Office
Prihlásenie

Kompletná migrácia do služieb Office 365

V rámci nasadenia služieb Office 365 môžete migrovať obsah poštových schránok používateľov zo zdrojového e-mailového systému do služieb Office 365. Ak ho migrujete všetok naraz, nazýva sa to kompletná migrácia. Kompletná migrácia sa odporúča, ak:

 • Vaša organizácia v súčasnosti používa lokálny server Exchange: Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 alebo Microsoft Exchange Server 2013.

 • Vaša organizácia používajúca lokálny server Exchange má menej ako 2 000 poštových schránok.

  Poznámka: Hoci kompletná migrácia podporuje prenos až 2 000 poštových schránok, vytvorenie a migrácia 2 000 používateľov trvá dlho, a tak je praktickejšie migrovať 150 alebo menej používateľov.

Plán migrácie   

Nastavenie kompletnej migrácie e-mailov do služieb Office 365 vyžaduje dôkladné plánovanie. Skôr než začnete, zvážte niekoľko vecí:

 • Celú organizáciu využívajúcu e-mail môžete v priebehu niekoľkých dní presunúť do služieb Office 365 a spravovať používateľské kontá v Office 365.

 • Do služieb Office 365 možno pomocou kompletnej migrácie servera Exchange migrovať maximálne 2 000 poštových schránok. Odporúča sa však migrovať len 150 poštových schránok.

 • Názov primárnej domény, ktorý sa používa pre organizáciu používajúcu lokálny server Exchange, musíte akceptovať ako doménu v organizácii so službami Office 365.

 • Po dokončení migrácie bude každý používateľ, ktorý má lokálnu poštovú schránku na serveri Exchange, novým používateľom služieb Office 365. Napriek tomu však budete musieť používateľom s migrovanými poštovými schránkami priradiť licencie.

Po nastavení lokálnych organizácií a organizácií so službami Office 365 na kompletnú migráciu môžu mať úlohy vykonané po tomto nastavení vplyv na používateľov.

 • Správcovia alebo používatelia musia nakonfigurovať stolné počítače   . Skontrolujte, či sú stolné počítače aktualizované a nastavené na používanie služieb Office 365. Týmito akciami sa používateľom povoľuje používanie lokálnych poverení používateľa na prihlasovanie do služieb Office 365 z počítačových aplikácií. Používatelia s povolením na inštaláciu aplikácií môžu aktualizovať a nastaviť svoje stolné počítače. Alebo môžu nastaviť automatické inštalovanie aktualizácií. Po aktualizovaní môžu používatelia odosielať e-maily z programu Outlook 2013, Outlook 2010 alebo Outlook 2007.

 • Potenciálne oneskorenie smerovania e-mailov    E-maily odoslané lokálnym používateľom, ktorých poštové schránky sa migrovali do služieb Office 365, sú smerované do ich lokálnych poštových schránok na serveri Exchange, kým sa nezmení MX záznam.

Ako funguje kompletná migrácia?

Hlavné kroky, ktoré vykonáte v rámci kompletnej migrácie, sú znázornené na nasledujúcom obrázku.

Postup na vykonanie kompletnej migrácie e-mailov do služieb Office 365
 1. Správca informuje o nadchádzajúcich zmenách používateľov a overí vlastníctvo domén u registrátora domén.

 2. Správca pripraví servery na kompletnú migráciu a v službách Office 365 vytvorí prázdne skupiny zabezpečenia s možnosťou prijímať poštu.

 3. Správca prepojí služby Office 365 s lokálnym e-mailovým systémom (nazýva sa to vytvorenie koncového bodu migrácie).

 4. Správca migruje poštové schránky a potom overí migráciu.

 5. Poskytnite používateľom licencie na Office 365.

 6. Správca nakonfiguruje doménu tak, aby smerovala e-maily priamo do služieb Office 365.

 7. Správca overí, či sa smerovanie zmenilo, a potom odstráni dávku kompletnej migrácie.

 8. Správca vykoná ďalšie úlohy po dokončení migrácie v službách Office 365 (priradí licencie používateľom a vytvorí DNS záznam pre funkciu Autodiscover) a voliteľne vyradí lokálne servery Exchange.

 9. Správca odošle uvítaciu správu používateľom s informáciami o službách Office 365 a postupom prihlásenia do nových poštových schránok.

Ste pripravení na spustenie kompletnej migrácie?

Rozbaľte nižšie uvedené sekcie a postupujte podľa pokynov.

Skôr než vykonáte migráciu poštových schránok do služieb Office 365 pomocou kompletnej migrácie, je potrebné vykonať niekoľko zmien v prostredí Exchange Server.

Poznámka: Ak ste zapli synchronizáciu adresárov, pred vykonaním kompletnej migrácie je potrebné synchronizáciu vypnúť. Môžete to urobiť pomocou prostredia PowerShell. Pokyny nájdete v téme Vypnutie synchronizácie adresárov pre Office 365.

 1. Nakonfigurujte funkciu Outlook Anywhere na lokálnom serveri Exchange Server   . Služba migrácie e-mailov používa na pripojenie k lokálnemu serveru Exchange Server funkciu Outlook Anywhere (tiež známu ako RPC cez HTTP). Pre Exchange 2013 sa Outlook Anywhere nakonfiguruje automaticky. Informácie o nastavení funkcie Outlook Anywhere pre Exchange 2010, Exchange 2007 a Exchange 2003 nájdete v témach:

 2. S konfiguráciou funkcie Outlook Anywhere musíte používať certifikát vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou (CA). Len tak bude možné v Office 365 spustiť kompletnú migráciu. Na spustenie kompletnej migrácie bude potrebné pridať do certifikátu funkciu Outlook Anywhere a službu Autodiscover. Pokyny na nastavenie certifikátov nájdete v témach:

 3. Voliteľné: Skontrolujte, či sa môžete pomocou funkcie Outlook Anywhere    pripojiť k organizácii používajúcej Exchange. Nastavenia pripojenia môžete otestovať pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov.

  • Na pripojenie k lokálnym poštovým schránkam systému Exchange použite Outlook zo siete mimo vášho podniku.

  • Na otestovanie nastavení pripojenia použite Analyzátor vzdialeného pripojenia Microsoft Exchange. Použite funkciu Outlook Anywhere (RPC cez HTTP) alebo testy automatickej konfigurácie programu Outlook.

  • Počkajte, kým sa pripojenie otestuje automaticky pri neskoršom pripojení služieb Office 365 k vášmu e-mailovému systému v rámci tohto postupu.

 4. Nastavte povolenia     Lokálne konto používateľa, ktoré používate na pripojenie k organizácii s lokálnym systémom Exchange (nazývaným tiež správca migrácie), musí mať potrebné povolenia na prístup k lokálnym poštovým schránkam určeným na migráciu do služieb Office 365. Toto používateľské konto sa používa pri neskoršom pripojení služieb Office 365 k vášmu e-mailovému systému v rámci tohto postupu.

 5. Na vykonanie migrácie poštových schránok musí mať správca jedno z nasledujúcich povolení:

  • Správca migrácie musí mať pre všetky lokálne poštové schránky priradené povolenie FullAccess.

   alebo

  • Správca migrácie musí mať v lokálnej databáze poštových schránok, kde sa poštové schránky používateľa ukladajú, priradené povolenie Receive As.

  Pokyny na nastavenie týchto povolení nájdete v téme Priradenie povolení Exchange na migráciu poštových schránok do služieb Office 365

 6. Vypnite službu služby Unified Messaging (UM)   . Ak je služba UM pre lokálne poštové schránky, ktoré chcete migrovať, zapnutá, pred vykonaním migrácie ju vypnite. Po dokončení migrácie službu UM alebo poštové schránky zapnite. Postup s podrobnými krokmi nájdete v téme Vypnutie služby Unified Messaging pre používateľov programu Exchange 2007.

 7. Vytvorte skupiny zabezpečenia a odstráňte delegátov   . Služba migrácie e-mailov nedokáže zistiť, či sú skupiny v lokálnej službe Active Directory skupinami zabezpečenia. Preto táto služba nedokáže poskytnúť žiadne migrované skupiny ako skupiny zabezpečenia služieb Office 365. Ak chcete mať v službách Office 365 skupiny zabezpečenia, musíte pred spustením kompletnej migrácie najprv v službách Office 365 poskytnúť prázdnu skupinu zabezpečenia s podporou e-mailu.

  Navyše táto metóda migrácie premiestňuje iba poštové schránky, používateľov e-mailov, e-mailové kontakty a skupiny s podporou e-mailu. Ak je k objektu určenému na migráciu priradený ako správca alebo delegát akýkoľvek iný objekt služby Active Directory, ako je napríklad poštová schránka používateľa, ktorá nie je prenesená do služieb Office 365, je potrebné pred migráciou status správcu alebo delegáta z objektu odstrániť.

Počas migrácie sa adresa protokolu SMTP každej lokálnej poštovej schránky použije na vytvorenie e-mailovej adresy určenej pre novú poštovú schránku služieb Office 365. Ak chcete spustiť kompletnú migráciu, lokálna doména musí byť overenou doménou v rámci vašej organizácie, ktorá používa služby Office 365.

 1. Na prihlásenie do služieb Office 365 použite svoje pracovné alebo školské konto.

 2. Vyberte položky Nastavenie > Domény.

 3. Na stránke Domény kliknite na položku Pridať doménu, čím spustíte Sprievodcu doménami.

  Vyberte položku Pridať doménu
 4. Na stránke Pridať doménu zadajte názov domény (napríklad Contoso.com), ktorú používate v organizácii s lokálnym serverom Exchange, a potom vyberte položku Ďalej.

 5. Na stránke Overenie domény vyberte buď položku Prihlásiť sa na lokalitu GoDaddy (ak vaše DNS záznamy spravuje lokalita GoDaddy) alebo Radšej pridať TXT záznam pre všetkých ostatných registrátorov > Ďalej.

 6. Postupujte podľa pokynov určených pre poskytovateľa hostiteľských služieb DNS. TXT záznam sa zvyčajne používa na overenie vlastníctva.

  Pokyny nájdete aj v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

  Po pridaní TXT alebo MX záznamu počkajte 15 minút. Potom prejdite na ďalší krok.

 7. V Sprievodcovi doménami služieb Office 365 vyberte možnosť Hotovo, skontrolovať teraz, čím sa zobrazí overovacia stránka. Vyberte možnosť Dokončiť.

  Ak prvé overenie zlyhá, chvíľu počkajte a potom to skúste znova.

  Nepokračujte ďalším krokom v Sprievodcovi doménami. Overili ste svoje vlastníctvo domény organizácie s lokálnym systémom Exchange a potvrdili ste, že ste pripravení pokračovať v migrácii e-mailov.

Koncový bod migrácie obsahuje nastavenia a poverenia potrebné na pripojenie k lokálnemu serveru, ktorý hosťuje poštové schránky určené na migráciu do služieb Office 365. Koncový bod migrácie tiež udáva počet poštových schránok určených na súbežnú migráciu. Na vykonanie kompletnej migrácie vytvorte koncový bod funkcie Outlook Anywhere.

 1. Prejdite do Centra spravovania pre Exchange.

 2. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na pokožky Príjemcovia > Migrácia.

 3. Vyberte položky Viac Ikona Viac > Koncové body migrácie.

  Výber koncového bodu migrácie.
 4. Na stránke Koncové body migrácie vyberte položku Nové Ikona Nové .

 5. Na stránke Výber typu koncového bodu migrácie vyberte položky Outlook Anywhere > Ďalej.

 6. Na stránke Zadanie lokálnych poverení konta zadajte informácie do nasledujúcich polí:

  • E-mailová adresa     Zadajte e-mailovú adresu ľubovoľného používateľa organizácie s lokálnym systémom Exchange, ktorý sa bude migrovať. Office 365 otestuje pripojiteľnosť k poštovej schránke tohto používateľa.

  • Konto s oprávneniami     Zadajte meno používateľa (formát domény\mena používateľa alebo e-mailovej adresy) konta, ktoré obsahuje potrebné administratívne povolenia v lokálnej organizácii. Office 365 použije toto konto na zistenie koncového bodu migrácie a na otestovanie povolení priradených k tomuto kontu prostredníctvom pokusu o pripojenie k poštovej schránke pomocou zadanej e-mailovej adresy.

  • Heslo konta s oprávneniami     Zadajte heslo pre konto s oprávneniami. Ide o konto správcu.

 7. Vyberte položku Ďalej a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa Office 365 úspešne pripojí k zdrojovému serveru, zobrazia sa nastavenia pripojenia. Vyberte položku Ďalej.

   Potvrdené pripojenie pre koncový bod funkcie Outlook Anywhere.
  • Ak je skúšobné pripojenie k zdrojovému serveru neúspešné, zadajte tieto informácie:

   • Exchange Server     Zadajte úplný názov domény (FQDN) lokálneho servera Exchange Server. Ide o názov hostiteľa servera vašej poštovej schránky. Napríklad EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • Server proxy RPC     Zadajte úplný názov domény servera proxy RPC pre Outlook Anywhere. Zvyčajne je server proxy rovnaký ako vaša URL adresa aplikácie Outlook Web App. Môže to byť napríklad mail.contoso.com. Je to zároveň aj URL adresa servera proxy, ktorú Outlook používa na pripojenie k serveru Exchange Server

 8. Na stránke Zadať všeobecné informácie zadajte názov koncového bodu migrácie, napríklad Test5 – koncový bod. Ak chcete použiť predvolené hodnoty, ponechajte ostatné dve polia prázdne.

  Názov koncového bodu migrácie.
 9. Vyberte položku Nový a vytvorte nový koncový bod migrácie.

  Ak chcete overiť, či je služba Exchange Online pripojená k lokálnemu serveru, môžete spustiť príkaz z príkladu 4 v téme Test dostupnosti servera migrácie.

Pri kompletnej migrácii migrujú lokálne poštové schránky do služieb Office 365 v rámci jednej dávky migrácie.

 1. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Vyberte položky Nové Ikona Nové > Migrácia do lokality Exchange Online.

  Výber položky Migrácia do lokality Exchange Online
 3. Na stránke Vybrať typ migrácie vyberte položky Kompletná migrácia > Ďalej.

 4. Na stránke Potvrdiť koncový bod migrácie sa nachádzajú informácie o koncovom bode migrácie. Skontrolujte informácie a potom vyberte položku Ďalej.

  Nová dávka migrácie s potvrdeným koncovým bodom.
 5. Na stránke Premiestnenie konfigurácie zadajte názov (bez medzier a špeciálnych znakov) dávky migrácie a potom vyberte položku Ďalej. Po vytvorení dávky migrácie sa tento názov dávky zobrazí v zozname na tabuli migrácie nachádzajúcej sa na stránke Migrácia.

 6. Na stránke Spustenie dávky vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  • Spustiť dávku automaticky     Dávka migrácie sa spustí hneď, ako uložíte novú dávku migrácie so stavom Synchronizuje sa.

  • Spustiť dávku neskôr manuálne     Dávka migrácie je vytvorená, ale nespustí sa. Stav dávky je nastavený na možnosť Vytvorená. Ak chcete dávku migrácie spustiť, vyberte ju na tabuli migrácie a potom vyberte položku Spustiť.

 7. Vyberte položku Nová a vytvorte dávku migrácie.

  Nová dávka migrácie sa zobrazí sa tabuli migrácie.

Ak ste vytvorili dávku migrácie a nastavili ju na manuálne spustenie, môžete ju spustiť tak, že použijete Centrum spravovania pre Exchange.

 1. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na pokožky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Na tabuli migrácie vyberte dávku a potom kliknite na položku Spustiť.

 3. Ak sa dávka migrácie spustí úspešne, jej stav na tabuli migrácie sa zmení na možnosť Synchronizuje sa.

  Synchronizácia dávky migrácie

Overenie správneho fungovania synchronizácie

 • Na tabuli migrácie budete môcť sledovať stav synchronizácie. Ak sa v procese vyskytnú chyby, zobrazí sa súbor denníka s ďalšími informáciami o týchto chybách.

 • Počas migrácie môžete tiež overiť, či sa v časti Centrum spravovania služieb Office 365 vytvorili používatelia.

  Po dokončení migrácie je stav synchronizácie nastavený na možnosť Synchronizované.

Aj keď je táto úloha voliteľná, jej vykonaním môžete predísť oneskoreniam pri prijímaní e-mailov v nových poštových schránkach služby Office 365.

Keď vám ľudia mimo vašej organizácie pošlú e-mail, e-mailový systém nemusí zakaždým dvakrát kontrolovať, kam sa má e-mail odoslať. Namiesto toho ich systém uloží umiestnenie vášho e-mailového systému, a to na základe nastavenia vášho servera DNS známeho ako hodnota Time to Live (TTL). Ak ešte pred vypršaním hodnoty TTL zmeníte umiestnenie svojho e-mailového systému, e-mailový systém odosielateľa sa pokúsi odoslať e-mail na pôvodné miesto (predtým než zistí, že sa pozícia zmenila). Táto zmena umiestnenia môže spôsobiť oneskorenie doručenia pošty. Jedným zo spôsobov, ako tomu predísť, je znížiť hodnotu TTL, ktorú váš DNS server poskytuje ostatným serverom mimo vašej organizácie. Ostatné organizácie tak budú môcť obnovovať informácie o umiestnení vášho e-mailového systému oveľa častejšie.

Väčšina e-mailových systémov vyžaduje, aby aktualizácia prebiehala každú hodinu. Ide o prípady, kedy je nastavený krátky interval, napríklad 3 600 sekúnd (jedna hodina). Pred spustením migrácie e-mailov odporúčame nastaviť interval minimálne s touto hodnotou (3 600 sekúnd). Toto nastavenie poskytuje všetkým systémom, ktoré vám poslali e-mail, dostatočný čas na spracovanie zmeny. Potom, po vykonaní úplného prechodu do služieb Office 365, môžete zmeniť hodnotu TTL späť na dlhší interval.

Miesto zmeny nastavenia hodnoty TTL je MX záznam vášho e-mailového systému. V porovnaní so systémom DNS je MX záznam verejný. Ak máte viac MX záznamov, v každom zázname je potrebné zmeniť hodnotu na 3 600 sekúnd alebo menej.

Ak potrebujete pomoc pri konfigurácii nastavení DNS, pozrite si tému Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

E-mailové systémy používajú DNS záznam nazvaný aj MX záznam na zisťovanie toho, kam sa majú e-maily doručiť. Počas procesu migrácie e-mailu je MX záznam nasmerovaný do vášho zdrojového e-mailového systému. Po dokončení migrácie e-mailov do služieb Office 365 je potrebné presmerovať MX záznam do služieb Office 365. Zabezpečí sa tak doručenie e-mailov do vašich poštových schránok služieb Office 365. Premiestnenie MX záznamu umožňuje aj vypnutie starého e-mailového systému.

K dispozícii sú aj konkrétne pokyny na zmenu MX záznamu určené pre mnohých poskytovateľov služieb DNS. Ak tu váš poskytovateľ služieb DNS nie je zahrnutý, prípadne chcete získať všeobecné informácie, k dispozícii sú aj všeobecné pokyny pre MX záznam.

Systémom vašich zákazníkov a partnerov môže rozpoznanie zmien týkajúcich sa MX záznamov trvať až 72 hodín. Počkajte aspoň 72 hodín, kým prejdete na ďalšiu úlohu: Odstránenie dávky kompletnej migrácie.

Po zmene MX záznamu a overení, že sú všetky e-maily nasmerované do poštových schránok služieb Office 365, oznámte používateľom, že ich pošta teraz smeruje do služieb Office 365. Potom môžete odstrániť dávku kompletnej migrácie. Pred odstránením dávky migrácie skontrolujte, či:

 • Všetci používatelia používajú poštové schránky služieb Office 365. Po odstránení dávky sa odosielaná pošta na lokálny server Exchange Server do príslušných poštových schránok služieb Office 365 neskopíruje.

 • Poštové schránky služieb Office 365 vykonali po odosielaní pošty priamo do týchto poštových schránok synchronizáciu aspoň raz. Uistite sa, že hodnota v poli Čas poslednej synchronizácie pre dávku migrácie je aktuálnejšia ako hodnota v prípade, kedy pošta začala smerovať priamo do poštových schránok služieb Office 365.

Ak odstránite dávku kompletnej migrácie, služba migrácie vyčistí všetky záznamy týkajúce sa tejto dávky migrácie a potom ju odstráni. Dávka sa zo zoznamu dávok migrácie nachádzajúcej sa na tabuli migrácie odstráni.

 1. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 2. Na tabuli migrácie vyberte dávku a potom vyberte položku Odstrániť.

  Poznámka: Odstránenie dávky môže niekoľko minút trvať.

 3. Prejdite do časti Centrum spravovania pre Exchange a následne na položky Príjemcovia > Migrácia.

 4. Skontrolujte, či sa dávka migrácie už viac na tabuli migrácie nenachádza.

Aktivujte používateľské kontá služieb Office 365 pre migrované kontá priradením licencií.    Ak licenciu nepriradíte, poštová schránka sa po uplynutí odkladu (30 dní) vypne. Ak chcete použiť Centrum spravovania služieb Office 365 a priradiť licenciu, pozrite si tému Priradenie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business.

Po migrácii poštových schránok do služieb Office 365 je potrebné vykonať aj ďalšie úlohy.

 1. Vytvorte DNS záznam automatickej konfigurácie, aby sa mohli používatelia jednoducho dostať k svojim poštovým schránkam.    Po migrácii všetkých lokálnych poštových schránok do služieb Office 365 môžete pre svoju organizáciu používajúcu služby Office 365 nakonfigurovať DNS záznam automatickej konfigurácie. Umožní to používateľom jednoducho sa pripojiť k svojim novým poštovým schránkam služieb Office 365 pomocou programu Outlook a mobilných klientov. Tento nový DNS záznam automatickej konfigurácie musí používať rovnaký priestor názvov, aký používate vo svojej organizácii so službami Office 365. Ak je napríklad váš cloudový priestor názvov cloud.contoso.com, je potrebné vytvoriť DNS záznam automatickej konfigurácie s názvom autodiscover.cloud.contoso.com.

  Ak si ponecháte Exchange Server, DNS záznam Autodiscover CNAME musí v internom aj externom DNS systéme po migrácii smerovať na Office 365, aby sa klient programu Outlook pripojil k správnej poštovej schránke.

  Poznámka:  Na serveroch Exchange 2007, Exchange 2010 a Exchange 2013 by ste tiež mali nastaviť možnosť Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI na hodnotu Null.

  Office 365 používa CNAME záznam na implementáciu automatickej konfigurácie pre Outlook a mobilných klientov. CNAME záznam automatickej konfigurácie musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • Alias:    autodiscover

  • Cieľ:    autodiscover.outlook.com

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

 2. Vyraďte z činnosti lokálne servery Exchange Server.    Po overení, že všetky e-maily smerujú priamo do poštových schránok služieb Office 365, že už viac nie je potrebné zachovávať lokálny e-mailový systém alebo že neplánujete použiť možnosť jediného prihlásenia, môžete Exchange zo svojich serverov odinštalovať a odstrániť organizáciu s lokálnym systémom Exchange.

  Ďalšie informácie sa nachádzajú v nasledujúcich témach:

  Poznámka: Vyradenie programu Exchange z činnosti môže mať neočakávané následky. Pred vyradením organizácie s lokálnym systémom Exchange z činnosti odporúčame obrátiť sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Pozrite tiež

Spôsoby migrácie e-mailov do služieb Office 365

Výber spôsobu migrácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×