Konfigurácia webovej časti vyhľadávania obsahu v SharePointe

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Zobrazenie obsahu na klasických stránkach SharePointu konfiguráciou jednoduchých a rozšírených dotazov vo webovej časti vyhľadávania obsahu.

Táto webová časť je navrhnutá pre klasické stránky. Ak nepoužívate klasické stránky, pozrite si tému zvýraznená webová časť obsah.

Informácie o webovej časti vyhľadávania obsahu (CSWP)

Keď sa návštevníci dostanú na stránku obsahujúcu webovú časť vyhľadávania obsahu, webová časť automaticky vydá dotaz. Výsledky hľadania sa zobrazujú vo webovej časti vyhľadávania obsahu. Vo väčšine prípadov sa návštevníci ani nedozvedia, že sa na zobrazenie nimi prezeraného obsahu použila technológia vyhľadávania. Pre nich to bude ako každá iná webová stránka.

Nakonfigurovaním dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu môžete definovať obsah, ktorý sa bude zobrazovať návštevníkom po prechode na stránku obsahujúcu webovú časť vyhľadávania obsahu. Predvolene je dotaz vo webovej časti vyhľadávania obsahu nakonfigurovaný tak, aby zobrazoval tri naposledy zmenené položky na lokalite. Nakonfigurovaním dotazu môžete zmeniť počet položiek zobrazovaných vo webovej časti vyhľadávania obsahu a zobrazovaný obsah. Dotaz môžete napríklad nakonfigurovať tak, aby webová časť vyhľadávania obsahu zobrazovala deväť položiek z konkrétneho zoznamu alebo posledných šesť dokumentov, ktoré návštevník vytvoril v knižnici dokumentov.

Na začiatok stránky

Pridanie webovej časti vyhľadávania obsahu

 1. Musíte byť členom sharepointovej skupiny Návrhári na lokalite, na ktorej chcete pridať webovú časť.

 2. Prejdite na stránku, kde chcete pridať webovú časť.

 3. V časti Nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. vyberte položku Upraviť stránku.

 4. V zóne, v ktorej chcete pridať webovú časť, vyberte položku Pridať webovú časť.

 5. V zozname Kategórie vyberte možnosť Súhrn obsahu.

 6. V zozname Časti vyberte položky Vyhľadávanie obsahu > Pridať.

Na začiatok stránky

Zobrazenie obsahu nakonfigurovaním jednoduchého dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Ak dotaz, ktorý má CSWP vydať, je jednoduchý, napríklad ak chcete obmedziť výsledky hľadania na zdroj výsledkov alebo na konkrétnu značku, pravdepodobne budete musieť použiť možnosti konfigurácie na karte základy .

Karta ZÁKLADNÉ pri konfigurovaní dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

 1. Musíte byť členom sharepointovej skupiny Návrhári na lokalite, ktorá obsahuje webovú časť vyhľadávania obsahu.

 2. Prejdite na stránku obsahujúcu webovú časť vyhľadávania obsahu, ktorú chcete upraviť.

 3. V časti Nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. vyberte položku Upraviť stránku.

 4. Vo webovej časti vyberte šípku ponuky webovej časti vyhľadávania obsahu > Upraviť webovú časť.

 5. Na table s nástrojmi webovej časti vyberte v časti Vlastnosti časti Kritériá vyhľadávania položku Zmeniť dotaz.

  Otvorí sa dialógové okno zobrazené na obrázku vyššie. Tu môžete nakonfigurovať dotaz podľa postupu v nasledujúcej tabuľke.

Výber dotazu

Ak chcete určiť, ktorý obsah by sa mal Prehľadávať, vyberte položku Spravovať zdroje výsledkov .

Obmedziť výsledky podľa aplikácie

Vyberte možnosť v zozname, čím obmedzíte výsledky na konkrétnu lokalitu, knižnicu, URL adresu alebo konkrétny zoznam.

Obmedziť podľa značky

Výsledky môžete obmedziť na obsah, ktorý je označený nejakým výrazom.

Vyberte niektorú z týchto možností:

Neobmedzovať podľa žiadnej značky

Výsledky hľadania nie sú obmedzené podľa výrazu.

Obmedziť podľa výrazov navigácie aktuálnej stránky

Výsledky hľadania budú obmedzené na obsah označený výrazom navigácie aktuálnej stránky. Výraz navigácie sa zobrazuje ako posledná časť priateľskej URL adresy. Táto možnosť má opodstatnenie len v prípade lokalít využívajúcich spravovanú navigáciu.

Obmedziť podľa aktuálnej a podriadenej navigácie

Výsledky hľadania sú obmedzené na obsah označený výrazom navigácie aktuálnej stránky (zobrazuje sa ako posledná časť priateľskej URL adresy) a obsah označený podvýrazmi aktuálneho výrazu navigácie. Táto možnosť má opodstatnenie len v prípade lokalít využívajúcich spravovanú navigáciu.

Poznámka: Pri publikovaní medzi lokalitami bude tento výber fungovať iba vtedy, keď bude zdrojom výsledkov vybratých z ponuky Výber dotazu zdroj výsledku katalógu vytvorený po pripojení publikačnej lokality ku katalógu.

Obmedziť na tejto značke

Výsledky hľadania sú obmedzené na obsah označený značkou zadanou v poli.

Na začiatok stránky

Zobrazenie obsahu nakonfigurovaním rozšíreného dotazu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Ak dotaz, v ktorom sa má CSWP vydať, je rozšírený, napríklad ak chcete použiť syntax odkaz na jazykOvý dotaz pre kľúčové slová (KQL), budete musieť použiť možnosti konfigurácie, ktoré sú k dispozícii v rozšírenom režime na karte základy .

Keď nakonfigurujete dotaz v rozšíreNom režime, môžete použiť aj premenné dotazu . Premenné dotazu sú zástupné objekty, ktoré sa po spustení dotazu nahradia hodnotami. Príkladom premennej dotazu je napríklad {User.Name}, čo je zástupný objekt mena používateľa zobrazujúceho stránku, alebo {URLToken.1}, čo je zástupný objekt prvej hodnoty v URL adrese pri pohľade sprava doľava.

 1. Musíte byť členom sharepointovej skupiny Návrhári na lokalite, ktorá obsahuje webovú časť vyhľadávania obsahu.

 2. Prejdite na stránku obsahujúcu webovú časť vyhľadávania obsahu, ktorú chcete upraviť.

 3. V časti Nastavenia Malé ozubené koliesko Nastavenie, ktoré nahradilo položku Nastavenie lokality. vyberte položku Upraviť stránku.

 4. Na table s nástrojmi webovej časti vyberte v časti Vlastnosti časti Kritériá vyhľadávania položku Zmeniť dotaz.

 5. V otvorenom dialógovom okne vyberte možnosť Prepnúť do rozšíreného režimu.

 6. Dotaz nakonfigurujte podľa postupu popísaného v nasledujúcich tabuľkách:

Karta ZÁKLADNÉ

Výber dotazu

Vyberte zdroj výsledkov na zadanie obsahu, ktorý sa má prehľadávať.

Filter kľúčových slov

Pomocou filtrov kľúčových slov môžete k dotazu pridať premenné dotazu. Zoznam dostupných premenných dotazu nájdete v téme premenné dotazu v SharePoint serveri 2013.

Preddefinované premenné dotazu môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu a potom ich pridať do dotazu výberom položky Pridať filter kľúčových slov.

Filter vlastností

Filtre vlastností môžete použiť pri dotazovaní na obsah spravovaných vlastností, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako dotazovateľné.

Spravované vlastnosti môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu Filter vlastností. Výberom položky Pridať filter vlastností pridajte filter k dotazu.

Poznámka: Vlastné spravované vlastnosti sa nezobrazujú v zozname Filter vlastností . Ak chcete do dotazu pridať vlastnú spravovanú vlastnosť, zadajte do textového poľa dotaz názov vlastnej spravovanej vlastnosti, za ktorou nasleduje Podmienka dotazu, napríklad MyCustomColorProperty: Green

Text dotazu

Dotaz zadajte pomocou jazyka keyword Query Language (KQL)alebo na vytvorenie dotazu použite zoznamy filter kľúčových slov a Filter vlastností .

Dotaz kľúčových slov môže pozostávať z kľúčových slov s ľubovoľným textom, filtrov vlastností alebo operátorov. Premenné dotazu uvádzajte v zložených zátvorkách. Po spustení dotazu sa premenné dotazu nahradia skutočnou hodnotou.

Maximálna dĺžka dotazov kľúčových slov je 2 048 znakov.

Karta SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA

Túto kartu použite na obmedzenie výsledkov hľadania na položky s niekoľkými hodnotami spresnenia vyhľadávania. Spravované vlastnosti povolené ako spresnenia vyhľadávania v schéme vyhľadávania sú uvedené v časti Výber spresnení vyhľadávania. Vyberte hodnotu spresnenia vyhľadávania zo zoznamu a potom ju výberom položky Pridať pridajte k dotazu.

Ak chcete, aby sa výsledky hľadania zobrazovali ako skupina v niekoľkých spravovaných vlastnostiach, vyberte položku Zobraziť viac. Je to užitočné na zobrazenie niekoľkých variantov danej položky, ktoré chcete zoskupiť v rámci jedného výsledku.

Karta ZORADENIE

Na tejto karte môžete zadať spôsob zoradenia výsledkov hľadania. Spravované vlastnosti, ktoré sú v schéme vyhľadávania nastavené ako zoraditeľné, sú uvedené v rozbaľovacom zozname Spôsob zoradenia. V tomto zozname vyberte spravovanú vlastnosť a potom vyberte možnosť Zostupne alebo Vzostupne. Ak chcete pridať ďalšie úrovne zoradenia, vyberte položku Pridať úroveň zoradenia.

Ak ste zo zoznamu Spôsob zoradenia vybrali možnosť Poradie, môžete vybrať model vytvorenia poradia, ktorý sa má použiť na zoradenie v zozname Model vytvorenia poradia. Výberom položky Pridať pravidlo dynamického zoraďovania môžete pridať ďalšie pravidlá a podmienky.

Karta NASTAVENIE

Pravidlá dotazu

Túto položku vyberte, ak chcete použiť pravidlá dotazu.

Prepisovanie URL adresy

Túto položku vyberte, ak chcete, aby prepísanie URL adresy na stránke s podrobnosťami o položke bolo relatívne vzhľadom na jednotlivé položky katalógu definované pri pripojení publikačnej lokality ku katalógu. Ak vyberiete položku Neprepisovať URL adresy, URL adresy položiek katalógu budú ukazovať priamo na položku knižnice pripojeného katalógu.

Správanie pri načítaní

Vyberte, kedy sa výsledky vyhľadávania, ktoré vrátia webová časť vyhľadávanie obsahu, zobrazia na webovej stránke. Predvolená možnosť je asynchrónna možnosť: dotaz na problém z prehliadača. Dotazy sa vydávajú z prehliadača koncových používateľov po prijatí kompletnej stránky (asynchrónne). Ak vyberiete možnosť synchrónne, možnosť synchronizácie: dotaz na problém zo servera, dotazy sa vydávajú zo servera a výsledky hľadania sú zahrnuté v odpovedi na stránku, ktorá sa odošle späť z SharePointu (synchrónne). Synchrónne načítanie spôsobí, že vyhľadávanie je zraniteľné voči falošným útokom na požiadavky na lokalitu. Túto možnosť vyberte len  po dôkladnom zvážení toho, či je možné túto chybu zneužiť.

Priorita

Vyberte prioritu obsahu, ktorý zobrazuje táto webová časť, vo vzťahu k iným webovým častiam vyhľadávania. V prípade veľkého zaťaženia SharePointu sa budú dotazy spúšťať podľa svojej priority.

Používanie vyrovnávacej pamäte

Ak chcete výsledky vyhľadávania uložiť do vyrovnávacej pamäte dostupnej pre používateľov v skupine, vyberte jednu skupinu zabezpečenia v službe Active Directory. Uložením výsledkom vyhľadávania do vyrovnávacej pamäte znížite čas načítania stránky.

Poznámka: Mali by ste vybrať len tú skupinu zabezpečenia, v ktorej sú výsledky vyhľadávania identické pre všetkých používateľov v danej skupine. Ďalšie informácie nájdete v téme rýchlejšie načítanie stránok pomocou ukladania do vyrovnávacej pamäte vo webovej časti vyhľadávania obsahu.

Karta TEST

Na tejto karte môžete zobraziť ukážku podrobností dotazu odoslanú webovou časťou vyhľadávania obsahu.

Text dotazu

Zobrazuje dotaz, ktorý spustí webová časť vyhľadávania obsahu.

Výberom položky Zobraziť viac zobrazíte dodatočné informácie.

Šablóna dotazu

Zobrazuje obsah šablóny dotazu, ktorá sa použije na dotaz.

Vyhľadávanie spresnené podľa

Zobrazuje spresnenia vyhľadávania, ktoré sa použijú pre dotaz, ako je definované na karte SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA.

Zoskupené podľa

Zobrazuje výsledky hľadania zoskupené podľa spravovanej vlastnosti, a to na základe definície na karte SPRESNENIA VYHĽADÁVANIA.

Použité pravidlá pre dotazy

Zobrazuje pravidlá pre dotazy, ktoré sa použijú na dotaz.

Premenné šablóny dotazu

Zobrazuje premenné dotazu, ktoré sa použijú na dotaz, a hodnoty premenných, ktoré sa použijú na aktuálnu stránku. Ak chcete zobraziť ukážku výsledkov, vyberte položku Testovať dotaz.

Ak chcete otestovať, ako dotaz funguje s rôznymi výrazmi používateľského segmentu, vyberte výraz Pridať výraz používateľského segmentu. Ak chcete zobraziť ukážku výsledkov, vyberte položku Testovať dotaz.

Text dotazu

Zobrazuje dotaz, ktorý vydá webová časť vyhľadávania obsahu.

Na začiatok stránky

Ovládanie spôsobu zobrazenia obsahu vo webovej časti vyhľadávania obsahu

Ak chcete ovládať spôsob zobrazenia obsahu vo webovej časti vyhľadávania obsahu, treba prispôsobiť šablóny zobrazenia. Informácie o vytvorení vlastnej šablóny zobrazenia nájdete v téme šablóny zobrazenia programu SharePoint 2013 Design Manager

Na začiatok stránky

Tipy na konfigurovanie webovej časti vyhľadávanie obsahu na skrátenie času načítania stránky

CSWP ponúka veľkú flexibilitu pri konfigurácii dotazu. Ak však nakonfigurujete webovú časť tak, aby používala veľmi zložitý dotaz, SharePoint musí pracovať tvrdšie na vyriešenie dotazu, ktorý opäť môže viesť k zvýšenému času načítania stránky. V žargóne vyhľadávania je to rovnaké ako zvýšená latencia dotazu.

Nasledujúce tipy vám pomôžu znížiť zložitosť dotazu a načítanie stránky:

 • Vyhýbajte sa používaniu viacerých operátorov alebo operátorov. ALEBO operátory zvyšujú zložitosť dotazu viac ako a operátory. Ak dotaz obsahuje alebo operátory, skúste namiesto toho zmeniť dotaz, ktorý sa má použiť, a operátory.

 • Vyhýbajte sa použitiu zástupného operátora (*). Namiesto toho skúste dotaz nakonfigurovať tak, aby používal presné zhodné.

 • Vyhýbajte sa použitiu kľúčových slov. Namiesto toho skúste použiť jedno kľúčové slovo.

 • Vyhýbajte sa použitiu premenných dotazu, ktoré obsahujú vlastnosti používateľa alebo množiny výrazov a výrazov. Informácie a príklady týchto vlastností nájdete v téme premenné dotazu v SharePoint serveri 2013 .

 • Nepridávajte vlastné zoraďovanie, napríklad úrovne zoradenia a dynamické pravidlá objednávania. Namiesto toho skúste použiť predvolené možnosti zoradenia z rozbaľovacieho menu Zoradiť podľa a Poradie modelu na karte zoradenie

 • Ak nepoužívate pravidlá dotazu, vyberte položku nepoužívať pravidlá dotazu na karte Nastavenie .

 • Ak nepoužívate CSWP na zobrazenie obsahu z katalógu produktov, vyberte položku Neprepísať URL adresy na karte Nastavenie .

Pozrite tiež

Zmena nastavenia webovej časti Výsledky hľadania

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×