetkých problémov, ktoré môžu spôsobiť nefunkčnosť riešenia.

 • Zamyslite sa, či vašim potrebám nevyhovuje možnosť Prehľadávanie federovaného hybridného prostredia so službou SPO.

 • Zvážte použitie asistencie FastTrack, ak chcete vykonať inováciu na SharePoint Online odtiaľto.

 • Zvážte, či je možné znížiť záťaž prenesením niektorých kolekcií lokalít do predplatného služieb Office 365. (Služby Office 365 spĺňajú mnohé štandardy na zaistenie súladu s normami. Služby Office 365 disponujú technológiou eDiscovery a dokážu uplatňovať blokovania vymazania prostredníctvom centra zaisťovania súladu.)

V opačnom prípade pokračujte súbežnou inováciou na SharePoint Server 2016.

Poznámka : Medzi jednotlivými odporúčaniami zo strany správcov, ktorí plánujú inováciu, a v rámci aktuálne prebiehajúceho procesu sa uskutočňujú rozhovory s ostatnými účastníkmi projektu, od ktorých závisí úspešný priebeh inovácie. Správcovia môžu napríklad zmeniť svoje plány z ekonomických dôvodov. Bez ohľadu na to, k akému konečnému rozhodnutiu dospejete, spoločne odsúhlasený plán by ste mali zdokumentovať a až potom by ste mali zahájiť ďalšie kroky. Môže vyzerať napríklad takto:

Môj akčný plán:

Lokálne používame na zostavenie predvoleného SharePoint Servera 2010 a 2013 virtuálne prostredie. SharePoint Server 2016 bude postavený na novom hardvéri, ktorý spĺňa systémové požiadavky verzie 2016. Vykonáme pripojenia databáz s cieľom inovovať databázy zo SharePointu 2007 a všetkých ostatných verzií medzi verziou 2007 a verziou SharePoint Server 2016. V tejto fáze sa pre prostredie SharePoint Server 2016 znova vytvoria hlavné prispôsobenia, ktoré sa tomto v prostredí zároveň otestujú (ak už natívne funkcie nespĺňajú naše požiadavky). V prípade úspechu budeme mať na konci procesu vybudovanú lokálnu serverovú farmu postavenú na novom hardvéri s inovovanými databázami a nižším počtom prispôsobení. Inovované obsahové databázy pripojíme k novým kolekciám lokalít na SharePoint Serveri 2013, otestujeme ich, používatelia uskutočnia testovanie a pilotné používanie a potom zmeníme konfiguráciu DNS tak, aby sa používalo nové prostredie SharePoint Server 2016, ktoré bude možné uviesť do živej prevádzky.

 • Momentálne sa nebudeme zaoberať nasadením federovaného hybridného prostredia medzi SharePoint Serverom 2016 a SharePointom Online.

 • Odhadom 35 % z našich lokalít je možné zmeniť na nové lokality v službe SPO s vlastnými doménami, alebo ich je možné nakonfigurovať ako úložisko OneDrive for Business. Hľadanie ďalších príležitostí na konvertovanie lokalít alebo smerovanie nových lokalít do služby SPO.

 • Niektoré kroky vykonávané v tejto fáze migrácie budú manuálne a určitý obsah sa bude prenášať na osobné lokality v službe OneDrive for Business presúvaním myšou, ostatný obsah sa prenesie cez rozhranie API na podporu migrácie.

Na konci plánu by mali byť uvedené podrobnejšie kroky a prepojenia na pokyny vzťahujúce sa na jednotlivé konkrétne inovácie. Počítač s MOSS 2007 by nemal byť vyradený z prevádzky a virtuálne prostredia by mali zostať zachované, aby bolo možné vykonať potrebné porovnania. Platí, že inovácia bude dokončená v momente, keď budú používatelia presmerovaní na SharePoint Server 2016.

Hlavnými faktormi pri výbere vhodného postupu sú často celkové náklady inovácie a jej celková časová náročnosť (viac sa o tejto problematike dozviete v článku Plán migrácie SharePointu). Včasné plánovanie vám určite umožní nastaviť realistické očakávania, uvážene vybrať vhodné postupy a definovať očakávaný konečný úspech.

Súvisiace prepojenia

Politika životných cyklov uplatňovaná spoločnosťou Microsoft a vyhľadávanie životných cyklov

Vyhľadajte partnerov spoločnosti Microsoft, ktorí vám môžu pomôcť s inováciou alebo migráciou

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×