Klávesové skratky vo Swayi

Program Sway môžete používať pomocou klávesových skratiek a vyrozprávať tak svoj príbeh. Sway funguje vo všetkých vašich zariadeniach, môžete si zobraziť a upraviť obsah vo webovom prehliadači v PC, Macu alebo inom zariadení pomocou klávesnice a prístupu na web.

Poznámky

  • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

  • Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých treba stlačiť viaceré klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+).

Obsah tohto článku

Klávesové skratky v programe Sway pre Windows

Pomocou webového prehliadača, ako je napríklad Edge, Internet Explorer, Chrome alebo Firefox vo svojom Windows PC, môžete zobrazovať, upravovať a zdieľať svoj obsah v programe Sway. Pozrite si aj aplikáciu Sway pre Windows 10.

Poznámka: Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Najčastejšie používané skratky pre Sway v PC s Windowsom

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Presunutie z horného navigačného panela na sekundárny navigačný panel a z karty Scenár alebo Návrh na pracovnú tablu

Ctrl + F6

Zrušenie aktuálnej akcie, odstránenie aktuálneho výberu alebo ukončenie režimu prehrávania

Esc

Kopírovanie textu

Ctrl + C

Vystrihnutie textu

Ctrl + X

Prilepenie textu

Ctrl + V

Odstránenie vybratej karty a celého jej obsahu

Del

Vrátenie poslednej akcie

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie

Ctrl + Y

Prepnutie na zobrazenie na zjednodušenie ovládania

Alt + Shift + V

Zapnutie režimu prehrávania

Alt + Shift + P

Zdieľanie aktuálneho swaya

Alt + Shift + S

Priblížiť/vzdialiť

Ctrl +/-

Navigácia vo swayi v PC s Windowsom

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Presunutie z horného navigačného panela na sekundárny navigačný panel a z karty Scenár alebo Návrh na pracovnú tablu

Ctrl + F6

Presunutie z pracovnej tably na kartu Scenár alebo Návrh a zo sekundárneho navigačného panela na horný navigačný panel

Shift + Ctrl + F6

Otvorenie tably Vložiť

Alt + Shift + I

Otvorenie tably Štýly

Alt + Shift + G

Formátovanie textu a kariet vo swayi v PC s Windowsom

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Použitie zvýraznenia na text

Ctrl + B

Použitie zdôraznenia na text

Ctrl + I

Použitie štýlu nadpisu na text

Ctrl + Alt + 1

Vytvorenie zoznamu s odrážkami alebo pokračovanie v ňom

Ctrl + bodka

Vytvorenie číslovaného zoznamu alebo pokračovanie v ňom

Ctrl + lomka

Pridanie alebo úprava hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Použitie hypertextového prepojenia

Ctrl + kliknutie

Zoskupenie všetkých kariet vo výbere kariet

Ctrl + G

Oddelenie všetkých kariet vo výbere kariet

Ctrl + Shift + G

Kopírovanie všetkých kariet vo výbere kariet

Ctrl + C

Vystrihnutie všetkých kariet vo výbere kariet

Ctrl + X

Prilepenie všetkých kariet vo výbere kariet

Ctrl + V

Výber a navigácia v texte vo swayi v PC s Windowsom

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Výber znaku naľavo

Shift + šípka doľava

Výber znaku napravo

Shift + šípka doprava

Výber jedného slova smerom doľava

Ctrl + Shift + šípka doľava

Výber jedného slova smerom doprava

Ctrl + Shift + šípka doprava

Výber jedného riadka nahor

Shift + šípka nahor

Výber jedného riadka nadol

Shift + šípka nadol

Výber jedného odseku nahor

Ctrl + Shift + šípka nahor

Výber jedného odseku nadol

Ctrl + Shift + šípka nadol

Prechod na predchádzajúce slovo

Ctrl + šípka doľava

Prechod na nasledujúce slovo

Ctrl + šípka doprava

Prechod na začiatok odseku

Ctrl + šípka nahor

Prechod na začiatok ďalšieho odseku

Ctrl + šípka nadol

Práca s kartami vo swayi v PC s Windowsom

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Výber aktuálnej karty

Medzerník

Presunutie výberu na nasledujúcu kartu

Šípka nadol

Presunutie výberu na predchádzajúcu kartu

Šípka nahor

Rozbalenie vybratej skupiny alebo časti

Šípka doprava

Zbalenie vybratej skupiny alebo časti

Šípka doľava

Presunutie aktuálnej karty nahor v scenári

Alt + Shift + šípka nahor

Presunutie aktuálnej karty nadol v scenári

Alt + Shift + šípka nadol

Prehratie swaya v PC s Windowsom

Pri zobrazení ukážky alebo prehrávaní svojho výtvoru v programe Sway používajte na navigáciu tieto príkazy.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Prechod na predchádzajúci obrázok

Šípka doľava

Prechod na nasledujúci obrázok

Šípka doprava

Skončiť

Esc alebo Alt + šípka doľava

Zobrazenie porovnania vo swayi v PC s Windowsom

Pri prehrávaní swaya používajte tieto príkazy na ovládanie rozdeľovača vnútri porovnania.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Presunutie na deliacu čiaru

Tab

Posunutie doľava o jeden blok

Šípka doľava

Posunutie doprava o jeden blok

Šípka doprava

Posunutie doľava o jeden pixel

Alt + šípka doľava

Posunutie doprava o jeden pixel

Alt + šípka doprava

Prichytenie vľavo

Ctrl + šípka doľava

Prichytenie vpravo

Ctrl + šípka doprava

Klávesové skratky v službe Sway pre Mac

Pomocou webového prehliadača, ako je napríklad Safari, Chrome alebo Firefox, môžete vo svojom Macu zobrazovať, upravovať a zdieľať svoj obsah v programe Sway. Sway zaručuje, že to vyzerá skvele.

Poznámky

  • Na klávesnici Macu je kláves Command označený symbolom COMMAND .

  • Táto téma predpokladá, že funkčné klávesy pracujú štandardným spôsobom. Ak ste zmenili túto voľbu systému, pretože chcete použiť klávesovú skratku pre Sway, nestláčajte kláves Fn spolu s funkčnými klávesmi.

Najčastejšie používané klávesové skratky pri Macu

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Presunutie z horného navigačného panela na sekundárny navigačný panel a z karty Scenár alebo Návrh na pracovnú tablu

Control + Fn + F6

Zrušenie aktuálnej akcie, odstránenie aktuálneho výberu alebo ukončenie režimu prehrávania

Esc

Kopírovanie textu

Command + C

Vystrihnutie textu

Command + X

Prilepenie textu

Command + V

Odstránenie vybratej karty a celého jej obsahu

Del

Vrátenie poslednej akcie

Command + Z

Zopakovanie poslednej akcie

Command + Y

Prepnutie na zobrazenie na zjednodušenie ovládania

Option + Shift + V

Zapnutie režimu prehrávania

Option + Shift + P

Zdieľanie aktuálneho swaya

Option + Shift + S

Navigácia v Macu

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Presunutie z horného navigačného panela na sekundárny navigačný panel a z karty Scenár alebo Návrh na pracovnú tablu

Control + Fn + F6

Presunutie z pracovnej tably na kartu Scenár alebo Návrh a zo sekundárneho navigačného panela na horný navigačný panel

Control + Shift + Fn + F6

Zatvorenie tipu Pomocníka alebo dialógového okna v programe Sway

Esc

Otvorenie a zatvorenie tably Vložiť

Option + Shift + I

Otvorenie a zatvorenie tably Štýly

Option + Shift + G

Návrat z položky Prehrať, návrat na položku Scenár; návrat z položky Scenár na domovskú stránku programu Sway

Alt + šípka doľava

Formátovanie textu a kariet pri práci s Macom

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Použitie zvýraznenia na text

Command + B alebo Control + B

Použitie zdôraznenia na text

Command + B alebo Control + I

Použitie štýlu nadpisu na text

Control + Option + 1

Vytvorenie zoznamu s odrážkami

Control + bodka

Vytvorenie číslovaného zoznamu

Control + lomka

Pridanie alebo úprava hypertextového prepojenia

Control + K

Použitie hypertextového prepojenia

Control + kliknutie ľavým tlačidlom myši

Zoskupenie všetkých kariet vo výbere kariet

Control + G

Oddelenie všetkých kariet vo výbere kariet

Control + Shift + G

Kopírovanie všetkých kariet vo výbere kariet

Control + C

Vystrihnutie všetkých kariet vo výbere kariet

Control + X

Prilepenie všetkých kariet vo výbere kariet

Control + V

Výber a navigácia v texte v Macu

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Výber znaku naľavo

Shift + šípka doľava

Výber znaku napravo

Shift + šípka doprava

Výber jedného slova smerom doľava

Shift + Option + šípka doľava

Výber jedného slova smerom doprava

Shift + Option + šípka doprava

Výber jedného riadka nahor

Shift + šípka nahor

Výber jedného riadka nadol

Shift + šípka nadol

Výber jedného odseku nahor

Shift + Option + šípka nahor

Výber jedného odseku nadol

Shift + Option + šípka nadol

Prechod na predchádzajúce slovo

Option + šípka doľava

Prechod na nasledujúce slovo

Option + šípka doprava

Prechod na začiatok predchádzajúceho odseku

Option + šípka nahor

Prechod na koniec ďalšieho odseku

Option + šípka nadol

Práca s kartami v Macu

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Výber aktuálnej karty

Medzerník

Presunutie výberu na nasledujúcu kartu

Šípka nadol

Presunutie výberu na predchádzajúcu kartu

Šípka nahor

Rozbalenie vybratej skupiny alebo časti

Šípka doprava

Zbalenie vybratej skupiny alebo časti

Šípka doľava

Presunutie aktuálnej karty nahor v scenári

Option + Shift + šípka nahor

Presunutie aktuálnej karty nadol v scenári

Option + Shift + šípka nadol

Prehratie swaya v Macu

Po stlačení tlačidla Prehrať použite na navigáciu tieto príkazy.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Prechod na predchádzajúci obrázok

Šípka doľava

Prechod na nasledujúci obrázok

Šípka doprava

Ukončenie prezentácie

Esc alebo Option + šípka doľava

Zobrazenie porovnania pri práci s Macom

Pri prehrávaní swaya zahŕňajúceho porovnanie používajte na ovládanie deliacej čiary tieto príkazy.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Presunutie na deliacu čiaru

Tab

Posunutie doľava o jeden blok

Šípka doľava

Posunutie doprava o jeden blok

Šípka doprava

Posunutie doľava o jeden pixel

Option + šípka doľava

Posunutie doprava o jeden pixel

Option + šípka doprava

Prichytenie vľavo

Command + šípka doľava

Prichytenie vpravo

Command + šípka doprava

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×