Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Ak pracujete v dokumente a chcete doň pridať text v inom jazyku, než je jazyk, ktorý bežne používate, balík Office môže za vás v texte skontrolovať pravopis a gramatiku. 

Ak hľadáte informácie o tom, ako používať nástroje korektúry alebo ako zapnúť či vypnúť kontrolu pravopisu alebo gramatiky, pozrite si tému: Kontrola pravopisu a gramatiky v balíku Office 2010 a novších verziách.

Poznámka: Ak chcete písať v jazyku, ktorý nepoužíva latinku, napríklad v arabčine alebo čínštine, môžete rozloženie klávesnice prepnúť pomocou panela jazykov. Keď zmeníte rozloženie klávesnice, Office automaticky zmení pravopis a gramatiku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice.

Ak chcete pravopis a gramatiku skontrolovať správne, musí balík Office poznať jazyk, v ktorom je text napísaný.

 1. Umiestnite kurzor do dokumentu, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, vyberte ho. Ak kurzor neumiestnite na text (alebo do textu), ktorý chcete skontrolovať, krok 2 nebude k dispozícii.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry.

  Nastaviť jazyk korektúry

 3. Posuňte sa na požadovaný jazyk a vyberte ho.

 4. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Jazyk.

Ak chcete zmeniť jazyk počas kontroly pravopisu databázy alebo zošita, zmeňte jazyk slovníka v rámci procesu kontroly pravopisu:

 1. Na table Revízia v Exceli alebo karte Domov v Accesse kliknite na položku Pravopis.

 2. Na table alebo v dialógovom okne Pravopis vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu Jazyk slovníka.

  Tip: Ak kontrola pravopisu nenájde žiadne chyby, dialógové okno Pravopis sa nezobrazí. Ak sa to stane vtedy, keď sa pokúšate zmeniť jazyk slovníka, skúste nejaké slovo úmyselne napísať nesprávne, aby ste vynútili zobrazenie dialógového okna.

Ak nie je požadovaný jazyk k dispozícii, možno budete potrebovať balík Office Language Pack. Ďalšie informácie nájdete v téme Balík Language Accessory Pack pre Office 2016.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk úprav na kontrolu pravopisu, pozrite si tému Zmena jazyka, ktorý Office používa v ponukách a nástrojoch korektúry.

V InfoPath Designeri sa nastavený jazyk korektúry použije v aktuálnom zobrazení formulára. Formuláre s viacerými zobrazeniami môžu mať pre jednotlivé zobrazenia nastavené rôzne jazyky korektúry. V InfoPath Editorovi sa nastavený jazyk korektúry použije v celom formulári. Jazyk korektúry sa použije v celom zobrazení. Celý text v zobrazení sa označí ako rovnaký jazyk.

Ak chcete zmeniť jazyk formulára, postupujte takto:

 1. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite písať alebo kontrolovať pravopis.

Pozrite tiež

Poznámky: 

Ak chcete nastaviť jazyk v Accesse, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú databázu:

 1. Otvorte accessovú databázu, pre ktorú chcete zmeniť jazyk slovníka.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  Možnosti programu Access

 3. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 4. V zozname Jazyk slovníka kliknite na požadovaný jazyk slovníka, ktorý chcete používať, a potom kliknite na položku OK.

 5. Ak chcete skontrolovať pravopis, vyberte záznamy alebo polia, ktoré chcete skontrolovať, a kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla na karte Domov.

  Poznámka: Kontrola pravopisu použije na skontrolovanie pravopisu v databáze vybratý jazyk slovníka. Ak chcete skontrolovať pravopis vo viacjazyčnej databáze, je potrebné zmeniť jazyk slovníka a skontrolovať pravopis každého jazyka databázy samostatne.

Ak chcete nastaviť jazyk v Exceli, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celý zošit:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

  Tlačidlo Možnosti programu Excel

 2. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 3. V zozname Jazyk slovníka vyberte požadovaný jazyk slovníka, ktorý chcete používať, a potom kliknite na položku OK.

 4. Ak chcete skontrolovať pravopis v zošite, na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Pravopis Obrázok tlačidla .

  Tip: Ak chcete skontrolovať pravopis vo viacjazyčnom zošite, je potrebné zmeniť jazyk slovníka a skontrolovať pravopis každého jazyka zošita alebo bunky samostatne.

Ak chcete nastaviť jazyk v programe InfoPath, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú šablónu alebo formulár programu InfoPath:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastaviť jazyk Obrázok tlačidla .

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite písať v novom jazyku.

 4. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 2. V kroku 2 vyberte ďalší jazyk, ktorý chcete používať.

 5. Ak chcete skontrolovať pravopis vo formulári, na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Pravopis Obrázok tlačidla .

Ak chcete nastaviť jazyk vo OneNote, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený iba časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka na pracovnej table Kontrola pravopisu.

Ak chcete nastaviť jazyk slovníka pre poznámku:

 1. Vyberte poznámku, ktorej jazyk chcete nastaviť, alebo umiestnite kurzor na miesto. kde chcete začať novú poznámku.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastaviť jazyk Obrázok tlačidla .

 3. Na pracovnej table Nastaviť jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

 4. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, ktorý chcete používať.

 5. Ak chcete skontrolovať pravopis, v ponuke Nástroje ukážte na položku Pravopis a potom kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla .

Ak chcete nastaviť jazyk v Outlooku, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený iba časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis a gramatika.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú správu:

 1. Na karte Správa kliknite v skupine Korektúra na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk Obrázok tlačidla .

 2. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , znamená to, že nástroje korektúry (napríklad kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a synonymický slovník) sú pre daný jazyk nainštalované. Ak pred jazykom nie je ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , môžete písať a upravovať text, ale nemôžete skontrolovať pravopis, gramatiku ani používať synonymický slovník v danom jazyku.

 3. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, ktorý chcete používať.

 4. Ak chcete skontrolovať pravopis v správe, kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla na karte Správa.

  Tip: Ak kontrola pravopisu po vykonaní týchto krokov neidentifikuje pravopisné chyby správne, skúste zrušiť začiarknutie políčka Automaticky zistiť jazyk v dialógovom okne Jazyk (v kroku 2).

Ak chcete nastaviť jazyk v PowerPointe, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený iba časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis a gramatika.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú snímku:

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Jazyk Obrázok tlačidla .

 2. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , znamená to, že nástroje korektúry (napríklad kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a synonymický slovník) sú pre daný jazyk nainštalované. Ak pred jazykom nie je ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , môžete písať a upravovať text, ale nemôžete skontrolovať pravopis, gramatiku ani používať synonymický slovník v danom jazyku.

 3. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 2. V kroku 2 vyberte nový jazyk, ktorý chcete používať.

 4. Ak chcete skontrolovať pravopis snímky, kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla na karte Revízia.

  Poznámka: V PowerPointe je potrebné použiť kontrolu pravopisu na každej snímke.

Ak chcete nastaviť jazyk v Publisheri, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú publikáciu:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk.

 2. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

 3. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, ktorý chcete používať.

 4. Ak chcete skontrolovať pravopis, v ponuke Nástroje ukážte na položku Pravopis a potom kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla .

  Tip: Ak chcete skontrolovať jazyk všetkých strán viacstranovej publikácie, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Kontrolovať všetky texty v dialógovom okne Kontrola pravopisu.

Ak chcete nastaviť jazyk vo Visiu, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre konkrétny text vo Visiu:

 1. Vyberte existujúcu časť textu. Alebo zadajte novú časť textu v jazyku, ktorý chcete použiť, a potom text vyberte.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Text a potom kliknite na kartu Písmo.

 3. V zozname Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 1. Umiestnite kurzor do dokumentu, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený k existujúcej sekcii textu, vyberte text.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Nastaviť jazyk Obrázok tlačidla .

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , znamená to, že nástroje korektúry (napríklad kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a synonymický slovník) sú pre daný jazyk nainštalované. Ak pred jazykom nie je ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , môžete písať a upravovať text, ale nemôžete skontrolovať pravopis, gramatiku ani používať synonymický slovník v danom jazyku.

 4. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk, ktorý chcete používať.

  Tip: Ak kontrola pravopisu po vykonaní týchto krokov neidentifikuje pravopisné chyby správne, skúste zrušiť začiarknutie políčka Automaticky zistiť jazyk v dialógovom okne Jazyk (v kroku 3).

Pozrite tiež

Nastavenie jazyka korektúry pri vytváraní nového dokumentu

 1. V novom dokumente kliknite na miesto, kde chcete začať písať v inom jazyku.

 2. Na karte Revízia kliknite na položky PravopisNastaviť jazyk korektúry.

  Na karte Revízia kliknite na položky Pravopis > Nastaviť jazyk korektúry

 3. Posuňte sa v zozname, vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok zoznamu Nastaviť jazyk korektúry v aplikácii Word Web App.

 4. Začnite písať vo vybratom jazyku.

 5. Ak sa chcete prepnúť naspäť na pôvodný jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Nastavenie jazyka korektúry pri úprave existujúceho dokumentu

 1. Otvorte existujúci dokument, v ktorom chcete zmeniť jazyk.

 2. Kliknite na položku Upraviť dokument a potom kliknite na položku Word Online.

  Upraviť vo Worde Online

 3. Vyberte a kliknite pravým tlačidlom myši na text a kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

  Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry

 4. Posuňte sa v zozname, vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok zoznamu Nastaviť jazyk korektúry v aplikácii Word Web App.

 5. Začnite písať vo vybratom jazyku.

 6. Ak sa chcete prepnúť naspäť na pôvodný jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×