LICENČNÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA SOFTVÉR OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

MICROSOFT OFFICE VIEWER 2007

Licenčné podmienky sú zmluvou medzi spoločnosťou Microsoft (alebo jej zastúpením, podľa toho, v ktorej oblasti žijete) a vami. Prečítajte si ich. Vzťahujú sa na vyššie uvedený softvér, vrátane média, na ktorom ste ho mohli získať. Podmienky sa vzťahujú tiež na nasledujúce produkty spoločnosti Microsoft:

 • aktualizácie,

 • doplnky,

 • internetové služby a

 • služby technickej podpory

určené pre tento softvér, pokiaľ sa na uvedené položky neviažu iné podmienky, ktoré sú ich súčasťou. V takom prípade sú platné dané iné podmienky.

Pomocou softvéru, PRIJMETE tieto E výrazy. Ak nechcete prijať, nepoužívajte softvér.

Ak s podmienkami súhlasíte, máte nižšie opísané práva.

 1. INŠTALÁCIA A PRÁVA NA POUŽÍVANIE.   

  1. Všeobecné ustanovenie.    Môžete inštalovať a používať ľubovoľný počet kópií softvéru na svojich zariadeniach. Softvér môžete používať len na zobrazovanie a tlač súborov vytvorených pomocou softvéru Microsoft Office. Softvér nesmiete používať na žiadny iný účel.

  2. Distribúcia.    Softvér môžete kopírovať a distribuovať za predpokladu, že:

   • každá kópia je úplná a neupravená, obsahuje znenie tejto zmluvy na umožnenie vyjadrenia súhlasu s jej podmienkami každým používateľom, a

   • chránite spoločnosť Microsoft a jej pridružené spoločnosti a dodávateľov pred uplatňovaním akýchkoľvek právnych nárokov, vrátane poplatkov za advokátske služby, súvisiacich s distribuovaním softvéru vašou osobou.

    Nesmiete:

   • distribuovať softvér s ľubovoľným softvérom, ktorý nie je od spoločnosti Microsoft, ktorý by mohol používať softvér na vylepšenie svojej funkčnosti,

   • meniť akékoľvek informácie o autorských právach, ochranných známkach a patentoch v softvéri,

   • používať názov, logo a ochranné známky spoločnosti Microsoft alebo jej pridružených spoločností alebo dodávateľov na marketing svojich produktov a služieb,

   • distribuovať softvér so škodlivými, zavádzajúcimi alebo protizákonnými programami, ani

   • upravovať alebo distribuovať softvér takým spôsobom, že by sa ľubovoľná jeho časť stala predmetom vylúčenej licencie. Vylúčená licencia je licencia, ktorá vyžaduje ako podmienku používania, modifikácie alebo distribúcie:

    • aby sa kód poskytol alebo distribuoval vo forme zdrojového kódu, alebo

    • aby mali iní používatelia právo na jeho úpravy.

 2. ROZSAH LICENCIE.    Na používanie softvéru sa poskytuje licencia, softvér sa nepredáva. Táto zmluva vám iba poskytuje určité práva na používanie softvéru. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Pokiaľ vám príslušné právne predpisy neposkytujú viac práv napriek tomuto obmedzeniu, softvér môžete používať iba tak, ako je výslovne uvedené v tejto zmluve. V záujme dodržania správneho používania musíte pracovať v súlade s technickými obmedzeniami v rámci softvéru, ktoré povoľujú používať softvér len určitými spôsobmi. Nesmiete

  1. obchádzať žiadne technické obmedzenia v rámci softvéru,

  2. spätne upravovať, dekompilovať ani rozkladať softvér mimo rozsahu, v ktorom to výslovne povoľuje príslušný právny predpis napriek tomuto obmedzeniu,

  3. vytvárať väčší počet kópií softvéru, než je uvedené v tejto zmluve alebo povolené príslušným zákonom, napriek tomuto obmedzeniu,

  4. publikovať softvér na účely kopírovania inými osobami,

  5. softvér prenajímať, dávať do prenájmu alebo požičiavať, alebo

  6. softvér používať na komerčné poskytovanie webového priestoru.

 3. ZÁLOŽNÁ KÓPIA.    Môžete si vytvoriť jednu záložnú kópiu softvéru. Môžete ju používať len na preinštalovanie softvéru.

 4. DOKUMENTÁCIA.    Ľubovoľná osoba s platným prístupom do vášho počítača alebo internej siete môže kopírovať a používať dokumentáciu na interné, referenčné účely.

 5. PRENOS DO INÉHO ZARIADENIA.    Softvér môžete odinštalovať a nainštalovať ho do iného zariadenia pre vaše potreby. Nesmiete postupovať tak, aby sa táto licencia zdieľala na viacerých zariadeniach.

 6. Exportné obmedzenia.    Softvér sa vzťahujú Spojené štáty právne predpisy. Musíte dodržiavať všetky domáce a medzinárodné zákony a predpisy, ktoré sa vzťahujú na softvér. Právne predpisy zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľov, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie nájdete v téme https://aka.ms/exporting.

 7. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY.    Softvér sa poskytuje „tak, ako je“, preto sa pre tento softvér nemusia poskytovať služby technickej podpory.

 8. CELÁ ZMLUVA.    Táto zmluva a podmienky pre doplnky, aktualizácie, internetové služby a služby podpory, ktoré používate, predstavujú celú zmluvu viažucu sa na softvér a služby podpory.

 9. RELEVANTNÉ PRÁVNE PREDPISY.   

  1. Spojené štáty.    Ak ste softvér získali v USA, výklad tejto zmluvy a právne nároky vyplývajúce z jej porušenia sa riadia zákonom štátu Washington, bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Zákony štátu, v ktorom žijete, riadia všetky ostatné právne nároky vrátane nárokov vyplývajúcich zo zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej konkurencii a v prípade deliktov.

  2. Mimo USA.    Ak ste získali tento softvér v ktorejkoľvek inej krajine, uplatňujú sa zákony danej inej krajiny.

 10. PRÁVNY ÚČINOK.    Táto zmluva popisuje určité zákonné práva. Zákony vašej krajiny vám môžu poskytovať ďalšie práva. Môžete mať tiež práva s ohľadom na subjekt, od ktorého ste získali softvér. Táto zmluva nemení vaše práva vyplývajúce zo zákonov vašej krajiny, ak to zákony vašej krajiny nepovoľujú.

 11. Odmietnutie záruky.   Softvér je licencovaný "ako-je." NESIETE RIZIKO JEHO POUŽÍVANIA. MICROSOFT neposkytuje žiadne záruky záruk alebo podmienok. MÔŽE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA NA ZÁKLADE PRÁVNEHO TÁTO ZMLUVA NIE JE MOŽNÉ ZMENIŤ. V rozsahu povolenom na základe právneho, MICROSOFT odmieta implicitné záruky mERCHANTABILITY, vhodnosti pre určitý účel a -porušenie. 

 12. Obmedzenia zapnuté a vylúčenia škôd.   Môžete obnoviť od spoločnosti MICROSOFT a jej dodávateľov iba priame škody do 5,00 USD. Nie je možné obnoviť iných škôd vrátane CONSEQVPLYVNÝ, stratili zisku, špeciálnych, INDIRECT alebo náhodných škôd. 

  Toto obmedzenie sa vzťahuje na

  1. všetky náležitosti súvisiace so softvérom, službami a obsahom (vrátane kódu) na internetových lokalitách iných prevádzkovateľov alebo v programoch iných dodávateľov, a

  2. právne nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, záruky alebo podmienky, plnej zodpovednosti, nedbalosti alebo iného deliktu v rozsahu povolenom príslušným právnym predpisom.

   Uplatňuje sa aj v prípade, že spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možnosti vzniku škôd. Vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie záruky sa nemusí vzťahovať na vás, ak vaša krajina neumožňuje vylúčenie alebo obmedzenie záruky v prípade náhodných, následných alebo iných škôd.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×