Klávesové skratky vo OneNote pre web

Klávesové skratky vo OneNote pre web

S klávesovými skratkami môžete pracovať efektívne, a to dokonca aj bez myši. Tento článok obsahuje zoznam klávesových skratiek pre OneNote pre web.

Tipy: 

  • Skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

  • Príkazy, ktoré si vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

  • Skratka k príkazom: stlačením kombinácie klávesov Ctrl + ' (apostrof) prejdite na pole Chcem zistiť a potom zadajte požadovaný príkaz (k dispozícii len v zobrazení na úpravy). Pomocou šípok nahor a nadol vyberte príkaz a stlačte kláves Enter.

Obsah tohto článku

Klávesové príkazy v zobrazení na čítanie

Klávesové príkazy v zobrazení na úpravy

Zobrazenie na čítanie

Navigácia na páse s nástrojmi a na tablách

Úloha

Stlačte

Prechod z navigácie poznámkového bloku do poľa prehliadača

Shift + F6

Prejsť medzi príkazmi pása s nástrojmi

Tab

Vykonať aktuálne vybratý príkaz pása s nástrojmi

Enter

Posun zobrazenia strany nahor alebo nadol

Page Up alebo Page Down

Na začiatok stránky

Navigačná tabla

Úloha

Stlačte

Posun dopredu po stranách v poznámkovom bloku (Internet Explorer)

Ctrl + Page Down

Posun dozadu po stranách v poznámkovom bloku (Internet Explorer)

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu sekcie

Alt + Page Down

Rozbalenie sekcie

Enter vo zvolenej sekcii

Na začiatok stránky

Zobrazenie na úpravy

Navigácia na páse s nástrojmi a na tablách

Úloha

Stlačte

Presun z aktuálnej strany na pás s nástrojmi a následný presun medzi príkazmi.

Ctrl + F6 na získanie zoznamu stránok. Ak ste už tam, pomocou klávesu Tab presúvajte zameranie na jednotlivé strany. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovanú stranu.

Aktivovať inú kartu pása s nástrojmi

Ctrl + F6, potom klávesom Tab presun zamerania na iné karty pása s nástrojmi, Enter.

Prejsť medzi príkazmi pása s nástrojmi

Tab

Vykonať aktuálne vybratý príkaz pása s nástrojmi

Enter

Na začiatok stránky

Navigačná tabla

Úloha

Stlačte

Posun dopredu po stranách v poznámkovom bloku (Internet Explorer)

Ctrl + Page Down

Posun dozadu po stranách v poznámkovom bloku (Internet Explorer)

Ctrl + Page Up

Prechod na prvú stranu sekcie

Alt + Page Up

Prechod na poslednú stranu sekcie

Alt + Page Down

Nová sekcia

Ctrl + F6, potom Tab do sekcie, Shift + F10, šípka nadol po príkaz Nová sekcia, Enter

Presun aktuálnej stránky nahor alebo nadol

Alt + Shift + šípka nahor, Alt + Shift + šípka nadol

Odstránenie strany

Tab na stranu, Shift + F10, šípka nadol po príkaz Odstrániť, Enter

Odstránenie sekcie

Tab do sekcie, Shift + F10, šípka nadol po príkaz Odstrániť, Enter

Na začiatok stránky

Presúvanie bodu vkladania

Úloha

Stlačte

Z oblasti nadpisu do strany

Tab alebo Enter

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Posun o slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

O jeden riadok nahor

Šípka nahor

O jeden riadok nadol

Šípka nadol

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok riadka

Home

Posun na koniec riadka

End

Posun na začiatok strany (okrem oblasti nadpisu)

Ctrl + Home

Posun na koniec strany

Ctrl + End

Posun do oblasti nadpisu

Page Up alebo Ctrl + A, Ctrl + A, Tab, pokým sa vyberie nadpis

Na začiatok stránky

Výber obsahu: rozbalenie výberu

Úloha

Klávesy

Posun o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Posun o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Posun o slovo doprava

Shift + Ctrl + šípka doprava

Posun o slovo doľava

Shift + Ctrl + šípka doľava

O jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

O jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Posun o odsek nahor

Shift + Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Shift + Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok odseku

Shift + Home

Posun na koniec odseku

Shift + End

Posun na začiatok prehľadu

Shift + Ctrl + Home

Posun na koniec prehľadu

Shift + Ctrl + End

Celý odsek, potom prehľad, potom strana

Ctrl + A pre každú úroveň rozbalenia

Na začiatok stránky

Úprava obsahu

Úloha

Stlačte

Vystrihnúť

Ctrl + X

Kopírovanie

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Vložiť hypertextové prepojenie

Ctrl + K

Späť

Ctrl + Z

Znova

Ctrl + Y

Presunutie z jedného nesprávne zadaného slova na ďalšie

Alt + F7

Nový prehľad

Ctrl + Shift + F

Presúvanie z jedného prehľadu do druhého

Ctrl + A, Ctrl + A, Tab

Uloženie zmien

Poznámka: Ak je spustená služba OneNote pre web, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie poznámok nie je potrebné.

Ctrl + S

Na začiatok stránky

Tabuľky

Úloha

Stlačte

Vytvorenie novej bunky vedľa poslednej bunky v tabuľke

Tab

Vloženie riadku pod aktuálny riadok

Ctrl + Enter

Poznámka: Po výbere bunky, stĺpca alebo riadku sa na obsah vybratých buniek vzťahuje zarovnanie. Po výbere tabuľky sa na tabuľku vzťahuje zarovnanie, ale nemá vplyv na zarovnanie v rámci buniek.

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Tučné

Ctrl + B

Kurzíva

Ctrl + I

Podčiarknuté

Ctrl + U

Zoznam s odrážkami

Ctrl + bodka

Číslovaný zoznam

Ctrl + Lomka alebo Ctrl + Shift + O

Zarovnať doľava

Ctrl + L

Zarovnať doprava

Ctrl + R

Zarovnanie na stred

Ctrl + E

Zväčšenie zarážky

Alt + Shift + šípka doprava

Zmenšenie zarážky

Alt + Shift + šípka doľava

Na začiatok stránky

Označenie poznámky

Úloha

Stlačte

Úloha

Ctrl + 1

Dôležité

Ctrl + 2

Otázka

Ctrl + 3

Zapamätanie na neskoršie použitie

Ctrl + 4

Definícia

Ctrl + 5

Zvýrazniť

Ctrl + 6

Kontakt

Ctrl + 7

Adresa

Ctrl + 8

Telefónne číslo

Ctrl + 9

Na začiatok stránky

Klávesové ekvivalenty pre Windows a Mac

Kód

Modifikátor

Windows

Mac

Backspace

Alt

Odstránenie jedného slova smerom späť

End

Alt

Posun kurzora na koniec dokumentu alebo prehľadu

Enter

Alt

Zobrazenie vlastností stránky v Internet Exploreri

Tab

Ctrl - Alt

Prepnutie úloh

Home

Alt

Prechod na domovskú stránku

Posun kurzora na začiatok dokumentu alebo prehľadu

Doľava

Alt

Prechod späť v Internet Exploreri

Posun doľava po jednom slove

PageDn

Alt

Prejsť na nasledujúcu stranu

Prejsť na nasledujúcu stranu

Page Up

Alt

Prejsť na predchádzajúcu stranu

Prejsť na predchádzajúcu stranu

Doprava

Alt

Prechod dopredu v Internet Exploreri

Prechod doprava po jednom slove

Tab

Alt

Prepnutie medzi aplikáciami

Presun zamerania medzi prehliadačom a prvkami stránky (slučka zjednodušenia)

Nadol

Alt - Shift

Posun o jednu stránku nadol v navigačnej table

Výber od umiestnenia kurzora po koniec odseku

End

Alt - Shift

Prechod na poslednú stranu sekcie

Prechod na poslednú stranu sekcie

Enter

Alt-Shift

Prepnutie na celú obrazovku v Internet Exploreri

Tab

Ctrl - Alt - Shift

Prepnutie úloh

Home

Alt - Shift

Prechod na prvú stranu sekcie

Prechod na prvú stranu sekcie

Doľava

Alt - Shift

Odstránenie jednej úrovne odsadenia

Výber jedného slova smerom doľava

Doprava

Alt - Shift

Zarážka

Výber jedného slova smerom doľava

Tab

Alt - Shift

Prepnutie medzi aplikáciami

Presun zamerania medzi prehliadačom a prvkami stránky (slučka zjednodušenia)

Nahor

Alt - Shift

Posun o jednu stránku nadol v navigačnej table

Výber od umiestnenia kurzora po koniec odseku

Backspace

Odstránenie jedného slova smerom späť

Delete

Odstránenie jedného slova

Nadol

Posun kurzora nadol o jeden odsek

End

Posun kurzora znova na koniec dokumentu alebo prehľadu

Home

Prechod na začiatok dokumentu alebo prehľadu (v prehliadači Safari prechod na domovskú stránku prehliadača)

Doľava

Posun kurzora na začiatok riadka (v prehliadači Firefox prechod na predchádzajúcu stránku)

Doprava

Posun kurzora na koniec riadka (v prehliadači Firefox prechod ďalej)

Tab

Prepnutie úloh (napríklad Windows Alt - Tab)

Nahor

Posun kurzora nahor o jeden odsek

ESC

⌘ - Alt

Otvorenie Správcu úloh (aplikácie vynúteného ukončenia)

Home

⌘ - Alt

Prechod na domovskú stránku v prehliadači Safari

Doľava

⌘ - Alt

Prepnutie medzi kartami v prehliadači Chrome

Delete

⌘ - Shift

Vyčistenie vyrovnávacej pamäte v prehliadači Firefox

Nadol

⌘ - Shift

Výber jedného odseku nadol

Koniec

⌘ - Shift

Výber po koniec dokumentu alebo stránky

Home

⌘ - Shift

Výber po začiatok dokumentu alebo stránky (v prehliadači Safari prechod na domovskú stránku prehliadača)

Doľava

⌘ - Shift

Výber po začiatok riadka

Doprava

⌘ - Shift

Výber po koniec riadka

Tab

⌘ - Shift

Prepnutie úloh (napríklad Windows Alt - Tab)

Nahor

⌘ - Shift

Výber jedného odseku nahor

ESC

Ctrl - Shift

Otvorenie Správcu úloh

Doprava

Ctrl - Shift

Výber jedného slova smerom doprava

Nadol

Ctrl

Posun kurzora nadol o jeden odsek

Posun kurzora na koniec riadka

Doľava

Ctrl - Shift

Výber jedného slova smerom doľava

ESC

Ctrl

Otvorenie ponuky Štart alebo domovskej obrazovky

Delete

Ctrl - Alt

Otvorenie ponuky obrazovky uzamknutia

Doľava

Ctrl

Posun kurzora doľava o jedno slovo

Zobrazenie tabule miniaplikácií

PageDn

Ctrl

Prepnutie medzi otvorenými kartami v prehliadačoch Firefox a Chrome

PageUp

Ctrl

V prehliadačoch Firefox a Chrome prepnutie medzi otvorenými kartami

End

Ctrl

Posun kurzora na koniec dokumentu alebo prehľadu

Tab

Ctrl

Prepínanie medzi otvorenými kartami

Prepínanie medzi otvorenými kartami

Nahor

Ctrl

Posun kurzora nahor o jeden odsek

Posun kurzora na začiatok riadka

Backspace

Ctrl - Alt

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Home

Ctrl

Posun kurzora na začiatok dokumentu alebo prehľadu

Nadol

Ctrl - Alt

Posun stránky nadol v Internet Exploreri

End

Ctrl - Alt

Posun na koniec stránky v Internet Exploreri

Home

Ctrl - Alt

Posun na začiatok stránky v Internet Exploreri

PageDn

Ctrl - Alt

Posun nadol v Internet Exploreri

PageUp

Ctrl - Alt

Posun nahor v Internet Exploreri

Doprava

Ctrl

Posun kurzora doľava o jedno slovo

Nahor

Ctrl - Alt

Posun stránky nadol v Internet Exploreri

Backspace

Ctrl - Alt - Shift

Odstránenie jedného slova smerom späť

Odstránenie jedného slova smerom späť

End

Ctrl - Alt - Shift

Posun na koniec stránky v Internet Exploreri

Home

Ctrl - Alt - Shift

Posun na začiatok stránky v Internet Exploreri

PageDn

Ctrl - Alt - Shift

Posun nadol v Internet Exploreri

PageUp

Ctrl - Alt - Shift

Posun nahor v Internet Exploreri

ESC

Alt

Minimalizovanie okna

Nadol

Ctrl - Shift

Výber jedného odseku nadol

Výber po koniec riadka

ESC

Alt - Shift

Minimalizovanie okna

Home

Ctrl - Shift

Výber jedného odseku nahor

Výber po začiatok riadka

Insert

Žiadne

Spustenie režimu prepisovania

Page Down

Ctrl - Shift

Prepnutie na ďalšiu stranu

Page Up

Ctrl - Shift

Prepnutie na predchádzajúcu stranu

Tab

Ctrl - Shift

Prepínanie medzi otvorenými kartami

Prepínanie medzi otvorenými kartami

Nahor

Ctrl - Shift

Výber jedného odseku nahor

Výber po začiatok riadka

Backspace

Žiadne

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Delete

Žiadne

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Nadol

Žiadne

Posun kurzora nadol o jeden riadok

Posun kurzora nadol o jeden riadok

End

Žiadne

Posun kurzora na koniec riadka

Posun kurzora na koniec riadka

Enter

Žiadne

Vloženie nového riadka

Vloženie nového riadka

Backspace

Ctrl

Odstránenie jedného slova smerom späť

Home

Žiadne

Posun kurzora na začiatok riadka

Posun kurzora na začiatok odseku v prehliadačoch Safari a Chrome

Doľava

Žiadne

Posun kurzora doľava o jedno písmeno

Posun kurzora doľava o jedno písmeno

PageDn

Žiadne

Posun kurzora nadol o jednu obrazovku

Posun kurzora nadol o jednu obrazovku

PageUp

Žiadne

Posun kurzora nahor o jednu obrazovku

Posun kurzora nahor o jednu obrazovku

Doprava

Žiadne

Posun kurzora doprava o jedno písmeno

Posun kurzora doprava o jedno písmeno

Tab

Žiadne

Odsadenie alebo prechod na ďalšiu bunku tabuľky

Odsadenie, prechod na ďalšiu bunku tabuľky alebo vloženie tabuľky

Nahor

Žiadne

Posun kurzora nahor o jeden riadok

Posun kurzora nahor o jeden riadok

Backspace

Shift

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Odstránenie jedného písmena smerom späť

Nadol

Shift

Výber jedného riadka nadol

Výber jedného riadka nadol

End

Shift

Výber po koniec riadka

Výber po koniec riadka

Enter

Shift

Vloženie mäkkého zlomu riadka

Vloženie mäkkého zlomu riadka

Home

Shift

Výber po začiatok riadka

Výber po začiatok riadka

Doľava

Shift

Výber jedného písmena smerom doľava

Výber jedného písmena smerom doľava

Doprava

Shift

Výber jedného písmena naraz smerom doprava

Výber jedného písmena naraz smerom doprava

Tab

Shift

Odstránenie jednej úrovne odsadenia, prechod na predchádzajúcu bunku tabuľky

Odstránenie jednej úrovne odsadenia, prechod na predchádzajúcu bunku tabuľky

Nahor

Shift

Výber jedného riadka nahor

Výber jedného riadka nahor

Na začiatok stránky

Ďalšie klávesové skratky vo OneNote

Klávesové skratky v aplikácii OneNote Online sú veľmi podobné klávesovým skratkám v počítačovej aplikácii OneNote. Klávesové skratky uvedené v tomto článku slúžia na vykonávanie najbežnejších úloh vo OneNote Online. Zoznam klávesových skratiek v počítačovej aplikácii OneNote nájdete v týchto témach:

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×