Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu OneNote pre Windows 10 pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre OneNote pre Windows 10.

Poznámky: 

  • Skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

  • Príkazy, ktoré si vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré si vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v aplikácii OneNote pre Windows 10.

Úloha

Stlačte

Zaostrenie na aktuálnu sekciu

Ctrl + Shift + G

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie

Ctrl + N

Otvorenie poznámkového bloku

Ctrl + O

Prepnutie na iný poznámkový blok na paneli Navigácia

Ctrl + G, potom stlačte kláves so šípkou nadol alebo šípkou nahor a vyberte iný poznámkový blok a stlačte kláves Enter

Vytvorenie novej sekcie

Ctrl + T

Vytvorenie novej strany pod aktuálnou kartou strany na rovnakej úrovni

Ctrl + Alt + N

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou

Ctrl + Alt + Shift + N

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia

F11

Presun zamerania na kartu aktuálnej strany

Ctrl + Alt + G

Premiestnenie alebo kopírovanie aktuálnej strany

Ctrl + Alt + M

Výber aktuálnej strany

Ctrl + Shift + A

Prechod na názov strany a výber

Ctrl + Shift + T

Otvorenie vyhľadávacieho poľa na vyhľadávanie všetkých aktuálne otvorených poznámkových blokov

Ctrl + E

Navigácia vo OneNote pre Windows 10 iba pomocou klávesnice

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené klávesové skratky, ktoré môžete použiť na navigáciu v aplikácii OneNote pre Windows 10.

Úloha

Stlačte

Prechod medzi panelom s kartami, navigačnou tablou a plátnom strany

F6

Premiestnenie na pás s nástrojmi na karte

Kláves so šípkou nadol

Premiestnenie medzi možnosťami na páse s nástrojmi

Šípka doľava alebo doprava

Vykonanie aktuálne vybratej možnosti

Enter

Premiestnenie medzi kartami

Šípka doľava alebo doprava

Premiestnenie medzi položkami na hlavnom paneli s ponukami

Tab alebo Shift + Tab

Otvorenie pása s nástrojmi

Alt

Otvorenie karty Domov.

Alt + H

Otvorenie karty Vložiť.

Alt + N

Otvorenie karty Kresliť.

Alt + D

Otvorenie karty Zobraziť.

Alt + W

Aktivácia a používanie čítačky obrazovky Moderátor

Ak chcete funkciu Moderátor vo Windowse aktivovať, stlačte kláves s logom Windows spolu s klávesom Enter. Ozve sa: „Narrator settings window“ (Okno nastavení Moderátora).

Ďalšie informácie o skratkách a príkazoch Moderátora nájdete v téme Klávesové skratky a dotykové gestá v Moderátori.

Ukončite program Moderátor stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + Esc.

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Písanie a úprava poznámok

Úloha

Klávesy

Otvorenie nového okna programu OneNote

Ctrl + M

Vrátenie poslednej akcie

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie

Ctrl + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane. Ak chcete výber rozbaliť, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Ctrl + A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky do Schránky

Ctrl + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky

Ctrl + C

Prilepenie obsahu Schránky

Ctrl + V

Posunutie na začiatok riadka

Home

Premiestnenie na koniec riadka

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Odstránenie jedného znaku vľavo

Backspace

Odstránenie jedného znaku vpravo

Delete

Odstránenie jedného slova vľavo

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova vpravo

Ctrl + Delete

Vloženie zlomu riadka bez začiatku nového odseku

Shift + Enter

Otvorenie kontextovej ponuky pre objekt v zameraní

Shift + F10 alebo kláves ponuky

Vykonanie akcie navrhovanej na informačnom paneli, ak sa zobrazí v hornej časti stránky

Ctrl + Shift + W

Vložte meno autora a posledný upravené časová pečiatka

Ctrl + Shift + M

Formátovanie poznámok

Úloha

Stlačte

Zvýraznenie vybratého textu

Ctrl + Shift + H alebo Ctrl + Alt + H

Vloženie hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát)

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát)

Ctrl + Shift + V

Otvorte hypertextové prepojenie, keď je kurzor umiestnený v texte prepojenia. Stlačením klávesov so šípkami sa kurzor premiestní do textu prepojenia.

Enter

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vo vybranom texte

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vo vybranom texte

Ctrl + spojovník (-)

Použitie alebo odstránenie formátovania horného indexu vo vybranom texte

Ctrl + Shift + =

Použitie alebo odstránenie formátovania dolného indexu vo vybranom texte

Ctrl + =

Použitie alebo odstránenie formátovania zoznamu s odrážkami vo vybranom odseku

Ctrl + bodka (.)

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku

Ctrl + lomka

Použitie štýlu Nadpis 1 v aktuálnej poznámke

Ctrl + Alt + 1

Použitie štýlu Nadpis 2 v aktuálnej poznámke

Ctrl + Alt + 2

Použitie štýlu Nadpis 3 v aktuálnej poznámke

Ctrl + Alt + 3

Použitie štýlu Nadpis 4 v aktuálnej poznámke

Ctrl + Alt + 4

Použitie štýlu Nadpis 5 v aktuálnej poznámke

Ctrl + Alt + 5

Použitie štýlu Nadpis 6 v aktuálnej poznámke

Ctrl + Alt + 6

Použitie štýlu Normálne v aktuálnej poznámke, a to zrušením všetkého formátovania

Ctrl + Shift + N

Zväčšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doprava alebo Tab (na začiatku riadka)

Zmenšenie zarážky odseku

Alt + Shift + šípka doľava alebo Shift + Tab (na začiatku riadka)

Zarovnanie vybratého odseku doprava

Ctrl + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava

Ctrl + L

Zväčšenie veľkosti písma vybraného textu

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu

Ctrl + Shift + <

Zobrazenie alebo skrytie čiar pravítka na aktuálnej strane

Ctrl + Shift + R

Pridanie položiek na strane

Úloha

Stlačte

Kopírovanie výrezu obrazovky do Schránky (vyžaduje sa Windows 10 Creators Update)

Kláves s logom Windowsu + Shift + S

Vloženie aktuálneho dátumu

Alt + Shift + D

Vloženie aktuálneho dátumu a času

Alt + Shift + F

Vloženie aktuálneho času

Alt + Shift + T

Vloženie zlomu riadka

Shift + Enter

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu

Alt + =

Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu

Tab

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom

Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku, keď sa nachádzate v poslednej bunke v tabuľke

Enter

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke

Ctrl + Enter

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky

Alt + Enter

Vytvorenie stĺpca napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke

Ctrl + Alt + R

Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka okrem prvého riadka)

Enter

Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka)

Delete (stlačte dvakrát)

Výber poznámok a objektov

Úloha

Stlačte

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane. Ak chcete výber rozbaliť, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Ctrl + A

Výber od aktuálnej pozície kurzora až po koniec riadka

Shift + End

Výber celého riadka (keď je kurzor na začiatku riadka)

Shift + šípka nadol

Prechod na názov strany a výber

Ctrl + Shift + T

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany

Esc

Premiestnenie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore

Alt + Shift + šípka nahor

Premiestnenie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole

Alt + Shift + šípka nadol

Premiestnenie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia)

Alt + Shift + šípka doprava

Premiestnenie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia)

Alt + Shift + šípka doľava

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov

Ctrl + Shift + spojovník (-)

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu

Delete

Posunutie na začiatok riadka

Home

Premiestnenie na koniec riadka

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Návrat na poslednú navštívenú stranu

Alt + šípka doľava

Prechod na ďalšiu zobrazenú stranu

Alt + šípka doprava

Prehrávanie vybratého zvukového záznamu

Ctrl + Alt + P

Zastavenie prehrávania vybratého zvukového záznamu

Ctrl + Alt + S

Začatie novej zvukovej nahrávky

Ctrl + Alt + A

Pretočenie aktuálnej zvukovej nahrávky o 10 sekúnd

Ctrl + Alt + Y

Pretočenie aktuálnej zvukovej nahrávky o 5 minút

Ctrl + Alt + T

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej nahrávky o 10 sekúnd

Ctrl + Alt + U

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej nahrávky o 5 minút

Ctrl + Alt + I

Označenie poznámky

Úloha

Stlačte

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy

Ctrl + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

Ctrl + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka

Ctrl + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie

Ctrl + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia

Ctrl + 5

Použitie alebo vymazanie značky Zvýrazniť

Ctrl + 6

Použitie alebo vymazanie značky Kontakt

Ctrl + 7

Použitie alebo vymazanie značky Adresa

Ctrl + 8

Použitie alebo vymazanie značky Telefónne číslo

Ctrl + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach

Ctrl + 0

Využitie prehľadov

Úloha

Stlačte

Zobrazenie úrovne 1

Alt + Shift + 1

Rozbalenie na úroveň 2

Alt + Shift + 2

Rozbalenie na úroveň 3

Alt + Shift + 3

Rozbalenie na úroveň 4

Alt + Shift + 4

Rozbalenie na úroveň 5

Alt + Shift + 5

Rozbalenie na úroveň 6

Alt + Shift + 6

Rozbalenie na úroveň 7

Alt + Shift + 7

Rozbalenie na úroveň 8

Alt + Shift + 8

Rozbalenie na úroveň 9

Alt + Shift + 9

Rozbalenie všetkých úrovní

Alt + Shift + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň

Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň

Shift + Tab

Rozbalenie zbaleného prehľadu

Alt + Shift + znak plus (+)

Zbalenie rozbaleného prehľadu

Alt + Shift + znamienko mínus (-)

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka: Ak chcete zmeniť smer písania poznámok, treba najprv zapnúť jazyky so zápisom sprava doľava v nástroji Jazykové predvoľby balíka Microsoft Office.

Úloha

Stlačte

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava

Ctrl + ľavý kláves Shift

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava

Ctrl + pravý kláves Shift

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava

Tab

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava

Shift + Tab

Usporiadanie a spravovanie poznámkového bloku

Práca so stranami a rýchlymi poznámkami

Úloha

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia

F11

Otvorenie nového okna programu OneNote

Ctrl + M

Rozbalenie alebo zbalenie kariet skupiny strán

Ctrl + Shift + *

Prepnutie na zobrazenie Kontrola zjednodušenia ovládania

Ctrl + Shift + F

Vytlačenie aktuálnej strany

Ctrl + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie

Ctrl + N

Zväčšenie šírky panela s kartami strán

Ctrl + Shift + [

Zmenšenie šírky panela s kartami strán

Ctrl + Shift + ]

Vytvorenie novej strany pod aktuálnou kartou strany na rovnakej úrovni

Ctrl + Alt + N

Vytvorenie novej podstránky pod aktuálnou stranou

Ctrl + Alt + Shift + N

Vyberte všetky položky. Ak chcete výber rozbaliť, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + A.

Ctrl + A

Výber aktuálnej strany

Ctrl + Alt + G

Premiestnenie vybratej karty strany nahor

Alt + Shift + šípka nahor

Premiestnenie vybratej karty strany nadol

Alt + Shift + šípka nadol

Premiestnenie kurzora na názov strany

Ctrl + Shift + T

Posun nahor na aktuálnej strane

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane

Page Down

Posun na začiatok aktuálnej strany

Ctrl + Home

Posun na koniec aktuálnej strany

Ctrl + End

Prechod na nasledujúci odsek

Ctrl + šípka nadol

Prechod na predchádzajúci odsek

Ctrl + šípka nahor

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner

Alt + šípka nadol

Prechod na začiatok riadka

Home

Presun na koniec riadka

End

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Návrat na poslednú navštívenú stranu

Alt + šípka doľava

Prechod na ďalšiu zobrazenú stranu

Alt + šípka doprava

Priblíženie

Ctrl + Alt + znamienko plus (+ na numerickej klávesnici) alebo Ctrl + Alt + Shift + znamienko plus

Vzdialenie

Ctrl + Alt + znamienko mínus (- na numerickej klávesnici) alebo Ctrl + Alt + Shift + spojovník (-)

Uloženie zmien a synchronizácia poznámkového bloku

Poznámka: Ak je spustená služba OneNote, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

Ctrl + S

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Úloha

Stlačte

Otvorenie OneNotu

Stlačte kláves s logom Windows a potom napíšte výraz OneNote. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte „OneNote, aplikácia z Microsoft Store,“ a potom stlačte kláves Enter.

Otvorenie poznámkového bloku

Ctrl + O

Vytvorenie novej sekcie

Ctrl + T

Prechod na nasledujúcu sekciu

Ctrl + Tab

Prechod na predchádzajúcu sekciu

Ctrl + Shift + Tab

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie

Ctrl + Page Down

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie

Alt + Home

Prechod na poslednú stranu sekcie

Alt + End

Premiestnenie alebo kopírovanie aktuálnej strany

Ctrl + Alt + M

Zameranie na kartu aktuálnej strany

Ctrl + Alt + G

Zameranie na kartu aktuálnej sekcie

Ctrl + Shift + G

Prepnutie na iný poznámkový blok na paneli Navigácia

Ctrl + G, potom stlačte kláves so šípkou nadol alebo šípkou nahor a vyberte iný poznámkový blok a potom stlačte kláves Enter

Otvorenie kontextovej ponuky aktuálnej sekcie

Ctrl + Shift + G, Shift + F10

Vyhľadanie poznámok

Úloha

Stlačte

Otvorenie vyhľadávacieho poľa na vyhľadávanie všetkých aktuálne otvorených poznámkových blokov

Ctrl + E alebo Ctrl + F

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku

Kláves so šípkou nadol

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov prejdite na vybratý výsledok

Enter

Zmena rozsahu hľadania

Ctrl + E, Tab, Tab, šípka nadol

Preskočenie vyhľadávania a návrat na stránku

Esc

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými ľuďmi

Úloha

Stlačte

Otvorenie tably Zdieľať

Ctrl + Shift + E

Vytvorenie prepojenia na zdieľanie pre aktuálnu stranu

Ctrl + Shift + E, Tab, Tab, Enter

Zdieľanie aktuálneho poznámkového bloku

Ctrl + Shift + E, Tab, šípka nadol, šípka nadol

Odoslanie kópie strany cez inú aplikáciu

Ctrl + Shift + E, Enter

Zdieľanie poznámok s inými programami

Úloha

Stlačte

Odoslanie kópie aktuálnej strany cez inú aplikáciu

Ctrl + Shift + E, Enter

Synchronizácia aktuálneho poznámkového bloku

Ctrl + S alebo Shift + F9

Synchronizáciu všetkých poznámkových blokov

F9

Označenie aktuálnej strany ako prečítanej alebo neprečítanej

Ctrl + Q

Ochrana poznámok

Ochrana poznámok pomocou hesla

Úloha

Stlačte

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom

Ctrl + Alt + L

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×