Kontrola plánovaného priebehu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Priebehu vášho projektu, môžete si prezrieť, ako pracovať na svojich úloh ovplyvňuje celkový projekt plán.

Čo vás zaujíma?

Revízia plánu rozdiely

Zobrazenie projektu práce v čase

Identifikácia úlohy, ktoré sú za plánom

Vyhľadanie časová rezerva vo svojom pláne

Kontrola rozdielov v pláne

Ako ste sledovať priebeh projektu, môžete si prezrieť rozdiely medzi plánovaná, plánovaný, a skutočná práca. To vám umožní posúdiť, či práca na projekte pokračuje podľa očakávaní. Dokáže porovnať objemy práce pre úlohy ako celok alebo zdroje a ich jednotlivé úlohy.

Najjednoduchším spôsobom, ako porovnať objemy práce s vašou pôvodný plán je použitie tabuľke práce hárok zobrazenie, napríklad na zobrazenie Ganttovho grafu alebo v zobrazení použitia zdrojov. Hodnota v poli práca predstavuje aktuálna hodnota naplánovanej práce, celkové skutočných a zostávajúcich práce pre úlohy, ktoré majú pracovať so zobrazenými Posledná hodnota plánovanej práce pre úlohy, ktoré sa ešte nezačali.

Po uložení pôvodného plánu, pôvodný plánované objemy práce sú uložené v poli podľa pôvodného plánu. Pomocou tohto poľa môžete porovnať objemy práce v pôvodného plánu a aktuálne naplánovanou prácou objemy. Pole odchýlka zobrazuje vypočítané odchýlka medzi plánované a naplánovanej práce, teda rozdiel medzi polia pôvodný plán a práce.

Skutočná práca čiastky v poliach aktuálny si môžete pozrieť. Na dokončenie úloh, prácu a skutočná hodnota polia obsahujú tú istú hodnotu.

Porovnanie...

Popis

Aký je postup?

Práca na aktuálnej úlohe oproti pôvodnému plánu

Pomocou Ganttovho diagramu s použitou pracovnou tabuľkou môžete zistiť, či vaše úlohy využívajú menej alebo viac práce oproti plánu.

V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Tabuľka a potom kliknite na položku pracovať. Porovnanie hodnôt v poliach práce a podľa pôvodného plánu.

Ak chcete zobraziť odchýlku medzi poľami práce a podľa pôvodného plánu, pozrite si pole odchýlka. Pre dokončených úloh, tento rozdiel je rozdielom medzi skutočných a plánovaná práca. Pri úlohách prebiehajúcej práce pole je celkom skutočná práca a zostávajúca práca. Pri úlohách ešte nezačali poľa práca je aktuálne projekcie a často je rovnaký ako pôvodný plán.

Pole odchýlka líši len práca podľa pôvodného plánu poliach a; nie je porovnanie ostatné polia podľa pôvodného plánu (napríklad pôvodný plán 1, 2, a tak ďalej).

Práca na aktuálnej úlohe a priradení oproti pôvodnému plánu

Môžete zistiť, či úloh a ich priradené zdroje používate viac alebo menej práce, než sa predpokladalo pomocou zobrazenia použitia úloh s tabuľkou práce použité.

V ponuke Zobraziť kliknite na položku Použitie úlohy. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Tabuľka a potom kliknite na položku pracovať.

Skontrolujte hodnoty celková práca do hárkovej časti zobrazenia. Okrem na pole Názov úlohy v tabuľke uvedené práca podľa pôvodného plánu, odchýlka, skutočných, zostávajúce a % W. polia súčasti (percento dokončenia práce). Riadky súhrnu zobrazujú hodnoty celková práca pre každú úlohu počas písaný kurzívou položky Zobraziť hodnoty jednotlivých práce pre každú úlohu.

Pre každú úlohu a priradenie v časovom výkaze zobrazenia skontrolujte hodnoty práce s časovým usporiadaním pod každým časovým obdobím.

Práca na aktuálnych prostriedkoch a priradení oproti pôvodnému plánu

Pomocou zobrazenia Používanie prostriedkov s použitou pracovnou tabuľkou môžete zistiť, či vaše prostriedky a priradenia využívajú menej alebo viac práce oproti plánu.

V ponuke Zobraziť kliknite na položku Použitia zdrojov. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Tabuľka a potom kliknite na položku pracovať.

Skontrolujte hodnoty celková práca do hárkovej časti zobrazenia. Okrem poľa názov zdroja, tabuľka zobrazuje % (percento dokončenia) súčasti, práca, práce nadčas, podľa pôvodného plánu, odchýlka, skutočná hodnota a zostávajúce polia. Riadky súhrnu zobrazujú celková práca hodnoty pre každý zdroj počas písaný kurzívou položky Zobraziť hodnoty jednotlivých práce pre každú úlohu.

Pre každý prostriedok a priradenie v časovom výkaze zobrazenia skontrolujte hodnoty práce s časovým usporiadaním pod každým časovým obdobím.

Poznámka: Údaje o prostriedkoch vychádzajú z pôvodného plánu na úrovni projektu, preto sa tieto údaje môžu v závislosti od množstva faktorov rôzne líšiť. Príkladom je projekt s množstvom úloh, ku ktorým je pridelených veľa prostriedkov. Po uložení pôvodného plánu sa údaje o pridelených prostriedkoch zaznamenajú na úrovni projektu. Ak neskôr pridáte novú úlohu a zahrniete ju do úrovne projektu, pôvodný plán pridelenia prostriedkov sa nezmení.

Na začiatok stránky

Zobrazenie práce na projekte v čase

Zobrazením práce podľa časového obdobia, pozrite si tému Práca v rámci období od jednej minúty na jeden rok.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Použitie úlohy alebo Použitia zdrojov.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Časová mierka a potom na kartu Najvyššia vrstva, Stredná vrstva alebo Najnižšia vrstva.

 3. Na karte zobrazenej úrovne časovej mierky kliknite v políčku Jednotky na jednotku času, ktorú chcete použiť.

  Ak chcete napríklad zobraziť prácu rozdelenú podľa dní a týždňov, kliknite v políčku Jednotky na karte Najvyššia úroveň na položku Týždne a potom kliknite v políčku Jednotky na karte Stredná úroveň na položku Dni.

  Poznámka: Chcete zobraziť menej ako troch časových osí, začiarknite políčko časový harmonogram, ktorý sa má zobrazovať v zozname Zobraziť.

 4. Ak chcete formátovať vzhľad časovej mierky, zadajte požadované hodnoty do políčok Popis, Zarovnať a Počet. Vyberte alebo vymažte začiarkavacie políčka Použiť fiškálny rok a Oddeľovacie značky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V ponuke Formát ukážte na Podrobnosti a potom kliknite na položku práce, Skutočná práca, Kumulatívna práca alebo Práca podľa pôvodného plánu v zobrazení použitia úloh. Alebo v zobrazení použitia zdrojov, kliknite na položku práce, Skutočná práca, Kumulatívna práca alebo prehnané požiadavky.

Poznámka: Môžete zobraziť aj prácu súvisiacu s vybratou úlohou pomocou kombinované zobrazenie. Ak chcete vytvoriť kombinované zobrazenie, vyberte zobrazenie, ktoré sa má zobrazovať v hornej časti zobrazenia tabla a v ponuke okno kliknite na tlačidlo rozdeliť. Kliknite na dolnej table a potom vyberte zobrazenie, ktoré sa má zobrazovať v spodnej časti okna. Zobrazenie v spodnej časti okna zobrazuje podrobné informácie o úloh alebo zdrojov v hornej časti okna Zobraziť. Napríklad pri zobrazení v hornej časti okna a v zobrazení Použitia zdrojov v spodnej časti okna ľubovoľného zobrazenia úlohy, zobrazenie v spodnej časti okna zobrazuje zdroje priradené k úlohám vybratý v hornej časti okna, ako aj informácie o týchto zdrojov. Zobrazuje informácie o zdroji sa vzťahuje na všetkých priradených úlohách pre každý zdroj, a to nielen k úlohám vybratý v hornej časti okna.

Na začiatok stránky

Identifikácia oneskorených úloh

Ak ste nastavili pôvodného plánu pre projekt, môžete vidieť, ako úlohy v priebehu času a uvidíte, či ich začiatku a dokončiť dátumy sú so sklzom. Môžete sledovať priebeh porovnaním podľa pôvodného plánu a naplánovanými alebo skutočnými Štart a koncový dátum.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf pre sledovanie.

 2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Tabuľka a potom kliknite na položku odchýlka.

  Ak sa nezobrazujú polia odchýlky, nastavte rozdeľovací pruh zobrazenia alebo sa pohybujte poľami pomocou stlačenia klávesu TAB.

Ganttov graf pre sledovanie zobrazí dvoch panelov úloh, jednu nad sebou pre každú úlohu. Dolnom paneli zobrazuje pôvodného počiatočnými a koncovými dátumami a hornom paneli zobrazuje plánované začatie a koncové dátumy tak, aby ste videli rozdiel medzi váš plán a aktuálny plán.

Uvidíte aj či sú so sklzom dátum začatia a dokončenia pre úlohy nasadenia, pomocou filtra úlohy so sklzom. Tento filter sa zobrazuje zdroje, ktoré sú priradené k úlohám, ktoré ešte nie sú dokončené a ktoré sa oneskorili z dátumom dokončenia podľa pôvodného plánu. Ak chcete použiť tento filter, ste uložili pôvodný plán.

 1. V ponuke Zobraziť kliknite na položku Používanie zdrojov.

 2. V ponuke Projekt ukážte na položku Filtrované pre a potom kliknite na položku Ďalšie filtre.

 3. V zozname filtrov, kliknite na položku Úlohy so sklzom.

 4. Ak chcete zobraziť iba priradenia, ktoré sú v sklze, kliknite na tlačidlo Použiť. Ak chcete zobraziť všetky priradenia a farebne zvýrazniť priradenia, ktoré sú v sklze, kliknite na tlačidlo Zvýrazniť.

Na začiatok stránky

Hľadanie časových rezerv v pláne

Suma časová rezerva v pláne vám povie, koľko môže oneskoriť úloh pred inými úlohami alebo sú ovplyvnené dátumu ukončenia projektu.

 1. V ponuke View (Zobraziť) kliknite na položku More Views (Viac zobrazení).

 2. V zozname Views (Zobrazenia) kliknite na položku Detail Gantt (Podrobný Ganttov graf) a potom kliknite na tlačidlo Apply (Použiť).

 3. V ponuke View (Zobraziť) ukážte na položku Table (Tabuľka) a potom kliknite na položku Schedule (Plán).

  V grafovej časti zobrazenia sa zobrazí časová rezerva v podobe tenkých čiar napravo od úloh, pričom hodnoty časovej rezervy susedia s hodnotami bežného Ganttovho diagramu.

  Ak sa polia Voľná časová rezerva a Celková časová rezerva nezobrazia v časti hárku zobrazenia, môžete sa na ne presunúť stlačením klávesu TAB.

Poznámka: 

 • Na základe informácií o časových rezervách v pláne je možné presúvať úlohy v prípade, ak niektoré fázy plánu nemajú žiadnu časovú rezervu a iné jej majú nadbytok.

 • Hodnoty časovej rezervy môžu poukazovať aj na nekonzistentnosť plánu. Záporná hodnota časovej rezervy nastane v prípade, keď je úloha závislá na spustení začiatku nasledujúcej úlohy po dokončení pôvodnej úlohy, avšak obmedzenie Musí začať dňa pre nasledujúcu úlohu má skorší termín ako pôvodná úloha. Záporná časová rezerva môže nastať taktiež v prípade, keď je ukončenie úlohy naplánované po dátume jej dokončenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×