LOGEST (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie LOGEST v Microsoft Exceli.

Popis

Používa sa v regresnej analýze na aproximáciu pozorovaných údajov exponenciálnou krivkou, pričom výsledkom je pole hodnôt parametrov, ktoré túto krivku popisujú. Pretože táto funkcia vráti pole hodnôt, musí sa zadať ako vzorec poľa.

Krivka má túto rovnicu:

y = b*m^x

alebo

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

(v prípade, ak je zadaných viac hodnôt x), kde závislá premenná y je funkciou nezávislých premenných x. Hodnoty m sú základmi, ktoré zodpovedajú jednotlivým hodnotám exponenta x, b je konštantná hodnota. Poznamenajme, že y, x, m môžu byť aj vektory. Pole, ktoré vráti funkcia LOGEST, je {mn;mn-1;...;m1;b}.

Syntax

LOGEST(známe_y; [známe_x]; [konštanta]; [štatistika])

Syntax funkcie LOGEST obsahuje nasledovné argumenty:

 • Známe_y    Povinný argument. Množina tých hodnôt y, ktoré vo vzťahu y = b*m^x už poznáte.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom stĺpci, potom sa každý stĺpec argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom riadku, potom sa každý riadok argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

 • Známe_x    Voliteľný argument. Nepovinná množina tých hodnôt x, ktoré vo vzťahu y = b*m^x už poznáte.

  • Pole Známe_hodnoty_x môže obsahovať jednu alebo viac množín premenných. Ak použijete iba jednu premennú, Známe_hodnoty_y a Známe_hodnoty_x môžu byť rozsahy akéhokoľvek tvaru. Podmienkou je, že musia mať rovnaké rozmery. Ak sa použije viac než jedna premenná, potom argument Známe_hodnoty_y musí byť rozsah buniek s výškou jeden riadok alebo so šírkou jeden stĺpec (známe aj pod názvom vektor).

  • Ak nie je argument známe_hodnoty_x zadaný, predpokladá sa, že ide o pole {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_hodnoty_y.

 • Konštanta    Voliteľný argument. Logická hodnota určujúca, či sa má konštanta b rovnať hodnote 1.

  • Ak má argument b hodnotu TRUE alebo nie je zadaný, konštanta b sa počíta normálne.

  • Ak je hodnotou argumentu konštanta FALSE, za b sa dosadí hodnota 1 a hodnoty m sa prispôsobia tak, aby platilo y = m^x.

 • Štatistika    Voliteľný argument. Logická hodnota, ktorá určuje, či má funkcia vrátiť aj ďalšie regresné štatistiky.

  • Ak je hodnotou argumentu štatistika TRUE, funkcia LOGEST vráti ďalšie regresné štatistiky. Vrátené pole potom vyzerá takto: {mn;mn-1;...;m1;b|sen;sen-1;...;se1;seb|r2;sey|F;df|ssreg;ssresid}.

  • Ak je hodnotou argumentu štatistika FALSE alebo ak je tento argument vynechaný, funkcia LOGEST vráti len koeficienty m a konštantu b.

Informácie o ďalšej regresnej štatistike nájdete v téme LINEST (funkcia).

Poznámky

 • Čím viac pripomínajú vynesené údaje exponenciálnu krivku, tým lepšie bude vypočítaná krivka tieto údaje vystihovať. Podobne ako funkcia LINEST aj funkcia LOGEST vráti pole hodnôt, ktoré popisuje vzťah medzi hodnotami. Rozdiel je v tom, že funkcia LINEST aproximuje údaje priamkou, zatiaľ čo funkcia LOGEST exponenciálnou krivkou. Ďalšie informácie nájdete pri popise funkcie LINEST.

 • Ak máte iba jednu nezávislú premennú x, môžete získať hodnoty priesečníka y (b) priamo pomocou týchto vzorcov:

  Priesečník y (b):
  INDEX(LOGEST(známe_hodnoty_y;známe_hodnoty_x);2)

  Na predpovedanie budúcich hodnôt parametra y môžete použiť rovnicu y = b*m^x, ale program Microsoft Excel poskytuje funkciu GROWTH, ktorá to urobí za vás. Ďalšie informácie nájdete v téme GROWTH (funkcia).

 • Vzorec, ktorého výsledkom je pole, musí byť zadaný ako vzorec poľa.

  Poznámka:  V aplikácii Excel Online nie je možné vytvoriť vzorce poľa.

 • Keď zadávate konštantu poľa, ako napríklad známe_x ako argument, hodnoty v tom istom riadku oddeľujte čiarkou a jednotlivé riadky oddeľujte bodkočiarkou. Znaky oddeľovača závisia od miestnych nastavení počítača a môžu sa odlišovať.

 • Mali by ste vedieť, že hodnoty y, ktoré predpovedá regresná rovnica, nemusia byť správne, ak sú mimo intervalu hodnôt y, ktorými ste určili rovnicu.

Príklad

Príklad 1

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Mesiac

Jednotky

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Vzorec

Popis

Výsledok

=LOGEST(B2:B7;A2:A7; TRUE; FALSE)

Poznámka. V Exceli je potrebné zadať vzorec uvedený v príklade ako vzorec poľa. Skopírujte príklad do prázdneho hárka a vyberte rozsah C9:D9 začínajúci bunkou so vzorcom. Stlačte kláves F2 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Ak nebol vzorec zadaný ako vzorec poľa, výsledok bude jeden (s hodnotou 1,4633).

1,4633

495,3048

Príklad č. 2

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Mesiac

Jednotky

11

33 100

12

47 300

13

69 000

14

102 000

15

150 000

16

220 000

Vzorec

Výsledok

=LOGEST(B2:B7;A2:A7;TRUE;TRUE)

1,4633

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×