Konfigurácia nastavenia auditu pre kolekciu lokality

Funkcia auditovania servera SharePoint Server alebo SharePoint Online umožňuje sledovať akcie používateľov v rámci kolekcií lokalít, zoznamov, knižníc, položiek zoznamov a súborov knižníc v rámci kolekcií lokalít. V mnohých pracovných oblastiach, napríklad pri dodržiavaní súladu s nariadeniami a pri správe záznamov, je veľmi dôležité vedieť, kto čo robil s určitými informáciami.

Poznámka: Stránky, ako napríklad. aspx, sa nepovažujú za dokumenty, aby sa nedali auditovať na serveroch SharePoint 2019 alebo 2016.

SharePoint Online a SharePoint Server 2019

Obrazovka nastavenia auditu kolekcie lokalít

SharePointové servery 2016 a 2013

Konfigurácia nastavenia auditu v dialógovom okne Nastavenie lokality

Veľkosť denníka auditu môžete spravovať v časti skrátenie denníka auditu a určiť, ktoré udalosti sa majú auditovať v sekciách dokumenty a položky a zoznamy, knižnice a lokality . Môžete tiež zadať maximálny počet dní, počas ktorých sa položky uchovajú. Predvolene sa všetky položky odstraňujú na konci mesiaca.

Poznámka: Ak dokument upravuje viacero používateľov naraz, interpretácia udalostí auditovania od viacerých autorov alebo editorov môže byť náročná. V takom prípade zvážte obmedzenie povolenia na úpravy na minimálny počet používateľov.

Ako správca kolekcie lokality môžete zobraziť históriu akcií, ktoré vykonal konkrétny používateľ, ako aj históriu akcií vykonaných v určitom rozsahu dátumov. Môžete napríklad zistiť, ktorí používatelia upravovali konkrétny dokument a kedy k úpravám došlo.

Denníky Unified audit služieb Office 365 teraz podporuje SharePoint Online a OneDrive for Business. Zjednotené auditovanie poskytuje prístup k denníkom udalostí pri zobrazení, vytváraní, úprave, nahrávaní, preberaní a odstraňovaní akcií, ako sú napríklad pozvánky a žiadosti o prístup, ako aj aktivita synchronizácie. Ďalšie informácie o tom, čo jednotný audit v službách Office 365 poskytuje služby SharePoint Online, nájdete v téme auditované aktivity.

 1. Kliknite na položku nastavenie Tlačidlo Nastavenia v službách Office 365 a potom na položku Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach môže byť potrebné vybrať obsah lokalitya potom položku Nastavenie lokality.

 2. Ak sa nenachádzate v koreni kolekcie lokalít, v časti Správa kolekcie lokalít vyberte možnosť Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu.

  Poznámka:  Pokiaľ nevlastníte potrebné povolenia, časť Správa kolekcie lokalít nebude k dispozícii.

 3. Na stránke Nastavenie lokality vyberte v časti Správa kolekcie lokalít možnosť Nastavenie auditu kolekcie lokalít.

  Nastavenie auditu kolekcie lokalít vybraté v dialógovom okne Nastavenie lokality.
 4. Na stránke Konfigurácia nastavenia auditu nastavte v časti Skrátenie denníka auditu odpoveď na otázku Chcete automaticky skrátiť denník auditu tejto lokality? na možnosť Áno.

  Poznámka: Ak chcete SharePoint Online, automaticky Vystrihnúť denník auditu pre túto lokalitu? je predvolene nastavený na možnosť Áno . Správca to nedá zmeniť.

 5. Môžete tiež zadať počet dní, počas ktorých sa majú údaje denníka auditu uchovávať. SharePoint Online má rozsah 1 až 90 dní, SharePoint Server nemá limit.

  Poznámka: Predvolené nastavenie zachovania údajov denníka auditu je nula dní. To znamená, že ak neurčíte iné obdobie uchovávania údajov, všetky položky denníka auditu sa odstránia na konci mesiaca. Toto nastavenie môžete zmeniť tak, aby sa položky denníka auditu zachovali dlhšiu dobu. Ak napríklad zadáte 30 dní, údaje denníka auditu vytvorené v mesiaci september sa neodstránia až do konca októbra. Ak chcete zachovať údaje denníka auditu, môžete ho uložiť do zostavy denníka auditu ešte pred orezaním denníka auditu.

 6. Ak chcete uložiť zostavy denníka auditu pred skrátením denníka auditu, môžete tiež zadať knižnicu dokumentov. Túto možnosť nastavte, ak potrebujete získať prístup k údajom denníka auditu pomocou zostáv denníka auditu po skrátení denníka auditu.

 7. Vyberte položku OK.

 1. Vyberte položky Nastavenie > Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach môže byť potrebné vybrať obsah lokalitya potom položku Nastavenie lokality.

 2. Ak sa nenachádzate v koreni kolekcie lokalít, v časti Správa kolekcie lokalít vyberte možnosť Prejsť na nastavenie najvyššej úrovne pre túto lokalitu.

  Poznámka: Časť Správa kolekcie lokalít nie je k dispozícii, ak nemáte potrebné povolenia. Musíte byť členom predvolenej skupiny správcov kolekcií lokalít alebo správcu farmy.

 3. Na stránke Nastavenie lokality vyberte v časti Správa kolekcie lokalít možnosť Nastavenie auditu kolekcie lokalít.

  Nastavenie auditu kolekcie lokalít vybraté v dialógovom okne Nastavenie lokality.
 4. Na stránke Konfigurácia nastavenia auditu vyberte v častiach Dokumenty a položky a Zoznamy, knižnice a lokality udalosti určené na auditovanie a vyberte možnosť OK.

Typ auditovaných udalostí záleží na potrebách auditu. Dodržiavanie regulačných predpisov zvyčajne obsahuje konkrétne požiadavky, ktoré určujú, ktoré udalosti sa majú auditovať. Odporúčame auditovať len tie udalosti, ktoré zodpovedajú vašim požiadavkám. Nepotrebné auditovanie môže ovplyvniť výkon a ďalšie vlastnosti vašich kolekcií lokalít.

Poznámka: Udalosť Otváranie alebo sťahovanie dokumentov, prezeranie položiek v zoznamoch alebo prezeranie vlastností položiek pre SharePoint Server 2013 odporúčame vybrať len v nevyhnutnom prípade. Výberom tejto možnosti sa s najväčšou pravdepodobnosťou vygeneruje množstvo udalostí, čo môže nepriaznivo ovplyvniť výkon a ďalšie vlastnosti vašich kolekcií lokalít.

Udalosti vybraté na audit sa zaznamenajú v zostavách auditov založených na Microsoft Exceli 2013, ktoré sú k dispozícii na stránke Zostavy auditovania. Môžete tiež vytvoriť vlastnú zostavu, ktorá bude obsahovať udalosti v rozsahu určitých dní, v rámci určitej oblasti kolekcie lokality alebo udalosti filtrované pre konkrétneho používateľa. Zaznamenané udalosti už nie je možné upravovať, ale správca kolekcie lokalít môže z denníka auditu odstraňovať položky a konfigurovať automatické skracovanie údajov v denníku auditu.

Denník auditu zaznamenáva nasledujúce informácie o udalostiach, ktoré sú vybrané na auditovanie:

 • lokalitu, na ktorej udalosť vznikla,

 • ID, typ, názov a umiestnenie položky,

 • identifikáciu používateľa priradenú udalosti,

 • typ, dátum, čas a zdroj udalosti,

 • činnosť, ktorá bola s položkou vykonaná.

Nasleduje príklad údajov v zostave denníka auditu týkajúceho sa odstraňovania. Pomocou tejto zostavy môžete určiť, kto odstraňoval a obnovoval údaje v kolekcii lokality. Na filtrovanie, zoraďovanie a analýzu údajov môžete použiť funkcie programu Excel.

Údaje zostavy v zostave auditu odstraňovania

Ak chcete v rámci zbierky lokality vybrať udalosť na auditovanie, ako napríklad odstraňovanie a obnovovanie, táto udalosť sa zaznamená pre každú z položiek vždy, keď sa vyskytne. Auditovanie môže vytvárať množstvo udalostí auditu, výsledkom čoho je obrovský denník auditu. Denník auditu môže spôsobiť zaplnenie pevnej jednotky, ovplyvniť výkon a ďalšie vlastnosti zbierky lokality.

Dôležité: Ak chcete zabrániť tomu, aby denník auditu zaplnil pevnú jednotku počítača a znížil výkon zbierky lokality, odporúčame zapnúť funkciu skrátenia denníka auditu pre zbierky lokalít, na ktorých prebieha rozsiahle auditovanie.

Pri spravovaní veľkosti zostavy denníka auditu môžete nakonfigurovať jeho automatické skracovanie a prípadne archivovanie aktuálnych údajov denníka auditu do knižnice dokumentov ešte pred skrátením údajov. Plán skracovania denníka auditu konfiguruje správca servera na lokalite centrálnej správy. Táto akcia predvolene prebieha na konci mesiaca.

Zobrazenie zostavy denníka auditu:

 1. Kliknite na položku nastavenie Nastavenie: aktualizácia profilu, inštalácia softvéru a jeho pripojenie ku cloudu a potom na položku Nastavenie lokality. Ak sa položka Nastavenie lokalitynezobrazuje, kliknite na položku informácie o lokalite a potom kliknite na položku Zobraziť všetky nastavenia lokality. Na niektorých stránkach môže byť potrebné vybrať obsah lokalitya potom položku Nastavenie lokality.

  Poznámka: Časť Správa kolekcie lokalít nie je k dispozícii, ak nemáte potrebné povolenia. Musíte byť členom predvolenej skupiny správcov kolekcií lokalít alebo správcu farmy.

 2. Kliknite na položku zostavy denníka auditu v časti Správa kolekcie lokalít .

 3. Vyberte požadovanú zostavu, napríklad Odstránenie na stránke zobrazenie zostáv auditovania.

 4. Zadajte URL adresu alebo prejdite do knižnice, kam chcete zostavu uložiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Na stránke Operácia sa úspešne dokončila kliknite na položku Kliknutím sem zobrazíte správu. Ak sa zobrazí chyba, môže to byť spôsobené tým, že denníky auditu neboli povolené alebo sa nezobrazujú žiadne údaje.

  Poznámky: 

  • Ak chcete zobraziť zostavy denníkov auditu kliknutím na položku kliknutím sem zobrazíte túto zostavu, musí byť nainštalovaná aspoň verzia excelu verzie 2013.

  • Prípadne, ak je pre knižnicu zapnutá funkcia otvárania dokumentov v prehliadači, prejdite do knižnice s uloženou zostavou denníka auditu, ukážte na túto zostavu, kliknite na šípku ukazujúcu nadol a potom na príkaz Zobraziť v prehliadači.

Ak chcete zúžiť zostavy na požadované informácie, môžete použiť štandardné funkcie programu Excel. Na analýzu a zobrazenie údajov denníkov môžete použiť niektorý z nasledujúcich spôsobov:

 • Filtrovanie zostavy denníka auditu pre konkrétnu lokalitu.

 • Filtrovanie zostavy denníka auditu pre konkrétny rozsah dátumov.

 • Triedenie údajov v zostave denníka auditu.

 • Určenie osoby, ktorá aktualizovala obsah.

 • Určenie obsahu, ktorý bol odstránený ale nebol obnovený.

 • Zobrazenie zmien povolení pre položku.

Váš názor nás zaujíma

Aktualizované 6. júna 2019

Bol tento článok užitočný? Chýbalo v ňom niečo? Ak áno, dajte nám v dolnej časti stránky vedieť, čo vám robilo problém alebo čo chýbalo. Zahrňte informáciu o verzii služby SharePoint, operačnom systéme a prehliadači. Na základe vašich pripomienok skontrolujeme skutočnosti, pridáme informácie a aktualizujeme tento článok.

Súvisiace témy

Zobrazenie zostáv denníkov auditu

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×