Konfigurácia alebo vypnutie automatického formátovania textu (Automatický formát)

Konfigurácia alebo vypnutie automatického formátovania textu (Automatický formát)

Pomocou funkcie Automatický formát môžete rýchlo použiť alebo zmeniť automatické formátovanie, ako sú napríklad spojovníky a pomlčky, zlomky, hypertextové prepojenia, úvodzovky a zoznamy s odrážkami alebo číslované zoznamy. Ak chcete automatické formátovanie vypnúť, stačí na karte Automatický formát počas písania vymazať jednotlivé možnosti, ktoré chcete vypnúť.

Karta Automatický formát pri písaní

Zvyčajne k týmto možnostiam získate vo vašej aplikácii prístup kliknutím na položky Súbor > Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv. Ďalšie informácie sú uvedené nižšie.

Dôležité: 

 • Možnosti Automatický formát počas písania sú globálnymi možnosťami, ktoré sa vzťahujú na všetky súbory v programe.

 • Možnosti Automatický formát počas písania nemožno použiť na predtým vytvorený text v Outlooku, PowerPointe, Exceli, Publisheri a Visiu.

Aký je rozdiel medzi možnosťou Automatický formát a Automatický formát počas písania?

V dialógovom okne Automatické opravy sú dve karty Automatický formát, čo môže byť mätúce. Rozdiel je v tom, že nastavenia pre možnosť Automatický formát počas písania sa vzťahujú na text počas písania, kým nastavenia na karte Automatický formát sa používajú v prípade, keď spustíte príkaz Automatický formát (vyžaduje sa použitie panela s nástrojmi Rýchly prístup). Väčšina tohto článku popisuje možnosti na karte Automatické formátovanie počas písania. Pozrite nižšie uvedenú časť Používanie karty Automatický formát a príkazu Automatický formát, kde nájdete informácie o karte Automatický formát.

Vyhľadanie karty Automatický formát počas písania v programe balíka Office

Ak chcete v programe balíka Office zmeniť správanie automatického formátovania, otvorte kartu Automatický formát počas písania a potom nižšie kliknite na požadovanú úlohu.

Poznámka: Informácie o karte Automatický formát nájdete v téme Používanie karty Automatický formát a príkazu Automatický formát vo Worde.

Všetky programy okrem Outlooku:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Outlook:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Pošta > Možnosti editora > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Word, Excel a PowerPoint:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > položky Možnosti programu [program] > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Outlook:

 1. Otvorte položku pošty a kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office > položky Možnosti editora > Kontrola pravopisu a gramatiky > Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Publisher a Visio:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti automatických opráv.

  Prístup k dialógovému oknu Automatické opravy

 2. Kliknite na kartu Automatický formát pri písaní.

Každý program balíka Office ponúka inú množinu možností automatického formátu. Všetky možnosti nájdete popísané v tomto článku. Výberom možnosť zapnete a vymazaním vypnete.

PRI PÍSANÍ NAHRÁDZAŤ

Možnosť

Popis

"Rovné" úvodzovky „oblými“

Touto možnosťou sa nahrádzajú rovné úvodzovky (" ") a znak apostrof (') oblými úvodzovkami a oblým apostrofom.

Zlomky (1/2) znakmi zlomkov (½)

Touto možnosťou sa nahrádzajú napísané zlomky (1/2) jediným znakom zlomku (½). Touto možnosťou sa nahrádzajú len nasledujúce napísané zlomky: 1/4, 1/2 a 3/4.

*Tučné* a _kurzíva_ skutočným formátovaním

Touto možnosťou sa použije tučné písmo na ľubovoľný text uzavretý znakmi hviezdičky (*) a kurzíva na ľubovoľný text medzi znakmi podčiarknutia (_). Napríklad *počítač* sa zmení na počítač a _počítač_ sa zmení na počítač. Nezabudnite, že vo Worde budú znaky (*) a (_) nahradené formátovaním. V Outlooku znaky (*) a (_) zostanú aj po použití formátovania.

Internetové a sieťové cesty hypertextovými prepojeniami

Touto možnosťou sa nahrádzajú napísané internetové adresy, sieťové cesty a e-mailové adresy hypertextovými prepojeniami.

Anglické radové číslovky (1st) ako horný index

Touto možnosťou sa nahrádzajú anglické radové číslovky, ktoré uvádzajú pozíciu položky v postupnosti (napr. 1st, 2nd alebo 3rd), horným indexom ( Číslovka 1st napísaná ako horný index ).

Spojovníky (--) pomlčkou (—)

Touto možnosťou sa nahrádza dvojitý spojovník (--) dlhou pomlčkou (—) a jeden spojovník s medzerou pred a za (-) strednou pomlčkou (–). Ak chcete použiť dlhú pomlčku, nepoužívajte pred a za dvojitým spojovníkom žiadne medzery.

Emotikony :-) a šípky ==> špeciálnymi symbolmi

Touto možnosťou sa nahrádzajú napísané emotikony a šípky príslušnými symbolmi znakov.

PRI PÍSANÍ FORMÁTOVAŤ

Možnosť

Popis

Automatické zoznamy s odrážkami

Touto možnosťou sa vytvorí zoznam s odrážkami, keď sa riadok textu začína niektorým zo znakov *, - alebo >, za ktorým nasleduje medzera alebo tabulátor.

Ak chcete ukončiť zoznam s odrážkami, stlačte dvakrát kláves ENTER.

Čiary orámovania

Ak za sebou trikrát napíšete znaky ~, #, *, -, _ alebo = v novom riadku a stlačíte kláves Enter, nakreslí sa čiara. Ak v novom riadku zadáte napríklad znaky ~~~ a stlačíte kláves Enter, cez stranu sa nakreslí vlnovka.

Vstavané štýly nadpisov

Touto možnosťou sa použijú štýly nadpisov na odseky s piatimi a menej slovami, ktoré nie sú ukončené interpunkciou, keď dvakrát stlačíte kláves ENTER. V nadpise 1 zadajte nový riadok, v nadpise 2 začnite nový riadok jedným tabulátorom a v nadpise 3 začnite nový riadok dvomi tabulátormi.

Poznámka: Ak chcete automaticky použiť štýly nadpisov, stlačte za predchádzajúcim odsekom dvakrát kláves ENTER.

Automaticky číslované zoznamy

Touto možnosťou sa vytvorí číslovaný zoznam, ak riadok textu začína číslom 1, za ktorým nasleduje bodka alebo tabulátor.

Ak chcete ukončiť číslovaný zoznam, stlačte dvakrát kláves ENTER.

Tabuľky

Keď na začiatok riadku textu zadáte postupnosť znakov plus (+) a spojovníkov (-) a potom stlačíte kláves ENTER, vytvorí sa jednoriadková tabuľka. Postupnosť je nutné začať aj ukončiť znakom plus. Napríklad zadaním sekvencie +---+---+------+ sa vytvorí jednoriadková tabuľka s tromi stĺpcami. Šírka stĺpca sa rovná počtu znakov spojovníka zadaných medzi znakmi plus. Ak chcete kdekoľvek do tabuľky pridať ďalšie riadky, umiestnite kurzor na koniec riadka, za ktorý chcete vložiť nový riadok, a stlačte kláves ENTER.

Zahrnúť nové riadky a stĺpce do tabuľky (len pre Excel)

Keď zadáte údaje do susediacich riadkov alebo stĺpcov, do existujúcej tabuľky sa pridá nový riadok alebo stĺpec. Ak máte napríklad dvojstĺpcovú tabuľku v stĺpcoch A a B a potom do susediacej bunky v stĺpci C zadáte údaje, stĺpec C sa automaticky naformátuje ako súčasť existujúcej tabuľky.

Automaticky prispôsobiť text nadpisu zástupnému symbolu (len pre PowerPoint)

Zmenší sa veľkosť písma textu nadpisu tak, aby sa text zmestil do zástupného symbolu pre definovaný text nadpisu.

Poznámka:  Na základe vstavaných veľkostí písiem sa text nadpisu automaticky zníži len o jednu veľkosť písma, napríklad z veľkosti 44 na 40. Ak chcete ďalej zmenšiť veľkosť písma, vyberte text nadpisu a vyberte zo zoznamu Veľkosť písma menšiu vstavanú veľkosť písma alebo zadajte požadovanú veľkosť písma do zoznamu Veľkosť písma.

Automaticky prispôsobiť základný text zástupnému symbolu (len pre PowerPoint)

Zmenší sa veľkosť písma základného textu tak, aby sa text zmestil do zástupného symbolu pre definovaný základný text.

PRI PÍSANÍ AUTOMATICKY

Možnosť

Popis

Formátovať začiatok položky zoznamu podľa predchádzajúcej položky

Touto možnosťou sa naformátuje úvodný text položky zoznamu tak, ako je naformátovaný úvodný text predchádzajúcej položky zoznamu. Formátovanie úvodného textu sa opakuje až po prvý znak interpunkcie položky zoznamu, zvyčajne po bodku, dvojbodku, spojovník, pomlčku, otáznik, výkričník alebo podobný znak.

V ďalšej položke zoznamu sa opakuje len to formátovanie, ktoré je použité na celom úvodnom texte. Formátovanie, ktoré je použité len na časti úvodného textu, sa neopakuje na úvodnom texte ďalších nasledujúcich položiek zoznamu.

Nastaviť ľavú a prvú zarážku klávesmi Tab a Backspace

Odsaďte prvý riadok odseku umiestnením kurzora pred prvý riadok a stlačením klávesu TAB. Ak chcete odsadiť celý odsek, umiestnite kurzor pred ľubovoľný riadok v odseku (okrem prvého riadka) a stlačte kláves TAB. Ak chcete odstrániť zarážku, umiestnite kurzor pred prvý riadok odseku a stlačte kláves BACKSPACE.

Definovať štýly na základe formátovania

Keď má manuálne naformátovaný text rovnaké formátovanie ako vstavaný štýl, touto možnosťou sa použije na text vstavaný štýl.

Vyplniť vzorce do tabuliek a vytvoriť vypočítavané stĺpce (len pre Excel)

Na všetky bunky tabuľky v stĺpci sa použije jeden vzorec. Vzorec sa automaticky prispôsobí dĺžke všetkých buniek tabuľky v stĺpci.

Ak chcete automatické formátovanie v programe vypnúť, stačí na karte Automatický formát počas písania vymazať jednotlivé možnosti, ktoré chcete vypnúť. Nezabudnite, že možnosti Automatický formát počas písania sú globálne, preto, keď vypnete ktorúkoľvek možnosť, vypne sa aj vo všetkých súboroch príslušného programu.

Karta Automatický formát pri písaní so zrušeným výberom možností

Počas písania môžete ihneď odmietnuť alebo zmeniť v dokumente automatické formátovanie. Keď Office použije automatické formátovanie, kliknite na zobrazené tlačidlo Možnosti automatických opráv Obrázok tlačidla a môžete:

 • vrátiť napríklad v tejto inštancii formátovanie späť (po vrátení späť ho môžete potom opäť použiť),

 • zmeniť konkrétne možnosti automatického formátovania globálne kliknutím na možnosť Zastaviť, aby Office prestal vykonávať túto zmenu,

 • zmeniť možnosti kliknutím na položku Nastaviť možnosti automatického formátovania s cieľom otvoriť kartu Automatický formát počas písania a zmeniť nastavenie.

Vo Worde nájdete okrem karty Automatický formát počas písania aj kartu Automatický formát. Nastavenie Automatický formát počas písania sa použije na text počas písania, ako je popísané vyššie. Karta Automatický formát sa nepoužíva tak často, pretože sa jej možnosti používajú len vtedy, keď používate príkaz Automatický formát, ktorý musíte pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup a len tak ho použiť.

Prostredníctvom príkazu Automatický formát sa vykonávajú rovnaké typy zmien ako sú tie, ktoré sa vykonávajú na základe nastavení Automatický formát počas písania. Rozdiel je len v tom, že sa aplikujú na už napísaný text. Ak chcete naraz formátovať celý dokument (napríklad nahradiť rovné úvodzovky oblými alebo zlomky znakmi zlomkov), môžete to urobiť pomocou príkazu Automatický formát.

Ak chcete príkaz Automatický formát pridať na panel s nástrojmi Rýchly prístup a používať ho, postupujte takto:

 1. Vo Worde kliknite na ikonu Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  Výber položky Ďalšie príkazy na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

 3. Posuňte sa v zozname nadol, vyberte položku Automatický formát alebo Automaticky formátovať, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

  Výber príkazu Automatický formát na paneli s nástrojmi Rýchly prístup

 4. Ak chcete spustiť príkaz, kliknite vo Worde na ikonu Automatický formát.

  Ikona funkcie Automatický formát

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×