Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami v programe PowerPoint pre Mac pracovať efektívnejšie. Pre používateľov so zníženou pohyblivosťou alebo zrakovým postihnutím môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie ako používanie dotykovej obrazovky. Okrem toho slúžia ako dôležitá náhrada myši. V tomto článku je uvedený zoznam klávesových skratiek dostupných v programe PowerPoint pre Mac.

Poznámky: 

  • Opísané klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre prenosné počítače.

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

  • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému Macintosh a niektoré pomocné aplikácie môžu kolidovať s klávesovými skratkami a operáciami funkčných klávesov v balíku Office. Ďalšie informácie o zmene klávesov priradených ku klávesovým skratkám nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu operačného systému Macintosh alebo v pomocných aplikáciách.

  • Ak tu nie je uvedená klávesová skratka, ktorá spĺňa vaše potreby, môžete si vytvoriť svoju vlastnú klávesovú skratku.

Obsah tejto témy

Úprava textu a objektov

Akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku naľavo

DELETE

Odstránenie jedného znaku napravo

FUNCTION + DELETE

Vystrihnutie vybratého textu alebo objektu

COMMAND + X

Kopírovanie vybratého textu alebo objektu

COMMAND + C

Prilepenie vystrihnutého alebo skopírovaného textu alebo objektu

COMMAND + V

Špeciálne prilepenie

COMMAND + CONTROL + V

Zväčšenie veľkosti písma

COMMAND + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma

COMMAND + SHIFT + <

Použitie tučného písma

COMMAND + B

Použitie podčiarknutia

COMMAND + U

Použitie kurzívy

COMMAND + I

Centrovanie odseku

COMMAND + E

Zarovnanie odseku podľa okrajov

COMMAND + J

Zarovnanie odseku vľavo

COMMAND + L

Zarovnanie odseku vpravo

COMMAND + R

Zopakovanie poslednej akcie

COMMAND + Y

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z

Otvorenie dialógového okna Formátovanie textu, Možnosti písma

COMMAND + T

Otvorenie dialógového okna Formátovanie textu, Možnosti odseku

COMMAND + OPTION + M

Na začiatok stránky

Presúvanie sa v texte

Presun

Klávesy

Na začiatok slova alebo o jedno slovo doľava

OPTION + ŠÍPKA DOĽAVA

O jedno slovo doprava

OPTION + ŠÍPKA DOPRAVA

Na koniec riadka

COMMAND + ŠÍPKA DOPRAVA

Na začiatok riadka

COMMAND + ŠÍPKA DOĽAVA

Na začiatok odseku alebo o jeden odsek smerom nahor

OPTION + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

OPTION + ŠÍPKA NADOL

Na začiatok alebo koniec celého textu v objekte, ktorý upravujete

COMMAND + ŠÍPKA NAHOR/NADOL

Na začiatok stránky

Práca s objektmi

Akcia

Klávesy

Výber ďalšieho objektu

TAB

Výber predchádzajúceho objektu

SHIFT + TAB

Výber všetkých objektov a celého textu

COMMAND + A

Presun vybratého objektu v smere šípky

Klávesy so šípkami alebo COMMAND + kláves so šípkou

Zoskupenie vybratých objektov

COMMAND + OPTION + G

Oddelenie vybratých objektov

COMMAND + OPTION + SHIFT + G

Opätovné zoskupenie vybratých objektov

COMMAND + OPTION + J

Otočenie vybratého objektu v smere hodinových ručičiek

OPTION + šípka doprava

Otočenie vybratého objektu proti smeru hodinových ručičiek

OPTION + šípka doľava

Formátovanie vybratého objektu

COMMAND + SHIFT + 1

Duplikovanie vybratých objektov

COMMAND + D

CONTROL + presuňte

Zmena veľkosti vybratých objektov

SHIFT + klávesy so šípkami

Na začiatok stránky

Prezentácie

Akcia

Klávesy

Vytvorenie novej prezentácie

COMMAND + N

Vytvorenie novej prezentácie použitím šablóny z galérie powerpointových prezentácií

COMMAND + SHIFT + P

Vloženie novej snímky

COMMAND + SHIFT + N

Vzdialenie

COMMAND + ZNAMIENKO MÍNUS

Priblíženie

COMMAND + ZNAMIENKO PLUS

Vytvorenie kópie vybratej snímky

COMMAND + SHIFT + D

Otvorenie prezentácie

COMMAND + O

Zatvorenie prezentácie

COMMAND + W

Tlač prezentácie

COMMAND + P

Uloženie prezentácie

COMMAND + S

Uloženie prezentácie s iným názvom alebo v inom umiestnení alebo formáte súboru

COMMAND + SHIFT + S

Ukončenie PowerPointu

COMMAND + Q

Vyhľadanie textu a formátovania

COMMAND + F

Pridanie hypertextového prepojenia na vybratý text, obrázok alebo objekt

COMMAND + K

Zrušenie príkazu, napríklad príkazu Uložiť ako

ESC

Vrátenie akcie späť

COMMAND + Z

Zopakovanie akcie

COMMAND + Y

Presun medzi viacerými otvorenými prezentáciami

COMMAND + ~

Otvorenie naposledy použitého súboru

COMMAND + SHIFT + O

Na začiatok stránky

Zmena zobrazenia

Akcia

Klávesy

Prepnutie na normálne zobrazenie

COMMAND + 1

Prepnutie na zobrazenie radenia snímok

COMMAND + 2

Prepnutie na zobrazenie strany s poznámkami

COMMAND + 3

Prepnutie na zobrazenie prehľadu

COMMAND + 4

Prepnutie na zobrazenie prezentácie

COMMAND + SHIFT + RETURN

Prepnutie na zobrazenie na celú obrazovku (skrytie ponúk)

COMMAND + CONTROL + F

Prepnutie na zobrazenie pre prezentujúceho

OPTION + RETURN

Zobrazenie alebo skrytie vodiacich čiar

COMMAND + OPTION + CONTROL + G

Prepnutie na zobrazenie predlohy podkladov

COMMAND + OPTION + 2 alebo SHIFT + kliknutie na položku Zobrazenie radenia snímok Tlačidlo Zobrazenie radenia snímok

Prepnutie na zobrazenie predlohy snímok

COMMAND + OPTION + 1 alebo SHIFT + kliknutie na položku Normálne zobrazenie Tlačidlo Normálne zobrazenie

Prepnutie na zobrazenie predlohy poznámok

COMMAND + OPTION + 3

Na začiatok stránky

Výber textu

Ak chcete vybrať

Klávesy

O jeden znak doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

O jeden znak doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Od umiestnenia kurzora na rovnaké miesto o jeden riadok vyššie

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Od umiestnenia kurzora na rovnaké miesto o jeden riadok nižšie

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Všetok text po začiatok riadka

COMMAND + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Všetok text po koniec riadka

COMMAND + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Od umiestnenia kurzora po koniec odseku

SHIFT + OPTION + ŠÍPKA NADOL

Od umiestnenia kurzora po začiatok odseku

SHIFT + OPTION + ŠÍPKA NAHOR

Na začiatok stránky

Snímky prezentácie

V prezentácii spustenej na celú obrazovku môžete použiť nasledujúce klávesové skratky, a to so zobrazením pre prezentujúceho alebo bez neho.

Tip: Na zobrazenie zoznamu klávesových skratiek môžete počas prezentácie stlačiť kláves „/“.

Akcia

Klávesy

Ďalšia animácia alebo prechod na nasledujúcu snímku

N, PAGE DOWN, ŠÍPKA DOPRAVA, ŠÍPKA NADOL alebo MEDZERNÍK (alebo kliknutie tlačidlom myši)

Prechod na predchádzajúcu animáciu alebo snímku.

P, PAGE UP, ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA NAHOR alebo DELETE

Prechod na číslo snímky

Číslo snímky, ktorú chcete zobraziť, a stlačenie klávesu RETURN

Zobrazenie čiernej obrazovky alebo návrat na prezentáciu z čiernej obrazovky

B

BODKA

SHIFT + B

Zobrazenie bielej obrazovky alebo návrat na prezentáciu z bielej obrazovky

W

ČIARKA

SHIFT + W

Prehrávanie prezentácie od prvej snímky

COMMAND + SHIFT+ RETURN

Prehrávanie prezentácie od aktuálnej snímky

COMMAND + RETURN

Ukončenie prezentácie

ESC, COMMAND + BODKA alebo SPOJOVNÍK

Vymazanie poznámok na obrazovke

E

SHIFT + E

Prechod na ďalšiu skrytú snímku, ak je ďalšia snímka skrytá

H

Skrytie ukazovateľa myši

COMMAND + I

Automatické zobrazenie skrytého ukazovateľa myši po dotknutí sa myši

COMMAND + U

Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na pero

COMMAND + P

Opätovné zobrazenie skrytého ukazovateľa alebo zmena ukazovateľa na šípku

COMMAND + A

Skrytie ukazovateľa pri pohybe myšou

CONTROL + H

Zobrazenie kontextovej ponuky

Stlačenie klávesu CONTROL a kliknutie tlačidlom myši

Zobrazenie položky synonymického slovníka pre vybraté slovo

COMMAND + OPTION + CONTROL + R

Zobrazenie položky inteligentného vyhľadávania pre vybraté slovo alebo slovné spojenie

COMMAND + OPTION + CONTROL + L

Prepnutie na zobrazenie pre prezentujúceho

OPTION + RETURN

Na začiatok stránky

Práca v tabuľkách

Akcia

Klávesy

Presunutie do ďalšej bunky

TAB

Presunutie do predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Presunutie do ďalšieho riadka

ŠÍPKA NADOL

Presunutie do predchádzajúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR

Začatie nového odseku v bunke

RETURN

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Na začiatok stránky

Práca v oknách a dialógových oknách

Akcia

Klávesy

Zatvorenie aktívneho okna

COMMAND + W

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne

RETURN

Zrušenie príkazu a zavretie dialógového okna

ESC

Skrytie aktuálneho okna

COMMAND + H

Minimalizovanie aktuálneho okna

COMMAND + M

Na začiatok stránky

Kreslenie

Akcia

Klávesy

Prepínač režimu kreslenia

COMMAND + CONTROL + Z

Na začiatok stránky

Pozrite tiež

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×