Konfigurácia Skype for Business Servera 2015, hybridné nasadenie

Poznámka: Tento článok sa vzťahuje výlučne na Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet v Číne.

Pomocou hybridných nasadení služby Skype for Business môžete mať niektorých používateľov služby Skype for Business lokálne a iných v Skype for Business Online, pričom obe skupiny budú zdieľať rovnakú doménu. Môže to uľahčiť poskytovanie služieb Skype for Business používateľom vo vašej organizácii v rôznych geografických oblastiach alebo používateľom, ktorí sa pripájajú vzdialene. Môžete tiež využiť výhody hybridnej konfigurácie služby Skype for Business ako cesty migrácie do služieb Office 365. Táto časť popisuje hybridné konfigurácie pre Skype for Business Server 2015.

Plánovanie hybridného nasadenia

Pri plánovaní hybridného nasadenia porozmýšľajte nad nasledujúcimi požiadavkami týkajúcimi sa používateľov a sieťovej infraštruktúry.

Požiadavky na infraštruktúru

Ak chcete implementovať a nakonfigurovať hybridné nasadenie Skype for Business Servera 2015, musíte mať vo svojom prostredí k dispozícii nasledujúce možnosti.

 • Active Directory Federation Services (ADFS), server s Windowsom 2008 R2 SP1 alebo najnovším balíkom Service Pack. Ďalšie systémové požiadavky pre ADFS nájdete v téme Active Directory Federation Services 2.0.

 • Lokálne nasadenie Skype for Business Servera 2015 alebo Lync Servera 2010 s kumulatívnymi aktualizáciami pre Lync Server 2010: marec 2013.

 • Nástroje na správu Skype for Business Servera 2015.

 • Server na synchronizáciu adresárov. Podrobnosti o synchronizácii adresárov nájdete v téme Nástroj na synchronizáciu adresárov.

Podpora klienta služby Skype for Business

Existujú určité rozdiely vo funkciách, ktoré sú podporované v klientoch služby Skype for Business, ako aj funkciách dostupných v lokálnych a online prostrediach. Skôr než sa rozhodnete, kam chcete umiestniť používateľov vo svojej organizácii, môžete zobraziť podporu klienta pre rôzne konfigurácie Skype for Business Servera. V hybridnom nasadení služby Skype for Business sú podporovaní nasledujúci klienti so službou Skype for Business Online:

 • Lync 2010

 • Skype for Business

 • Aplikácia Skype for Business pre Windows Obchod

 • Webová aplikácia Skype for Business

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Topologické požiadavky

Ak chcete nakonfigurovať nasadenie Skype for Business Servera 2015 pre hybridné nasadenie so službou Skype for Business Online, potrebujete niektorú z nasledujúcich podporovaných topológií:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 s lokálnym Skype for Business Serverom 2015. Edge Server federácie Skype for Business Servera 2015 a server NHS z Edge Servera federácie musia používať Skype for Business Server 2015 a musí byť nasadený ukladací priestor centrálnej správy. Edge Server a fond musia byť nasadené lokálne.

 • Microsoft Lync Server 2010 s kumulatívnymi aktualizáciami pre Lync Server 2010: z februára 2013 a nástroje na správu Skype for Business Servera 2015 nainštalované lokálne. Edge Server federácie a server NHS z Edge Servera federácie musia používať Microsoft Lync Server 2010 s najnovšími kumulatívnymi aktualizáciami.

  Dôležité: Nástroje na správu Skype for Business Servera 2015 treba nainštalovať na samostatnom serveri, ktorý umožňuje pripojenie k existujúcemu nasadeniu Lync Servera 2010. Rutina cmdlet Move-CsUser na presun používateľov z lokálneho nasadenia do služby Skype for Business Online musí byť spustená z nástrojov na správu Skype for Business Servera 2015 pripojeného k vášmu lokálnemu nasadeniu.

 • Nasadenie Skype for Business Servera 2015 so všetkými servermi používajúcimi Skype for Business Server 2015.

Požiadavky na zoznamy povolených alebo blokovaných federácií

Zoznam povolených domén obsahuje domény, ktoré majú nakonfigurovaný úplný platný názov domény (FQDN) partnerského Edge servera. Tieto sa niekedy nazývajú povolené partnerské servery alebo priami partneri federácie. Rozdiely medzi otvorenou federáciou alebo zatvorenou federáciou, označovanými v lokálnych nasadeniach tiež ako zisťovanie partnerov alebo zoznam povolených partnerských domén, by ste mali poznať. Ak chcete úspešne nakonfigurovať hybridné nasadenie, treba splniť nasledujúce požiadavky:

 • Zhoda domén musí byť nakonfigurovaná rovnako v lokálnom nasadení aj v nájomníkovi služieb Office 365. Ak je v lokálnom nasadení povolené zisťovanie partnerov, v online nájomníkovi musí byť nakonfigurovaná otvorená federácia. Ak zisťovanie partnerov povolené nie je, v online nájomníkovi musí byť nakonfigurovaná zatvorená federácia.

 • Zoznam blokovaných domén v lokálnom nasadení sa musí presne zhodovať so zoznamom blokovaných domén v online nájomníkovi.

 • Zoznam povolených domén v lokálnom nasadení sa musí presne zhodovať so zoznamom povolených domén v online nájomníkovi.

 • Online nájomník, ktorý je nakonfigurovaný pomocou ovládacieho panela služby Skype for Business Online, musí mať pre externú komunikáciu povolenú federáciu.

Nastavenie DNS

Pri vytváraní DNS SRV záznamov pre hybridné nasadenia musia záznamy _sipfederationtls._tcp.<domain> a _sip._tls.<domain> smerovať na lokálny prístupový server proxy.

Poznámky k bráne firewall

Počítače vo vašej sieti musia byť schopné vykonávať štandardné internetové vyhľadávania DNS. Ak tieto počítače dokážu otvoriť štandardné internetové lokality, vaša sieť spĺňa túto požiadavku.

V závislosti od polohy vášho údajového centra musíte tiež nakonfigurovať svoje sieťové zariadenia brány firewall tak, aby prijímali pripojenia na základe zástupných znakov názvov domén (napríklad všetok prenos údajov z domény *.partner.outlook.cn). Ak brány firewall vašej organizácie nepodporujú konfigurácie zástupných znakov názvov, budete musieť manuálne určiť rozsahy IP adries, ktoré chcete povoliť, a konkrétne porty.

Informácie nájdete v téme Pomocníka Rozsahy URL adries a IP adries pre Office 365 prevádzkovaných spoločnosťou 21Vianet.

Požiadavky na porty a protokoly

Okrem požiadaviek na porty pre internú komunikáciu cez Skype for Business Server 2015 treba tiež nakonfigurovať nasledujúce porty lokálnej siete.

Protokol/port

Aplikácie

TCP 443

Otvorené prichádzajúce

 • Active Directory Federation Services (rola servera federácie)

  Ďalšie informácie nájdete v téme Princípy služieb rolí služieb ADFS.

 • Active Directory Federation Services (rola servera proxy)

 • Microsoft Online Services Portal

 • My Company Portal

 • Outlook Web App

 • Klient služby Lync (komunikácia so službou Skype for Business Online z lokálneho Skype for Business Servera)

TCP 80 a 443

Otvorené prichádzajúce

 • Synchronizácia adresára služieb Microsoft Online Services

TCP 5061

Otvorené prichádzajúce alebo odchádzajúce na Edge Serveri

PSOM/TLS 443

Otvorené prichádzajúce alebo odchádzajúce pre relácie zdieľania údajov

STUN/TCP 443

Otvorené prichádzajúce alebo odchádzajúce pre relácie zvuku, videa a zdieľania aplikácií

STUN/UDP 3478

Otvorené prichádzajúce alebo odchádzajúce pre relácie zvuku a videa

RTP/TCP 50000-59999

Otvorené odchádzajúce pre relácie zvuku a videa

Používateľské kontá a údaje

V hybridnom nasadení Skype for Business Servera 2015 musí byť každý používateľ, ktorého chcete umiestniť do služby Skype for Business Online, najskôr vytvorený v lokálnom nasadení, aby bolo používateľské konto vytvorené v doménových službách Active Directory. Potom môžete používateľa presunúť do služby Skype for Business Online, pričom sa presunie aj zoznam kontaktov používateľa.

Keď synchronizujete používateľské kontá medzi svojimi lokálnymi nasadeniami služieb Skype for Business a Skype for Business Online pomocou služieb ADFS a Dirsync, musíte synchronizovať kontá služby AD všetkých používateľov služby Skype for Business vo svojej organizácii medzi svojimi lokálnymi a online nasadeniami služby Skype for Business, a to aj keď sa používatelia nepresúvajú do služby Skype for Business Online. Ak nesynchronizujete všetkých používateľov, komunikácia medzi lokálnymi a online používateľmi vo vašej organizácii nemusí fungovať podľa očakávania.

Poznámka: Ak je používateľ vytvorený pomocou online portálu pre Office 365, používateľské konto nebude synchronizované s lokálnou službou Active Directory a používateľ nebude existovať v lokálnej službe Active Directory. Ak ste už v službe Skype for Business Online používateľov vytvorili a chcete nakonfigurovať hybridné nasadenie s lokálnym Skype for Business Serverom, pozrite si tému Presun používateľov zo služby Skype for Business Online do lokálnej služby Skype for Business v Skype for Business Serveri 2015.

Pri plánovaní hybridného nasadenia treba vziať do úvahy nasledujúce problémy súvisiace s používateľmi.

 • Kontakty používateľa – Maximálny počet kontaktov používateľa v službe Skype for Business Online je 250. Všetky kontakty prekračujúce tento počet sa pri presune do služby Skype for Business Online odstránia zo zoznamu kontaktov používateľa.

 • Okamžité správy a prítomnosť – Zoznamy kontaktov, skupiny a zoznamy prístupových práv používateľa sa migrujú s používateľským kontom.

 • Údaje konferencií, obsah schôdzí a plánované schôdze – Tento obsah sa nebude migrovať s používateľským kontom. Po migrácii kont do služby Skype for Business Online si musia používatelia naplánovať schôdze znova.

Politiky a funkcie používateľov

 • V hybridnom prostredí Skype for Business Servera 2015 je možné používateľom zapnúť okamžité správy, hlasové služby a schôdze buď lokálne, alebo online, nie však oboma spôsobmi naraz.

 • Klient služby Lync – Pri presune do služby Skype for Business Online bude v prípade niektorých používateľov potrebné nová verzia klienta.

 • Lokálne politiky a konfigurácia (nepoužívateľské) – Online a lokálne politiky vyžadujú samostatnú konfiguráciu. Nemôžete nastaviť globálne politiky, ktoré sa vzťahujú na obe možnosti.

Konfigurácia hybridných nasadení pre Skype for Business Server 2015

Táto časť popisuje kroky potrebné na konfiguráciu hybridných nasadení Skype for Business Servera 2015. Ak majú vaši používatelia zapnutú službu Skype for Business v rámci služby Skype for Business Online, ale nemajú ju zapnutú v lokálnom nasadení, pozrite si tému Presun používateľov zo služby Skype for Business Online do lokálnej služby Skype for Business v Skype for Business Serveri 2015.

Poverenia správcu

Keď sa zobrazí výzva na poskytnutie poverení správcu, použite meno používateľa a heslo konta správcu pre nájomníka služieb Office 365. Tieto poverenia sa môžu použiť aj pri konfigurácii služby Active Directory Federation Services (ADFS) 2.0, synchronizácii adresárov, jedinom prihlásení, federácii a presune používateľov do Lyncu Online.

Pripojenie k službe Skype for Business Online PowerShell

Správcovia majú teraz možnosť používať Windows PowerShell na spravovanie služby Skype for Business Online a používateľských kont služby Skype for Business Online. Na to je potrebné najprv stiahnuť a nainštalovať modul Lync Online Connector Module z Centra sťahovania softvéru. Ďalšie informácie o sťahovaní, inštalovaní a používaní modulu Connector Module služby Skype for Business Online, ako aj podrobné informácie o používaní tohto modulu, nájdete v téme Používanie Windowsu PowerShell na správu Lyncu Online.

Kroky na prípravu a konfiguráciu lokálneho Skype for Business Servera 2015 na hybridné nasadenie so službou Skype for Business Online

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené kroky potrebné na prípravu prostredia na hybridné nasadenie so službou Microsoft Skype for Business Online a službami Microsoft Office 365.

Dokončené?

Krok

Popis

Vytvorenie konta nájomníka služieb Office 365 a zapnutie služby Skype for Business Online

Nastavenie Lyncu Online.

Pridanie domény a overenie vlastníctva

Vaša doména sa tiež niekedy nazýva aj individuálna doména. Doménu treba pridať do nájomníka služieb Office 365. Potom postupujte podľa krokov na overenie domény so službami Office 365. Toto je potvrdenie, že ste vlastníkom domény. Ak chcete pridať svoju doménu do nájomníka služieb Office 365, postupujte podľa pokynov v téme Nastavenie a správa domén v službách Office 365 Enterprise a Office 365 Midsize Business. Dokončite všetky kroky v každej časti témy vrátane časti Úprava DNS záznamov pre služby Office 365.

Príprava synchronizácie služby Active Directory

Synchronizácia služby Active Directory udržiava vašu lokálnu službu Active Directory neustále synchronizovanú so službami Office 365. Toto vám umožňuje vytvárať synchronizované verzie každého používateľského konta a skupiny a tiež umožňuje synchronizovať globálny zoznam adries (GAL) z lokálneho prostredia Microsoft Exchange Servera so službou Microsoft Exchange Online.

Potrebujete synchronizovať kontá AD pre všetkých používateľov služby Skype for Business vo svojej organizácii medzi lokálnymi a online nasadeniami služby Skype for Business, a to aj v prípade, že používatelia nie sú presunutí do služby Skype for Business Online. Ak nesynchronizujete všetkých používateľov, komunikácia medzi lokálnymi a online používateľmi vo vašej organizácii nemusí fungovať podľa očakávania.

Ak chcete pripraviť svoje prostredie na synchronizáciu služby Active Directory, pozrite si tému Služby integrácie adresárov.

Vytváranie certifikátov pre Active Directory Federation Services (ADFS)

Po vytvorení certifikátov, ktoré sa používajú na federáciu identít so službami Office 365, ich musíte nainštalovať a priradiť.

Presun používateľov pilotnej verzie do služby Skype for Business Online

Po dokončení krokov na prípravu a konfiguráciu vášho prostredia pre službu Skype for Business Online môžete začať premiestňovať používateľov pilotnej verzie do služby Skype for Business Online. Pozrite si tému Presun používateľov do služby Skype for Business Online v Skype for Business Serveri 2015.

Spravovanie používateľov v hybridnom nasadení

Podrobnosti o tom, ako spravovať používateľov v hybridnom nasadení, nájdete v téme Spravovanie používateľov v hybridnom nasadení Skype for Business Servera 2015.

Konfigurácia federácie Skype for Business Servera 2015 so službou Skype for Business Online

Federácia umožňuje používateľom vo vašom lokálnom nasadení komunikovať s používateľmi služieb Office 365 vo vašej organizácii. Ak chcete nakonfigurovať federáciu, spustite nasledujúce rutiny cmdlet:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Konfigurácia nájomníka služby Skype for Business Online pre zdieľaný priestor adries SIP

Adresa SIP (Session Initiation Protocol) je jedinečný identifikátor každého používateľa v sieti, podobne ako telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Pred pokusom o presun používateľov služby Skype for Business z lokálneho prostredia do služby Skype for Business Online je potrebné nakonfigurovať nájomníka služieb Office 365, aby sa dal zdieľať zdieľaný priestor adries SIP (Session Initiation Protocol) s vaším lokálnym nasadením. Ak nie je nakonfigurovaný, môže sa zobraziť toto chybové hlásenie:

Move-CsUser: Chyba HostedMigration: Chyba=(510), popis = (Tento nájomník používateľa nemá povolený zdieľaný priestor adries SIP.)

Ak chcete nakonfigurovať zdieľaný priestor adresy SIP, vytvorte vzdialenú reláciu PowerShellu so službou Skype for Business Online a potom spustite túto rutinu cmdlet:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Ak chcete vytvoriť vzdialenú reláciu PowerShellu so službou Skype for Business Online, musíte najprv nainštalovať modul Skype for Business Online pre Windows PowerShell, ktorý môžete získať tu: Windows PowerShell Module pre Lync Online.

Po nainštalovaní modulu môžete vytvoriť vzdialenú reláciu s nasledujúcimi rutinami cmdlet:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Ďalšie informácie o tom, ako vytvoriť vzdialenú reláciu PowerShellu so službou Skype for Business Online, nájdete v téme Pripojenie k Lyncu Online pomocou Windowsu PowerShell.

Ďalšie informácie o používaní modulu Skype for Business Online PowerShell nájdete v téme Spravovanie Lyncu Online pomocou Windowsu PowerShell.

Presun používateľov do služby Skype for Business Online v Skype for Business Serveri 2015

Skôr než začnete migrovať používateľov do služby Skype for Business Online, mali by ste zálohovať používateľské údaje priradené ku kontám, ktoré chcete presunúť. Niektoré používateľské údaje sa nepresunú s používateľským kontom. Informácie nájdete v téme Požiadavky na zálohovanie a obnovenie v Lync Serveri 2013: údaje.

Migrácia používateľských nastavení do služby Skype for Business Online

Používateľské nastavenia sa presunú s používateľským kontom. Niektoré lokálne nastavenia sa nepresunú s používateľským kontom.

Presun používateľov pilotnej verzie do služby Skype for Business Online

Pred začatím presunu používateľov do služby Skype for Business Online možno budete chcieť presunúť niekoľkých používateľov pilotnej verzie, aby ste skontrolovali, či je vaše prostredie správne nakonfigurované. Takto môžete ešte pred pokusom o presun ďalších používateľov overiť, či funkcie a služby, ktoré služba Skype for Business poskytuje, fungujú podľa očakávaní.

Ak chcete presunúť do svojho nájomníka služby Skype for Business Online lokálneho používateľa, pomocou poverení správcu nájomníka služieb Microsoft Office 365 spustite tieto rutiny cmdlet v prostredí Skype for Business Server Management Shell. Nahraďte adresu menopouzivatela@contoso.com informáciami o používateľovi, ktorého chcete presunúť.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Formát URL adresy zadanej pre parameter HostedMigrationOverrideUrl musí byť URL adresou do fondu, v ktorom je spustená služba hosťovanej migrácie, v tomto formáte: Https://<FQDN fondu>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Pomocou zobrazenia URL adresy ovládacieho panela služby Skype for Business Online konta nájomníka služieb Office 365 môžete určiť URL adresu do služby hosťovanej migrácie.

Určenie URL adresy služby hosťovanej migrácie nájomníka služieb Office 365
 1. Prihláste sa do svojho nájomníka služieb Office 365 ako správca.

 2. Otvorte Centrum spravovania Skypu for Business.

 3. Keď sa zobrazí Centrum spravovania Skypu for Business, vyberte a skopírujte URL adresu do panela s adresou na lokalite partner.lync.cn. URL adresa vyzerá približne takto:

  https://webdir0a.online.partner.lync.cn/lscp/?language=zh-cn&tenantID=
 4. Výraz webdir v URL adrese nahraďte výrazom admin. Výsledná adresa bude vyzerať takto:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. K URL adrese pripojte tento reťazec: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Výsledná URL adresa, ktorá je hodnotou parametra HostedMigrationOverrideUrl, by mala vyzerať takto:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Presun používateľov do Lyncu Online

Presunúť môžete viacerých používateľov, pričom pomocou rutiny cmdlet Get-CsUser s parametrom –Filter môžete vybrať používateľov s konkrétnou vlastnosťou, napríklad RegistrarPool, priradenou k používateľským kontám. Potom môžete presmerovať vrátených používateľov do rutiny cmdlet Move-CsUser, ako je to zobrazené v nasledujúcom príklade.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Pomocou parametra –OU môžete tiež načítať všetkých používateľov v zadanej organizačnej jednotke, ako je to zobrazené v nasledujúcom príklade.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Overenie používateľských nastavení a funkcií služby Skype for Business Online

Úspešné presunutie používateľa môžete overiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Zobrazením stavu používateľa v ovládacom paneli služby Skype for Business Online. Vizuálny ukazovateľ pre lokálnych používateľov a používateľov online sa líši.

 • Spustením tejto rutiny cmdlet:

  Get-CsUser -Identity

Spravovanie používateľov v hybridnom nasadení Skype for Business Servera 2015

Používateľské nastavenia a politiky používateľov migrovaných do služby Skype for Business Online môžete spravovať pomocou funkcií na správu používateľov dostupných na online portáli služieb Microsoft Office 365. Ak chcete vykonávať úlohy správy, musíte sa prihlásiť pomocou konta správcu nájomníka.

Presun používateľov späť do lokálneho nasadenia

Táto časť sa vzťahuje len na používateľov, ktorí boli vytvorení a povolení pre službu Skype for Business lokálne a potom boli presunutí z lokálneho nasadenia do služby Skype for Business Online. Ak chcete presunúť používateľov vytvorených v službe Skype for Business Online (ktorí nikdy nemali zapnutú službu Skype for Business v lokálnom nasadení), pozrite si tému Presun používateľov zo služby Skype for Business Online do lokálnej služby Skype for Business v Skype for Business Serveri 2015.

Ak chcete presunúť používateľov zo služby Skype for Business Online späť do lokálnej služby Skype for Business, spustite nasledujúce rutiny cmdlet:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Ak chcete určiť URL adresu služby hosťovanej migrácie, pozrite si vyššie uvedenú časť Určenie URL adresy služby hosťovanej migrácie nájomníka služieb Office 365.

Migrácia používateľov služby Skype for Business Online do lokálnej služby Skype for Business v Skype for Business Serveri 2015

Tieto kroky sú potrebné len v prípade migrácie používateľských kont, ktoré boli pôvodne povolené pre Skype for Business v službe Skype for Business Online ešte predtým, ako ste nasadili lokálnu službu Skype for Business. Ak chcete presunúť používateľov, ktorí mali pôvodne zapnutú lokálnu službu Skype for Business, no neskôr boli presunutí do služby Skype for Business Online, pozrite si časť Spravovanie používateľov v hybridnom nasadení Skype for Business Servera 2015 v tejto téme. Okrem toho musia mať všetci presunutí používatelia kontá v lokálnej službe Active Directory.

Migrácia používateľských kont pôvodne povolených v službe Skype for Business Online do lokálnej služby Skype for Business
 1. Najprv skontrolujte, či je vaša organizácia nakonfigurovaná na hybridné nasadenie.

  • Nainštalujte nástroj na synchronizáciu služieb Windows Azure Active Directory.

  • Ak chcete povoliť používateľom používať jediné prihlásenie v službe Skype for Business Online, nainštalujte služby Active Directory Federation Services.

  • Vo svojom lokálnom nasadení v prostredí Skype for Business Server Management Shell vytvorte poskytovateľa hostiteľských služieb pre službu Skype for Business Online pomocou zadania nasledujúcej rutiny cmdlet:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Skontrolujte, či sa na vašich lokálnych Edge Serveroch nachádza certifikačný reťazec, ktorý umožňuje pripojenie k službe Skype for Business Online. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmeny certifikátov SSL služby Lync Online týkajúce sa pripojenia klienta.

 3. Vo svojej lokálnej službe Active Directory povoľte v používateľských kontách, ktorých sa to týka, lokálnu službu Skype for Business. V prípade jednotlivých používateľov to môžete vykonať zadaním tejto rutinu cmdlet:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Môžete tiež vytvoriť skript, ktorý číta mená používateľov zo súboru a poskytuje ich ako vstup pre rutiny cmdlet Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Zosynchronizujte používateľov služby Skype for Business Online s aktualizovanými lokálnymi používateľmi služby Skype for Business pomocou spustenia nástroja DirSync.

 5. Aktualizujte niektoré DNS záznamy tak, aby ste mohli presmerovať všetky prenosy SIP do lokálnej služby Skype for Business:

  • Aktualizujte záznam A lyncdiscover.contoso.com tak, aby smeroval na doménu FQDN lokálneho reverzného servera proxy.

  • Aktualizujte záznam SRV _sip._tls.contoso.com tak, aby rozpoznal verejnú IP alebo VIP adresu služby Access Edge lokálnej služby Skype for Business.

  • Aktualizujte záznam SRV _sipfederationtls._tcp.contoso.com tak, aby rozpoznal verejnú IP alebo VIP adresu služby Access Edge lokálnej služby Skype for Business.

  • Ak vaša organizácia používa rozdelené DNS (niekedy nazývané aj „split-brain DNS“), skontrolujte, či sú používatelia rozpoznávajúci názvy prostredníctvom internej zóny DNS presmerovaní do fondu klientskych serverov.

 6. Pomocou spustenia rutiny cmdlet Get-CsUser skontrolujte niektoré vlastnosti týkajúce sa používateľov, ktorých budete presúvať. Skontrolujte, či je doména HostingProviderProxyFQDN nastavená na možnosť sipfed.online.partner.lync.cn a či sú SIP adresy nastavené správne.

 7. Presuňte používateľov služby Skype for Business Online do lokálnej služby Skype for Business.

  Ak chcete presunúť jedného používateľa, spustite nasledujúce rutiny cmdlet:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Môžete presunúť viacerých používateľov, pričom pomocou rutiny cmdlet Get-CsUser s parametrom –Filter môžete vybrať používateľov s konkrétnou vlastnosťou. Môžete napríklad vybrať všetkých používateľov služby Skype for Business Online vyfiltrovaním vlastnosti {Hosting Provider –eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Potom môžete presmerovať vrátených používateľov do rutiny cmdlet Move-CsUSer, ako je to zobrazené v nasledujúcom príklade.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Formát URL adresy určenej pre parameter HostedMigrationOverrideUrl musí byť URL adresou do fondu, v ktorom je spustená služba hosťovanej migrácie, v tomto formáte: Https://<Pool FQDN>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Pomocou zobrazenia URL adresy ovládacieho panela služby Skype for Business Online konta nájomníka služieb Office 365 môžete určiť URL adresu do služby hosťovanej migrácie.

  Poznámka: Predvolená maximálna veľkosť súborov denníka transakcie databázy rtcxds je 16 GB. Táto veľkosť nemusí byť dostatočná, ak naraz presúvate veľký počet používateľov, najmä ak máte zapnuté zrkadlenie. Vyriešiť to môžete zväčšením veľkosti súboru alebo pravidelným zálohovaním súborov denníka. Ďalšie informácie nájdete v téme http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Tento krok je voliteľný. Ak potrebujete integráciu so službou Exchange 2013 Online, je potrebné použiť ďalšieho poskytovateľa hostiteľských služieb. Podrobnosti nájdete v téme Konfigurácia integrácie lokálneho Lync Servera 2013 so službou Exchange Online.

 9. Používatelia sú presunutí. Ak chcete skontrolovať, či má používateľ správne hodnoty pre atribúty, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, zadajte túto rutinu cmdlet:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  Atribút AD

  Názov atribútu

  Hodnota pre používateľa služby Skype for Business Online

  Hodnota pre používateľa lokálnej služby Skype for Business

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:userName@contoso.com

  sip:userName@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Zapnuté

  True

  True

 10. Každý používateľ, ktorý bol presunutý, sa bude musieť odhlásiť zo služby Skype for Business a potom prihlásiť späť. Po prihlásení by si mal overiť svoj zoznam kontaktov a v prípade potreby kontakty pridať. Všimnite si, že naplánované schôdze neboli migrované zo služby Skype for Business Online do lokálnej služby Skype for Business. Používatelia budú musieť po presunutí tieto schôdze znovu naplánovať.

  Po aktualizácii DNS záznamov a presmerovaní všetkých používateľov do lokálneho prostredia atribút HostingProvider nasmeruje používateľa služby Skype for Business buď tak, aby používal záznamy SRV, alebo ho nasmeruje na online poskytovateľa lokality sipfed.online.partner.lync.cn.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×