Kontrola plánovaného priebehu

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pri priebehu projektu si môžete pozrieť, ako pracovať na jej úlohách ovplyvňuje celkový projektový plán.

Čo vás zaujíma?

Rozdiely v pláne kontroly

Zobrazenie projektovej práce v priebehu času

Určenie úloh, ktoré sú za plánom

Vyhľadanie časovej rezervy v mojom pláne

Rozdiely v pláne kontroly

Pri sledovaní priebehu prostredníctvom projektu si môžete prezrieť rozdiely medzi plánovanými, plánovanými a skutočná práca. Pomôže vám to posúdiť, či práca na projekte pokračuje podľa očakávaní. Môžete porovnať pracovné hodnoty pre úlohy ako celok alebo pre zdroje a ich jednotlivé úlohy.

Najjednoduchším spôsobom, ako porovnať pracovné čiastky s pôvodným plánom, je použiť tabuľku práca na zobrazenie hárok, ako je napríklad zobrazenie Ganttovho grafu alebo zobrazenie využitia zdrojov . Hodnota v poli práca predstavuje aktuálnu hodnotu plánovanej práce, ktorá zobrazuje celkový počet skutočných a zostávajúcich prác pri úlohách, ktoré sa začali, a zobrazuje najaktuálnejšie hodnoty plánovanej práce pre úlohy, ktoré sa ešte nezačali.

Ak ste uložili pôvodný plán, pôvodné plánované pracovné čiastky sa uložia do poľa pôvodný plán. Pomocou tohto poľa môžete porovnať pracovné čiastky v pôvodnom pláne s aktuálne naplánovanými hodnotami práce. V poli odchýlka sa zobrazuje vypočítavané odchýlka medzi plánovanou a plánovanou prácou, čiže rozdiel medzi poľami podľa pôvodného plánu a práce .

Hodnoty skutočnej práce môžete skontrolovať aj v skutočných poliach. V prípade dokončených úloh obsahuje Práca a skutočné polia rovnakú hodnotu.

Porovnať...

Popis

Ako?

Práca na aktuálnej úlohe s pôvodným plánom

Pomocou Ganttovho grafu s použitím použitej pracovnej tabuľky môžete zistiť, či úlohy používajú viac alebo menej práce, než je plánované.

Na karte Zobraziť kliknite na položku Ganttov graf. V skupine údaje kliknite na šípku v časti tabuľkya potom kliknite na položku Práca. Porovnajte hodnoty v poliach Práca a podľa pôvodného plánu .

Ak chcete zobraziť odchýlku medzi poľami Práca a pôvodný plán , skontrolujte pole odchýlka . Pri dokončených úlohách predstavuje táto odchýlka rozdiel medzi skutočnou a plánovanou prácou. Pri prebiehajúcich úlohách je pole Práca celkovým množstvom skutočnej práce a zostávajúcej práce. Pri úlohách, ktoré ešte nie sú spustené, je pole Práca aktuálnou projekciou a je často rovnaké ako pôvodný plán.

Pole odchýlka sa porovná len na polia Práca a pôvodný plán . neporovnáva ostatné polia podľa pôvodného plánu (ako je napríklad pôvodný plán 1, pôvodný plán pôvodného plánu atď.).

Aktuálna úloha a priradená práca s pôvodným plánom

Môžete zistiť, či úlohy a ich priradené zdroje používajú viac alebo menej práce, než je plánované pomocou zobrazenia Používanie úlohy s aplikovanou pracovnou tabuľkou.

Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh kliknite na položku použitie úlohy. Na karte Zobraziť v skupine údaje kliknite na šípku na table tabuľkya potom kliknite na položku Práca.

Skontrolujte hodnoty celkovej práce v časti hárok zobrazenia. Okrem poľa názov úlohy sa v tabuľke zobrazuje Práca, pôvodný plán, odchýlka, skutočná, zostávajúca a % W. COMP. polia (percento dokončenia práce). V riadkoch súhrnu sa zobrazujú celkové hodnoty práce pre každú úlohu, zatiaľ čo kurzíva zobrazuje jednotlivé hodnoty práce pre jednotlivé úlohy.

Kontrola časovo usporiadaných hodnôt práce pre každú úlohu a priradenia v časti časového výkazu zobrazenia v rámci každého časového obdobia.

Aktuálny zdroj a priradená práca s pôvodným plánom

Môžete zistiť, či zdroje a priradenia používajú viac alebo menej práce, než je plánované pomocou zobrazenia využitia zdrojov s použitím použitej tabuľky práca.

Na karte Zobraziť kliknite na položku Používanie zdrojov. Na karte Zobraziť v skupine údaje kliknite na šípku na table tabuľkya potom kliknite na položku Práca.

Skontrolujte hodnoty celkovej práce v časti hárok zobrazenia. Okrem poľa názov zdroja sa v tabuľke zobrazuje položka % comp. (percento dokončenia), Práca, nadčasy, pôvodný plán, odchýlka, skutočnéa zostávajúce polia. V riadkoch súhrnu sa zobrazujú hodnoty celkovej práce pre každý zdroj, zatiaľ čo kurzíva zobrazuje jednotlivé hodnoty práce pre jednotlivé úlohy.

Kontrola časovo usporiadaných hodnôt práce pre každý zdroj a priradenie v časti časového výkazu zobrazenia v rámci každého časového obdobia.

Poznámka: Údaje o zdrojoch sú podľa pôvodného plánu na úrovni projektu. Výsledkom je, že údaje podľa pôvodného plánu sa môžu značne líšiť v závislosti od viacerých faktorov. Máte napríklad projekt s viacerými úlohami a množstvo zdrojov, ktoré sú k týmto úlohám pridelené. Po uložení pôvodného plánu sa údaje o rozdelení zdrojov zaznamenajú na úrovni projektu. Ak neskôr pridáte úlohu a nakonfigurujete novú úlohu na úlohu na úrovni projektu, pôvodný plán vyhradenia zdrojov sa nezmení.

Na začiatok stránky

Zobrazenie projektovej práce v priebehu času

Zobrazením práce, ktorá je rozdelená podľa časového obdobia, môžete vidieť prácu v obdobiach od jednej minúty do jedného roka.

 1. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh kliknite na položku použitie úlohyalebo v skupine zobrazenia zdrojov kliknite na položku Používanie zdrojov.

 2. V skupine Lupa kliknite na šípku pod položkou Časovámierka. V zozname vyberte položku Časovámierka a potom kliknite na kartu Najvyššia vrstva, Stredná vrstvaalebo Dolná vrstva .

  Poznámka: Kliknutím na jednu z možností v zozname časová mierka môžete nastaviť dolnú úroveň časovej mierky.

 3. Na karte zobrazenej vrstvy časovej mierky kliknite v poli jednotky na časovú jednotku, ktorú chcete použiť.

  Ak chcete napríklad zobraziť prácu v členení podľa týždňov a potom podľa dní, kliknite na položku týždne v poli jednotky na karte Najvyššia vrstva a potom kliknite na položku dni v poli jednotky na karte Stredná vrstva .

  Poznámka: Ak chcete zobraziť menej ako tri časové osi, v časti Možnosti časovej mierky vyberte časové osi, ktoré sa majú zobraziť v zozname Zobraziť .

 4. Ak chcete formátovať vzhľad časovej mierky, zadajte hodnoty, ktoré chcete použiť v poliach označenia, zarovnanie a Počet . Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčok použiť fiškálny rok a začiarknuté čiary a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na karte Formát v skupine Podrobnosti vyberte položku Práca, skutočnáPráca, Kumulatívna práca, preťaženie, nákladyalebo Zostávajúca dostupnosť.

Poznámky: 

 • Ak chcete pridať alebo Zobraziť ďalšie možnosti, kliknite na položku pridať Podrobnosti. Zobrazí sa dialógové okno Štýly podrobností . Na karte Podrobnosti o používaní v poli dostupné poliavyberte požadované polia. Kliknite na položku Zobraziť. Naopak, ak chcete odstrániť možnosti, môžete vybrať polia v poli Zobraziť tieto poliaa potom kliknutím na položku Skryť odstrániť možnosti. Pomocou šípok Premiestniť zmeňte poradie, v ktorom sa polia zobrazia. Kliknite na tlačidlo OK.

 • Môžete tiež zobraziť prácu priradenú k vybratej úlohe pomocou rozdeleného zobrazenia, ktoré sa niekedy označuje ako kombinované zobrazenie. Ak chcete vytvoriť rozdelené zobrazenie, vyberte zobrazenie, ktoré sa má zobraziť v hornej tabla zobrazenia, a potom na karte Zobraziť v skupine rozdelené zobrazenie vyberte položku Podrobnosti. V zozname vyberte požadované zobrazenie. Zobrazenie na dolnej table zobrazuje podrobné informácie o úlohách alebo zdrojoch v zobrazení na hornom paneli. Ak napríklad zobrazíte ľubovoľné Zobrazenie úloh na vrchnej table a zobrazenie využitia zdroja na dolnej table, zobrazenie na dolnej table zobrazuje zdroje priradené k úlohám vybratým na vrchnej table s informáciami o týchto zdrojoch. Zobrazené informácie o zdroji sa vzťahujú na všetky priradené úlohy pre každý zdroj, nielen na úlohy vybraté na vrchnej table.

Na začiatok stránky

Určenie úloh, ktoré sú za plánom

Ak ste nastavili základnú čiaru pre svoj projekt, uvidíte priebeh priebehu úloh a zistite, či ich počiatočný a koncový dátum nie je pošmyknutia. Priebeh môžete sledovať porovnaním pôvodných a plánovaných alebo skutočných dátumov začatia a dokončenia.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na šípku v Ganttovom grafe a potom vyberte položku sledovanie Ganttovhografu.

 2. V skupine údaje kliknite na šípku na položku tabuľkya potom vyberte položku odchýlka.

  Ak sa nezobrazujú polia odchýlky, upravte rozdeľovač zobrazenia alebo stlačte kláves TAB, čím sa presuniete medzi polia, aby sa zobrazili.

Zobrazenie ganttovHo grafu zobrazí dva panely s úlohami, jeden v hornej časti druhej, pre každú úlohu. V dolnom riadku sa zobrazuje počiatočný a koncový dátum pôvodného plánu a horný pruh zobrazuje plánované začiatočné a koncové dátumy, aby sa zobrazil rozdiel medzi plánom a aktuálnym plánom. Okrem toho na karte Formát nástrojov ganttovHo grafu môžete kliknúť na položku pôvodný plán , čím sa zobrazia základné čiary grafu.

Môžete tiež zistiť, či sa dátumy začatia a dokončenia priradenia úloh preklopia , a to pomocou filtra priRadenia pošmyknutia. Tento filter zobrazuje zdroje, ktoré sú priradené k úlohám, ktoré ešte nie sú dokončené, a ktoré boli oneskorené od dátumu dokončenia podľa pôvodného plánu. Ak chcete použiť tento filter, musíte mať uložený pôvodný plán.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Používanie zdrojov.

 2. V skupine údaje vyberte v zozname Filter položku Ďalšie filtre.

 3. V zozname Ďalšie filtre vedľa položky filtrevyberte položku zdroj. V zozname kliknite na položku priRadenia pošmyknutia.

 4. Ak chcete zobraziť iba tie úlohy, ktoré sú pošmyknutia, kliknite na položku použiť. Ak chcete zobraziť všetky úlohy s farebným zvýraznením v priradeniach pošmyknutia, kliknite na položku Zvýrazniť.

Na začiatok stránky

Vyhľadanie časovej rezervy v mojom pláne

Výška časová rezerva v pláne vám povie, koľko môžete oddialiť úlohy pred ostatnými úlohami alebo dátum ukončenia projektu.

 1. Na karte Zobraziť v skupine zobrazenia úloh kliknite na šípku v Ganttovom grafe , vyberte položku Ďalšie zobrazenia.

 2. Zobrazí sa dialógové okno Ďalšie zobrazenia . V zozname Zobrazenia kliknite na položku Podrobný Ganttov graf a potom kliknite na položku Použiť.

 3. Na karte Zobraziť v skupine údaje kliknite na šípku na table tabuľkya potom kliknite na položku plán.

  V časti grafu v rámci zobrazenia sa časová rezerva zobrazí ako tenké pruhy napravo od úlohy spolu s hodnotami časovej rezervy susediacimi s bežnými pruhmi Ganttovho grafu.

  Stlačením klávesu TAB sa presuňte do polí bezplatná časová rezerva a Celková časová rezerva v prípade, že nie sú viditeľné v časti hárka zobrazenia.

  Poznámky: 

  • Ak viete, kde v pláne Existuje časová rezerva, môžete úlohy presúvať, keď niektoré fázy plánu nemajú časovú rezervu a iné fázy majú príliš veľa.

  • Hodnoty časovej rezervy môžu predstavovať aj nezhody v pláne. Negatívna hodnota časovej rezervy sa napríklad zobrazí, ak začiatok pri dokončení jednej úlohy závisí od nasledujúcej úlohy, pričom obmedzenie Musí začať nasledujúcej úlohy je nastavené na časovú hodnotu, ktorá je skoršia ako ukončenie prvej úlohy. Negatívna časová rezerva sa môže vyskytnúť aj vtedy, keď je dokončenie úlohy naplánované po dátume jej termínu.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×