Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Tento článok obsahuje zoznam klávesových skratiek pre OneNote pre Mac. Klávesové skratky umožňujú rýchle používanie príkazov a funkcií bez použitia myši.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tomto článku sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Príkazy, ktoré vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané skratky vo OneNote pre Mac.

Akcia

Klávesy

Vytvorenie novej strany.

COMMAND + N

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

COMMAND + A

(Opakovaným stláčaním rozšírite rozsah výberu.)

Výber nadpisu strany.

COMMAND + SHIFT + T

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

COMMAND + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

COMMAND + C

Prilepenie obsahu Schránky.

COMMAND + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

COMMAND + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

COMMAND + Y

Otvorenie poznámkového bloku.

COMMAND + O

Zatvorenie poznámkového bloku.

COMMAND + Shift + W

Odsadenie odseku zľava slova.

Tab

Odsadenie odseku z ľubovoľného miesta v odseku.

COMMAND + pravá hranatá zátvorka (])

Odstránenie odsadenia odseku zľava.

Shift + Tab alebo COMMAND + ľavá hranatá zátvorka ([)

Priblíženie.

COMMAND + znamienko plus (+)

Vzdialenie.

COMMAND + znamienko mínus ( - )

Resetovanie priblíženia alebo vzdialenia.

COMMAND + nula (0)

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Control + Shift + znak plus (+)

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Control + Shift + znak mínus (-)

Otvorenie prepojenia.

Vyberte prepojenie a následne položky Shift + Return

Skopírovanie formátu vybratého textu.

Option + COMMAND + C

Prilepenie formátu skopírovaného textu na vybratý text.

Option + COMMAND + V

Spustenie diktovania.

Dvakrát stlačte kláves Fn

Vloženie emoji.

Control + COMMAND + medzerník

Začíname

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých treba stlačiť viaceré klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Mnohé klávesnice predvolene priraďujú funkčným klávesom špeciálne funkcie. Ak chcete funkčný kláves použiť na iné účely, je potrebné stlačiť kláves Fn spolu s funkčným klávesom.

Na klávesnici Macu je kláves Command označený symbolom COMMAND . Ďalšie informácie o zmene klávesov priradených ku klávesovým skratkám nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu operačného systému Macintosh alebo v pomocných aplikáciách. Pozrite si aj časť Klávesové skratky vo OneNote pre Mac nižšie v tejto téme.

Ak funkčné tlačidlo nefunguje podľa očakávania, stlačte spolu s funkčným klávesom kláves Fn. Ak nechcete zakaždým stláčať kláves Fn, môžete zmeniť systémové nastavenia Apple.

Zmena nastavení funkčných klávesov pomocou myši

 1. V ponuke Apple stlačte položku Systémové nastavenia.

 2. Vyberte položku Klávesnica.

 3. Na karte Klávesnica začiarknite políčko Použiť klávesy F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy.

Zmena nastavení funkčných klávesov pomocou klávesnice

 1. Stlačte COMMAND + medzerník. Budete počuť „Systémové dialógové okno Spotlightu“ a pokyn, aby ste začali písať. Zadajte </c0>sys</c0> a stlačte kláves Enter.

 2. Budete počuť „Systémové nastavenia“. Zameranie sa nachádza v okne vyhľadávania.

 3. Zadajte a a stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Zjednodušenie ovládania, vybraté dokončenie“. Stlačte kláves Enter. Otvorí sa dialógové okno Zjednodušenie ovládania, v ktorom môžete nastaviť požadované nastavenia.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Momentálne ste v tabuľke“.

 5. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Klávesnica” Stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo Otvoriť nastavenia klávesnice a stlačte medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Používať všetky klávesy F1, F2 atď. ako štandardné funkčné klávesy“. Zameranie sa nachádza na začiarkavacom políčku. Políčko začiarknete stlačením medzerníka.

 7. Na uloženie zmien a zatvorenie dialógového okna stlačte klávesy COMMAND + Option + W.

Konflikty klávesových skratiek

Niektoré klávesové skratky pre Windows kolidujú s príslušnými predvolenými klávesovými skratkami pre Mac OS. V tejto téme sú takéto klávesové skratky označené hviezdičkou. Ak budete chcieť tieto skratky používať, možno bude potrebné zmeniť nastavenia klávesnice Macu tak, aby sa pre daný kláves zmenila klávesová skratka Zobraziť plochu.

Zmena systémových nastavení pre klávesové skratky pomocou myši

 1. V ponuke Apple stlačte položku Systémové nastavenia.

  Poznámka: Na používanie systémových nastavení musíte mať zapnutý úplný prístup ku klávesnici.

 2. Stlačte položku Klávesnica.

 3. Vyberte kartu Skratky.

 4. Kliknite na položku Mission Control.

 5. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete používať.

Ak túto funkciu potrebujete vykonať pomocou klávesnice, pozrite si tému Zjednodušenie ovládania v Office pre Mac.

Formátovanie textu

Akcia

Klávesy

Začatie zoznamu s odrážkami (nezoradený).

Zadajte hviezdičku (*), a potom stlačte medzerník.

POZNÁMKA: Ak chcete do textu vložiť jednu odrážku, stlačte kombináciu klávesov Option + 8

Začatie číslovaného zoznamu (zoradený).

Zadajte číslo 1. a potom stlačte medzerník

POZNÁMKA: Prípadne stlačte kombináciu klávesov COMMAND + /

Zvýšenie úrovne zvolenej položky zoznamu.

COMMAND + ]

Zníženie úrovne zvolenej položky zoznamu.

COMMAND + [

Formátovanie vybratého textu ako horného indexu

COMMAND + Shift + Option + znak rovnosti (=)

Formátovanie vybratého textu ako dolného indexu

COMMAND + Option + znak rovnosti (=)

Vrátenie poslednej akcie späť.

COMMAND + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

COMMAND + Y

Vloženie obsahu

Akcia

Klávesy

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Shift + Return

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Return

Vloženie aktuálneho dátumu.

COMMAND + D

Vloženie aktuálneho dátumu a času.

COMMAND + SHIFT + D

Vloženie matematickej rovnice (alebo konverzia vybratého textu na matematickú rovnicu).

Control + znak rovnosti (=)

Použitie inteligentného vyhľadávania.

Control + Option + COMMAND + L

Odstránenie obsahu

Akcia

Klávesy

Odstránenie znaku naľavo od kurzora.

Delete

Odstránenie znaku napravo od kurzora.

Fn + Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

Option + Delete

Odstránenie jedného slova doprava

Fn + Option + Delete alebo Option + Del

Pohyb kurzora

Akcia

Stlačte

Posunutie o znak doľava.

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Option + šípka doľava

Posun nahor o jeden riadok.

Šípka nahor

Posun nadol o jeden riadok.

Šípka nadol

Prechod na začiatok riadka.

COMMAND + šípka doľava

Prechod na koniec riadka.

COMMAND + šípka doprava

Posun na začiatok slova naľavo.

Option + šípka doľava

Posun na koniec slova napravo.

Option + šípka doprava

Prechod na nasledujúci odsek.

COMMAND + šípka nahor

Prechod na predchádzajúci odsek.

COMMAND + šípka nadol

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Prechod do vrchnej časti strany.

Command + šípka nahor

Prechod do spodnej časti strany.

Command + šípka nadol

Prechod na nasledujúci odsek.

Option + šípka nahor

Prechod na predchádzajúci odsek.

Option + šípka nadol

Formátovanie tabuliek

Akcia

Klávesy

Vytvorenie tabuľky.

Zadajte nový riadok textu a potom stlačte kláves Tab.

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku, keď sa kurzor nachádza v poslednej bunke tabuľky.

POZNÁMKA: Ak chcete tabuľku ukončiť, stlačte kláves Return druhýkrát.

Return

Vytvorenie stĺpca napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

COMMAND + Option + R

Vytvorenie stĺpca napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

COMMAND + Option + E

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke.

COMMAND + Return

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Option + Return

Vyhľadávanie

Akcia

Klávesy

Vyhľadávanie na strane.

COMMAND + F

Vyhľadávanie vo všetkých poznámkových blokoch.

COMMAND + Option + F

Navigácia v poznámkovom bloku

Akcia

Klávesy

Prepínanie medzi sekciami v poznámkovom bloku.

COMMAND + Shift + ľavá zložená zátvorka ({) alebo pravá zložená zátvorka (})

Prepínanie medzi stranami v sekcii.

 1. Začnite s kurzorom na strane.

 2. Stlačte kombináciu klávesov COMMAND + Control + G, čím presuniete zameranie na zoznam strán.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberiete predchádzajúcu alebo ďalšiu stranu v sekcii. Môžete tiež stlačiť COMMAND + Page Up alebo Page Down.

Presun vybratých odsekov nahor.

COMMAND + Shift + šípka nahor

Presun vybratých odsekov nadol.

COMMAND + Shift + šípka nadol

Presun vybratých odsekov doľava (zmenšenie odsadenia).

COMMAND + Shift + šípka doľava

Pokročilá navigácia s kurzorom

Akcia

Klávesy

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor.

COMMAND + Option + šípka nahor

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol.

COMMAND + Option + šípka nadol

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava.

COMMAND + Option + šípka doľava

Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava.

COMMAND + Option + šípka doprava

Presunutie (premiestnenie) obrázka alebo objektu nahor na strane.

Vyberte obrázok alebo objekt a potom stlačte kombináciu klávesov COMMAND + Option + šípka nahor

Presunutie (premiestnenie) obrázka alebo objektu nadol na strane.

Vyberte obrázok alebo objekt a potom stlačte kombináciu klávesov COMMAND + Option + šípka nadol

Ďalšie príkazy

Akcia

Klávesy

Otvorenie ďalších poznámkových blokov alebo vytvorenie nových.

COMMAND + O

Zobrazenie zoznamu otvorených poznámkových blokov.

Control + G

Vytvorenie novej strany poznámkového bloku.

COMMAND + N

Otvorenie predvolieb OneNotu.

COMMAND + čiarka (,)

Presun strany na iné miesto.

COMMAND + Shift + M

Skopírovanie strany na iné miesto.

COMMAND + Shift + C

Presun alebo opätovné skopírovanie strany do naposledy vybratej sekcie.

Option + COMMAND + T

Zapnutie režimu zobrazenia na celej obrazovke.

Control + COMMAND + F

Synchronizácia tohto poznámkového bloku.

COMMAND + S

Synchronizácia všetkých poznámkových blokov.

Shift + COMMAND + S

Presunutie zamerania klávesnice na zoznam strán.

Control + COMMAND + G

Presunutie zamerania klávesnice na zoznam sekcií.

Control + Shift + G

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vykonávanie základných úloh vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×