Kontrola publikácie vytlačením súboru PDF, kompozitného skúšobného výtlačku alebo separovaných skúšobných výtlačkov

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pred odoslaním do komerčnej tlačiarenskej služby je dôležité publikáciu dôkladne skontrolovať. Formát použitý na kontrolu, overenie možného rozloženia a farby a na zachytenie problémov závisí od typu použitej tlače. Medzi najbežnejšie formáty patria PDF, kompozitný skúšobný výtlačok a separované skúšobné výtlačky.

S komerčnou tlačiarenskou službou prediskutujte najvhodnejší formát na kontrolu publikácie a problémy charakteristické pre tlač používanú tlačiarenskou službou, ktoré je potrebné sledovať.

Čo chcete urobiť?

Určenie vhodnej metódy budete potrebovať

Tlač PDF súboru

Tlač zložené

Tlač oddelenia

Určenie vhodnej metódy kontroly

Čím viac sa metóda kontroly zhoduje s podmienkami tlače v tlačiarenskej službe, tým presnejšie bude skúšobný výtlačok zodpovedať konečnému tlačenému materiálu.

Keďže väčšina komerčných tlačiarenských služieb pracuje so súbormi PDF, je formát PDF pravdepodobne najvhodnejšou možnosťou. Formát PDF zabezpečuje, že súbor si pri prezeraní v režime online alebo pri tlači zachováva presne požadovaný formát.

Poznámka: V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Komerčné tlačiarenské služby, ktoré nepracujú so súbormi PDF, pracovať so súbormi typu PostScript. Pri kontrole máte na výber kompozitné a separované skúšobné výtlačky. Kompozitné skúšobné výtlačky sú menej presné ako skúšobné výtlačky na báze separácie, ktoré môže vyrobiť komerčná tlačiarenská služba. Skúšobné výtlačky na báze separácie sú menej presné ako kontrola tlače na začiatku spustenia tlače. Kritickým aspektom je, že vyriešenie problémov zistených v separovaných skúšobných výtlačkoch alebo neskôr počas kontroly tlače je zvyčajne nákladnejšie ako vyriešenie problémov zistených už skôr pri kompozitných skúšobných výtlačkoch. Pri určovaní najvhodnejšej z nasledovných metód sa poraďte s komerčnou tlačiarňou.

 • Tlač čiernobieleho kompozitného skúšobného výtlačku     Na kompozitnom skúšobnom výtlačku v stupnici šedej skontrolujte rozloženie, text a všeobecné aspekty kontrastu a jasu. Ak publikácia pri tlači v stolovej tlačiarni PostScript vygeneruje chybu PostScript, pravdepodobne vygeneruje chybu PostScript aj v osvitová jednotka komerčnej tlačiarne.

 • Tlač farebného kompozitného skúšobného výtlačku    Skombinujte všetky farby, text a grafiku v jedinom vytlačenom hárku určenom na kontrolu. V kompozitnom výtlačku použitím farebného modelu RGB zistíte, či ste spokojní s komplexným návrhom strany a všeobecným rozsahom farieb. Kompozitný výtlačok použitím farebného modelu RGB však nie je spoľahlivým z hľadiska kontroly presnosti, vzoriek moiré a z hľadiska zachytenia problémových aspektov. Ak chcete skontrolovať presnosť farieb, vytlačte neseparovaný výtlačok CMYK vo farebnej tlačiarni CMYK alebo v kontrolnom zariadení, v ktorých sa lepšie znázornia farby v podobe, v akej budú vytlačené v tlačiarni.

 • Tlač farebných separovaných skúšobných výtlačkov     Oddeľte čiastkové farby v publikácii a určite oblasti návrhu, ktoré môžu pri tlači spôsobiť problémy. Pri tlači separovaných výtlačkov program Microsoft Office Publisher vytlačí jednu stranu pre každú farbu použitú v publikácii. Separované výtlačky sú čiernobiele aj v prípade, že tlačíte na farebnej tlačiarni, pretože tlačiareň ich používa iba na stanovenie rozloženia farieb. V prípade tlače v komerčnej tlačiarni farebné separované výtlačky najlepšie vyhotoví práve komerčná tlačiareň. Starostlivou kontrolou jednotlivých strán overte problematické aspekty, ktoré ste prediskutovali s komerčnou tlačiarňou, napríklad nasledovné aspekty:

  • Farby sú správne oddelené.

  • Objekty sa zobrazujú na správnej doske.

  • Farby a objekty sú vyrazené, pretlačené a zachytené správne.

  • Presahujúce objekty sa rozprestierajú mimo strany.

  • Nechýba žiadna grafika.

  • Všetky písma a náhradné písma sú vytlačené podľa očakávania.

Na začiatok stránky

Tlač súboru PDF

V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

 1. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať ako súbor PDF alebo XPS.

 2. Do zoznamu Názov súboru zadajte názov publikácie.

 3. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

 4. Vedľa položky Optimalizovať pre kliknite na možnosť Zmeniť.

 5. V dialógovom okne Publikovanie - možnosti kliknite v zozname Určite, ako bude táto publikácia vytlačená alebo rozmiestnená na optimalizáciu, ktorá zodpovedá potrebám danej publikácie. Ak budete publikáciu kontrolovať napríklad v režime online a kvalita tlače je menej dôležitá ako malá veľkosť súboru, kliknite na možnosť Minimálna veľkosť. Ak budete na kontrolu tlačiť súbor PDF a kvalita tlače je dôležitejšia ako veľkosť súboru, kliknite na možnosť Tlač vo vysokej kvalite.

 6. Kliknutím na tlačidlo Spresniť sa zobrazí celé dialógové okno. Vyberte potrebné nastavenie.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

 8. Ak chcete, aby sa súbor po uložení okamžite otvoril v programe Adobe Reader, v dialógovom okne Publikovať ako súbor PDF alebo XPS začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Ak v dialógovom okne Publikovanie - možnosti začiarknete políčko Komerčná tlač, nebude začiarkavacie políčko Otvoriť súbor po publikovaní dostupné.

 9. Kliknite na príkaz Publikovať.

 10. Ak chcete publikáciu vytlačiť, v programe Adobe Reader v ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť, vyberte možnosti tlače a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Tlač kompozitného skúšobného výtlačku

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V zozname Názov tlačiarne kliknite na požadovanú tlačiareň alebo osvitovú jednotku.

 3. Kliknite na kartu Podrobnosti o tlačiarni, na tlačidlo Rozšírené nastavenie tlačiarne a potom na kartu Oddeľovania.

 4. V zozname Vytlačiť farby ako vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Kliknutím na položku Kompozitné odtiene sivej vytlačíte kompozitný výtlačok v čiernobielej tlačiarni.

  • Kliknutím na položku Kompozitné farby CMYK vytlačíte kompozitný výtlačok vo farebnej tlačiarni CMYK alebo v kontrolnom zariadení.

  • Kliknutím na položku Kompozitné farby RGB vytlačíte kompozitný výtlačok vo farebnej tlačiarni.

 5. V zozname Rozlíšenie kliknite na to rozlíšenie, ktoré chcete použiť pri tlači.

  Poznámka: Zoznam dostupných rozlíšení závisí od tlačiarne alebo osvitovej jednotky vybratej v zozname Názov tlačiarne. Pri niektorých tlačiarňach je k dispozícii len jedno rozlíšenie.

 6. Kliknite na kartu Strana - nastavenie a potom vyberte požadované možnosti v častiach Tlačový výstup, Značky tlačiarne a Presahy.

 7. Kliknite na kartu Grafika a písma a potom vyberte požadované možnosti v častiach Písma, Obrázky a Orezať a zmenšiť vzorku obrázkov.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete publikáciu vytlačiť, kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zachovať dané nastavenie tlače bez vytlačenia publikácie, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Poznámka: 

 • Značky tlačiarne, presahu značky a presahy tlačia mimo strany. Ich chcete vytlačiť, musí byť väčšia ako veľkosť strany, ktoré ste nastavili pre publikácie vašu veľkosť papiera.

 • Možnosti v časti Tlačový výstup sú k dispozícii len pri použití tlačiarne PostScript.

Na začiatok stránky

Tlač separovaných skúšobných výtlačkov

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V zozname Názov tlačiarne kliknite na požadovanú tlačiareň alebo osvitovú jednotku.

  Poznámka: Ak nemáte farebnú tlačiareň PostScript, môžete nastaviť všeobecnou Color PS pre komerčnú tlač ovládač tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia všeobecný Color PS pre komerčnú tlač ovládač tlačiarne.

 3. Kliknite na kartu Podrobnosti o tlačiarni, na tlačidlo Rozšírené nastavenie tlačiarne a potom na kartu Oddeľovania.

 4. V zozname Vytlačiť farby ako kliknite na položku Oddeľovania.

 5. V zozname Tieto dosky vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete priamymi alebo základnými farbami vytlačiť dosku pre každý atrament definovaný v publikácii (ponuka Nástroje, vedľajšia ponuka Nástroje komerčnej tlače, príkaz Farebná tlač), kliknite na položku Všetky definované farby.

  • Ak chcete priamymi alebo základnými farbami vytlačiť dosku pre každý definovaný atrament použitý v publikácii, kliknite na položku Iba použité atramenty.

  • Ak chcete vytlačiť dosky iba základnými farbami a počas tlače skonvertovať všetky definované priame farby na základné, kliknite na položku Konvertovať priame farby na základné.

 6. Ak nechcete, aby program Publisher tlačil dosky pre nepoužité základné farby, začiarknite políčko Netlačiť prázdne dosky.

 7. V zozname Rozlíšenie kliknite na to rozlíšenie, ktoré chcete použiť pri tlači.

  Poznámka: Zoznam dostupných rozlíšení závisí od tlačiarne alebo osvitovej jednotky vybratej v zozname Názov tlačiarne. Pri niektorých tlačiarňach je k dispozícii len jedno rozlíšenie.

 8. Kliknite na kartu Strana - nastavenie a potom vyberte požadované možnosti v častiach Tlačový výstup, Značky tlačiarne a Presahy.

 9. Kliknite na kartu Grafika a písma a potom vyberte požadované možnosti v častiach Písma, Obrázky a Orezať a zmenšiť vzorku obrázkov.

 10. Kliknite na tlačidlo OK.

 11. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak chcete publikáciu vytlačiť, kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zachovať dané nastavenie tlače bez vytlačenia publikácie, kliknite na tlačidlo Zrušiť.

Poznámka: 

 • Značky tlačiarne, presahu značky a presahy tlačia mimo strany. Ich chcete vytlačiť, musí byť väčšia ako veľkosť strany, ktoré ste nastavili pre publikácie vašu veľkosť papiera.

 • Možnosti v časti Tlačový výstup sú k dispozícii len pri použití tlačiarne PostScript.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×