Možnosti gramatiky a štýlu písania v Office 2016

V tomto článku sú vysvetlené možnosti gramatiky a štýlu písania pre Microsoft Word a Microsoft Outlook, ktoré si môžete vybrať v dialógovom okne Nastavenie gramatiky.

Poznámka: 19. júla 2016: Po prechode na položky ponuky vo Worde 2016 Súbor > Možnosti > Korektúra > Počas opravy pravopisu a gramatiky vo Word > Štýl písania chýba možnosť Gramatika a štýl. O tomto probléme vieme a vyriešime ho v nadchádzajúcej aktualizácii. Keď bude aktualizácia k dispozícii, uverejníme ju tu spolu s informáciami o tom, ako ju získať.

Poznámka: Ak vyberáte možnosti textu, ktorý je napísaný v inom jazyku, ako je jazyk Wordu a Outlooku, tieto možnosti sa môžu líšiť. Môžu byť rozdielne napríklad niektoré názvy skupín, pričom iné, ako napríklad Požadovať, sa nemusia zobraziť.

Čo chcete robiť?

Zobrazenie dialógového okna Nastavenie gramatiky

Výber možnosti zisťovania chýb interpunkcie

Výber gramatických chýb, ktoré sa majú zistiť

Výber chýb štýlu, ktoré sa majú zistiť

Obnovenie pôvodných nastavení pravidiel

Zobrazenie dialógového okna Nastavenie gramatiky

Outlook

 1. Vytvorte alebo otvorte položku.

 2. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 3. Kliknite na položku Pošta a potom kliknite na položku Možnosti editora.

 4. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 5. V časti Pri oprave pravopisu v Outlooku kliknite na položku Nastavenie.

Na začiatok stránky

Word

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Možnosti.

 2. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky.

 3. V časti Pri oprave pravopisu vo Worde kliknite na položku Nastavenie.

Na začiatok stránky

Výber možnosti zisťovania chýb interpunkcie

Po zobrazení dialógového okna Nastavenie gramatiky môžete nastaviť nasledovné nastavenia.

 • Comma required before last list item

Vyberte jednu z nasledovných možností:

 • don't check    Vyberte túto možnosť, ak nechcete, aby kontrola gramatiky kontrolovala tento problém.

 • never    Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby kontrola gramatiky označila príznakom chyby všetky vety, ktoré majú pred poslednou položkou čiarku. Toto je príklad vety, ktorú kontrola pravopisu s týmto nastavením považuje za nesprávnu: Kúp mlieko, sušienky, a banány.

 • always    Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby kontrola gramatiky označila príznakom chyby všetky vety, ktoré vynechávajú pred poslednou položkou čiarku. Toto je príklad vety, ktorú kontrola pravopisu s týmto nastavením považuje za nesprávnu: Kúp mlieko, sušienky a banány.

 • Punctuation required with quotes

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • don't check     Vyberte túto možnosť, ak nechcete, aby kontrola gramatiky kontrolovala tento problém.

 • inside     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby kontrola pravopisu označila príznakom chyby všetky slovné spojenia v rámci úvodzoviek, kde je čiarka mimo úvodzoviek. Toto je príklad vety, ktorú kontrola pravopisu s týmto nastavením považuje za nesprávnu: Hoci kritici považujú predstavenie za „inšpirujúce“, zároveň poukazujú na nekonzistentnú dejovú líniu.

 • outside     Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby kontrola pravopisu označila príznakom chyby všetky slovné spojenia v rámci úvodzoviek, kde je čiarka vnútri úvodzoviek. Toto je príklad vety, ktorú kontrola pravopisu s týmto nastavením považuje za nesprávnu: Hoci kritici považujú predstavenie za „inšpirujúce,“ zároveň poukazujú na nekonzistentnú dejovú líniu.

  • Spaces required between sentences

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • don't check     Vyberte túto možnosť, ak nechcete, aby kontrola gramatiky kontrolovala tento problém.

 • 1 (medzera)    Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby kontrola pravopisu označila príznakom chyby všetky vety, ktoré majú za bodkou viac ako jednu medzeru.

 • 2 (medzery)    Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby kontrola pravopisu označila príznakom chyby všetky vety, ktoré majú za bodkou buď jednu medzeru, alebo viac ako dve medzery.

Na začiatok stránky

Výber gramatických chýb, ktoré sa majú zistiť

Po zobrazení dialógového okna Nastavenie gramatiky môžete upraviť nasledovné nastavenia.

Capitalization    Problémy s  písaním veľkých písmen, napríklad vlastných mien („Mr. jones“ by mal byť „Mr. Jones“ ), tituly a  oslovenia („aunt Helen“ by mala byť „Aunt Helen“). Zisťuje aj nevhodné použitie veľkých písmen.

Fragments and run-ons    Fragmenty a uvádzacie vety.

Misused words    Nesprávne použitie prídavných mien a prísloviek, druhého a tretieho stupňa, spojky „like“, „nor“ verzus „or“, „what“ verzus „which“, „who“ verzus „whom“, merných jednotiek, spojok, predložiek a zámen.

Negation    Použitie viacnásobného záporu.

Noun phrases    Nesprávne slovné spojenia s podstatnými menami, člen a/an, problémy s vyjadrením množstva v slovných spojeniach s podstatnými menami („five machine“ namiesto „five machines“).

Possessives and plurals    Požitie privlastňovania namiesto množného čísla a  naopak. Zisťuje tiež vynechanie apostrofu v privlastňovacom výraze.

Punctuation    Nesprávna interpunkcia, napríklad čiarky, dvojbodky, ukončenie vety, interpunkcia v citáciách, viac medzier medzi slovami alebo použitie bodkočiarky namiesto bodky alebo dvojbodky.

Questions    Neštandardné otázky, ako napríklad „He asked if there was any coffee left?“, „Which makes an offer a good solution?“ a „She asked did you go after all?“.

Relative clauses    Nesprávne použitie vzťažných zámen a interpunkcie, napríklad použitie zámena „who“ namiesto „which“ pri vyjadrovaní o veciach, zámena „which“ namiesto „who“ pri vyjadrovaní o ľuďoch, nie nevyhnutné použitie zámena „that“ v spojení s „whatever“ alebo „whichever“ alebo použitie „that's" namiesto „whose“.

Subject-verb agreement    Nezhoda medzi podmetom a jeho prísudkom vrátane zhody podmetu a prísudku so zámenami a kvantifikátormi (napríklad „All of the students has left“ namiesto „All of the students have left“).

Verb phrases    Nesprávne slovné spojenia so slovesami, nesprávny slovesný čas, použitie prechodných slovies namiesto neprechodných.

Na začiatok stránky

Výber chýb štýlu, ktoré sa majú zistiť

Po zobrazení dialógového okna Nastavenie gramatiky môžete upraviť nasledovné nastavenia.

Clichés, colloquialisms, and jargon

 • Slová alebo frázy považované podľa slovníka za klišé.

 • Vety obsahujúce hovorové slová a  slovné spojenia, vrátane použitia slov „real\ldblquote, „awfully\ldblquote alebo „plenty\ldblquote vo forme príslovky, dva po sebe idúce privlastňovacie výrazy, slovo „get\ldblquote použité ako trpné sloveso, použitie spojenia „kind of\ldblquote namiesto „somewhat\ldblquote, „scared of\ldblquote namiesto „afraid of\ldblquote a  „how come\ldblquote namiesto „why\ldblquote.

 • Použitie technického, obchodného alebo priemyselného žargónu.

Contractions    Použitie skratiek, ktoré by mali byť napísané celou formou alebo ktoré sa považujú za príliš neformálne pre konkrétny štýl písania – napríklad „We won't leave 'til tomorrow“ namiesto „We will not leave until tomorrow“.

Fragment — stylistic suggestions    Fragmenty alebo frázy, ktorým by ste sa vo formálnom písomnom styku mali vyhnúť, ako napríklad „A beautiful day!“ alebo „Why?“.

Gender-specific words    Slová špecifické pre rod, ako napríklad „councilman“ a „councilwoman“.

Hyphenated and compound words    Rozdelené slová, ktoré by nemali byť rozdelené, a naopak. Tiež zisťuje zložené slová, ktoré by mali byť vyjadrené viacerými slovami, a naopak.

Misused words — stylistic suggestions    Netypické slová, ako napríklad „ain't“, alebo netypické použitie slov, napríklad „angry at“ namiesto „angry with“.

Numbers    Číslice, ktoré by mali byť radšej uvedené ako číslovky (deväť namiesto 9) a naopak (12 namiesto dvanásť). Tiež zistí nesprávne použitie „%“ namiesto „percent“.

Passive sentences    Vety v trpnom rode. Ak je to možné, návrhy sa prepíšu do činného rodu.

Possessives and plurals — stylistic suggestions    Otázne, ale nie nesprávne používanie privlastňovacích tvarov, napríklad „Her memory is like an elephant's“ alebo „I stopped by John's“.

Punctuation — stylistic suggestions    Nepotrebné čiarky v časových výrazoch, neformálne úvodzovky idúce po sebe a chýbajúce čiarky pred citátmi – napríklad „She said 'He is due at noon““.

Relative clauses — stylistic suggestions    Otázne použitie spojok „that“ alebo „which“.

Sentence length (more than 60 words)    Vety obsahujúce viac ako 60 slov.

Sentence structure    Fragmenty viet, uvádzacie vety, nadmerné používanie spojok (napríklad „and“ a „or“), nelogická štruktúra vety (napríklad prechody z  činného do trpného rodu v  rámci jednej vety), nesprávna štruktúra otázok alebo nesprávne umiestnenie častíc.

Sentences beginning with "And," "But," or "Hopefully"    Použitie spojok alebo prísloviek na začiatku vety alebo použitie slova „plus“ ako spojky medzi dvomi nezávislými vedľajšími vetami.

Successive nouns (more than three)    Reťazce viacerých podstatných mien, ktoré môžu byť nejasné – napríklad „The income tax office business practices remained the same“.

Successive prepositional phrases (more than three)    Reťazce predložkových slovných spojení – napríklad „The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out“.

Unclear phrasing    Dvojzmyselné frázy – napríklad slovo „more“ nasledované prídavným menom a množným číslom alebo hromadným podstatným menom („We need more thorough employees“ namiesto „We need more employees who are thorough“) – alebo vety, ktoré obsahujú viac ako jedného možného referenta pre zámeno („All of the departments did not file a report“ namiesto „Not all of the departments filed a report“).

Use of first person    Zámená ja a mne, ktoré by sa nemali používať vo vedeckom a technickom štýle.

Verb phrases — stylistic suggestions    Použitie tvarov slovies v oznamovacom spôsobe tam, kde je preferovaný podmieňovací spôsob, rozdelené slovesné slovné spojenia a slovesné slovné spojenia v trpnom rode – napríklad „The pepper is able to be chopped without burning fingers“.

Wordiness    Rozvláčne vedľajšie vety vzťažné a nejasné častice (napríklad „fairly“ alebo „pretty“), prebytočné príslovky, priveľa záporov, nie nutné použitie „or not“ v slovnom spojení „whether or not“ alebo použitie „possible … may“ namiesto „possible … will“.

Words in split infinitives (more than one)    Dve alebo viac slov medzi slovom „to“ a slovesom v neurčitku – napríklad „to very boldly enter the market“.

Na začiatok stránky

Obnovenie pôvodných nastavení pravidiel

Po zobrazení dialógového okna Nastavenie gramatiky a úprave rôznych nastavení sa môžete rozhodnúť, či chcete obnoviť ich predvolené nastavenie. Ak tak chcete spraviť, kliknite na položku Všetko pôvodné.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×