Možnosti editora (rozšírené)

Možnosti editora umožňujú vybrať možnosti pre obsah v Outlooku. Môžete napríklad vybrať, či napísaný text automaticky nahradí vybratý text a či sa má zachovať formátovanie skopírovaného a prilepeného textu.

Možnosti úprav

Vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie

Zobrazenie obsahu e-mailu

Zobrazenie

Možnosti úprav

Začiarknite políčko pre niektoré z týchto možností. Keď skončíte výber možností, kliknite na tlačidlo OK.

 • Písanie nahrádza vybraný text Vyberte túto možnosť, ak chcete pri začatí písania odstrániť vybratý text. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, Microsoft Office Outlook vloží nový text pred vybratý text a vybratý text neodstráni.

 • Automaticky vyberať celé slová Vyberte túto možnosť, ak chcete pri výbere časti slova a časti nasledujúceho slova vybrať celé slová. Zapnutie tejto možnosti tiež spôsobí, že Outlook pri dvojitom kliknutí na slovo vyberie slovo a nasledujúcu medzeru.

 • Povoliť presúvanie textu myšou Vyberte túto možnosť, ak chcete premiestňovať alebo kopírovať vybratý text tak, že ho presuniete myšou. Ak chcete premiestniť text, vyberte text a potom ho presuňte myšou na nové miesto. Ak chcete kopírovať text, vyberte text a potom podržte stlačený kláves CTRL a súčasne presuňte myšou výber na nové miesto.

 • Na prepojenie prechádzať podržaním klávesu CTRL a kliknutím Vyberte túto možnosť, aby ste mohli jednoduchšie upravovať text hypertextových prepojení. Keď je táto možnosť zapnutá a chcete použiť prepojenie, je potrebné stlačiť kláves CTRL a súčasne kliknúť na prepojenie. Keď je táto možnosť vypnutá, po kliknutí na prepojenie Outlook prejde na cieľ prepojenia, čo sťažuje úpravu textu prepojenia.

 • Pri vkladaní automatických tvarov automaticky vytvoriť kresliace plátno Vyberte túto možnosť, ak chcete okolo kresby objektov alebo kresby či písania rukou pri ich vložení do e-mailovej správy umiestniť kresliace plátno. Kresliace plátno umožňuje usporiadať nakreslené objekty a obrázky a presúvať ich ako celok.

 • Používať inteligentný výber odsekov Vyberte túto možnosť, ak chcete pri vybratí celého odseku vybrať značku odseku. Ak pri vystrihnutí a vložení odseku zahrniete značku odseku, nezostane na jeho mieste prázdny odsek a vystrihnutý odsek si automaticky zachová svoje formátovanie.

 • Používať inteligentné umiestňovanie kurzora Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby sa kurzor pohyboval pri posúvaní nahor alebo nadol. Po stlačení klávesu ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL po vašom posunutí zobrazenej oblasti bude kurzor reagovať na stránke, ktorá je práve zobrazená, nie na svojej predchádzajúcej pozícii.

 • Používať kláves Insert na riadenie režimu prepisovania Vyberte túto možnosť, ak chcete stlačením klávesu INSERT zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania.

 • Používať režim prepisovania Vyberte túto možnosť, ak chcete písaním nahrádzať existujúci text po jednom znaku. Ak je vybratá možnosť Používať kláves Insert na riadenie režimu prepisovania, môžete túto možnosť zapnúť alebo vypnúť stlačením klávesu INSERT.

 • Číslice v hebrejskom texte dávať do dvojitých úvodzoviek Vyberte túto možnosť, ak chcete k číslovaniu pridať dvojité úvodzovky (").

 • Zobrazovať výzvu na aktualizáciu štýlu Vyberte túto možnosť, aby sa zobrazila výzva pri priamej úprave textu, na ktorý je použitý štýl, a následnom opätovnom použití štýlu na upravený text. Po zobrazení výzvy môžete buď aktualizovať štýl na základe najnovších zmien, alebo znovu použiť formátovanie štýlu.

 • Používať normálny štýl pre zoznamy s odrážkami alebo pre číslované zoznamy Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby boli štýly zoznamov založené na normálnom štýle odseku namiesto štýlu odseku zoznamu.

 • Zaznamenávať zmeny formátovania Vyberte túto možnosť, ak chcete pri písaní zaznamenávať zmeny formátovania. Pomôže vám to jednoducho použiť rovnaké formátovanie na rôznych miestach. Táto možnosť musí byť zapnutá, ak chcete používať príkaz Vybrať text s podobným formátovaním v kontextovej ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratý text. Ak chcete zobraziť zoznam použitého formátovania, kliknite na príkaz Možnosti na table Štýl a potom začiarknite políčka Formátovanie na úrovni odsekov, Formátovanie písma a Formátovanie odrážok a číslovania.

 • Označovať nekonzistentné formátovanie Vyberte túto možnosť, ak chcete podčiarknutím modrou vlnovkou označiť formátovanie, ktoré je podobné, ale nie je úplne rovnaké, ako iné formátovanie v e-mailových správach. Ak chcete použiť túto možnosť, musíte tiež začiarknuť políčko Zaznamenávať zmeny formátovania.

 • Zapnúť možnosť Kliknúť a zadať Vyberte túto možnosť, ak chcete vkladať text, grafické prvky, tabuľky alebo iné položky do prázdnej oblasti e-mailovej správy dvojitým kliknutím na prázdnu oblasť. Funkcia Kliknúť a zadať automaticky vloží odseky a použije zarovnanie potrebné na umiestnenie položky na miesto, kde ste dvakrát klikli. Táto funkcia je k dispozícii iba v zobrazeniach Rozloženie pri tlači a Webové rozloženie.

 • Predvolený štýl odseku Vyberte štýl, ktorý sa použije na text pri použití funkcie Kliknúť a zadať.

 • Použiť kontrolu postupnosti Vyberte túto možnosť, ak chcete overiť, či sa nový zadaný znak vyskytuje v správnom poradí, aby sa mohol použiť ako označenie tónu, diakritika alebo samohláska umiestnená nad, pod, pred alebo za spoluhláskou, ktorú dopĺňa.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk s písmom so zložitým zápisom. Napísať a nahradiť Vyberte túto možnosť, ak chcete nahradiť skôr zadaný znak novo zadaným znakom v prípade, ak sa tieto dva znaky nemôžu vyskytovať súčasne v jednej skupine znakov.

 • Použiť ázijské písma aj pri texte v latinke Vyberte túto možnosť, ak chcete pri použití ázijského písma v označenom texte zmeniť znaky v latinke na vybraté ázijské písmo. Ak chcete, aby pri použití ázijského písma na zvyšok e-mailovej správy znaky v latinke zostali v latinke, zrušte začiarknutie tohto políčka. POZNÁMKA Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že na úpravu textu je povolený niektorý východoázijský jazyk.

 • Automaticky prepínať klávesnicu podľa jazyka okolitého textu Vyberte túto možnosť, ak chcete zmeniť jazyk klávesnice a písmo podľa jazyka textu, v ktorom je umiestnený kurzor. Ak zrušíte začiarknutie tohto políčka, zmení sa len písmo.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

 • Použiť starší režim IME na zapnutie režimu prepisovania Vyberte túto možnosť, ak chcete povoliť, aby napísané znaky nahradili existujúce znaky (prepísanie) pri používaní editora IME na počítači s operačným systémom Microsoft Windows XP. Ak je na počítači s Windowsom Vista nainštalovaný Outlook, táto možnosť sa nezobrazí, pretože režim prepisovania je podporovaný automaticky.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

 • Aktivovať ovládací prvok editora IME Výberom tejto možnosti spustíte editor IME. Ak chcete editor IME zastaviť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

 • IME TrueInline Vyberte túto možnosť, ak chcete na počítačoch s podporou editora IME používať prirodzené jazykové rozhranie.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

 • Nastavenie editora IME Kliknutím otvoríte dialógové okno s názvom editora IME. Pomocou tohto dialógového okna môžete nastaviť alebo zmeniť text, klávesnicu, konverziu znakov a ďalšie možnosti aktívneho editora IME.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený východoázijský jazyk a je nainštalovaný editor IME na písanie východoázijských znakov.

Vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie

Začiarknite políčko pre niektoré z týchto možností. Keď skončíte výber možností, kliknite na tlačidlo OK.

 • V rámci toho istého e-mailu Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu do tej istej e-mailovej správy, z ktorej ste ho skopírovali. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené) Táto možnosť zachováva štýly znakov a priame formátovanie kopírovaného textu. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie, ktoré nie je zahrnuté v štýle odseku.

  • Zlúčiť formátovanie Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie slúžiace na zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

  • Zachovať len text Táto možnosť zahodí všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na sériu odsekov.

 • Prilepenie medzi e-mailami Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu skopírovaného z inej e-mailovej správy v Outlooku. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené) Táto možnosť zachová formátovanie kopírovaného textu. Všetky definície štýlu priradené ku skopírovanému textu sa skopírujú do cieľovej e-mailovej správy.

  • Zlúčiť formátovanie Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo v kopírovanom texte, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

  • Ponechať len text Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na sériu odsekov.

 • Prilepenie medzi e-mailami v prípade konfliktu definícií štýlov Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie pri prilepení obsahu skopírovaného z inej e-mailovej správy v Outlooku, ak bol štýl priradený ku skopírovanému textu definovaný odlišne v e-maili, do ktorého je prilepený. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ponechať formátovanie zdroja Táto možnosť zachováva vzhľad skopírovaného textu priradením normálneho štýlu na prilepený text a použitím priameho formátovania. Priame formátovanie zahŕňa vlastnosti ako veľkosť písma, kurzíva alebo iné formátovanie s cieľom napodobniť definíciu štýlu skopírovaného textu.

  • Použiť štýly cieľa (predvolené) Táto možnosť zachováva názov štýlu priradeného ku skopírovanému textu, ale použije definíciu štýlu z e-mailovej správy, do ktorej je text prilepený. Napríklad kopírujete text so štýlom Nadpis 1 z jednej e-mailovej správy do druhej. V jednej e-mailovej správe je Nadpis 1 definovaný ako písmo Arial, tučné, 14 bodov, a v e-mailovej správe, do ktorej text prilepujete, je Nadpis 1 definovaný ako tučné písmo Cambria s veľkosťou 16 bodov. Pri použití možnosti Použiť štýly cieľa bude mať prilepený text štýl Nadpis 1, tučné písmo Cambria, 16 bodov.

 • Prilepenie z iných programov Táto možnosť zobrazuje predvolené správanie, ktoré sa uskutoční po prilepení obsahu skopírovaného z iného programu. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ponechať formátovanie zdroja (predvolené) Táto možnosť zachováva formátovanie kopírovaného textu.

  • Zlúčiť formátovanie Táto možnosť zruší väčšinu formátovania použitého priamo na skopírovaný text, ale zachová formátovanie považované za zdôraznenie, napríklad tučné písmo a kurzívu, ak sa použilo iba na časť výberu. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený. Text prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu.

  • Ponechať len text Táto možnosť zruší všetky prvky formátovania a netextové prvky, ako sú obrázky alebo tabuľky. Text prevezme vlastnosti štýlu odseku, do ktorého je prilepený, a prevezme aj akékoľvek vlastnosti priameho formátovania alebo štýlu znakov textu, ktorý bezprostredne predchádza kurzoru na mieste prilepenia textu. Grafické prvky sa zahodia a tabuľky sa skonvertujú na sériu odsekov

 • Vloženie a prilepenie obrázkov Táto možnosť zobrazuje, ako Outlook vloží obrázky vzhľadom na text v e-mailovej správe. Obrázky môžete vložiť zarovno s textom, povoliť obrázkom premiestňovať sa s textom alebo obtekanie textu okolo obrázka, pred alebo za ním. V rozbaľovacom zozname vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Zarovno s textom Táto možnosť vloží grafický prvok do odseku, ako keby to bol text. Táto možnosť sa používa predvolene. Pri pridaní alebo odstránení textu sa grafický prvok posunie. Ak chcete premiestniť grafický prvok, môžete ho presunúť myšou rovnako ako text.

  • Štvorec Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo všetkých strán štvorca obklopujúceho grafický prvok. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

  • Tesne Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku v nepravidelnom tvare podľa aktuálneho obrázka. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

  • Za textom Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve za textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

  • Pred textom Táto možnosť vloží grafický prvok tak, že pláva na svojej vlastnej vrstve pred textom. Okolo grafického prvku nie je žiadne orámovanie. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

  • Cez Táto možnosť umožní obtekanie textu okolo grafického prvku vrátane vyplnenia priestoru vytvoreného konkávnym tvarom, ako je napríklad polmesiac. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

  • Zhora a zdola Táto možnosť bráni textu obtekať grafický prvok po stranách. Grafický prvok sa po pridaní alebo odstránení textu nepremiestni, ale môžete ho premiestniť posunutím myšou.

  Zachovať odrážky a čísla pri prilepení textu prostredníctvom možnosti Zachovať iba text Vyberte túto možnosť, ak chcete konvertovať číslovanie a odrážky na textové symboly.

 • Používať na prilepenie kláves Insert Vyberte túto možnosť, ak chcete použitím klávesu INSERT vkladať do e-mailovej správy obsah Schránky balíka Office.

 • Zobraziť tlačidlá Možnosti prilepenia Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení obsahu zobraziť tlačidlo Možnosti prilepenia. Použitím tlačidla Možnosti prilepenia môžete prepísať alebo upraviť nastavenia vybraté v tejto časti dialógového okna Možnosti editora.

 • Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení textu automaticky prispôsobiť formátovanie. Po začiarknutí tohto políčka môžete kliknutím na položku Nastavenia nastaviť ďalšie možnosti prilepenia.

  • Nastavenie Kliknutím sa otvorí dialógové okno Nastavenie. Pomocou tohto dialógového okna môžete určiť predvolené správanie pri zlučovaní, vystrihnutí a prilepení textu. Predvolené správanie môžete prepísať pomocou tlačidla Možnosti prilepenia, ktoré sa zobrazí pri prilepení obsahu zo Schránky do e-mailovej správy. Toto tlačidlo je k dispozícii iba vtedy, keď je zapnutá možnosť Inteligentné vystrihovanie a prilepovanie.

  • Automaticky upraviť medzery medzi vetami a slovami Vyberte túto možnosť, ak chcete odstrániť nadbytočné medzery pri odstraňovaní textu alebo pridať potrebné medzery pri prilepovaní textu zo Schránky.

  • Pri prilepovaní upraviť rozstupy medzi odsekmi Výber tejto možnosti zabráni vytvoreniu prázdnych odsekov a nekonzistentných rozstupov medzi odsekmi. 

  • Pri prilepovaní upraviť formátovanie a zarovnanie tabuľky Vyberte túto možnosť, ak chcete ovládať formátovanie a zarovnanie tabuliek. Keď je táto možnosť zapnutá, jednotlivé bunky sa prilepia ako text, časti tabuľky sa prilepia ako riadky do existujúcej tabuľky (a nie ako vnorené tabuľky) a po pridaní tabuľky do existujúcej tabuľky sa prilepená tabuľka upraví podľa existujúcej tabuľky.

  • Inteligentné štýly Výber tejto možnosti nemá žiadny účinok. Ak chcete optimalizovať správanie štýlov pri prilepení obsahu, použite možnosti prilepenia v časti Vystrihnutie, kopírovanie a prilepenie v rámci rozšírených možností.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft PowerPoint zlúčiť formátovanie Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení obsahu z powerpointovej prezentácie. Keď je táto možnosť zapnutá, na prilepený text sa použije formátovanie okolitého textu alebo tabuľky, na prilepený zoznam sa použije naposledy použitý štýl odrážok, číslovania alebo zoznamu a vzhľad položiek, ako sú tabuľky, hypertextové prepojenia, obrázky, objekty OLE a tvary, sa zachová zo zdroja v PowerPointe.

  • Pri prilepovaní z programu Microsoft Excel upraviť formátovanie Vyberte túto možnosť, ak chcete mať pod kontrolou výsledky pri prilepení údajov z Excelu. Keď je táto možnosť zapnutá, prilepené údaje sa umiestnia do tabuľky a grafy sa prilepia ako obrázky a nie ako objekty OLE.

  • Zlúčiť prilepené zoznamy s okolitými zoznamami Vyberte túto možnosť, ak chcete pri prilepení položiek do zoznamu formátovať položky zoznamu tak, aby zodpovedali okolitému zoznamu.

Zobrazenie obsahu e-mailu

Začiarknite políčko pre niektoré z týchto možností. Keď skončíte výber možností, kliknite na tlačidlo OK.

 • Zobraziť text obtekaný v rámci okna dokumentu Vyberte túto možnosť, ak chcete zalomiť text do okna s e-mailovou správou, aby sa ľahšie čítal na obrazovke.

 • Zobraziť zástupné objekty pre obrázok Vyberte túto možnosť, ak chcete na mieste každého obrázka v e-mailových správach zobraziť prázdne pole. Táto možnosť zrýchli proces posúvania cez obsah e-mailovej správy, ktorá obsahuje veľké množstvo obrázkov.

 • Zobraziť kresby a textové polia Vyberte túto možnosť, ak chcete v zobrazení Rozloženie pri tlači alebo Webové rozloženie zobraziť objekty vytvorené pomocou outlookových nástrojov na kreslenie. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete skryť kresby a urýchliť tak zobrazovanie e-mailových správ, ktoré obsahujú veľa kresieb. Kresby sa vytlačia dokonca aj vtedy, ak zrušíte začiarknutie tohto políčka.

 • Zobraziť animáciu textu Vyberte túto možnosť, ak chcete na obrazovke zobraziť animácie textu. Zrušte začiarknutie políčka, ak chcete zobraziť vzhľad textu po vytlačení.

  Túto možnosť použite pri zobrazovaní animovaného textu v e-mailových správach vytvorených v starších verziách Outlooku ako je Outlook 2007. Aktuálna verzia Outlooku už neposkytuje možnosť vytvárať animovaný text.

 • Zobraziť riadiace znaky Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť riadiace znaky textu písaného sprava doľava.

  Táto možnosť je k dispozícii, iba ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Zobraziť záložky Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť záložky na obrazovke. Ak priradíte k položke záložku, položka so záložkou sa zobrazí v hranatých zátvorkách ([...]). Ak priradíte záložku k umiestneniu, záložka nadobudne tvar I. Zátvorky ani tvar I sa nezobrazia vo vytlačených e-mailových správach.

 • Zobraziť inteligentné značky Vyberte túto možnosť, ak chcete pod textom rozpoznaným ako inteligentná značka zobraziť fialové bodkované podčiarknutie.

 • Zobraziť kódy polí namiesto hodnôt Vyberte túto možnosť, ak chcete v e-mailových správach zobraziť kódy polí namiesto ich hodnôt. Napríklad namiesto hodnoty 4. február 2008 sa môže zobraziť text { TIME @\"MMMM, d, YYYY"}. Zrušte začiarknutie tohto políčka, ak chcete zobraziť hodnoty polí.

  Bez ohľadu na toto nastavenie môžete vždy prepínať medzi zobrazením kódov polí a ich hodnôt stlačením kombinácie klávesov ALT + F9.

 • Číselné Táto možnosť určuje, ako sa budú v e-mailových správach zobrazovať číslice. Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený arabský jazyk.

  Vyberte položku zo zoznamu.

  • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po anglicky a inými európskymi jazykmi.

  • Hindčina Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla vo formáte známom tým, ktorí hovoria po arabsky alebo hindsky.

  • Kontext Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa jazyka okolitého textu.

  • Systém Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť čísla podľa miestnych nastavení v ovládacom paneli.

 • Názvy mesiacov Táto možnosť určuje, ako sa v arabskom texte zobrazujú západné (gregoriánske) názvy mesiacov. Vyberte položku zo zoznamu.

  • Arabčina Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť natívne arabské názvy mesiacov.

  • S anglickým prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov v anglickej výslovnosti pomocou arabského textu.

  • S francúzskym prepisom Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť západné (gregoriánske) názvy mesiacov vo francúzskej výslovnosti pomocou arabského textu.

 • Diakritika Táto možnosť zobrazuje diakritiku v e-mailovej správe. Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk používajúci diakritiku.

 • Použiť túto farbu pre diakritiku Vyberte túto možnosť, ak chcete určiť farbu na zobrazenie celej diakritiky bez ohľadu na farbu diakritiky v pôvodnej e-mailovej správe. V zozname vyberte farbu.

 • Zobrazenie dokumentu Táto možnosť určuje smer textu pre nové e-mailové správy.

  • Sprava doľava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailov sprava doľava. Napríklad odseky budú začínať na pravej strane e-mailovej správy a text bude pokračovať smerom doľava.

  • Zľava doprava Vyberte túto možnosť na rozloženie e-mailových správ zľava doprava. Napríklad odseky budú začínať na ľavej strane e-mailovej správy a text bude pokračovať smerom doprava.

 • Náhrada písma Kliknutím otvoríte dialógové okno Náhrada písma . Pomocou tejto možnosti môžete určiť, či aktívny e-mail používa písmo, ktoré nie je dostupné vo vašom počítači. Ak e-mailová správa používa písmo, ktoré nie je dostupné vo vašom počítači, môžete pomocou dialógového okna určiť náhradné písmo.

Zobrazenie

Začiarknite políčko pre niektoré z týchto možností. Keď skončíte výber možností, kliknite na tlačidlo OK.

 • Zobraziť merania v jednotkách Vyberte mernú jednotku, ktorú chcete použiť pre vodorovné pravítko a miery, ktoré zadávate v dialógových oknách.

 • Zobraziť merania v šírke znakov Vyberte túto možnosť, ak chcete šírku znaku použiť ako základ pre zarovnanie textu, napríklad pre zvislé a vodorovné pravítko. POZNÁMKA Táto možnosť je dostupná iba v prípade, že na úpravu textu je povolený niektorý východoázijský jazyk.

 • Zobraziť pixely pre funkcie jazyka HTML Vyberte túto možnosť, ak chcete použiť pixely ako predvolenú jednotku merania v dialógových oknách, ktoré súvisia s funkciami jazyka HTML.

 • Zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť klávesové skratky v obrazovkových komentároch.

 • Zobraziť zvislé pravítko v zobrazení Rozloženie pri tlači Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na bočnej strane okna e-mailu. Skontrolujte, či je na páse s nástrojmi na karte Zobraziť, v skupine Zobraziť začiarknuté políčko Pravítko.

 • Zobraziť pravítko na pravej strane v zobrazení Rozloženie pri tlači Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť zvislé pravítko na pravej strane okna e-mailu.

  Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je na úpravu textu povolený jazyk so zápisom sprava doľava.

 • Umiestnením znakov optimalizovať rozloženie, nie čitateľnosť Vyberte túto možnosť, ak chcete zobraziť presné umiestnenie znakov tak, ako sa zobrazia na vytlačenej e-mailovej správe vzhľadom na bloky textu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×