Klávesové skratky v PowerPointe pre web

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu PowerPoint na webe vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre PowerPoint na webe vo Windowse.

Poznámky: 

 • Skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici. 

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky, ktoré budete pravdepodobne často používať v PowerPointe Online.

Úloha

Klávesy

Vloženie novej snímky

Umiestnite zameranie na tablu miniatúr a stlačte klávesy Ctrl + M.

Odstránenie vybratého textu, objektu alebo snímky

Kláves Delete

Presunutie tvaru

Klávesy so šípkami

Prechod na ďalšiu snímku.

Kláves Page Down

Prechod na predchádzajúcu snímku.

Kláves Page Up

Ukončenie prezentácie

Esc

Začíname

Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

PowerPoint na webe funguje vo webovom prehliadači, preto nepoužíva prístupové klávesy, ako sa používajú v počítačovej verzii PowerPointu. Napríklad stlačením klávesu Alt sa presunie zameranie na panel s ponukami prehliadača. Známe klávesové skratky ako Ctrl + P (Tlačiť) a F1 (Pomocník) spustia príkazy v prehliadači a nie príkazy vo PowerPointe Online.

Ak chcete presunúť zameranie na iné časti rozhrania PowerPointu Online (napríklad z pása z nástrojmi na tablu miniatúr), stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 na posúvanie dopredu alebo Ctrl + Shift + F6 na posúvanie dozadu a na prechod do obsahu snímky a z neho. Na navigáciu medzi príkazmi v PowerPointe Online slúži kláves Tab, ktorým sa posuniete dopredu, kombinácia klávesov Shift + Tab, ktorou sa posuniete dozadu, a kláves Enter, ktorým vyberiete obsah.

Tip: Na rýchle zadanie príkazu v zobrazení na úpravy stlačte kombináciu klávesov Alt + Q, čím sa presuniete do poľa Chcem zistiť, a potom zadajte požadovaný príkaz. Ak chcete vybrať príkaz, stlačte šípku nahor alebo nadol a potom kláves Enter.

Navigácia na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

V zobrazení na čítanie nájdete vodorovný zoznam príkazov v hornej časti obrazovky nad dokumentom. Stláčajte kláves Tab, kým sa výber nepremiestni na riadok príkazov, a potom kláves Tab použite na prechádzanie medzi príkazmi. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný príkaz.

Ak chcete prepnúť na zobrazenie na úpravy, prejdite na príkaz Upraviť prezentáciu, stlačte kláves Enter a vyberte položku Upraviť v programe PowerPoint Online.

V zobrazení na úpravy sa úzky pás s nástrojmi nachádza v hornej časti okna PowerPointu Online. Pás s nástrojmi tvoria karty. Každá karta zobrazuje inú skupinu nástrojov a funkcií, pričom každá skupina zahŕňa jeden alebo viacero príkazov. Ak chcete pás s nástrojmi použiť opakovane, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa výber nepresunie na pás s nástrojmi.

Ďalšie klávesové skratky na prácu s pásom s nástrojmi:

 • Ak sa chcete presúvať medzi príkazmi, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi aktuálne vybratej karty, stlačte kláves Enter.

 • Ak sa chcete presúvať medzi príkazmi na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

Ovládacie prvky sa v závislosti od typu ovládacieho prvku aktivujú rôznymi spôsobmi:

 • Ak je vybratým príkazom tlačidlo alebo tlačidlo rozdelenia, môžete ho aktivovať stlačením medzerníka.

 • Ak je vybratým príkazom zoznam (ako je napríklad zoznam písiem), otvoríte ho stlačením šípky nadol. Potom na pohyb medzi položkami použite šípku nahor alebo šípku nadol. Po vybratí požadovanej položky stlačte kláves Enter.

 • Ak je vybratým príkazom galéria, stlačením klávesu Tab prejdite na príkaz Ďalšie pre danú galériu a potom galériu otvorte stlačením klávesu Enter. Stláčaním klávesu Tab prechádzajte položkami a stlačením klávesu Enter vyberte jednu z nich.

Navigácia v zobrazení na čítanie

Úloha

Klávesy

Prechod na ďalšiu snímku.

N

Prechod na predchádzajúcu snímku

P

Prechod na určitú snímku.

G, zadajte číslo snímky, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

Navigácia v zobrazení prezentácie

Úloha

Klávesy

Prechod na ďalšiu snímku.

N

Prechod na predchádzajúcu snímku

P

Prechod na určitú snímku.

G, zadajte číslo snímky, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

Zapnutie a vypnutie titulkov alebo špeciálnych titulkov

J

Ukončenie prezentácie

Esc

Navigácia v zobrazení na úpravy

Navigácia na páse s nástrojmi a na tablách

Na presun medzi jednotlivými oblasťami s príkazmi, ktoré spustíte klávesovými skratkami, použite kombináciu klávesov PowerPoint na webe, Ctrl + F6. Toto je poradie, v ktorom sa pomocou uvedenej klávesovej skratky môžete presúvať cez panel so snímkami, pracovné tably a panely úloh:

 1. Panel so snímkami

 2. Tabla Komentáre (ak je otvorená)

 3. Tabla s poznámkami (ak je otvorená)

 4. Stavový riadok

 5. Horný panel

 6. Pás s nástrojmi

 7. Tabla miniatúr

  Ctrl + F6 – cyklické opakovanie

Úloha

Stlačte

Presun od tably snímky cez tablu Komentáre, tablu s poznámkami, stavový riadok, záhlavie okna až po pás s nástrojmi

Ctrl + F6

Presun v obrátenom poradí od tably snímky cez tablu miniatúr, pás s nástrojmi, záhlavie okna, stavový riadok, tablu s poznámkami až po tablu Komentáre.

Shift + Ctrl + F6

Prechod na inú kartu pása s nástrojmi

Kláves Tab, Enter

Vykonanie aktuálne vybratého príkazu na páse s nástrojmi

Enter

Presúvanie medzi príkazmi na páse s nástrojmi

Kláves Tab

Presúvanie medzi skupinami funkcií na páse s nástrojmi

Ctrl + šípka doprava alebo doľava

Úprava snímok

Úloha

Klávesy

Vytvorenie novej snímky za aktuálne vybratou miniatúrou

Ctrl + M

Presúvanie zľava doprava medzi zástupnými objektmi na snímke

Kláves Tab

Výber alebo úprava aktuálneho zástupného objektu

Enter alebo F2

Ukončenie úprav textu v zástupnom objekte

F2

Výber viacerých jednotlivých objektov

Ctrl + kliknutie alebo Shift + kliknutie

Výber viacerých objektov

Kliknutie + presun, Shift + presun alebo Ctrl + presun

Výber všetkých objektov na stránke

Ctrl + A

Výber celého textu v aktívnom textovom poli

Ctrl + A

Kopírovanie snímky

Ctrl + C

Prilepenie snímky

Ctrl + V

Späť

Ctrl + Z

Znova

Ctrl + Y

Zmena poradia miniatúr, keď je aktívna tabla miniatúr:

 • Posun snímky o jednu pozíciu nahor

 • Posun snímky o jednu pozíciu nadol

 • Posun snímky na 1. pozíciu

 • Posun snímky na poslednú pozíciu

Ctrl + šípka nahor

Ctrl + šípka nadol

Ctrl + Shift + šípka nahor

Ctrl + Shift + šípka nadol

Zmenšenie veľkosti písma

Ctrl + [

Zväčšenie veľkosti písma

Ctrl + ]

Posúvanie kurzora v rámci zástupných objektov a poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Posunutie o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posunutie o jedno slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

Posunutie o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Posunutie o riadok nahor.

Šípka nahor

Posunutie o riadok nadol.

Šípka nadol

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Prechod na začiatok riadka

Domov

Posun na koniec riadka

End

Posunutie na začiatok zástupného objektu alebo poznámok

Ctrl + Home

Posunutie na koniec zástupného objektu alebo poznámok

Ctrl + End

Výber obsahu: rozbalenie výberu

Úloha

Klávesy

Výber jedného znaku smerom doprava.

Shift + šípka doprava

Výber jedného znaku smerom doľava.

Shift + šípka doľava

Výber jedného slova doprava

Shift + Ctrl + šípka doprava

Výber jedného slova doľava

Shift + Ctrl + šípka doľava

Výber smerom o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Výber smerom o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Výber smerom o jeden odsek nahor

Shift + Ctrl + šípka nahor

Výber smerom o jeden odsek nadol

Shift + Ctrl + šípka nadol

Výber po začiatok odseku

Shift + Home

Výber po koniec odseku

Shift + End

Výber po začiatok zástupného objektu alebo poznámok

Shift + Ctrl + Home

Výber po koniec zástupného objektu alebo poznámok

Shift + Ctrl + End

Výber celého obsahu v rámci zástupného objektu alebo poznámok

Ctrl + A

Upraviť text

Požadovaná akcia

Klávesy

Uloženie zmien.

PowerPoint na webe ukladá zmeny automaticky.

Vystrihnutie vybratého textu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého textu.

Ctrl + C

Prilepenie textu.

Ctrl + V

Prilepenie textu, nenaformátované.

Ctrl+Shift+V

Vložiť hypertextové prepojenie

Ctrl + K

Vrátenie poslednej zmeny

Ctrl + Z

Zopakovanie vrátenej zmeny

Ctrl + Y

Zarovnanie vybratého odseku doľava

Ctrl + J

Presunutie vybratého tvaru

Úloha

Klávesy

Presunutie tvaru doprava

Šípka doprava

Presunutie tvaru doľava

Šípka doľava

Presunutie tvaru nahor

Šípka nahor

Presunutie tvaru nadol

Šípka nadol

Usporiadanie vybratého tvaru

Presunutie tvaru na pozadie

Ctrl + Shift + otvorená hranatá zátvorka ([)

Presunutie tvaru dozadu

Ctrl + Open + otvorená hranatá zátvorka ([)

Presunutie tvaru do popredia

Ctrl + Shift + zatvorená hranatá zátvorka (])

Presunutie tvaru dopredu

Ctrl + zatvorená hranatá zátvorka (])

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie vybratého textu tučným písmom.

Ctrl + B

Nastavenie kurzívy vo vybratom texte.

Ctrl + I

Podčiarknutie vybratého textu

Ctrl + U

Zarovnanie vybratého textu doľava

Ctrl + L

Zarovnanie vybratého textu doprava

Ctrl + R

Zarovnanie vybratého textu na stred

Ctrl + E

Práca s komentármi

Okrem skratky „pridať nový komentár“fungujú klávesové skratky komentárov, ktoré sú uvedené nižšie len vtedy, keď je tabla Komentáre aktívna a vybratá.

Úloha

Klávesy

Pridanie nového komentára

Ctrl+Alt+M  

(alebo Obrázok ikony tlačidla Command na Macu +Shift+M na počítači Mac)

Prechod na ďalšie vlákno komentárov (dokument, hárok, snímka)  

Šípka nadol 

Prechod na predchádzajúce vlákno komentárov (dokument, hárok, snímka)  

Šípka nahor 

Rozbalenie vlákna komentárov, keď je na ňom zameranie 

Šípka doprava 

Rozbalenie vlákna komentárov  

Šípka doľava 

Prechod na ďalšiu odpoveď vo vlákne komentárov 

Šípka nadol 

Prechod na predchádzajúcu odpoveď vo vlákne alebo na nadradený komentár  

Šípka nahor 

Zatvorenie tably    

Tab 

Pole na odpoveď  

Tab 

Úprava nadradeného komentára/odpovede

Tab, keď je zameranie na nadradenom komentári/odpovedi

Uverejnenie komentára/odpovede alebo uloženie úprav  

Ctrl + Enter 

Zahodenie konceptu alebo úpravy komentára/odpovede  

Esc 

Rozbalenie vlákna komentárov pomocou tlačidla Zobraziť ďalšie odpovede na vlákne 

Tab 

Pozrite tiež

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×