Komplexná analýza údajov pomocou doplnku Analytické nástroje

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak potrebujete vytvoriť zložité štatistické alebo inžinierske analýzy, môžete pomocou doplnku Analytické nástroje ušetriť množstvo krokov a čas. Pre každú analýzu zadáte údaje a parametre a nástroj použije príslušné štatistické alebo inžinierske funkcie makier na výpočet a zobrazenie výsledkov vo výstupnej tabuľke. Niektoré nástroje okrem výstupných tabuliek vygenerujú aj grafy.

Funkcie na analýzu údajov je možné použiť naraz iba na jednom hárku. Keď vykonáte analýzu údajov na zoskupených hárkoch, výsledky sa zobrazia v prvom hárku a v zostávajúcich hárkoch sa zobrazia prázdne formátované tabuľky. Ak chcete vykonať analýzu údajov v zostávajúcich hárkoch, vykonajte výpočet s analytickým nástrojom pre každý hárok.

Doplnok Analytické nástroje obsahuje nástroje popísané nižšie. Prístup k týmto nástrojom získate kliknutím na položku Analýza údajov v skupine Analýza na karte Údaje. Ak príkaz Analýza údajov nie je k dispozícii, je potrebné zaviesť doplnok Analytické nástroje.

 1. Kliknite na kartu Súbor, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na kategóriu Doplnky.

  Ak používate Excel 2007, kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Možnosti programu Excel

 2. V poli Správa vyberte položku Doplnky programu Excel a potom kliknite na položku Prejsť.

  Ak používate Excel pre Mac, v ponuke súboru prejdite na položky Nástroje > Doplnky pre Excel.

 3. V dialógovom okne Dostupné doplnky začiarknite políčko Analytické nástroje a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak sa položka Analytické nástroje nenachádza v poli Dostupné doplnky, kliknite na položku Prehľadávať a vyhľadajte ju.

  • Ak sa zobrazí výzva, že doplnok Analytické nástroje nie je momentálne nainštalovaný, kliknutím na tlačidlo Áno sa nainštaluje.

Poznámka: Ak chcete mať v doplnku Analytické nástroje k dispozícii aj funkcie jazyka Visual Basic for Application (VBA), môžete zaviesť doplnok Analytické nástroje – VBA rovnakým spôsobom ako doplnok Analytické nástroje. V poli Dostupné doplnky začiarknite políčko Analytické nástroje - VBA.

Analytické nástroje Anova poskytujú rôzne typy analýz rozptylov. Výber vhodného nástroja závisí od počtu faktorov a počtu vzoriek zo základného súboru, ktorý chcete testovať.

Anova: jeden faktor

Tento nástroj vykonáva jednoduchú analýzu rozptylu hodnôt dvoch alebo viacerých vzoriek. Analýza testuje hypotézu, že každá vzorka má rovnaké rozdelenie pravdepodobnosti voči alternatívnej hypotéze, a že rozdelenie pravdepodobnosti nie je rovnaké v prípade všetkých vzoriek. Ak sú k dispozícii len dve vzorky, môže sa použiť aj funkcia hárka TTEST. Pre prípad, že ide o viac ako dve vzorky, neexistuje vhodné zovšeobecnenie funkcie TTEST a je potrebné použiť jednofaktorovú analýzu rozptylu.

Anova: dva faktory s opakovaním

Tento analytický nástroj je užitočný v prípade, že údaje je možné klasifikovať podľa dvoch odlišných dimenzií. Napríklad pri pokusoch, pri ktorých sa meria výška rastlín, je možné rastliny hnojiť rôznymi typmi hnojív (napríklad A, B, C) a pestovať pri rôznych teplotách (napríklad pri vysokej a nízkej teplote). Pre každú zo šiestich možných kombinácií hnojiva a teploty sa počas pozorovania získa rovnaký počet údajov o výške rastliny. Pomocou tohto nástroja Anova je možné testovať nasledovné skutočnosti:

 • Môžete testovať, či sú hodnoty výšky rastlín v prípade jednotlivých hnojív vybraté z rovnakého základného súboru. Teploty sa pri tejto analýze neberú do úvahy.

 • Môžete testovať, či sú hodnoty výšky rastlín pre rôzne teploty vybraté z rovnakého základného súboru. Hnojivá sa pri tejto analýze neberú do úvahy

Nakoniec môžete testovať, či po zahrnutí rozdielnych vplyvov jednotlivých typov hnojív, ktoré sa zistili v prvom bode, a zahrnutí rozdielnych vplyvov teplôt, ktoré sa zistili v druhom bode, boli hodnoty šiestich vzoriek reprezentujúcich všetky kombinácie hnojiva a teploty vybraté z rovnakého základného súboru. Alternatívna hypotéza vychádza z predpokladu, že existujú rôzne vplyvy konkrétnych kombinácií hnojiva a teploty, ktoré sú výraznejšie ako rozdiely vyplývajúce len z rozdielov v hnojivách alebo v teplote.

Nastavenie vstupnej oblasti pre nástroj Anova

Anova: dva faktory bez opakovania

Tento analytický nástroj je užitočný pri klasifikácii podľa dvoch odlišných dimenzií, tak ako v prípade dvojfaktorovej analýzy s opakovaním. Pri tomto nástroji sa však predpokladá, že pre každú kombináciu je k dispozícii len jedno pozorovanie (napríklad pre každú kombináciu hnojiva a teploty vo vyššie uvedenom príklade).

Funkcie hárka CORREL a PEARSON slúžia na výpočet korelačného koeficientu medzi dvoma meranými veličinami, ak sú hodnoty meraní jednotlivých veličín zaznamenané pre každý z N prvkov. (Ak pre určitý prvok nie sú k dispozícii údaje, daný prvok sa pri analýze neberie do úvahy.) Analytický nástroj korelácie je užitočný najmä vtedy, ak pre každý z N prvkov existujú viac ako dve merané veličiny. Výstupom analýzy vo forme tabuľky je korelačná matica, v ktorej sú zobrazené hodnoty funkcie CORREL (alebo PEARSON) aplikovanej na každú vzájomnú kombináciu meraných veličín.

Korelačný koeficient, tak ako kovariancia, predstavuje mieru „vzájomnej odlišnosti“ dvoch meraných veličín. Na rozdiel od kovariancie je korelačný koeficient škálovaný, čo znamená, že jeho hodnota nie je závislá od jednotiek, v ktorých sú uvedené dané dve merané veličiny. (Ak sú meranými veličinami napríklad hmotnosť a výška a jednotka hmotnosti sa konvertuje z libier na kilogramy, hodnota korelačného koeficientu sa nezmení.) Hodnota každého korelačného koeficientu musí byť z uzavretého intervalu (-1,1).

Analytický nástroj korelácie sa používa na analýzu každej vzájomnej kombinácie meraných veličín, ktorá slúži na určenie závislosti dvoch meraných veličín  – t. j. či vyššie hodnoty jednej veličiny súvisia skôr s vyššími hodnotami druhej veličiny (kladná korelácia), alebo či nižšie hodnoty jednej veličiny súvisia skôr s vyššími hodnotami druhej veličiny (záporná korelácia), prípadne, či sú hodnoty obidvoch veličín nezávislé (korelácia blízka nule).

Nástroje Correlation a Covariance možno použiť v prípade, ak je k dispozícii N rôznych meraných veličín, ktoré boli namerané na množine prvkov. Výstupom týchto nástrojov je tabuľka obsahujúca maticu, ktorá uvádza korelačný koeficient alebo kovarianciu medzi jednotlivými vzájomnými kombináciami meraných veličín. Rozdiel je v tom, že korelačné koeficienty sú škálované tak, aby ich hodnota ležala v uzavretom intervale (–1,1). Príslušné kovariancie nie sú škálované. Korelačný koeficient aj kovariancia predstavujú mieru, akou sa dve veličiny „vzájomne odlišujú“.

Nástroj Covariance vypočíta hodnotu funkcie hárka COVAR pre každú vzájomnú kombináciu meraných veličín. (Priame použitie funkcie COVAR namiesto nástroja Covariance je vhodné len v prípade, ak sú k dispozícii len dve merané veličiny, čiže N=2.) Hodnota na diagonále výstupnej tabuľky nástroja Covariance v riadku i a v stĺpci i predstavuje kovarianciu meranej veličiny s tou istou veličinou. Ide len o rozptyl základného súboru pre danú veličinu, ktorý je vypočítaný pomocou funkcie hárka VARP.

Analytický nástroj Covariance sa používa na analýzu každej vzájomnej kombinácie meraných veličín, ktorá slúži na určenie závislosti dvoch meraných veličín  – t. j. či vyššie hodnoty jednej veličiny súvisia skôr s vyšším hodnotami druhej veličiny (kladná kovariancia), alebo či nižšie hodnoty jednej veličiny súvisia skôr s vyšším hodnotami druhej veličiny (záporná kovariancia), prípadne či sú hodnoty obidvoch veličín nezávislé (kovariancia blízka nule).

Analytický nástroj Descriptive Statistics vygeneruje zostavu štatistického hodnotenia jednorozmerných údajov vo vstupnom rozsahu a poskytne informácie o hlavnom trende a premenlivosti údajov.

Analytický nástroj Exponential Smoothing slúži na výpočet prognózovanej hodnoty na základe prognózy predchádzajúceho obdobia, pričom sa zohľadnia chyby predchádzajúcej prognózy. Nástroj používa konštantu vyrovnávania a, ktorej veľkosť vyjadruje citlivosť prognózovaných hodnôt na prípadné chyby v predchádzajúcej prognóze.

Poznámka: Vhodné konštanty vyrovnávania sú v rozsahu 0,2 až 0,3. Tieto hodnoty vyjadrujú, že prognózovaná hodnota by mala zohľadniť chyby v predchádzajúcej prognóze na 20 až 30 percent. Vyššie hodnoty konštanty umožňujú rýchlejšiu odozvu na chybu, ale môžu viesť k chybným prognózam. Nižšie hodnoty môžu spôsobiť zdĺhavé odozvy prognózovaných hodnôt.

Analytický nástroj F-Test Two-Sample for Variances vykoná F-test dvoch vzoriek na porovnanie odchýlok základného súboru.

Nástroj F-Test môžete napríklad aplikovať na dosiahnuté časy dvoch súťažných tímov, ktoré boli namerané v rámci plaveckých pretekov. Výsledkom je test nulovej hypotézy, že dané dva časy sú z rozdelení s rovnakým rozptylom a voči alternatívnej hypotéze nie sú rozptyly v uvedených rozdeleniach zhodné.

Tento nástroj vypočíta hodnotu f F-štatistiky (alebo F-pomer). Ak sa hodnota f blíži k 1, znamená to, že odchýlky základného súboru sú rovnaké. Ak je vo výstupnej tabuľke hodnota f < 1, Jednostranná pravdepodobnosť „P(F <= f) one-tail“ určuje pravdepodobnosť výskytu hodnoty F-štatistiky nižšej ako f, ak sú rozptyly základného súboru rovnaké a jednostranná pravdepodobnosť „F Critical one-tail“ určuje kritickú hodnotu nižšiu ako 1 pre zvolenú hladinu významnosti alfa. Ak je hodnota f > 1, jednostranná pravdepodobnosť „P(F <= f) one-tail“ určuje pravdepodobnosť výskytu hodnoty F-štatistiky vyššej ako f, ak sú odchýlky základného súboru rovnaké a jednostranná pravdepodobnosť „F Critical one-tail“ určuje kritickú hodnotu vyššiu ako 1 pre hladinu významnosti alfa.

Nástroj Fourier Analysis umožňuje vyriešiť problémy v lineárnych systémoch a analyzovať periodické údaje pomocou metódy rýchlej Fourierovej transformácie (FFT) na transformáciu údajov. Nástroj podporuje aj inverzné transformácie, pri ktorých sú výsledkom inverzie transformovaných údajov opäť pôvodné údaje.

Vstupná a výstupná oblasť pre Fourierovu analýzu

Analytický nástroj Histogram vypočíta individuálne a kumulatívne frekvencie pre údaje v rozsahu buniek a blokoch údajov. Nástroj vygeneruje frekvenciu výskytov určitej hodnoty v množine údajov.

Napríklad v triede s 20 študentmi možno určiť rozdelenie dosiahnutých známok pomocou kategórií jednotlivých známok. V tabuľke histogramu sa zobrazia hranice známok a počet výskytov získaných známok medzi dolnou a aktuálnou hranicou. Najčastejší výskyt známky sa nazýva modus.

Tip: V Exceli 2016 môžete teraz vytvárať histogram alebo Paretov graf.

Analytický nástroj Moving Average sa používa na prognózu hodnôt pre obdobie prognózy na základe priemernej hodnoty premennej za stanovený počet predchádzajúcich období. Kĺzavý priemer poskytuje informácie o trende, ktoré nemožno zistiť pri výpočte jednoduchého priemeru všetkých historických údajov. Tento nástroj sa používa na vytváranie prognóz výsledkov predaja, stavu zásob a iných trendov. Prognózované hodnoty sa vypočítajú podľa nasledovného vzorca.

Vzorec na výpočet kĺzavého priemeru

kde:

 • N je počet predchádzajúcich období, ktoré sú zahrnuté do výpočtu kĺzavého priemeru,

 • A j je aktuálna hodnota v čase j,

 • F j je predpovedaná hodnota v čase j.

Analytický nástroj Random Number Generation vyplní rozsah nezávislými náhodnými číslami vybratými z niektorého rozdelenia. Prvky základného súboru možno charakterizovať rozdelením pravdepodobnosti. Môžeme napríklad použiť normálne rozdelenie na charakterizovanie výšky jednotlivcov v základnom súbore alebo použiť Bernoulliho rozdelenie dvoch možných výsledkov na charakterizovanie základného súboru výsledkov hádzania mince.

Analytický nástroj Rank and Percentile vytvorí tabuľku, ktorá obsahuje radové a percentuálne poradie pre každú hodnotu v množine údajov. Umožňuje analyzovať relatívne umiestnenie hodnôt v množine údajov. Tento nástroj používa funkcie hárka RANK a PERCENTRANK. Funkcia RANK neberie do úvahy viazané hodnoty. Ak chcete, aby sa do úvahy brali aj viazané hodnoty, použite funkciu hárka RANK spolu s korekčným faktorom, ktorý je popísaný v súbore Pomocníka pre funkciu RANK.

Analytický nástroj Regression vykoná lineárnu regresnú analýzu pomocou metódy najmenších štvorcov, pričom preloží priamku cez množinu pozorovaní. Umožňuje analyzovať ako hodnoty jednej alebo viacerých nezávislých premenných ovplyvňujú danú závislú premennú. Môžete napríklad analyzovať ako je výkonnosť atléta ovplyvnená faktormi ako vek, výška a hmotnosť. Podiely v miere výkonnosti môžete priradiť ku každému z týchto troch faktorov na základe údajov o výkonnosti a potom výsledky použiť na predpovedanie výkonu ďalšieho atléta, ktorý nebol testovaný.

Nástroj Regression používa funkciu hárka LINEST.

Analytický nástroj Sampling vytvorí vzorku zo základného súboru, pričom za základný súbor sa považuje vstupný rozsah. Ak je základný súbor príliš veľký na spracovanie alebo vytvorenie grafu, možno použiť reprezentatívnu vzorku. Ak predpokladáte, že vstupné údaje sú periodické, môžete vytvoriť vzorku obsahujúcu hodnoty len z určitej časti cyklu. Ak napríklad vstupný rozsah obsahuje štvrťročné údaje predaja, výber vzorky s periódou štyri sa umiestni do výstupného rozsahu hodnoty z rovnakého štvrťroku.

Analytické nástroje Two-Sample t-Test testujú rovnosť stredných hodnôt základných súborov jednotlivých vzoriek. Tieto tri nástroje vychádzajú z troch rôznych predpokladov: 1) rozptyly základných súborov sú rovnaké; 2) rozptyly základných súborov nie sú rovnaké; 3) dve vzorky reprezentujú pozorovania rovnakých objektov pred spracovaním a po spracovaní.

V prípade všetkých troch nižšie uvedených nástrojov sa vypočíta hodnota t-štatistiky a vo výstupných tabuľkách sa zobrazí ako „t Stat“. V závislosti od údajov môže byť hodnota t záporná alebo nezáporná. Ak sa predpokladajú rovnaké stredné hodnoty základných súborov a t < 0, jednostranná pravdepodobnosť „P(T <= t) one-tail“ určuje pravdepodobnosť výskytu hodnoty t-štatistiky, ktorá sa na číselnej osi nachádza naľavo od hodnoty t. Ak je t >=0, jednostranná pravdepodobnosť „P(T <= t) one-tail“ určuje pravdepodobnosť výskytu hodnoty t-štatistiky, ktorá sa na číselnej osi nachádza napravo od hodnoty t. „t Critical one-tail“ určuje hraničnú hodnotu, pri ktorej je pravdepodobnosť výskytu hodnoty t-štatistiky vyššej alebo rovnej hodnote jednostrannej pravdepodobnosti „t Critical one-tail“ rovná hodnote alfa.

Obojstranná pravdepodobnosť „P(T <= t) two-tail“ určuje pravdepodobnosť výskytu hodnoty t-štatistiky, ktorá je v absolútnej hodnote vyššia ako hodnota t. Obojstranná pravdepodobnosť „P Critical two-tail“ určuje hraničnú hodnotu, pri ktorej je pravdepodobnosť výskytu t-štatistiky, ktorá je v absolútnej hodnote vyššia ako obojstranná pravdepodobnosť „P Critical two-tail“, rovná hodnote alfa.

t-Test: Dvojvýberový párový test pre stredné hodnoty

Párový test môžete použiť, ak v prípade vzoriek existuje prirodzené párovanie pozorovaní, napríklad ak je skupina vzoriek testovaná dvakrát  – pred a po experimente. Tento analytický nástroj a jeho vzorec určia pomocou dvojvýberového párového Studentovho t-testu, či majú pozorovania získané pred spracovaním a pozorovania získané po spracovaní rozdelenia s rovnakými strednými hodnotami základných súborov. V prípade tohto t-Testu sa nepredpokladá rovnosť rozptylov oboch základných súborov.

Poznámka: Jedným z výsledkov nástroja je združený rozptyl alebo akumulovaná miera variability údajov okolo strednej hodnoty, ktorá sa vypočíta pomocou nasledovného vzorca.

Vzorec na výpočet združeného rozptylu

t-Test: Dvojvýberový test s rovnosťou odchýlok

Tento analytický nástroj vykoná Studentov t-Test dvoch vzoriek. Pri tomto type testu, ktorý je označovaný ako homoskedastický t-Test, sa predpokladá, že obe množiny údajov majú rozdelenie s rovnakými rozptylmi. Pomocou tohto t-Testu možno určiť, či dve vzorky pochádzajú z rozdelení s rovnakými strednými hodnotami základných súborov.

t-Test: Dvojvýberový test s nerovnosťou odchýlok

Tento analytický nástroj vykoná Studentov t-Test dvoch vzoriek. Pri tomto type testu, ktorý je označovaný ako heteroskedastický t-Test, sa predpokladá, že dve množiny údajov majú rozdelenia s nerovnakými rozptylmi. Tak ako vo vyššie uvedenom prípade testu s rovnosťou rozptylov možno pomocou tohto t-Testu určiť, či dve vzorky pochádzajú z rozdelení s rovnakými strednými hodnotami základných súborov. Tento test použite, ak sú v daných dvoch vzorkách rôzne prvky. Ak je k dispozícii jedna množina prvkov a dve vzorky reprezentujú merania jednotlivých prvkov pred a po spracovaní, použite párový test popísaný v nasledujúcom príklade.

Nasledovný vzorec sa používa na výpočet štatistickej hodnoty t.

Vzorec na výpočet testovacej charakteristiky t

Nasledujúci vzorec slúži na výpočet stupňov voľnosti df. Keďže výsledok tohto výpočtu obvykle nie je celé číslo, hodnota df sa zaokrúhli na najbližšie celé číslo, aby sa získala kritická hodnota z tabuľky hodnôt t. Funkcia TTEST hárka programu Excel používa vypočítanú nezaokrúhlenú hodnotu df, pretože hodnotu pre TTEST možno vypočítať aj s použitím reálneho čísla df. Tieto rozdielne prístupy použité pri určovaní stupňov voľnosti majú za následok, že výsledky funkcie TTEST a tohto nástroja t-test sa v prípade testu s nerovnosťou odchýlok líšia.

Vzorec na výpočet približného počtu stupňov voľnosti

Analytický nástroj z-Test: Two Sample for Means vykoná dvojvýberový z-test stredných hodnôt so známymi rozptylmi. Tento nástroj sa používa na testovanie nulovej hypotézy, že medzi strednými hodnotami dvoch základných súborov nie je rozdiel voči jednostrannej alebo obojstrannej alternatívnej hypotéze. Ak rozptyly nie sú známe, mali by ste použiť funkciu hárka ZTEST.

Pred používaním nástroja z-test by ste mali porozumieť výstupu tohto nástroja. Jednostranná pravdepodobnosť „P(Z <= z) one-tail" je v skutočnosti pravdepodobnosťou P(Z >= ABS(z)), čo predstavuje pravdepodobnosť výskytu hodnoty z, ktorá sa na číselnej osi bude nachádzať vo väčšej vzdialenosti smerom od 0 a rovnakým smerom ako pozorovaná hodnota z, a to za predpokladu, že medzi strednými hodnotami základných súborov nie je rozdiel. Obojstranná pravdepodobnosť „P(Z <= z) two-tail“ je v skutočnosti pravdepodobnosťou P(Z >= ABS(z) alebo Z <= -ABS(z)), čo predstavuje pravdepodobnosť výskytu hodnoty z, ktorá sa na číselnej osi bude nachádzať vo väčšej vzdialenosti smerom od 0 ako pozorovaná hodnota z, teda napravo od kladnej pozorovanej hodnoty z a zároveň naľavo od zápornej pozorovanej hodnoty z, a to za predpokladu, že medzi strednými hodnotami základných súborov nie je rozdiel. Obojstranný výsledok je teda len vynásobením jednostranného výsledku hodnotou 2. Nástroj z-test možno tiež použiť v prípade, keď nulovú hypotézu predstavuje skutočnosť, že pre rozdiel medzi dvoma strednými hodnotami základných súborov existuje konkrétna nenulová hodnota. Tento test môžete napríklad použiť na určenie rozdielov medzi výkonom dvoch modelov automobilov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Vytvorenie histogramu v Exceli 2016

Vytvorenie Paretovho grafu v Exceli 2016

Načítanie doplnku Analytické nástroje v Exceli

Technické funkcie (odkaz)

ŠTATISTICKÉ funkcie (odkaz)

Prehľad vzorcov v programe Excel

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×