Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Používajte Project 2016 s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky pre Windows, ktoré vám pomôžu pracovať s lokálnymi projektmi aj projektmi v službe Project Online. Môžete použiť aj čítačku obrazovky JAWS.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Projecte 2016.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Otvorenie naposledy použitého projektu

Keď spustíte Project 2016, otvorí sa zoznam naposledy použitých projektov a šablón projektov. Otvorenie naposledy použitého projektu:

 1. Dvojitým stlačením klávesu Tab sa presuňte na zoznam projektov Naposledy použité. V Moderátorovi sa ozve: „Recent“ (Naposledy použité) a následne názov prvého projektu v zozname.

 2. Stlačením klávesov so šípkami nadol a nahor sa môžete presúvať v zozname naposledy použitých súborov. Keď budete počuť názov projektu, ktorý chcete otvoriť, stlačte kláves Enter.

Práca s Projectom Online

Keď máte prístup k službe Project Online, môžete jednoducho pracovať na zdieľanom projekte s kolegami.

Vytvorenie konta Projectu Online

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F, I a potom klávesu N otvorte dialógové okno Kontá aplikácie Project Web App.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add button“ (Tlačidlo Pridať), a potom stlačte medzerník. Otvorí sa dialógové okno Vlastnosti konta.

 3. Ozve sa: „Account name, editing“ (Názov konta, úpravy). V čítačke JAWS sa ozve: „Account Properties“ (Vlastnosti konta). Zadajte názov konta a potom stlačte kláves Tab.

 4. Zadajte úplnú URL adresu servera. Ak nepoznáte URL adresu servera, kontaktujte správcu servera.

  Poznámka: URL adresa sa musí začínať reťazcom http:// alebo https:// a musí obsahovať menej ako 129 znakov. Ak použijete menej bezpečnú možnosť http://, Project 2016 vás požiada o potvrdenie URL adresy.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 6. Ak chcete potvrdiť, že ste vybrali režim Vybrať konto, stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „Selected, Choose an account, radio button“ (Vybraté, Vybrať konta, prepínač). Ak sa ozve „Selected, Use my default account, radio button“ (Vybraté, Použiť predvolené konto, prepínač), stlačte raz kláves so šípkou nadol.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 8. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do hlavného zobrazenia programu Project 2016.

 9. Ak chcete začať používať nové konto, zavrite a reštartujte Project 2016. Informácie o prihlásení do konta nájdete v časti Prihlásenie do konta Projectu Online.

Prihlásenie do konta Projectu Online

Do konta služby Project Online sa stačí prihlásiť len raz. Project 2016 si zapamätá vaše poverenia.

 1. Keď spustíte Project 2016 po vytvorení konta v službe Project Online, ozve sa: „Login, Profile, Computer, editable combo box“ (Prihlásenie. Profil, Počítač, upraviteľné rozbaľovacie pole). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov online konta.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Keď použijete online konto prvýkrát, ozve sa: „Sign in, type the email of the account you would like to use to open pwa“ (Prihlásenie, zadajte e-mail konta, ktoré chcete použiť na otvorenie aplikácie pwa). Zadajte e-mailovú adresu.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Focus on Next button“ (Zameranie na tlačidlo Ďalšie), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Ozve sa: „Sign in to your account, enter password, editing“ (Prihlásenie do konta, zadajte heslo, úpravy). Zadajte heslo.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Sign in button“ (Tlačidlo Prihlásiť sa), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Please wait.“ (Počkajte, prosím.) Keď sa ozve „Blank Project button“ (Tlačidlo Prázdny projekt), znamená to, že proces prihlásenia je dokončený.

Otvorenie projektu z Projectu Online

Keď sa raz prihlásite, môžete otvárať online projekty rovnako jednoducho, ako keby boli uložené vo vašom počítači. Informácie o prihlásení do online konta nájdete v časti Prihlásenie do konta Projectu Online.

 1. Keď spustíte Project 2016, ozve sa: „Login, Profile, Computer, editable combo box“ (Prihlásenie. Profil, Počítač, upraviteľné rozbaľovacie pole). Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve názov online konta, ktoré chcete použiť.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „OK button“ (Tlačidlo OK), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Ozve sa: „Blank Project button“ (Tlačidlo Prázdny projekt). Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Open other projects, hyperlink“ (Otvoriť iné projekty, hypertextové prepojenie), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Recent projects, list updated“ (Naposledy použité projekty, aktualizovaný zoznam).

  Tip: Vyššie uvedené platí, ak ste práve otvorili Project 2016. Ak chcete otvoriť online projekt neskôr, stlačte kombináciu klávesov Alt + F, O, Y, 1 a potom pokračujte od kroku 3.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Recent tab item“ (Položka karty Naposledy použité), a potom stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve „Project Web App“ a následne názov vášho testovacieho konta.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Project Web App, off, Browse, button“ (Project Web App, vypnuté, Prehľadávať, tlačidlo), a potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Shell folder view, table, show me the list of all projects“ (Zobrazenie priečinka prostredia, tabuľka, zobraziť zoznam všetkých projektov)

 6. Stlačte medzerník a potom kláves Enter. Ozve sa: „Shell folder view, table“ (Zobrazenie priečinka prostredia, tabuľka) a následne názov prvého projektu a počet projektov, napríklad „1 of 10“ (1 z 10).

 7. Pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor nájdite projekt, ktorý chcete otvoriť, a potom stlačte kláves Enter.

Poznámka: Project 2016 môže pri otváraní online projektu zobraziť výzvu na výber tlačidla Áno alebo Nie. Znamená to, že otvorený projekt používa inú menu, ako je mena určená serverom. Ak chcete prepísať menu projektu menou servera, vyberte tlačidlo Áno, v opačnom prípade vyberte tlačidlo Nie. Stlačením klávesu Tab sa presuňte medzi tlačidlami a potom potvrďte výber stlačením klávesu Enter.

Pridanie nového stĺpca do Ganttovho grafu

Projekt sa otvorí v zobrazení Ganttov graf, pretože sa v ňom pracuje najjednoduchšie. Zameranie sa nachádza v ľavom hornom rohu grafu. V mnohých projektoch nie sú predvolené stĺpce postačujúce. Pridanie nového stĺpca:

 1. Stláčaním klávesov so šípkami doľava a doprava nájdite stĺpec nachádzajúci sa napravo od miesta, kam chcete pridať stĺpec. Čítačka obrazovky oznámi obsah napísaný v aktuálnej bunke a následne názov stĺpca.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J a potom kláves F, čím prejdete na pás s nástrojmi Formát.

 3. Stlačením klávesu U vložte nový stĺpec naľavo od aktuálne vybratého stĺpca. Stláčaním klávesov so šípkou nadol a nahor nájdite požadovaný názov stĺpca a potom ho stlačením klávesu Enter pridajte do grafu. S Moderátorom môžete zadať časť názvu a potom pomocou klávesov so šípkou nadol a nahor vyhľadať zodpovedajúce preddefinované názvy stĺpcov. Ak zadáte napríklad názov skutočné, Project 2016 navrhne názvy Skutočné náklady, Skutočné trvanie a podobne.

Poznámka: Namiesto výberu preddefinovaného názvu stĺpca môžete zadať vlastný názov. S čítačkou obrazovky JAWS by ste mali použiť túto možnosť, pretože JAWS oznámi názov stĺpca až po jeho pridaní.

Pridanie úloh na časovú os

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + H, G a potom klávesu L prejdite na zobrazenie Časová os.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Alt + J, F a potom kláves X. Ozve sa: „Add Tasks to Timeline“ (Pridanie úloh na časovú os) a následne názov projektu. V čítačke JAWS sa ozve: „Leaving menus, Add Tasks to Timeline, dialog“ (Odchod z ponúk, Pridanie úloh na časovú os, dialógové okno).

 3. Zameranie sa nachádza na úlohe najvyššej úrovne, ktorá obsahuje celý projekt. Ak chcete vybrať úlohy, ktoré sa majú pridať na časovú os, pomocou klávesov so šípkami nadol a nahor sa presuňte medzi úlohami a stlačením medzerníka pridajte aktuálne vybratú úlohu.

 4. Po výbere všetkých požadovaných úloh zavrite dialógové okno Pridanie úloh na časovú os stlačením klávesu Enter. Časová os sa aktualizuje podľa vašich výberov.

Použitie súhrnných úloh

Znížením úrovne úloh môžete zobraziť hierarchiu a zo zoznamu úloh urobiť prehľad projektu. Úloha s nižšou úrovňou sa stane čiastkovou úlohou úlohy s vyššou úrovňou. Z nej sa stane súhrnná úloha.

Tip: Vyhnite sa priraďovaniu zdrojov k súhrnným úlohám. Namiesto toho ich priraďte k čiastkovým úlohám, inak možno nebudete môcť vyriešiť preťaženia.

 1. Ak chcete prejsť na zobrazenie Ganttov graf, stlačte kombináciu klávesov Alt + H, kláves G, a potom znovu stlačte kláves G.

 2. Pomocou klávesov so šípkami nájdite v stĺpci Názov úlohy správnu úlohu. Čítačka obrazovky oznámi obsah napísaný v aktuálnej bunke a následne názov stĺpca.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + kláves so šípkou doprava znížte úroveň aktuálnej úlohy, čím ju zmeníte na čiastkovú úlohu. Úloha nad ňou sa tým zmení na súhrnnú úlohu. V čítačke JAWS sa ozve: „Level 2“ (Úroveň 2).

  Poznámka: V Moderátorovi sa ozve len „Expanded“ (Rozbalené) alebo „Collapsed“ (Zbalené), keď sa zameranie nachádza na súhrnnej úlohe. Hierarchiu úloh môžete sprehľadniť pridaním stĺpca WBS do zobrazenia Ganttov graf. V stĺpci WBS sa zobrazuje číslo riadka jednotlivých úloh a čiastkové úlohy používajú iné číslovanie. Ak má súhrnná úloha napríklad číslo 7, jej čiastkové úlohy majú čísla 7.1, 7.2 atď. Ak chcete zistiť, ako pridať stĺpec, prejdite na časť Pridanie nového stĺpca do Ganttovho grafu.

 4. Ak chcete pridať k súhrnnej úlohe ďalšiu čiastkovú úlohu, stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na nasledujúci riadok v stĺpci Názov úlohy a potom stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + kláves so šípkou doprava.

 5. Ak potrebujete čiastkovú úlohu zmeniť späť na normálnu úlohu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + kláves so šípkou doľava. V čítačke JAWS sa ozve „Level 1“ (Úroveň 1).

Tip: Čiastkovú úlohu môžete skryť v zobrazení stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + znamienko mínus na numerickej klávesnici. Ozve sa: "Subtract“ (Odčítať). Ak chcete súhrnnú úlohu znova rozbaliť, stlačte kombináciu klávesov Alt + Shift + znamienko plus.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Projecte 2016

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Projecte 2016 pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

V aplikácii Project Online môžete pomocou klávesnice a vstavanej čítačky obrazovky Moderátor pre Windows skontrolovať alebo upraviť projekt.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Projecte Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Project Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Project Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Project Online.

Obsah tohto článku

Vzatie projektu z projektu

V zobrazení Projektstláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a stlačte kláves Enter.

Čítanie a úprava podrobností o projekte

 1. V zobrazení Projektstláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Project details“ (Podrobnosti o projekte), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Project tab“ (Karta Projekt), a stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom stlačte kláves Enter.

 4. Stlačte kláves Tab a presúvajte sa medzi poľami s podrobnosťami o projekte a upravujte ich pomocou klávesnice.

 5. Ak chcete zmeniť počiatočný dátum projektu, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Select a date from the calendar button“ (Vybrať dátum z tlačidla kalendár), a stlačte kláves Enter. Otvorí sa kontextová ponuka kalendára. Vyberte dátum pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava a stlačte Enter.

 6. Ak chcete zmeny uložiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve hlásenie „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

 7. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a stlačte kláves Enter.

 8. Otvorí sa dialógové okno Zavrieť s otázkou, či chcete vrátiť projekt späť. Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete vrátiť projekt do projektu, stlačte Enter.

  • Ak chcete ponechať stav projektu vzatý k sebe, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab. Ozve sa: „Do you want to check your project in? Selected, check it in, radio button“ (Chcete vrátiť projekt späť? Vybraté, vrátiť späť, prepínač). Stlačením klávesu R sa presuniete k ďalšiemu prepínaču. Ozve sa: „Not selected, keep it checked out, radio button“ (Nevybratý, ponechať vzatý k sebe, prepínač). Stlačte kláves Enter, ak chcete vybrať prepínač, stlačte kláves Tab, ak chcete zvýrazniť tlačidlo OK, a potom stlačte kláves Enter a zavrite dialógové okno.

Pridanie úloh na časovú os

 1. V zobrazení Projektstláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Task schedule tools group“ (Podrobnosti o projekte), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Table“ (Tabuľka). Riadkami tabuľky môžete prechádzať stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol, a stĺpcami tabuľky zasa stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Keď nájdete úlohu, ktorú chcete pridať na časovú os, vyberte ju stlačením klávesu Enter.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 opustíte tabuľku.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Add to timeline button“ (Pridať na tlačidlo časovej osi), a stlačením klávesu Enter pridáte úlohy na časovú os.

Použitie súhrnných úloh

Znížením úrovne úloh môžete zobraziť hierarchiu a zo zoznamu úloh urobiť prehľad projektu. Úloha s nižšou úrovňou sa stane čiastkovou úlohou úlohy s vyššou úrovňou. Z nej sa stane súhrnná úloha.

 1. V zobrazení Projekt stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Task schedule tools group“ (Skupina nástrojov plánovania úloh), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Table“ (Tabuľka). Riadkami tabuľky môžete prechádzať stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + kláves so šípkou nahor alebo nadol, a stĺpcami tabuľky zasa stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + Alt + kláves so šípkou doľava alebo doprava. Keď nájdete úlohu, ktorej úroveň chcete znížiť, vyberte ju stlačením klávesu Enter.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 opustíte tabuľku.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Indent button“ (Tlačidlo Znížiť úroveň), a potom stlačením klávesu Enter znížte úroveň úlohy.

Uloženie a publikovanie zmien a vrátenie do projektu

Uloženie zmien v projekte

V zobrazení Projekt stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a stlačte kláves Enter.

Publikovanie plánu projektu

 1. V zobrazení Projekt stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Task schedule tools group“ (Skupina nástrojov plánovania úloh), a stlačte kláves Enter.

 2. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Publish button“ (Tlačidlo Publikovať), a potom stlačte kláves Enter.

Zavretie a vrátenie projektu do projektu

 1. V zobrazení Projekt stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Close button“ (Tlačidlo Zavrieť), a potom stlačte kláves Enter.

 2. Otvorí sa dialógové okno Zavrieť s otázkou, či chcete vrátiť projekt späť. Ak sa chcete vrátiť do projektu, stlačte Enter.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vytvorenie tímu v Projecte

Klávesové skratky v Projecte Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Projecte

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Projecte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×