Kompatibilita webového prehliadača v službe InfoPath Forms Services

InfoPath Forms Services je serverová technológia, ktorá umožňuje používateľom vypĺňať formuláre programu Microsoft Office InfoPath pomocou webového prehliadača. Na vyplnenie formulára programu InfoPath nemusia mať používatelia program nainštalovaný v počítači, ani nie je potrebné si nič sťahovať z webu. Používatelia potrebujú len prístup k prehliadaču, ako je napríklad Microsoft Internet Explorer, Apple Safari alebo Firefox.

V tomto článku sú uvedené prehliadače, ktoré sú kompatibilné so službou InfoPath Forms Services. Článok ďalej obsahuje zoznam funkcií, ktoré sú podporované v šablónach formulárov kompatibilných s prehliadačom, funkcie, ktoré v šablónach formulárov kompatibilných s prehliadačom nemožno použiť, a rozdielne správanie, ku ktorému môže dôjsť, keď formulár vychádzajúci zo šablóny kompatibilnej s prehliadačom zobrazíte v iných prehliadačoch.

Obsah tohto článku

Webové prehliadače, ktoré sú kompatibilné so službou InfoPath Forms Services

Funkcie programu InfoPath, ktoré sú podporované v službe InfoPath Forms Services

Webové prehliadače, ktoré sú kompatibilné so službou InfoPath Forms Services

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Poznámka : Ak konkrétna verzia prehliadača nie je v nasledujúcej tabuľke uvedená, nie je podporovaná. Nie sú napríklad podporované staršie verzie prehliadačov vrátane verzií Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer pre Macintosh a verzií prehliadačov tretej strany, ktoré sú staršie než tie, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Aj keď je možné, že formuláre podporované prehliadačom budú v týchto prehliadačoch fungovať správne, tieto formuláre sa testovali len vo verziách prehliadačov, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Nasledujúca tabuľka obsahuje konkrétne prehliadače, ktoré sú kompatibilné so službou InfoPath Forms Services.

Prehliadač

Windows 1

Unix/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bitový)

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bitový)

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Firefox 1.5

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Mozilla 1.7

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Netscape 7.2

Ikona žiadnej podpory

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Netscape 8.1

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Safari 2.0

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ikona úplnej podpory

1 Zahŕňa Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000

Na začiatok stránky

Funkcie programu InfoPath, ktoré sú podporované v službe InfoPath Forms Services

Väčšina ovládacích prvkov a funkcií programu InfoPath funguje rovnako bez ohľadu na to, či používatelia vypĺňajú formulár v Internet Exploreri, Firefoxe, Safari alebo v akomkoľvek inom podporovanom prehliadači. Ten istý formulár sa ale môže v rôznych prehliadačoch zobrazovať odlišne. Príčinou týchto rozdielov vo vzhľade môže byť spôsob, ktorým rôzne prehliadače podporujú webové technológie, ako je napríklad jazyk HTML, štýly CSS a JavaScript.

Niektoré ovládacie prvky a funkcie sú okrem toho úplne podporované iba v prehliadačoch, ktoré podporujú technológie Microsoft technológia ActiveX, napríklad Internet Explorer 6.0 alebo Internet Explorer 7.0. V iných prehliadačoch sa tieto funkcie môžu správať inak alebo mať obmedzenú funkčnosť.

Podpora ovládacích prvkov formulára

Podpora ovládacích prvkov formulára

Pomocou nasledujúcej tabuľky môžete zistiť, či je konkrétny ovládací prvok programu InfoPath v službe InfoPath Forms Services podporovaný.

V niektorých prípadoch, aj keď je ovládací prvok v službe InfoPath Forms Services podporovaný, nemusí fungovať vo všetkých prehliadačoch rovnako. V šablónach formulárov kompatibilných s prehliadačom môžete napríklad používať polia pre text typu rich-text. Používateľom sa ale možnosti formátovania textu typu rich-text zobrazia v plnom rozsahu iba vtedy, keď formulár vyplnia v Internet Exploreri.

Podobne aj pri zobrazení formulára v prehliadači mobilného zariadenia sa niektoré ovládacie prvky zobrazia inak ako v počítačovom prehliadači a niektoré ovládacie prvky sa nezobrazia vôbec. Napríklad ovládací prvok pripájania súborov možno použiť v šablóne formulára kompatibilnej s prehliadačom, ale tento ovládací prvok sa nezobrazí, keď formulár otvoríte v prehliadači mobilného zariadenia. Ďalšie informácie o optimalizácii šablón formulárov na použitie v mobilných zariadeniach nájdete v Pozrite tiež prepojeniach v hornej časti tohto článku.

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Ovládací prvok programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Textové pole

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Začiarkavacie políčko

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Tlačidlo

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Pole s výrazom

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Zoznam

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Rozbaľovací zoznam

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Opakujúca sa sekcia

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Hypertextové prepojenie

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Prepínač

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Voliteľná sekcia

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Opakujúca sa tabuľka

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok pripájania súborov

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Výber dátumu 1

Ikona čiastočnej podpory

Ikona čiastočnej podpory

Pole pre text typu rich-text 2

Ikona čiastočnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok ActiveX

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok zoznamu s odrážkami

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Skupina výberu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Sekcia výberu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Pole so zoznamom

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Vodorovná opakujúca sa tabuľka

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Vodorovná oblasť

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok obrázka nakresleného rukou

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok predlohy alebo podrobností

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Zoznam s možnosťou výberu viacerých položiek.

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok číslovaného zoznamu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok obrázka

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ovládací prvok obyčajného zoznamu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Opakujúca sa skupina výberu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Opakujúca sa rekurzívna sekcia

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Posuvná oblasť

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Zvislá menovka

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1 Aj keď môžete v šablóne formulára kompatibilnej s prehliadačom používať výber dátumu, ikona kalendára a kontextová ponuka kalendára sa zobrazia len v podporovaných verziách programu Internet Explorer. V iných prehliadačoch sa výber dátumu zobrazuje ako textové pole, ale možnosti formátovania dátumu sú aj naďalej podporované.

2 V šablóne formulára kompatibilnej s prehliadačom nie je možné použiť vložené obrázky ani určiť čiastočné možnosti formátovania textu typu rich-text pre ovládacie prvky textu typu rich-text. Možnosti formátovania textu typu rich-text sú v plnom rozsahu dostupné iba v podporovaných verziách programu Internet Explorer. Používatelia môžu upravovať text v poli pre text typu rich-text vo všetkých podporovaných prehliadačoch, ale nie sú dostupné možnosti formátovania vrátane zmeny farby textu a formátovania znakov.

Na začiatok stránky

Podpora funkcií obchodnej logiky

Ak chcete zabrániť chybám pri zadávaní údajov a zautomatizovať akcie vo formulároch používateľov, môžete v šablóne formulára použiť funkcie obchodnej logiky. Keď použijete niektoré funkcie InfoPathu, napríklad overovanie údajov, podmienené formátovanie alebo pravidlá, môžete definovať podmienky a akcie, ktoré automaticky vykonajú úlohy založené na udalostiach, ako je otvorenie alebo zatvorenie formulára, alebo na hodnotách zadaných v šablóne formulára.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená úroveň, v ktorej kompatibilné prehliadače podporujú jednotlivé funkcie obchodnej logiky v programe InfoPath.

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Funkcia programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Vzorce 1

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Overenie údajov

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Pravidlá

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Podmienené formátovanie 2

Ikona úplnej podpory

Ikona čiastočnej podpory

Používateľské roly

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1 S výnimkou funkcií xdXDocument:get-rolu, Umiestnenie a Posledný.

2 V prehliadačoch mobilných zariadení sú podporované niektoré funkcie podmieneného formátovania, napríklad skrytie ovládacích prvkov na základe podmienok, ktoré sa vyskytujú vo formulári. Nie je ale možné použiť podmienené formátovanie na zmenu vzhľadu ovládacieho prvku na základe podmienok vo formulári. Nemôžete napríklad pomocou podmieneného formátovania zmeniť farbu textu v ovládacom prvku.

Na začiatok stránky

Podpora funkcií súvisiacich so zabezpečením

V nasledujúcej tabuľke je uvedená úroveň, v ktorej kompatibilné prehliadače podporujú jednotlivé funkcie zabezpečenia programu InfoPath.

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Funkcia programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Úroveň zabezpečenia domény

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Úroveň zabezpečenia úplnej dôveryhodnosti

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Úroveň obmedzeného zabezpečenia

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Digitálne podpisy 1

Ikona čiastočnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ochrana návrhu formulára

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Možnosť vypnúť príkazy Uložiť, Tlačiť a ďalšie príkazy

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Správa prístupových práv k informáciám (IRM).

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1 Digitálne podpisy nie sú podporované v šablónach formulárov podporovaných prehliadačom, ktoré sú vykreslené v prehliadačoch mobilných zariadení. Používatelia navyše nemôžu v počítačových prehliadačoch digitálne podpísať celý formulár. Môžete však navrhnúť šablónu formulára tak, aby mohli používatelia digitálne podpísať sekcie vo formulári. Je na to potrebné povoliť digitálne podpisy pre ovládací prvok sekcie. Aj keď môžu používatelia zobraziť digitálne podpisy formulára v akomkoľvek podporovanom prehliadači, digitálny podpis časti formulára môžu použiť len v podporovaných verziách programu Internet Explorer.

Na začiatok stránky

Podpora údajových pripojení

Údajové pripojenie je dynamické prepojenie medzi formulárom a zdrojom údajov, v ktorom sa ukladajú alebo poskytujú údaje pre daný formulár.

V nasledujúcej tabuľke je uvedená úroveň, v ktorej šablóny formulárov podporované prehliadačom podporujú údajové pripojenia programu InfoPath.

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Funkcia programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Údaje dotazu zo súboru XML alebo adresy URL, ktorá vráti súbor XML

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Údaje dotazu zo zoznamu alebo knižnice služby Microsoft Windows SharePoint Services

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Údaje dotazu z databázy Microsoft SQL Server

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Údaje dotazu z databázy Microsoft Office Access

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Údaje dotazu z webovej služby

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Údaje dotazu pomocou súborov údajových pripojení v knižnici pripojení údajov

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

V nasledujúcej tabuľke je uvedená úroveň, v ktorej kompatibilné prehliadače podporujú funkcie programu InfoPath na odosielanie formulárov.

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Funkcia programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Odoslanie údajov ako e-mailovej správy

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Odoslanie údajov do knižnice lokality SharePoint 1

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Odoslanie údajov do databázy Microsoft SQL Server

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Odoslanie údajov do databázy Microsoft Access

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Odoslanie údajov do webovej služby 2

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Odoslanie údajov do webovej aplikácie, ktorá prijíma odoslania HTTP POST

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Odoslanie údajov pomocou súborov údajových pripojení v knižnici pripojení údajov

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

1 Údaje možno odoslať do knižnice lokality SharePoint, ale nie je možné odoslať údaje do zoznamu.

2 V šablóne formulára kompatibilnej s prehliadačom nie je možné nakonfigurovať údajové pripojenie a umožniť používateľom odoslať informácie o zmenách spolu s údajmi formulára do webovej služby, ktorá prijíma Microsoft ADO.NET DataSet. Informácie o zmenách obsahujú úpravy, ktoré používateľ vykoná v údajoch uložených v databáze. Databáza používa webovú službu na pripojenie používateľov k databáze. Služba ADO.NET môže pomocou informácií o zmenách určiť spôsob aktualizácie údajov v databáze.

Na začiatok stránky

Podpora funkcií vypĺňania formulárov

V nasledujúcej tabuľke je uvedená úroveň, v ktorej kompatibilné prehliadače podporujú funkcie programu InfoPath týkajúce sa vypĺňania formulárov.

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Funkcia programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Funkcia odoslania

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Funkcií uloženia 1

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Funkcia tlače

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Zlúčenie údajov z viacerých formulárov

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Exportovanie údajov do programu Microsoft Office Excel

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Exportovanie údajov na web

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Podpora písania rukou

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Podpora offline

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Hľadanie a nahradenie textu

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Funkcia automatického dokončovania 2

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Kontrola pravopisu

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Funkcie automatického ukladania, automatického obnovenia alebo zisťovania príčin zlyhania

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

vlastné pracovné tably,

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ponuky doplnkov

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1 V prehliadačom podporovanom formulári môžu používatelia kliknutím na tlačidlá Uložiť alebo Uložiť ako uložiť formuláre do knižnice lokality SharePoint. Nemôžu ale uložiť formuláre do svojho počítača. Používateľom, ktorí formuláre otvoria v prehliadači mobilného zariadenia, sa navyše tlačidlá Uložiť alebo Uložiť ako nezobrazia.

2 V iných prehliadačoch ako Internet Explorer nie je funkcia automatického dokončovania dostupná, a to aj keď je pre ovládací prvok začiarknuté políčko Povoliť funkciu Automatické dokončovanie.

Na začiatok stránky

Podpora funkcií súvisiacich so zobrazovaním

V nasledujúcej tabuľke je uvedená úroveň, v ktorej kompatibilné prehliadače podporujú funkcie programu InfoPath týkajúce sa zobrazovania.

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Funkcia InfoPath 20 07

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Viaceré zobrazenia

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Zobrazenia iba na čítanie

Ikona úplnej podpory

Ikona čiastočnej podpory

Tlač ukážok

Ikona úplnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Ukážky tlače v programe Word 1

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Tlač viacerých ukážok naraz 2

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Tlač zlomov strán, hlavičiek alebo piat

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1 Ukážky tlače v programe Microsoft Office Word nie sú podporované v šablónach formulárov podporovaných prehliadačom. Môžete publikovať šablónu formulára do služby InfoPath Forms Services bez odstránenia ukážky tlače programu Word. Pri tlači formulára bude ale webový prehliadač ignorovať nastavenia ukážok tlače programu Word.

2 Funkcia Tlač viacerých ukážok nie je podporovaná v šablónach formulárov podporovaných prehliadačom. Môžete publikovať šablóny formulára do služby InfoPath Forms Services bez zmeny možností v dialógovom okne Tlač viacerých ukážok. Pri tlači formulára ale webový prehliadač na účely tlače použije zobrazenie aktuálnej ukážky iba na čítanie a nepoužije sa tlač viacerých ukážok.

Na začiatok stránky

Podpora funkcií programovania

Vývojári môžu v šablónach formulárov podporovaných prehliadačom použiť na vytvorenie vlastnej obchodnej logiky objektový model spravovaného kódu programu InfoPath. Keď sa obchodná logika nasadí na server používajúci službu InfoPath Forms Services, obchodná logika sa použije v prehliadači aj v programe InfoPath. V nasledujúcej tabuľke je uvedená úroveň, v ktorej kompatibilné prehliadače podporujú funkcie programu InfoPath týkajúce sa programovania.

Ikona úplnej podpory = Úplná podpora Ikona čiastočnej podpory = Čiastočná podpora Ikona žiadnej podpory = Bez podpory

Funkcia programu InfoPath 2007

Počítačové prehliadače

Prehliadače mobilných zariadení

Spravovaný kód 1

Ikona úplnej podpory

Ikona úplnej podpory

Skriptovanie 2

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

Doplnky architektúry COM

Ikona žiadnej podpory

Ikona žiadnej podpory

1 V šablóne formulára podporovanej prehliadačom musí byť spravovaný kód založený na objektovom modeli spravovaného kódu programu InfoPath, ktorý poskytuje priestor názvov programu Microsoft.Office.InfoPath. Podmnožina členov priestoru názvov programu Microsoft.Office.InfoPath poskytuje funkcie, ako je napríklad správa prístupových práv k informáciám (IRM), ktoré nie sú podporované na serveri. Ďalšie informácie o podporovaných a nepodporovaných členoch objektového modelu nájdete v Pozrite tiež prepojeniach v hornej časti tohto článku.

2 Na serveri nie je podporovaný žiadny kód napísaný v jazyku VBScript, JScript alebo objektový model kompatibilný s programom InfoPath 2003 poskytovaný členmi priestoru názvov Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×