Kontrola webovej kompatibility: Chyby dotazu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok obsahuje zoznam chýb dotazu, ktoré sa môžu vyskytnúť po spustení kontroly kompatibility, a poskytuje informácie, ktoré slúžia ako pomôcka pri odstraňovaní týchto chýb.

Všeobecné informácie o chybách Kontrola kompatibility, nájdete v článku webovej kompatibility kontrola všeobecné chyby.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Text chyby    Dotaz je nekompatibilný s webom.

Čo to znamená    Musíte skontrolovať problémy s webovou kompatibilitou v dotaze.

Čo urobiť    Opätovné vytvorenie dotazu pomocou návrhára dotazu. Ďalšie informácie o používaní návrhára dotazu na vytvorenie webového dotazu nájdete v téme Úvod do ovládacích prvkov.

Na začiatok stránky

ACCWeb102014

Text chyby    SQL je nekompatibilný s webom.

Čo to znamená    Existuje viacero príčin vrátenia tejto chyby. Možno vykonávate jedno z nasledujúceho:

 • Odkazujete na objekty, ktoré nie sú kompatibilné s webom.

 • Odkazujete na výrazy, ktoré nie sú kompatibilné s webom.

Ďalšie informácie o vytváraní výrazov nájdete v téme Vytvorenie výrazu.

Čo urobiť     Zvážte použitie web návrhára dotazu na vytvorenie dotazy, ktoré sú kompatibilné s webom. Ďalšie informácie o navrhovaní dotazy na webe nájdete v téme Úvod do ovládacích prvkov.

Na začiatok stránky

ACCWeb103013

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože jeho výsledky obsahujú viaceré polia s rovnakým názvom.

Čo to znamená    Viaceré polia majú rovnaký názov.

Čo urobiť    Skontrolujte duplicitné názvy polí a pre duplicitné polia zadajte odlišné názvy.

Na začiatok stránky

ACCWeb103079

Text chyby    Nezhodné typy vo výraze.

Čo to znamená    Typy na stranách spojenia nie sú kompatibilné alebo sú nekompatibilné porovnané typy polí. Napríklad typy Text a Number nie je možné porovnať ani spojiť.

Čo urobiť    Zabezpečte, aby boli typy na koncoch spojenia kompatibilné. Spojte napríklad pole typu Text s poľom typu Text a pole typu Number s poľom typu Number. Ak nepoužívate spojenie, skontrolujte, či neporovnávate nekompatibilné typy polí.

Na začiatok stránky

ACCWeb103900

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe.

Čo to znamená    Program Access nedokáže publikovať dotaz, pretože používa nepodporovaný typ dotazu, nepodporované výrazy, nepodporované kritériá alebo iné funkcie, ktoré nie sú podporované na webe.

Čo urobiť    Pomocou návrhára dotazu programu Access zmeňte návrh dotazu.

Na začiatok stránky

ACCWeb103901

Text chyby    Definícia pre dotaz je neplatná a objekt dotazu sa nedá vytvoriť.

Čo to znamená    Server nedokázal analyzovať dotaz kvôli neočakávanej chybe v definícii dotazu.

Čo urobiť    Použite návrhárske nástroje programu Access a zmeňte návrh dotazu.

Na začiatok stránky

ACCWeb103902

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz na použitie na webe, pretože používa nepodporovaný typ dotazu, nepodporované výrazy, nepodporované kritériá alebo iné funkcie, ktoré na webe nie sú podporované.

Čo to znamená    Dotaz obsahuje výrazy, ktoré sú nekompatibilné s webom. Táto chyba sa môže vyskytnúť kvôli obmedzeniam na serveri alebo v prípade, keď nie je možné presunúť výraz na server.

Čo urobiť    Odstránenie výrazov, ktoré nie sú kompatibilné s webom. Ďalšie informácie o výrazoch platia o dotazoch nájdete v téme Vytvorenie výrazu.

Na začiatok stránky

ACCWeb103903

Text chyby    Definícia pre dotaz je neplatná a objekt dotazu sa nedá vytvoriť.

Čo to znamená    Niektorá hodnota atribútu je nekompatibilná s webom.

Čo urobiť    Uistite sa, či sú správne nastavené nasledujúce podmienky:

 • Atribút názvu neobsahuje:

znak rovnosti na začiatku

=

bodku

.

výkričník

!

hranaté zátvorky

[]

medzeru na začiatku

netlačiteľné znaky

Príklad: <Enter> alebo <TAB>

žiadny z týchto symbolov

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atribút názvu má dĺžku od 1 do 64 znakov.

 • Atribút popisu: ľubovoľný reťazec s dĺžkou do 1 024 znakov.

Na začiatok stránky

ACCWeb103904

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože obsahuje poddotaz.

Čo to znamená    Dotaz obsahuje poddotaz. Poddotazy nie sú na serveri podporované.

Čo urobiť    Zmeňte dotaz tak, aby neobsahoval poddotaz.

Na začiatok stránky

ACCWeb103905

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože závisí od iného dotazu, ktorý nie je kompatibilný s webom.

Čo to znamená    Dotaz obsahuje vnorený dotaz, ktorý slúži ako vstup a ktorý nie je možné na serveri spracovať, alebo obsahuje vstupný zdroj, ktorý sa nepodarilo nájsť.

Čo urobiť   

 • Uistite sa, či je vnorený dotaz platný.

 • Pomocou návrhárov dotazu programu Access vytvorte platný vnorený dotaz.

 • Uistite sa, či v databáze existuje zdrojová tabuľka alebo dotaz vstupných hodnôt pre daný dotaz.

Na začiatok stránky

ACCWeb103906

Text chyby    Definícia pre dotaz je neplatná a objekt dotazu sa nedá vytvoriť.

Čo to znamená    Zdrojovú tabuľku alebo dotaz vybratých stĺpcov alebo stĺpcov určených na zoradenie nie je možné nájsť.

Čo urobiť    Uistite sa, či v databáze existuje zdrojová tabuľka alebo dotaz vstupných hodnôt daného stĺpca.

Na začiatok stránky

ACCWeb103907

Text chyby     Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože do výsledkov nezahŕňa žiadne polia.

Čo to znamená    V dotaze nie sú vybraté žiadne stĺpce.

Čo urobiť    Vyberte alebo zadajte v dotaze aspoň jeden výstupný stĺpec.

Na začiatok stránky

ACCWeb103908

Text chyby     Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože vo výsledkoch zobrazuje priveľa polí.

Čo to znamená     Zdroj dotazu obsahuje príliš veľa polí.

Čo urobiť     Vyriešiť tento problém môže byť problematické a pravdepodobne by ste mali preskúmať zdrojové tabuľky. Tabuľka nemôže mať viac ako:

 • JET_ccolFixedMost pevných stĺpcov.

 • JET_ccolVarMost stĺpcov s premenlivou dĺžkou.

 • JET_ccolTaggedMost stĺpcov so značkami.

Na začiatok stránky

ACCWeb103916

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože závisí od klauzuly ORDER BY, ktorá nie je na webe podporovaná.

Čo to znamená    Vyskytujú sa niektoré z nasledujúcich príčin:

 • Názov prvkov zoradenia je neplatný.

 • Názov zdrojovej tabuľky je neplatný.

 • Zoradenie je nastavené inak než vzostupne alebo zostupne.

 • Výraz je neplatný.

Čo urobiť    Uistite sa, či sú správne nastavené nasledujúce podmienky:

 • Atribút názvu neobsahuje:

znak rovnosti na začiatku

=

bodku

.

výkričník

!

hranaté zátvorky

[]

medzeru na začiatku

netlačiteľné znaky

Príklad: <Enter> alebo <TAB>

žiadny z týchto symbolov

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atribút názvu má dĺžku od 1 do 64 znakov.

 • Použitý je platný výraz.

Na začiatok stránky

ACCWeb103918

Text chyby     Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože dotaz používa typ spojenia JOIN, ktorý nie je na webe podporovaný.

Čo to znamená    Server nepodporuje dotazy, ktoré obsahujú viac spojení medzi dvoma tabuľkami (spojenia s viacerými poľami).

Čo urobiť    Uistite sa, že v spojeniach sa používa len jedno pole na tabuľku.

Na začiatok stránky

ACCWeb103926

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože neuvádza tabuľku pre príkaz SELECT FROM.

Čo to znamená     Dotaz neobsahuje vstupná tabuľky (chýba klauzula FROM).

Čo urobiť    Uistite sa, či má dotaz zadaný vstupný stĺpec.

Na začiatok stránky

ACCWeb103927

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože jeho výsledky obsahujú viaceré polia s rovnakým názvom.

Čo to znamená    Zadali ste rovnaký názov pre viaceré polia.

Čo urobiť    Skontrolujte duplicitné názvy polí a pre duplicitné polia zadajte odlišné názvy.

Na začiatok stránky

ACCWeb103928

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože niektoré z jeho parametrov sa nedali skonvertovať pre použitie na webe.

Čo to znamená    Typ alebo názov parametra je neplatný.

Čo urobiť    Uistite sa, či používate platný typ a názov parametra.

 • Atribút názvu nemôže obsahovať:

znak rovnosti na začiatku

=

bodku

.

výkričník

!

hranaté zátvorky

[]

medzeru na začiatku

netlačiteľné znaky

Príklad: <Enter> alebo <TAB>

žiadny z týchto symbolov

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Atribút názvu má dĺžku od 1 do 64 znakov.

Platné sú nasledujúce typy:

Text (maximálne 255 znakov)

Number

Booleovská hodnota

Date/Time

Currency

Na začiatok stránky

ACCWeb103930

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože niektoré z jeho parametrov sú zobrazené ako polia výsledkov alebo sú použité v príkazoch ORDER BY.

Čo to znamená    Dotaz obsahuje parameter, ktorý sa zobrazuje ako skalárny údaj alebo je použitý v príkazoch ORDER BY.

Môže sa to stať, ak je parameter použitý ako zobrazený stĺpec (Príklad: select param1 from Tabuľka1) alebo je použitý v príkaze zoradenia (Príklad: select * from Tabuľka1 and order by Pole1= param).

Čo urobiť    Nepoužívajte parametre ako zobrazované stĺpce alebo v príkazoch zoradenia.

Na začiatok stránky

ACCWeb103938

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe.

Čo to znamená    Vyskytujú sa dve polia s rovnakým názvom a program Access pre nich nedokáže vytvoriť platný alias.

Čo urobiť    Skontrolujte duplicitné názvy polí a pre duplicitné polia zadajte odlišné názvy.

Na začiatok stránky

ACCWeb103939

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe.

Čo to znamená    Dotaz obsahuje alias dlhší ako 64 znakov.

Čo urobiť    Použite v dotaze alias, ktorý obsahuje maximálne 64.

Na začiatok stránky

ACCWeb103940

Text chyby    Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože dotaz používa typ spojenia JOIN, ktorý nie je na webe podporovaný.

Čo to znamená    Server nepodporuje dotazy, ktoré obsahujú viac spojení medzi dvoma rovnakými tabuľkami (spojenia s viacerými poľami).

Čo urobiť    Uistite sa, že v spojeniach sa používa len jedno pole na tabuľku.

Na začiatok stránky

ACCWeb103942

Text chyby     Programu Access sa nepodarilo skonvertovať dotaz pre použitie na webe, pretože obsahuje cyklické spojenie.

Čo to znamená    Spojenia medzi tabuľkami v dotaze spôsobujú cyklické spojenie medzi tabuľkami, čo zabraňuje programu Access skonvertovať dotaz pre použitie na webe.

Čo urobiť     Odstráňte spojenia medzi tabuľkami, čím odstránite aj cyklické spojenia.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×