Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov (Power Query)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Power Query je známe ako získať a transformovať v Exceli 2016. Informácie tu uvedené sa vzťahuje na obe. Ďalšie informácie nájdete v téme získať a transformovať v Exceli 2016.

V tomto kurze použijete Power Query Editor dotazov na importovanie údajov z lokálnej Excel súbor, ktorý obsahuje informácie o produkte a z OData informačný kanál, ktorý obsahuje informácie o objednávke produktov. Vykonajte kroky transformáciu a agregácie a kombinovanie údajov z oboch zdrojov a vytvoriť zostavu Celkový predaj za produkt a rok.

Na vykonanie tohto kurzu, musíte zošit produkty a objednávky . V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov súboru produkty a Orders.xlsx.

Obsah tohto kurzu

Úloha 1: Importovanie produktov do excelového zošita

Krok 1: Pripojenie k excelovému zošitu

Krok 2: Zvýšenie úrovne prvého riadka na hlavičky stĺpcov tabuľky

Krok 3: Odstránenie ostatných stĺpcov, aby sa zobrazovali iba požadované stĺpce

Vytvorenie krokov v doplnku Power Query

Krok 4: Importovanie dotazu produktov

Úloha 2: Importovanie údajov objednávky z informačného kanála OData

Krok 1: Pripojenie k informačnému kanálu OData

Krok 2: Rozbalenie tabuľky Podrobnosti_objednávky

Rozbalenie prepojenia na tabuľku Podrobnosti_objednávky

Krok 3: Odstránenie ostatných stĺpcov, aby sa zobrazovali iba požadované stĺpce

Odstránenie vybratých stĺpcov

Krok 4: Výpočet celkovej hodnoty pre riadok za každý riadok tabuľky Podrobnosti_objednávky

Výpočet celkovej hodnoty pre riadok za každý riadok tabuľky Podrobnosti_objednávky

Krok 5: Transformácia stĺpca roka dátumu objednávky

Krok 6: Zoskupenie riadkov podľa stĺpcov ProductID (IDProduktu) a Year (Rok)

Krok 7: Premenovanie dotazu

Výsledky záverečného dotazu

Vytvorenie krokov v doplnku Power Query

Krok 8: Zakázanie stiahnutia dotazu do excelového zošita

Zakázanie stiahnutia dotazu

Úloha 3: Kombinovanie dotazov Produkty a Celkový predaj

Krok 1: Zlúčenie stĺpca ProductID (IDProduktu) s dotazom Celkový predaj

Krok 2: Rozbalenie zlúčeného stĺpca

Rozbalenie prepojenia na nový stĺpec tabuľky

Vytvorenie krokov v doplnku Power Query

Krok 3: Načítanie dotazu Celkový predaj za produkt do dátového modelu Excelu

Načítanie dotazu Celkový predaj za produkt do dátového modelu Excelu

Dotaz Záverečný celkový predaj za produkt

Úloha 1: Importovanie produktov do excelového zošita

V tejto úlohe importujete produkty zo súboru produkty a Orders.xlsx do excelového zošita.

Krok 1: Pripojenie k excelovému zošitu

 1. Otvorte excelový zošit.

 2. Na karte POWER QUERY na páse s nástrojmi kliknite na položky Zo súboru > Z programu Excel.

 3. V dialógovom okne prehľadávania Excelu vyhľadajte alebo zadajte cestu k súboru Produkty a objednávky.xlsx, ktorý sa má importovať alebo prepojiť so súborom.

 4. Na table Navigátor dvakrát kliknite na hárok Produkty alebo kliknite na položku Produkty a potom na položku Upraviť dotaz. Pri úprave dotazu alebo pripojení k novému zdroju údajov sa zobrazí okno editora dotazov.

  Poznámka: Krátke video o tom, ako zobraziť Editor dotazov nájdete na konci tohto článku.

Krok 2: Zvýšenie úrovne prvého riadka na hlavičky stĺpcov tabuľky

V mriežke Ukážka dotazu neobsahuje prvý riadok tabuľky názvy stĺpcov tabuľky. Zvýšenie úrovne prvého riadka na hlavičky stĺpcov tabuľky:

 1. Kliknite na ikonu tabuľky ( Ikona tabuľky ) v ľavom hornom rohu ukážky údajov.

 2. Kliknite na položku Použiť prvý riadok ako hlavičky.

Zvýšenie úrovne prvého riadka na hlavičky stĺpcov tabuľky

Krok 3: Odstránenie ostatných stĺpcov, aby sa zobrazovali iba požadované stĺpce

V tomto kroku odstránite všetky stĺpce okrem stĺpcov ProductID (IDProduktu), ProductName (NázovProduktu), CategoryID (IDKategórie) a QuantityPerUnit (MnožstvoNaJednotku).

 1. V mriežke Ukážka dotazu vyberte stĺpce ProductID (IDProduktu), ProductName (NázovProduktu), CategoryID (IDKategórie) a QuantityPerUnit (MnožstvoNaJednotku) (pomocou skratky Ctrl + kliknutie alebo Shift + kliknutie).

 2. Na páse s nástrojmi editora dotazov kliknite na položky Odstrániť stĺpce > Odstrániť ostatné stĺpce alebo kliknite pravým tlačidlom myši na hlavičku stĺpca a kliknite na položku Odstrániť ostatné stĺpce.

  Skrytie ostatných stĺpcov

Vytvorenie krokov v doplnku Power Query

Počas vykonávania činností dotazov v Power Query sa vytvoria kroky dotazov a začlenia sa do tably Nastavenia dotazu v zozname POUŽITÉ KROKY. Každému kroku dotazu zodpovedá vzorec Power Query, nazývaný tiež jazyk M. Ďalšie informácie o jazyku vzorcov Power Query nájdete v téme Informácie o vzorcoch Power Query.

Úloha

Krok dotazu

Vzorec

Pripojenie k excelovému zošitu

Zdroj

Source{[Name="Products"]}[Data]

Zvýšenie úrovne prvého riadka na hlavičky stĺpcov tabuľky

FirstRowAsHeader (PrvýRiadokAkoHlavička)

Table.PromoteHeaders

(Produkty)

Odstránenie ostatných stĺpcov, aby sa zobrazovali iba požadované stĺpce

RemovedOtherColumns (OdstránenéOstatnéStĺpce)

Table.SelectColumns

(FirstRowAsHeader,{"ProductID", "ProductName", "CategoryID", "QuantityPerUnit"})

Krok 4: Importovanie dotazu produktov

V tomto kroku importujete dotaz Produkty do excelového zošita.

 1. Na páse s nástrojmi editora dotazov kliknite na položku Použiť a zavrieť. Výsledky sa zobrazia v novom excelovom hárku.

Na začiatok stránky

Úloha 2: Importovanie údajov objednávky z informačného kanála OData

V tejto úlohe importujete údaje do excelového zošita zo vzorového informačného kanála OData Northwind na lokalite http://services.odata.org/Northwind/Northwind.svc.

Krok 1: Pripojenie k informačnému kanálu OData

 1. Na karte POWER QUERY na páse s nástrojmi kliknite na položky Z iných zdrojov > Z informačného kanála OData.

 2. V dialógovom okne Informačný kanál OData zadajte URL informačného kanála Northwind OData.

 3. Kliknite na tlačidlo OK.

 4. Na table Navigátor dvakrát kliknite na tabuľku Objednávky alebo kliknite na položku Objednávky a potom na položku Upraviť.

Poznámka:  Keď myšou ukážete na tabuľku, zobrazí sa rozbaľovacie okno s ukážkou tabuľky.

Ukázanie na zdroj údajov

Krok 2: Rozbalenie tabuľky Podrobnosti_objednávky

V tomto kroku rozbalíte tabuľku Podrobnosti_objednávky, ktorá súvisí s tabuľkou Objednávky, a skombinujete stĺpce ProductID (IDProduktu), UnitPrice (JednotkováCena) a Quantity (Množstvo) z tabuľky Podrobnosti_objednávky s tabuľkou Objednávky. Operáciou Rozbaliť sa skombinujú stĺpce zo súvisiacej tabuľky s objektovou tabuľkou. Po spustení dotazu sa riadky zo súvisiacej tabuľky (Podrobnosti_objednávky) skombinujú s riadkami z objektovej tabuľky (Objednávky).

V Power Query obsahuje stĺpec s prepojením na súvisiacu tabuľku prepojenie na položku alebo tabuľku. Prepojením na položku prejde používateľ na jeden súvisiaci záznam a predstavuje vzťah „one to one“ s objektovou tabuľkou. Prepojením na tabuľku prejde používateľ na súvisiacu tabuľku a predstavuje vzťah „one-to-many“ s objektovou tabuľkou. Prepojenie predstavuje vlastnosti navigácie v zdroji údajov v rámci relačného modelu. V prípade informačného kanála OData predstavujú vlastnosti navigácie položku s priradením cudzieho kľúča. V databáze, napríklad SQL Server, predstavujú vlastnosti navigácie vzťahy cudzieho kľúča v databáze.

Rozbalenie prepojenia tabuľky Podrobnosti_objednávky

Po rozbalení tabuľky Podrobnosti_objednávky sa do tabuľky Objednávky pridajú tri nové stĺpce a ďalšie riadky, pričom každý sa priradí k riadku vnorenej alebo súvisiacej tabuľky.

 1. Na table Ukážka dotazu sa posuňte na stĺpec Podrobnosti_objednávky.

 2. V stĺpci podrobnosti_objednávky kliknite na ikonu rozbalenia ( Rozbaliť ).

 3. V rozbaľovacom zozname Rozbaliť:

  1. Kliknutím na položku (Vybrať všetky stĺpce) vymažte všetky stĺpce.

  2. Kliknite na položky ProductID (IDProduktu), UnitPrice (JednotkováCena) a Quantity (Množstvo).

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

   Rozbalenie prepojenia na tabuľku Podrobnosti_objednávky

   Poznámka:  V doplnku Power Query môžete rozbaliť prepojené tabuľky do stĺpca a využiť možnosť agregácie operácií stĺpcov prepojenej tabuľky pred rozbalením údajov v objektovej tabuľke. Ďalšie informácie o vykonaní operácií agregácie nájdete v téme Agregácia údajov zo stĺpca.

Krok 3: Odstránenie ostatných stĺpcov, aby sa zobrazovali iba požadované stĺpce

V tomto kroku môžete odstrániť všetky stĺpce okrem stĺpcov OrderDate (DátumObjednávky), ProductID (IDProduktu), UnitPrice (JednotkováCena) a Quantity (Množstvo). V predchádzajúcej úlohe ste použili funkciu Odstrániť ostatné stĺpce. V tejto úlohe vybraté stĺpce odstránite.

Odstránenie vybratých stĺpcov

 1. Na table Ukážka dotazu vyberte všetky stĺpce:

  1. Kliknite na prvý stĺpec (OrderID) (ID objednávky).

  2. Stlačte kláves Shift a kliknite na posledný stĺpec (Shipper) (Špeditér).

  3. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na stĺpce OrderDate (DátumObjednávky), Order_Details.ProductID (Podrobnosti_objednávky.IDProduktu), Order_Details.UnitPrice (Podrobnosti_objednávky.JednotkováCena) a Order_Details.Quantity (Podrobnosti_objednávky.Množstvo).

 2. Kliknite pravým tlačidlom na záhlavie vybratého stĺpca a potom na možnosť Odstrániť stĺpce.

Krok 4: Výpočet celkovej hodnoty pre riadok za každý riadok tabuľky Podrobnosti_objednávky

V tomto kroku môžete vytvoriť vlastný stĺpec na výpočet celkovej hodnoty pre riadok za každý riadok tabuľky Podrobnosti_objednávky.

Výpočet celkovej hodnoty pre riadok za každý riadok tabuľky Podrobnosti_objednávky

 1. Na table Ukážka dotazu kliknite na ikonu tabuľky ( Ikona tabuľky ) v ľavom hornom rohu ukážky.

 2. Kliknite na položky Vložiť stĺpec > Vlastný.

 3. V dialógovom okne Vloženie vlastného stĺpca v textovom poli Vzorec vlastného stĺpca zadajte [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity].

 4. V textovom poli Názov nového stĺpca zadajte Celkovú hodnotu pre riadok.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Výpočet celkovej hodnoty pre riadok za každý riadok tabuľky Podrobnosti_objednávky

Krok 5: Transformácia stĺpca roka dátumu objednávky

V tomto kroku transformujete stĺpec OrderDate (DátumObjednávky) tak, aby sa v ňom vykreslil rok dátumu objednávky.

 1. V mriežke Ukážka kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec OrderDate (DátumObjednávky) a potom kliknite na položky Transformovať > Rok.

 2. Premenovanie stĺpca OrderDate (DátumObjednávky) na Rok:

  1. Dvakrát kliknite na stĺpec OrderDate (Dátum objednávky) a zadajte Rok alebo

  2. kliknite pravým tlačidlom myši na stĺpec OrderDate (Dátum objednávky), potom na možnosť Premenovať a zadajte Rok.

Krok 6: Zoskupenie riadkov podľa stĺpcov ProductID (IDProduktu) a Year (Rok)

 1. V mriežke Ukážka dotazu vyberte položky Year (Rok) a Order_Details.ProductID (Podrobnosti_objednávky.IDProduktu).

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na niektorú hlavičku a potom na možnosť Zoskupiť podľa.

 3. V dialógovom okne Zoskupenie podľa:

  1. V textovom poli Názov nového stĺpca zadajte Celkový predaj.

  2. V rozbaľovacom zozname Operácia vyberte možnosť Súčet.

  3. V rozbaľovacom zozname Stĺpec vyberte Celková hodnota pre riadok.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

  Dialógové okno Zoskupenie podľa pre operácie agregácie

Krok 7: Premenovanie dotazu

Pred importovaním údajov o predaji do Excelu zadajte názov dotazu Celkový predaj:

 1. Na table Nastavenia dotazu zadajte v textovom poli Názov výraz Celkový predaj.

Výsledky záverečného dotazu

Po vykonaní všetkých krokov získate dotaz Celkový predaj v informačnom kanáli Northwind OData.

Celkový predaj

Vytvorenie krokov v doplnku Power Query

Počas vykonávania činností dotazov v Power Query sa vytvoria kroky dotazov a začlenia sa do tably Nastavenia dotazu v zozname POUŽITÉ KROKY. Každému kroku dotazu zodpovedá vzorec Power Query, nazývaný tiež jazyk M. Ďalšie informácie o jazyku vzorcov Power Query nájdete v téme Informácie o vzorcoch Power Query.

Úloha

Krok dotazu

Vzorec

Pripojenie k informačnému kanálu OData

Zdroj

Source{[Name="Orders"]}[Data]

Rozbalenie tabuľky Podrobnosti_objednávky

Rozbalenie tabuľky Podrobnosti_objednávky

Table.ExpandTableColumn

(Orders, "Order_Details", {"ProductID", "UnitPrice", "Quantity"}, {"Order_Details.ProductID", "Order_Details.UnitPrice", "Order_Details.Quantity"})

Odstránenie ostatných stĺpcov, aby sa zobrazovali iba požadované stĺpce

RemovedColumns (OdstránenéStĺpce)

Table.RemoveColumns

(#"Expand Order_Details",{"OrderID", "CustomerID", "EmployeeID", "RequiredDate", "ShippedDate", "ShipVia", "Freight", "ShipName", "ShipAddress", "ShipCity", "ShipRegion", "ShipPostalCode", "ShipCountry", "Customer", "Employee", "Shipper"})

Výpočet celkovej hodnoty pre každý riadok tabuľky Podrobnosti_objednávky

InsertedColumns (VloženéStĺpce)

Table.AddColumn

(RemovedColumns, "Custom", each [Order_Details.UnitPrice] * [Order_Details.Quantity])

Transformácia stĺpca OrderDate (DátumObjednávky) tak, aby vykreslil rok

RenamedColumns (PremenovanéStĺpce)

Table.RenameColumns

(InsertedCustom,{{"Custom", "Line Total"}})

TransformedColumn (TransformovanýStĺpec)

Table.TransformColumns

(RenamedColumns,{{"OrderDate", Date.Year}})

RenamedColumns1 (PremenovanéStĺpce1)

Table.RenameColumns

(TransformedColumn,{{"OrderDate", "Year"}})

Zoskupenie riadkov podľa stĺpcov ProductID (IDProduktu) a Year (Rok)

GroupedRows (ZoskupenéRiadky)

Table.Group
(RenamedColumns1 {"Rok", "Order_Details.ProductID"}, {{"Celkový predaj", každý List.Sum ([celková hodnota pre riadok]), zadajte číslo}})

Krok 8: Zakázanie stiahnutia dotazu do excelového zošita

Keďže dotaz Celkový predaj nepredstavuje záverečnú zostavu Celkový predaj za produkt a rok, zakážte stiahnutie dotazu do excelového zošita. Keď je možnosť Načítať do hárka nastavená na hodnotu Vypnuté na table Nastavenia dotazu, výsledky údajov tohto dotazu sa nestiahnu, dotaz však stále môže skombinovať s inými dotazmi, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. V ďalšej úlohe sa naučíte skombinovať tento dotaz s dotazom Produkty.

Zakázanie stiahnutia dotazu

 1. Na table Nastavenia dotazu zrušte začiarknutie políčka Načítať do hárka.

 2. Na páse s nástrojmi editora dotazov kliknite na položku Použiť a zavrieť. Na table Dotazy v zošite sa v dotaze Celkový predaj zobrazuje text Stiahnutie je zakázané.

  Zakázanie stiahnutia dotazu

Na začiatok stránky

Úloha 3: Kombinovanie dotazov Produkty a Celkový predaj

Power Query vám umožňuje skombinovať viaceré dotazy zlúčením alebo pripojením. Operácia Zlúčiť sa vykoná na každom dotaze Power Query s tabuľkovým tvarom, a to bez ohľadu na zdroj údajov, z ktorého tieto údaje pochádzajú. Ďalšie informácie o kombinovaní zdrojov údajov nájdete v téme Kombinovanie viacerých dotazov.

V tejto úlohe skombinujete dotazy Produkty a Celkový predaj pomocou krokov dotazov Zlúčiť a Rozbaliť.

Krok 1: Zlúčenie stĺpca ProductID (IDProduktu) s dotazom Celkový predaj

 1. V excelovom zošite prejdite na dotaz Produkty v hárku 2.

 2. Na karte QUERY na páse s nástrojmi kliknite na možnosť Zlúčiť.

 3. V dialógovom okne Zlúčenie vyberte ako primárnu tabuľku možnosť Produkty a potom ako sekundárny alebo súvisiaci dotaz na zlúčenie možnosť Celkový predaj. Celkový predaj sa zmení na nový rozbaliteľný stĺpec.

 4. Ak chcete porovnať stĺpec Total Sales (Celkový predaj) so stĺpcom Products (Produkty) podľa stĺpca ProductID (IDProduktu), vyberte stĺpec ProductID (IDProduktu) z tabuľky Products (Produkty) a stĺpec Order_Details.ProductID (Podrobnosti_objednávky.IDProduktu) z tabuľky Celkový predaj.

 5. V dialógovom okne Úrovne ochrany osobných údajov:

  1. Pre oba zdroje údajov vyberte ako úroveň ochrany osobných údajov možnosť Organizačné.

  2. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka k zabezpečeniu: Úrovne ochrany osobných údajov chránia používateľa pred neúmyselným kombinovaním údajov z viacerých zdrojov, ktoré môžu byť súkromné alebo organizačné. V závislosti od dotazu môže používateľ neúmyselne odoslať údaje zo súkromného zdroja do iného zdroja, ktorý môže byť škodlivý. Power Query analyzuje každý zdroj údajov a klasifikuje ho podľa definovanej úrovne ochrany osobných údajov: Verejné, Organizačné a Súkromné. Ďalšie informácie o úrovniach ochrany osobných údajov nájdete v téme Úrovne ochrany osobných údajov.

  Dialógové okno Zlúčenie

Po kliknutí na tlačidlo OK vytvorí operácia Zlúčiť dotaz. Výsledok dotazu obsahuje všetky stĺpce z primárnej tabuľky (Produkty) a jeden stĺpec obsahujúci navigačné prepojenie na súvisiacu tabuľku (Celkový predaj). Operácia Rozbaliť pridá nové stĺpce do primárnej tabuľky alebo tabuľky predmetu zo súvisiacej tabuľky.

Finálne zlúčenie

Krok 2: Rozbalenie zlúčeného stĺpca

V tomto kroku môžete rozbaliť zlúčený stĺpec s názvom Novýstĺpec, a vytvoriť tak dva nové stĺpce v dotaze produkty: rok a Celkový predaj.

Rozbalenie prepojenia na nový stĺpec tabuľky

 1. V mriežke Ukážka dotazu kliknite na položku nový stĺpec rozbaľte ikonu ( Rozbaliť ).

 2. V rozbaľovacom zozname Rozbaliť:

  1. Kliknutím na položku (Vybrať všetky stĺpce) vymažte všetky stĺpce.

  2. Kliknite na položky Year (Rok) a Total Sales (Celkový predaj).

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

 3. Premenujte tieto dva stĺpce na Rok a Celkový predaj.

 4. Zostupným zoradením podľa celkového predaja zistíte, ktoré produkty v daných rokoch vykázali najväčší objem predaja.

 5. Premenujte dotaz na Celkový predaj podľa produktu.

Rozbalenie prepojenia tabuľky

Vytvorenie krokov v doplnku Power Query

Počas vykonávania činností dotazu Zlúčiť v Power Query sa vytvoria kroky dotazov a začlenia sa do tably Nastavenia dotazu v zozname POUŽITÉ KROKY. Každému kroku dotazu zodpovedá vzorec Power Query, nazývaný tiež jazyk M. Ďalšie informácie o jazyku vzorcov Power Query nájdete v téme Informácie o vzorcoch Power Query.

Úloha

Krok dotazu

Vzorec

Zlúčenie stĺpca ProductID (IDProduktu) s dotazom Celkový predaj

Zdroj (zdroj údajov pre operáciu Zlúčiť)

Table.NestedJoin

(Products,{"ProductID"},#"Total Sales",{"Order_Details.ProductID"},"NewColumn")

Rozbalenie zlúčeného stĺpca

ExpandNewColumn (RozbaliťNovýStĺpec)

Table.ExpandTableColumn

(Source, "NewColumn", {"Year", "Total Sales"}, {"NewColumn.Year", "NewColumn.Total Sales"})

RenamedColumns (PremenovanéStĺpce)

Table.RenameColumns

(#"Expand NewColumn",{{"NewColumn.Year", "Year"}, {"NewColumn.Total Sales", "Total Sales"}})

SortedRows (ZoradenéRiadky)

Table.Sort

(RenamedColumns,{{"Total Sales", Order.Descending}})

Krok 3: Načítanie dotazu Celkový predaj za produkt do dátového modelu Excelu

V tomto kroku zakážete možnosť Načítať do hárka a načítate dotaz do excelového dátového modelu s cieľom vytvoriť zostavu prepojenú s výsledkom dotazu. Okrem načítania výsledkov dotazu do excelového hárka umožňuje Power Query načítať aj výsledok dotazu do excelového dátového modelu. Po načítaní údajov do excelového dátového modelu môžete použiť PowerPivot a Power View na ďalšiu analýzu údajov.

Načítanie dotazu Celkový predaj za produkt do dátového modelu Excelu

 1. Na table Nastavenia dotazu zrušte začiarknutie políčka Načítať do hárka a začiarknite políčko Načítať do dátového modelu.

 2. Ak chcete načítať dotaz do excelového dátového modelu, kliknite na položku Použiť a zavrieť.

Načítanie excelového dátového modelu

Dotaz Záverečný celkový predaj za produkt

Po vykonaní všetkých krokov získate dotaz Celkový predaj za produkt, v ktorom sa kombinujú údaje zo súboru Produkty a objednávky.xlsx a informačného kanála Northwind OData. Tento dotaz sa môže použiť na model PowerPivot. Okrem toho sa zmenami dotazu v Power Query upraví a obnoví aj výsledná tabuľka v modeli PowerPivot.

Na začiatok stránky

Poznámka: Editor dotazov sa zobrazí pri načítavaní, úprava alebo vytváraní nových dotazov pomocou Doplnku Power Query. Toto video ukazuje okno Editora dotazov, ktoré sa zobrazujú aj po úprave dotazu z excelového zošita. Ak chcete zobraziť Editor dotazov bez načítania alebo upravovania existujúceho dotazu zošita z časti Získať externé údaje v Doplnku Power Query na páse s nástrojmi vyberte z iných zdrojov > prázdny dotaz. Toto video ukazuje jeden spôsob, ako zobraziť Editor dotazov.

Zobrazenie editora dotazov v Exceli

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×