Kontrola plánovaného priebehu

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Priebehu vášho projektu, môžete si prezrieť, ako pracovať na svojich úloh ovplyvňuje celkový projekt plán.

Čo vás zaujíma?

Revízia plánu rozdiely

Zobrazenie projektu práce v čase

Identifikácia úlohy, ktoré sú za plánom

Vyhľadanie časová rezerva vo svojom pláne

Kontrola rozdielov v pláne

Ako ste sledovať priebeh projektu, môžete si prezrieť rozdiely medzi plánovaná, plánovaný, a skutočná práca. To vám umožní posúdiť, či práca na projekte pokračuje podľa očakávaní. Dokáže porovnať objemy práce pre úlohy ako celok alebo zdroje a ich jednotlivé úlohy.

Najjednoduchším spôsobom, ako porovnať objemy práce s vašou pôvodný plán je použitie tabuľke práce hárok zobrazenie, napríklad na zobrazenie Ganttovho grafu alebo v zobrazení Použitia zdrojov. Hodnota v poli práca predstavuje aktuálna hodnota naplánovanej práce, celkové skutočných a zostávajúcich práce pre úlohy, ktoré majú pracovať so zobrazenými Posledná hodnota plánovanej práce pre úlohy, ktoré sa ešte nezačali.

Po uložení pôvodného plánu, pôvodný plánované objemy práce sú uložené v poli podľa pôvodného plánu. Pomocou tohto poľa môžete porovnať objemy práce v pôvodného plánu a aktuálne naplánovanou prácou objemy. Pole odchýlka zobrazuje vypočítané odchýlka medzi plánované a naplánovanej práce, teda rozdiel medzi poľami podľa pôvodného plánu a pracovať.

Skutočné množstvo práce môžete skontrolovať aj v poli Skutočná práca. V rámci dokončených úloh obsahujú polia Práca a Skutočná práca rovnaké hodnoty.

Porovnanie...

Popis

Aký je postup?

Práca na aktuálnej úlohe oproti pôvodnému plánu

Pomocou Ganttovho diagramu s použitou pracovnou tabuľkou môžete zistiť, či vaše úlohy využívajú menej alebo viac práce oproti plánu.

Na karte Zobraziť kliknite na položku Ganttov diagram. V skupine Údaje kliknite na šípku na položke Tabuľky a potom kliknite na položku Práca. Porovnajte hodnoty v poliach Práca a Pôvodný plán.

Ak chcete zistiť odchýlku medzi poľami Práca a Pôvodný plán, skontrolujte pole Odchýlka. Táto odchýlka predstavuje rozdiel medzi skutočnou a naplánovanou prácou v rámci dokončených úloh. V rámci aktuálne riešených úloh predstavuje pole Práca celkovú Aktuálnu a Zostávajúcu prácu. V rámci úloh, ktoré ešte nezačali, predstavuje pole Práca aktuálny plán a má zvyčajne rovnakú hodnotu ako Pôvodný plán.

Pole Odchýlka porovnáva iba polia Práca a Pôvodný plán, ale neporovnáva iné polia pôvodných plánov (ako napríklad Pôvodný plán 1, Pôvodný plán 2, a tak ďalej).

Práca na aktuálnej úlohe a priradení oproti pôvodnému plánu

Pomocou zobrazenia Používanie úloh s použitou pracovnou tabuľkou môžete zistiť, či vaše úlohy a ich priradené prostriedky využívajú menej alebo viac práce oproti plánu.

Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia úloh na položku Používanie úloh. Na karte Zobraziť v skupine Údaje kliknite na šípku na položke Tabuľky a potom kliknite na položku Práca.

Skontrolujte celkové hodnoty práce v časti hárka v zobrazení. Okrem poľa Názov úlohy zobrazuje tabuľka polia Práca, Pôvodný plán, Odchýlka, Aktuálna práca, Zostávajúca práca a % Dok. práce (Percento dokončenia práce). Riadok súhrnu zobrazuje celkové hodnoty práce pre každú úlohu, kým položky písané kurzívou zobrazujú jednotlivé hodnoty práce pre každé priradenie.

Pre každú úlohu a priradenie v časovom výkaze zobrazenia skontrolujte hodnoty práce s časovým usporiadaním pod každým časovým obdobím.

Práca na aktuálnych prostriedkoch a priradení oproti pôvodnému plánu

Pomocou zobrazenia Používanie prostriedkov s použitou pracovnou tabuľkou môžete zistiť, či vaše prostriedky a priradenia využívajú menej alebo viac práce oproti plánu.

Na karte Zobraziť kliknite na položku Používanie prostriedkov. Na karte Zobraziť v skupine Údaje kliknite na šípku na položke Tabuľky a potom kliknite na položku Práca.

Skontrolujte celkové hodnoty práce v časti hárka v zobrazení. Okrem poľa Názov prostriedku zobrazuje tabuľka polia % Dok. (Percento dokončenia), Práca, Nadčas, Pôvodný plán, Odchýlka, Aktuálna práca a Zostávajúca práca. Riadok súhrnu zobrazuje celkové hodnoty práce pre každý prostriedok, kým položky písané kurzívou zobrazujú jednotlivé hodnoty práce pre každé priradenie.

Pre každý prostriedok a priradenie v časovom výkaze zobrazenia skontrolujte hodnoty práce s časovým usporiadaním pod každým časovým obdobím.

Poznámka: Údaje o prostriedkoch vychádzajú z pôvodného plánu na úrovni projektu, preto sa tieto údaje môžu v závislosti od množstva faktorov rôzne líšiť. Príkladom je projekt s množstvom úloh, ku ktorým je pridelených veľa prostriedkov. Po uložení pôvodného plánu sa údaje o pridelených prostriedkoch zaznamenajú na úrovni projektu. Ak neskôr pridáte novú úlohu a zahrniete ju do úrovne projektu, pôvodný plán pridelenia prostriedkov sa nezmení.

Na začiatok stránky

Zobrazenie práce na projekte v čase

Pomocou zobrazenia práce v podobe časových období je možné zobraziť obdobia práce od jednej minúty až po jeden rok.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh kliknite na položku Použitie úlohy alebo v skupine Zobrazenia zdrojov kliknite na položku Použitia zdrojov.

 2. V skupine Lupa kliknite na šípku pod položkou Časová mierka. V zozname vyberte Časovú mierku a potom kliknite na kartu Najvyššia úroveň, Stredná úroveň alebo Najnižšia úroveň.

  Poznámka: Kliknite na položku môžete jednu z možností v zozname Časová mierka Ak chcete nastaviť vrstva časovej mierky dolnej.

 3. Na karte zobrazenej úrovne časovej mierky kliknite v políčku Jednotky na jednotku času, ktorú chcete použiť.

  Ak chcete napríklad zobraziť prácu rozdelenú podľa dní a týždňov, kliknite v políčku Jednotky na karte Najvyššia úroveň na položku Týždne a potom kliknite v políčku Jednotky na karte Stredná úroveň na položku Dni.

  Poznámka: Ak chcete zobraziť menej ako tri časové mierky, v Možnostiach časovej mierky vyberte požadované časové mierky, ktoré sa majú zobraziť v zozname Zobraziť.

 4. Ak chcete formátovať vzhľad časovej mierky, zadajte požadované hodnoty do políčok Popis, Zarovnať a Počet. Vyberte alebo vymažte začiarkavacie políčka Použiť fiškálny rok a Oddeľovacie značky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na karte Formát v skupine Podrobnosti vyberte práce, skutočnáPráca, Kumulatívna práca, preťaženie, náklady alebo Zostávajúca dostupnosť.

Poznámka: Ak chcete pridať alebo Zobraziť ďalšie možnosti, kliknite na položku Pridať Podrobnosti. Zobrazí sa dialógové okno Štýly podrobností. Na karte Podrobnosti o používanídostupných polí vyberte polia, ktoré chcete. Kliknite na položku Zobraziť. Naopak, na odstránenie možnosti, môžete vybrať polia na zobrazenie týchto polí a potom kliknite na položku Skryť, ak chcete odstrániť možnosti. Pomocou šípok presunúť zmeňte poradie, v ktorom sa zobrazujú polia. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Môžete zobraziť aj prácu súvisiacu s vybratou úlohou pomocou rozdeleného zobrazenia, označovaný aj ako kombinované zobrazenie. Vytvorenie rozdeleného zobrazenia, vyberte zobrazenie, ktoré sa má zobrazovať v hornej časti zobrazenia tabla a potom na karte Zobraziť v skupine Rozdelené zobrazenia vyberte položku Podrobnosti. V zozname vyberte požadované zobrazenie. Zobrazenie v spodnej časti okna zobrazuje podrobné informácie o úloh alebo zdrojov v hornej časti okna Zobraziť. Napríklad pri zobrazení v hornej časti okna a v zobrazení Použitia zdrojov v spodnej časti okna ľubovoľného zobrazenia úlohy, zobrazenie v spodnej časti okna zobrazuje zdroje priradené k úlohám vybratý v hornej časti okna s informáciami o týchto zdrojov. Zobrazuje informácie o zdroji sa vzťahuje na všetkých priradených úlohách pre každý zdroj, a to nielen k úlohám vybratý v hornej časti okna.

Na začiatok stránky

Identifikácia oneskorených úloh

Ak ste nastavili pôvodného plánu pre projekt, môžete vidieť, ako úlohy v priebehu času a uvidíte, či ich začiatku a dokončiť dátumy sú so sklzom. Môžete sledovať priebeh porovnaním podľa pôvodného plánu a naplánovanými alebo skutočnými Štart a koncový dátum.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na šípku na položke Ganttov diagram a vyberte položku Sledovať Ganttov diagram.

 2. V skupine Údaje kliknite na šípku na položke Tabuľky a potom vyberte položku Odchýlka.

  Ak sa nezobrazujú polia odchýlky, nastavte rozdeľovací pruh zobrazenia alebo sa pohybujte poľami pomocou stlačenia klávesu TAB.

Zobrazenie Sledovať Ganttov diagram zobrazuje dva panely úlohy umiestnené nad sebou, jeden pre každú úlohu. Spodný panel zobrazuje počiatočné dátumy a dátumy dokončenia pôvodného plánu a horný panel zobrazuje aktuálne naplánované počiatočné dátumy a dátumy dokončenia, čo vám umožňuje sledovať rozdiel medzi pôvodným a aktuálnym plánom. Na karte Formát zobrazenia Ganttovho diagramu môžete navyše kliknúť na položku Pôvodný plán a zobraziť pôvodný plán diagramu.

Pomocou filtra Priradenia v sklze môžete zistiť, či sú počiatočné dátumy a dátumy dokončenia priradenia úlohy v sklze. Tento filter znázorňuje prostriedky, ktoré sú priradené k nedokončeným úlohám a ktoré sa oneskorujú oproti dátumu dokončenia v pôvodnom pláne. Ak chcete tento filter použiť, musíte najprv uložiť pôvodný plán.

 1. Na karte Zobraziť kliknite na položku Používanie prostriedkov.

 2. V skupine Údaje vyberte v zozname Filter položku Viac filtrov.

 3. V zozname Viac filtrov vedľa položky Filtre vyberte zoznam Prostriedky. V zozname kliknite na položku Priradenia v sklze.

 4. Ak chcete zobraziť iba priradenia, ktoré sú v sklze, kliknite na tlačidlo Použiť. Ak chcete zobraziť všetky priradenia a farebne zvýrazniť priradenia, ktoré sú v sklze, kliknite na tlačidlo Zvýrazniť.

Na začiatok stránky

Hľadanie časových rezerv v pláne

Suma časová rezerva v pláne vám povie, koľko môže oneskoriť úloh pred inými úlohami alebo sú ovplyvnené dátumu ukončenia projektu.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v ponuke Zobrazenia úloh na šípku na položke Ganttov diagram a vyberte položku Viac zobrazení.

 2. Zobrazí sa dialógové okno Viac zobrazení. V zozname Zobrazenia kliknite na položku Podrobnosti o Ganttovom diagrame a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

 3. Na karte Zobraziť v skupine Údaje kliknite na šípku na položke Tabuľky a potom kliknite na položku Plán.

  V grafovej časti zobrazenia sa zobrazí časová rezerva v podobe tenkých čiar napravo od úloh, pričom hodnoty časovej rezervy susedia s hodnotami bežného Ganttovho diagramu.

  Ak sa polia Voľná časová rezerva a Celková časová rezerva nezobrazia v časti hárku zobrazenia, môžete sa na ne presunúť stlačením klávesu TAB.

Poznámka: 

 • Na základe informácií o časových rezervách v pláne je možné presúvať úlohy v prípade, ak niektoré fázy plánu nemajú žiadnu časovú rezervu a iné jej majú nadbytok.

 • Hodnoty časovej rezervy môžu poukazovať aj na nekonzistentnosť plánu. Záporná hodnota časovej rezervy nastane v prípade, keď je úloha závislá na spustení začiatku nasledujúcej úlohy po dokončení pôvodnej úlohy, avšak obmedzenie Musí začať dňa pre nasledujúcu úlohu má skorší termín ako pôvodná úloha. Záporná časová rezerva môže nastať taktiež v prípade, keď je ukončenie úlohy naplánované po dátume jej dokončenia.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×