Kurz: Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu, doplnku Power Pivot a jazyka DAX

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Abstraktné:    Toto je druhý kurz v rade. V prvom kurze Importovanie údajov do a vytvorenie dátového modelu, excelového zošita bola vytvorená pomocou údajov importovaných z viacerých zdrojov.

Poznámka: Tento článok popisuje dátové modely v programe Excel 2013. Však rovnaký modelovanie údajov a Power Pivot funkcie podporované v programe Excel 2013 požiadať aj do Excelu 2016.

V tomto kurze použijete PowerPivot na rozšírenie dátového modelu, vytvorenie hierarchií a zostavenie vypočítavaných polí z existujúcich údajov na vytvorenie nových vzťahov medzi tabuľkami.

Kurz obsahuje tieto časti:

Pridanie vzťahu pomocou zobrazenia diagramu v doplnku Power Pivot

Rozšírenie dátového modelu pomocou vypočítavaných stĺpcov

Vytvorenie hierarchie

Použitie hierarchií v kontingenčných tabuľkách

Kontrolný bod a kvíz

Na konci kurzu sa nachádza kvíz, v ktorom môžete otestovať, čo ste sa naučili.

V tejto sérii sa používajú údaje o olympijských medailách, usporiadateľských krajinách a rôznych olympijských športových podujatiach. Séria obsahuje tieto kurzy:

 1. Importovanie údajov do Excelu a vytvorenie dátového modelu

 2. Rozšírenie vzťahov dátového modelu pomocou Excelu, PowerPivot, a DAX

 3. Vytvorenie mapových zostáv Power View

 4. Začlenenie internetových údajov a predvolené nastavenie zostáv Power View

 5. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 1

 6. Vytvorenie úžasných zostáv Power View – časť 2

Odporúčame prejsť všetkými krokmi v danom poradí.

Nasledujúce kurzy pre Excel 2013 pomocou PowerPivot povolené. Ďalšie informácie o programe Excel 2013, kliknite sem. Pokyny na zapnutie PowerPivot, kliknite sem.


Pridanie vzťahu pomocou zobrazenia diagramu v doplnku PowerPivot

V tejto časti použijete doplnok Microsoft Office PowerPivot v Exceli 2013 na rozšírenie modelu. Vďaka použitiu zobrazenia diagramu v doplnku Microsoft SQL Server PowerPivot pre Excel je vytvorenie vzťahov jednoduché. Najskôr je potrebné skontrolovať, či je povolený doplnok PowerPivot.

Poznámka: Doplnok PowerPivot v Microsoft Exceli 2013 je súčasťou balíka Office Professional Plus. Ďalšie informácie nájdete v téme Spustenie doplnku Power Pivot in Microsoft Excel 2013 v programe Microsoft Excel 2013.

Pridanie PowerPivot pás s nástrojmi Excelu povolením PowerPivot doplnok

Po povolení doplnku PowerPivot sa na páse s nástrojmi v Exceli 2013 zobrazí karta POWER PIVOT. Doplnok PowerPivot povolíte vykonaním týchto krokov.

 1. Kliknite na položky SÚBOR > Možnosti > Doplnky.

 2. V poli Spravovať v dolnej časti kliknite na položky Doplnky architektúry COM > Spustiť.

 3. Začiarknite políčko Microsoft Office PowerPivot v Microsoft Exceli 2013 a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na páse s nástrojmi Excelu sa zobrazí karta POWER PIVOT.

Karta Power Pivot na páse s nástrojmi

Pridanie vzťahu pomocou zobrazenia diagramu v PowerPivot

Excelový zošit obsahuje tabuľku s názvom Hosts. Usporiadateľské mestá sme skopírovali a prilepili do Excelu a potom tieto údaje naformátovali ako tabuľku. Ak chceme pridať tabuľku Hosts do dátového modelu, musíme vytvoriť vzťah. Na vizuálne zobrazenie vzťahov v dátovom modeli a potom na vytvorenie vzťahu použijeme PowerPivot.

 1. V Exceli kliknite na kartu Hosts, čím sa hárok stane aktívnym.

 2. Na páse s nástrojmi vyberte položky POWER PIVOT > Tabuľky > Pridať do modelu údajov. Týmto krokom sa do dátového modelu pridá tabuľka Hosts. Otvorí sa tiež doplnok PowerPivot, ktorý použijete na vykonanie ostatných krokov tejto úlohy.

 3. Všimnite si, že okno PowerPivot zobrazuje všetky tabuľky modelu vrátane tabuľky Hosts. Kliknite na niekoľko tabuliek. V doplnku PowerPivot môžete zobraziť všetky údaje, ktoré váš model obsahuje, a to aj vtedy, ak nie sú zobrazené v žiadnych hárkoch Excelu, napríklad údaje Disciplines, Events a Medals nižšie, ako aj S_Teams,W_Teams a Sports.

  Všetky tabuľky sa zobrazujú v doplnku Power Pivot

 4. V okne PowerPivot kliknite v sekcii Zobraziť na položku Zobrazenie diagramu.

 5. Pomocou pruhu jazdca zmeňte veľkosť diagramu tak, aby ste mohli vidieť všetky objekty v diagrame. Zmeňte usporiadanie tabuliek potiahnutím záhlavia tak, aby boli viditeľné a umiestnené vedľa seba. Všimnite si, že štyri tabuľky s ostatnými nesúvisia: Hosts, Events, W_Teams a S_Teams.

  Tabuľky doplnku Power Pivot v zobrazení diagramu

 6. Všimnite si, že tabuľky Medals a Events obsahujú pole s názvom DisciplineEvent. Po bližšom preskúmaní zistíte, že pole DisciplineEvent v tabuľke Events pozostáva z jedinečných neopakovaných hodnôt.

Poznámka: Pole DisciplineEvent predstavuje jedinečnú kombináciu každej disciplíny a podujatia. V tabuľke Medals sa však pole DisciplineEvent veľakrát opakuje. Má to svoj význam, pretože každá kombinácia disciplíny a podujatia má za následok tri udelené medaily (zlatá, strieborná, bronzová), ktoré sa udeľujú za každé olympijské hry, v ktorých sa podujatie konalo. Takže vzťah medzi týmito tabuľkami je typu one (jeden jedinečný záznam disciplíny a podujatia v tabuľke Disciplines) to many (viac záznamov pre každú hodnotu disciplíny a podujatia).

 1. Vytvorte vzťah medzi tabuľkami Medals a Events. V zobrazení diagramu potiahnite pole DisciplineEvent z tabuľky Events na pole DisciplineEvent v tabuľke Medals. Zobrazí sa čiara medzi nimi, čo znamená, že sa vytvoril vzťah.

 2. Kliknite na čiaru, ktorá spája tabuľky Events a Medals. Vzťah definujú zvýraznené polia, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke.

  Vzťahy zobrazené v zobrazení diagramu

 3. Ak chceme pripojiť tabuľku Hosts k dátovému modelu, potrebujeme pole s hodnotami, ktoré jedinečne identifikujú každý riadok v tabuľke Hosts. Potom môžeme vyhľadať dátový model a zistiť, či rovnaké údaje existujú aj v inej tabuľke. Pohľadom do zobrazenia diagramu to nezistíme. Vyberieme tabuľku Hosts a prepneme naspäť na zobrazenie údajov.

 4. Po preskúmaní stĺpcov si uvedomíme, že tabuľka Hosts neobsahuje stĺpec s jedinečnými hodnotami. Musíme ho vytvoriť pomocou vypočítavaného stĺpca a jazyka DAX (Data Analysis Expressions).

Je fajn, keď údaje v dátovom modeli obsahujú všetky polia potrebné na vytvorenie vzťahov a kombináciu údajov na vizualizáciu v Power View alebo v kontingenčných tabuľkách. Vždy to tak však nie je, preto sa v ďalšej časti vysvetľuje, ako vytvoriť nový stĺpec pomocou jazyka DAX, ktorý sa môže použiť na vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami.

Rozšírenie dátového modelu pomocou vypočítavaných stĺpcov

Ak chceme vytvoriť vzťah medzi tabuľkou Hosts a dátovým modelom, a tým rozšíriť dátový model o tabuľku Hosts, tabuľka Hosts musí obsahovať pole, ktoré jedinečne identifikuje každý riadok. Toto pole musí okrem toho zodpovedať poľu v dátovom modeli. Tieto zodpovedajúce polia (v každej tabuľke jedno) umožňujú priradenie údajov tabuliek.

Keďže tabuľka Hosts takéto pole neobsahuje, musíte ho vytvoriť. Ak chcete zachovať integritu dátového modelu, nemôžete použiť PowerPivot na úpravu alebo odstránenie existujúcich údajov. Môžete však vytvoriť nové stĺpce pomocou vypočítavaných polí na základe existujúcich údajov.

Pohľadom na tabuľku Hosts a potom na iné tabuľky dátového modelu zistíme vhodného kandidáta na jedinečné pole, ktoré môžeme vytvoriť v tabuľke Hosts, a potom priradíme tabuľku k dátovému modelu. Obe tabuľky budú vyžadovať nový vypočítavaný stĺpec, aby sa vyhovelo požiadavkám potrebným na vytvorenie vzťahu.

V tabuľke Hosts môžeme vytvoriť jedinečný vypočítavaný stĺpec skombinovaním poľa Edition (roku konania olympijských hier) s poľom Season (letné alebo zimné). V tabuľke Medals sa tiež nachádza pole Edition a Season, takže ak vytvoríme vypočítavaný stĺpec v každej z týchto tabuliek s kombináciou polí Edition a Season, môžeme vytvoriť vzťah medzi tabuľkami Hosts a Medals. Na nasledujúcej obrazovke sa znázorňuje tabuľka Hosts s vybratými poliami Edition a Season


Tabuľka Hosts s vybratými poliami Edition a Season

Vytvorenie vypočítavaných stĺpcov pomocou jazyka DAX

Začneme s tabuľkou Hosts. Cieľom je vytvoriť vypočítavaný stĺpec v tabuľke Hosts a potom v tabuľke Medals, ktorý sa bude môcť použiť na vytvorenie vzťahu medzi nimi.

V doplnku PowerPivot môžete na vytvorenie výpočtov použiť jazyk DAX (Data Analysis Expression). DAX je jazyk vzorcov pre PowerPivot a kontingenčné tabuľky a je určený pre relačné údaje a kontextovú analýzu dostupnú v doplnku PowerPivot. Vzorce jazyka DAX môžete vytvoriť v novom stĺpci PowerPivot a v oblasti výpočtov v doplnku PowerPivot.

 1. V doplnku PowerPivot vyberte položky DOMOV > Zobraziť > Zobrazenie údajov a skontrolujte, či je vybraté zobrazenie údajov, a nie zobrazenie diagramu.

 2. Vyberte tabuľku Hosts (Hostitelia) v doplnku PowerPivot. Vedľa existujúcich stĺpcov sa nachádza prázdny stĺpec s názvom Pridať stĺpec. PowerPivot poskytuje tento stĺpec ako zástupný objekt. Nový stĺpec možno do tabuľky v doplnku PowerPivot pridať mnohými spôsobmi a jedným z nich je jednoduchý výber prázdneho stĺpca s názvom Pridať stĺpec.


  Použitie stĺpca Pridať stĺpec na vytvorenie vypočítavaného poľa pomocou jazyka DAX

 3. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec jazyka DAX. Funkcia CONCATENATE skombinuje dve alebo viac polí do jedného. Počas zadávania pomáha automatické dokončovanie pri zadávaní úplných názvoch stĺpcov a tabuliek, ktoré sú k dispozícii. Návrhy automatického dokončovania vyberiete pomocou tabulátora. Môžete tiež počas zadávania vzorca kliknúť na stĺpec a PowerPivot vloží do vzorca názov stĺpca.

  =CONCATENATE([Edition],[Season])

 4. Po vytvorení vzorca stlačte kláves Enter, čím sa vzorec prijme.

 5. Hodnoty pre všetky riadky vo vypočítavanom stĺpci sa vyplnia. Po prezretí celej tabuľky zistíte, že každý riadok je jedinečný, takže sme úspešne vytvorili pole, ktoré jedinečne identifikuje každý riadok v tabuľke Hosts. Tieto polia sa nazývajú primárny kľúč.

 6. Premenujme vypočítavaný stĺpec na EditionID. Každý stĺpec môžete premenovať dvojitým kliknutím naň alebo kliknutím pravým tlačidlom na stĺpec a výberom položky Premenovať stĺpec. Po dokončení vyzerá tabuľka Hosts v Power Pointe ako nasledujúca tabuľka na obrazovke.

  Tabuľka Hosts s vytvoreným vypočítavaným poľom jazyka DAX

Tabuľka Hosts je pripravená. Vytvorme teraz vypočítavaný stĺpec v tabuľke Medals, ktorý bude zodpovedať formátu stĺpca EditionID, ktorý sme vytvorili v tabuľke Hosts, aby bolo možné medzi nimi vytvoriť vzťah.

 1. Začnite vytvorením nového stĺpca v tabuľke Medals, podobne ako v prípade tabuľky Hosts. V doplnku PowerPivot vyberte tabuľku Medals a kliknite na položky Návrh > Stĺpce > Pridať. Všimnite si, že stĺpec Pridať stĺpec je vybratý. Účinkuje to rovnako ako jednoduchý výber stĺpca Pridať stĺpec.

 2. Stĺpec Edition v tabuľke Medals má iný formát ako stĺpec Edition v tabuľke Hosts. Pred skombinovaním alebo zreťazením stĺpca Edition so stĺpcom Season na vytvorenie stĺpca EditionID musíme vytvoriť pomocné pole, v ktorom dostane stĺpec Edition správny formát. Do riadka vzorcov nad tabuľkou zadajte nasledujúci vzorec jazyka DAX.

  = YEAR([Edition])
 3. Po vytvorení vzorca stlačte kláves Enter. Hodnoty pre všetky riadky vo vypočítavanom stĺpci sa vyplnia na základe zadaného vzorca. Po porovnaní tohto stĺpca so stĺpcom Edition v tabuľke Hosts zistíme, že tieto stĺpce majú rovnaký formát.

 4. Premenujte stĺpec kliknutím pravým tlačidlom myši na položku CalculatedColumn1 a výberom položky Premenovať stĺpec. Zadajte názov Year a stlačte kláves Enter.

 5. Po vytvorení nového stĺpca PowerPivot pridal ďalší zástupný stĺpec s názvom Pridať stĺpec. Potom chceme vytvoriť vypočítavaný stĺpec EditionID, takže vyberieme stĺpec Pridať stĺpec. Do riadka vzorcov zadajte nasledujúci vzorec jazyka DAX a stlačte kláves Enter.

  =CONCATENATE([Year],[Season])

 6. Premenujte stĺpec dvojitým kliknutím na vypočítavaný stĺpec CalculatedColumn1 a zadaním EditionID.

 7. Usporiadajte stĺpec vzostupne. Tabuľka Medals v doplnku PowerPivot teraz vyzerá ako nasledujúca obrazovka.

  Tabuľka Medals s vypočítavaným poľom vytvoreným pomocou jazyka DAX

Všimnite si, že v poli EditionID tabuľky Medals sa množstvo hodnôt opakuje. Je to v poriadku a logické, keďže počas každých olympijských hier (ktoré teraz predstavuje hodnota EditionID) sa udelilo množstvo medailí. Jedinečnou v tabuľke Medals je každá udelená medaila. Jedinečným identifikátorom každého záznamu v tabuľke Medals a jeho priradeného primárneho kľúča je pole MedalKey.

Ďalším krokom je vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami Hosts a Medals.

Vytvorenie vzťahu pomocou vypočítavaných stĺpcov

Ďalej použijeme vypočítavané stĺpce, ktoré sme vytvorili, na vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami Hosts a Medals.

 1. V okne doplnku PowerPivot vyberte na páse s nástrojmi položky Domov > Zobraziť > Zobrazenie diagramu. Medzi zobrazením mriežky a diagramu môžete prepínať aj pomocou tlačidiel v dolnej časti okna Power View, ako je to zobrazené na nasledujúcej obrazovke.

  Tlačidlo Zobrazenie diagramu v doplnku Power Pivot

 2. Rozbaľte tabuľku Hosts, aby sa zobrazovali všetky jej polia. Stĺpec EditionID sme vytvorili tak, aby fungoval ako primárny kľúč tabuľky Hosts (jedinečné neopakované pole), a v tabuľke Medals sme vytvorili stĺpec EditionID tak, aby umožňoval vytvorenie vzťahu medzi nimi. Musíme ich oba vyhľadať a vytvoriť vzťah. PowerPivot poskytuje na páse s nástrojmi funkciu Hľadať, aby ste mohli vyhľadať dátový model pre zodpovedajúce polia. Na nasledujúcej obrazovke je znázornené okno Hľadať metaúdaje s poľom EditionID zadaným do poľa Hľadať cieľ.
  Použitie funkcie Hľadať v zobrazení diagramu v doplnku Power Pivot

 3. Premiestnite tabuľku Hosts tak, aby sa nachádzala vedľa tabuľky Medals.

 4. Potiahnite stĺpec EditionID v tabuľke Medals na stĺpec EditionID v tabuľke Hosts. PowerPivot vytvorí vzťah medzi tabuľkami na základe stĺpca EditionID a nakreslí čiaru medzi dvomi stĺpcami, ktorá bude predstavovať vzťah.

  Zobrazenie diagramu zobrazujúce vzťah tabuliek

V tejto časti ste sa naučili nový spôsob pridania nových stĺpcov, vytvorili vypočítavaný stĺpec pomocou jazyka DAX a použili tento stĺpec na vytvorenie nového vzťahu medzi tabuľkami. Tabuľka Hosts je teraz začlenená do dátového modelu a jej údaje sú dostupné v kontingenčnej tabuľke v hárku1. Priradené údaje môžete použiť na vytvorenie dodatočných kontingenčných tabuliek, kontingenčných grafov, zostáv Power Pivot a ďalších zdrojov.

Vytvorenie hierarchie

Väčšina dátových modelov obsahuje údaje, ktoré sú vo svojej podstate hierarchické. Medzi bežné príklady patria údaje kalendára, geografické údaje a kategórie produktov. Vytváranie hierarchií v doplnku PowerPivot je užitočné, pretože môžete presunúť jednu položku do zostavy (hierarchia) namiesto vytvárania a usporadúvania tých istých polí znova a znova.

Údaje o olympijských hrách sú tiež hierarchické. Je užitočné rozumieť olympijskej hierarchii v oblasti športov, disciplín a podujatí. Každý šport má aspoň jednu priradenú disciplínu (niekedy ich je naozaj veľa). A každá disciplína má aspoň jedno podujatie (a tu ich tiež niekedy býva veľa). Hierarchiu zobrazuje nasledujúci obrázok.

Logická hierarchia v údajoch o olympijských medailách

V tejto časti vytvoríte dve hierarchie v rámci údajov o olympijských hrách, ktoré používate v tomto kurze. Potom tieto hierarchie použijete na zobrazenie toho, ako hierarchie jednoducho usporadúvajú údaje v kontingenčných tabuľkách a (v ďalšom kurze) aj v Power View.

Vytvorenie hierarchie športov

 1. V doplnku PowerPivot prepnite na zobrazenie diagramu. Rozbaľte tabuľku Events, aby ste ľahšie videli všetky jej polia.

 2. Stlačte a podržte kláves Ctrl a kliknite na polia Sport, Discipline a Event. Keď sú tieto tri polia vybraté, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Vytvoriť hierarchiu. Nadradený uzol hierarchie s názvom Hierarchia1 sa vytvorí v dolnej časti tabuľky a vybraté stĺpce sa skopírujú pod hierarchiu ako podriadené uzly. Overte, či sa v hierarchii ako prvé zobrazuje pole Sport, potom Discipline a nakoniec Event.

 3. Dvakrát kliknite na názov Hierarchia1 a zadaním SDE premenujte novú hierarchiu. Vytvorili ste hierarchiu, ktorá obsahuje polia Sport, Discipline a Event. Tabuľka Events teraz vyzerá podľa zobrazenia na nasledujúcej obrazovke.

  Hierarchia zobrazená v zobrazení diagramu v doplnku PowerPivot

Vytvorenie hierarchie umiestnenia

 1. V zobrazení diagramu v doplnku PowerPivot vyberte tabuľku Hosts a kliknite na tlačidlo Vytvoriť hierarchiu v hlavičke tabuľky, ako je zobrazené na nasledujúcej obrazovke.
  Tlačidlo Vytvoriť hierarchiu

  Nadradený uzol prázdnej hierarchie sa zobrazí v dolnej časti tabuľky.

 2. Zadajte výraz Miesta ako názov novej hierarchie.

 3. Stĺpce môžete do hierarchie pridať rôznymi spôsobmi. Ťahajte polia Season, City a NOC_CountryRegion na názov hierarchie (v tomto prípade Miesta), kým sa nezvýrazní názov hierarchie, a potom ich uvoľnením pridajte.

 4. Pravým tlačidlom kliknite na položku EditionID a vyberte položku Pridať do hierarchie. Vyberte možnosť Miesta.

 5. Skontrolujte, či sú podriadené uzly hierarchie v správnom poradí. Zhora nadol by poradie malo byť: Season, NOC, City, EditionID. Ak sú podriadené uzly v nesprávnom poradí, jednoducho ich potiahnite na príslušné miesto v hierarchii. Vaša tabuľka by mala vyzerať ako tabuľka na nasledujúcej obrazovke.
  Tabuľka Hosts s hierarchiou

Dátový model teraz obsahuje hierarchie, ktoré sa môžu výborne použiť v zostavách. V ďalšej časti sa naučíte, ako vám tieto hierarchie zrýchlia vytváranie jednotnejších zostáv.

Použitie hierarchií v kontingenčných tabuľkách

Keď už máme hierarchiu športov a miest, môžeme ich pridať do kontingenčných tabuliek alebo Power View a rýchlo získať výsledky obsahujúce užitočné zoskupenia údajov. Pred vytvorením hierarchií ste museli pridať jednotlivé polia do kontingenčnej tabuľky a usporiadať ich v poradí, v akom sa mali zobrazovať.

V tejto časti použijete hierarchie vytvorené v predchádzajúcej časti na rýchle spresnenie kontingenčnej tabuľky. Potom vytvoríte rovnaké zobrazenie kontingenčnej tabuľky v hierarchii, aby ste mohli porovnať používanie hierarchií s používaním jednotlivých polí.

 1. Vráťte sa späť do Excelu.

 2. V hárku1 odstráňte polia z oblasti RIADKY polí kontingenčnej tabuľky a potom odstráňte všetky polia z oblasti STĹPCE. Skontrolujte, či je vybratá kontingenčná tabuľka (ktorá je teraz veľmi malá, aby ste mohli vybrať bunku A1 a overiť, že je vybratá kontingenčná tabuľka). Z polí kontingenčnej tabuľky zostalo len pole Medal v oblasti FILTRE a Count of Medal z oblasti HODNOTY. Vaša takmer prázdna kontingenčná tabuľka by sa mala podobať na tabuľku na nasledujúcej obrazovke.

  Takmer prázdna kontingenčná tabuľka

 3. V oblasti Polia kontingenčnej tabuľky potiahnite položku SDE z tabuľky Events do oblasti RIADKY. Potom potiahnite položku Miesta z tabuľky Hosts do oblasti STĹPCE. Jednoduchým presunutím týchto dvoch hierarchií sa kontingenčná tabuľka vyplní množstvom údajov, ktoré sú usporiadané v hierarchii definovanej v predchádzajúcich krokoch. Vaša obrazovka by mala vyzerať ako na nasledujúcej obrazovke.
  Kontingenčná tabuľka s pridanou hierarchiou

 4. Vyfiltrujme trochu údaje, aby sa zobrazilo iba prvých desať riadkov podujatí. V kontingenčnej tabuľke kliknite na šípku v riadku Menovky riadkov, potom na možnosť (vybrať všetko) a zrušte všetky výbery. Potom kliknite na polia vedľa prvých desiatich športov. Vaša kontingenčná tabuľka bude vyzerať ako na tejto obrazovke.
  Filtrovaná kontingenčná tabuľka

 5. Môžete rozbaliť ktorúkoľvek položku z poľa Sports v kontingenčnej tabuľke, ktoré predstavuje najvyššiu úroveň hierarchie SDE, a zobraziť informácie na ďalšej úrovni hierarchie (disciplína). Ak existuje pre disciplínu nižšia úroveň hierarchie, môžete rozbaliť disciplínu a zobraziť všetky jej podujatia. To isté môžete urobiť pre hierarchiu miest, ktorej najvyššou úrovňou je Season, v kontingenčnej tabuľke zobrazená ako Summer a Winter. Po rozbalení športu Aquatics sa zobrazia všetky podriadené prvky disciplíny a ich údaje. Po rozbalení disciplíny Diving v rámci športu Aquatics sa tiež zobrazia podriadené podujatia, ako je to znázornené na nasledujúcej obrazovke. To isté môžeme urobiť pri položke Water Polo a zistíme, že obsahuje iba jedno podujatie.
  Skúmanie hierarchie v kontingenčnej tabuľke

Potiahnutím týchto dvoch hierarchií ste rýchlo vytvorili kontingenčnú tabuľku so zaujímavými a štruktúrovanými údajmi, ktoré môžete filtrovať a usporadúvať a v prípade ktorých môžete zobrazovať podrobnosti.

Vytvorme teraz tú istú kontingenčnú tabuľku, ale bez výhody hierarchií.

 1. V oblasti Polia kontingenčnej tabuľky odstráňte z oblasti STĹPCE položku Miesta. Potom z oblasti RIADKY odstráňte položku SDE. Vrátili ste sa späť na základnú kontingenčnú tabuľku.

 2. V tabuľke Hosts potiahnite polia Season, City, NOC_CountryRegion a EditionID do oblasti STĹPCE a usporiadajte ich v tomto poradí zhora nadol.

 3. V tabuľke Events potiahnite polia Sport, Discipline a Event do oblasti RIADKY a usporiadajte ich v tomto poradí zhora nadol.

 4. V kontingenčnej tabuľke vyfiltrujte položku Menovky riadkov na prvých desať športov.

 5. Zbaľte všetky riadky a stĺpce a potom rozbaľte položky Aquatics, Diving a Water Polo. Váš zošit vyzerá ako na nasledujúcej obrazovke.
  Kontingenčná tabuľka vytvorená bez hierarchie

Obrazovka vyzerá podobne, ibaže ste do oblastí polí kontingenčnej tabuľky museli namiesto dvoch hierarchií potiahnuť sedem jednotlivých polí. Ak ste jediným používateľom vytvárajúcim kontingenčné tabuľky alebo zostavy Power View na základe týchto údajov, vytváranie hierarchií môže byť veľmi pohodlné. Keď však zostavy vytvára množstvo používateľov a je potrebné zabezpečiť správne poradie polí, aby sa získali správne zobrazenia, hierarchie sa rýchlo stanú nástrojom na zlepšenie produktivity a zabezpečenie jednotnosti.

V ďalšom kurze sa naučíte, ako používať hierarchie a ďalšie polia vo vizuálne pútavých zostavách vytvorených pomocou Power View.

Kontrolný bod a kvíz

Čo ste sa naučili

Váš excelový zošit už obsahuje dátový model, ktorý zahŕňa údaje z viacerých zdrojov spojených pomocou existujúcich polí a vypočítavaných stĺpcov. Máte tiež hierarchie, ktoré odrážajú štruktúru údajov v rámci tabuliek, čím sa vytváranie pútavých zostáv stáva rýchlou, jednotnou a jednouchou záležitosťou.

Naučili ste sa, že vytvorenie hierarchií vám umožňuje zadať prirodzenú štruktúru údajov, ako aj to, ako rýchlo použiť hierarchické údaje v zostavách.

V ďalšom kurze tejto série vytvoríte pomocou Power View vizuálne pútavé zostavy týkajúce sa olympijských medailí. Vykonáte aj viac výpočtov, optimalizujete údaje na rýchle vytváranie zostáv a importujete dodatočné údaje, aby boli tieto zostavy ešte zaujímavejšie. Prepojenie:

Kurz 3: Vytvorenie mapových zostáv Power View

KVÍZ

Chcete vedieť, ako dobre ste si zapamätali, čo ste sa naučili? Máte šancu. Nasledujúci kvíz sa týka funkcií, možností alebo požiadaviek, ktoré ste sa naučili v tomto kurze. Na konci stránky nájdete správne odpovede. Veľa šťastia!

Otázka 1: Ktoré z nasledujúcich zobrazení vám umožňuje vytvoriť vzťahy medzi dvomi tabuľkami?

A: Vzťahy medzi tabuľkami sa vytvárajú v Power View.

B: Vzťahy medzi tabuľkami sa vytvárajú v zobrazení návrhu v doplnku PowerPivot.

C: Vzťahy medzi tabuľkami sa vytvárajú v zobrazení mriežky v doplnku PowerPivot.

D: Všetky vyššie uvedené.

Otázka 2: PRAVDA alebo NEPRAVDA. Vzťahy medzi tabuľkami môžete vytvoriť na základe jedinečného identifikátora, ktorý sa vytvára pomocou vzorcov jazyka DAX.

A: PRAVDA

B: NEPRAVDA

Otázka 3: V ktorej z nasledujúcich častí môžete vytvoriť vzorec jazyka DAX?

A: V oblasti výpočtov doplnku PowerPivot.

B: V novom stĺpci doplnku PowerPivot.

C: V akejkoľvek bunke Excelu 2013.

D: A aj B.

Otázka 4: Ktoré z nasledujúcich tvrdení o hierarchiách je pravdivé?

A: Po vytvorení hierarchie už nie sú zahrnuté polia jednotlivo dostupné.

B: Po vytvorení hierarchie sa môžu zahrnuté polia spolu s hierarchiou použiť v klientskych nástrojoch jednoduchým potiahnutím hierarchie do oblasti Power View alebo kontingenčnej tabuľky.

C: Po vytvorení hierarchie sa základné údaje v dátovom modeli skombinujú do jedného poľa.

D: V doplnku PowerPivot nie je možné vytvoriť hierarchie.

Odpovede kvízu

 1. Správna odpoveď: D

 2. Správna odpoveď: A

 3. Správna odpoveď: D

 4. Správna odpoveď: B

Poznámky: Údaje a obrázky v tejto sérii kurzov pochádzajú z týchto zdrojov:

 • Súbor údajov o olympiádach od spoločnosti Guardian News & Media Ltd.

 • Obrázky vlajok z lokality CIA Factbook (cia.gov)

 • Údaje o obyvateľoch od Svetovej banky (worldbank.org)

 • Piktogramy olympijských športov od používateľov Thadius856 a Parutakupiu

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×