Office
Prihlásenie

Klávesové skratky v Outlooku na webe

Klávesové skratky popísané v tomto článku sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Rozloženie klávesov na iných klávesniciach nemusí presne zodpovedať rozloženiu na americkej klávesnici.

Vyberte pokyny pre svoju verziu

Pokyny sa mierne líšia v závislosti od toho, či používate Outlook na webe vo verzii beta. Vyberte verziu služby Outlook na webe, ktorú používate, a zobrazia sa kroky, ktoré sa týkajú vybratej verzie.

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

AK VAŠA POŠTOVÁ SCHRÁNKA VYZERÁ TAKTO...

Outlook na webe verzie beta

Pozrite si tému Pokyny pre službu Outlook na webe verzie beta.

Outlook na webe

Pozrite si časť Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe.

Poznámka: Ak vaša organizácia do panelu s nástrojmi pridala svoje logo, môže sa vám zobraziť ničo iné ako to, čo sa zobrazuje vyššie.

Pokyny pre službu Outlook na webe verzie beta

Pokyny pre klasickú službu Outlook na webe

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nižšie sa nachádza zoznam najčastejšie používaných klávesových skratiek v programe Outlook na webe:

Požadovaná akcia

Klávesová skratka

Tučné

Ctrl + B

Kopírovanie

Ctrl + C

Vytvorenie novej e-mailovej správy alebo položky

Ctrl + N

Odstránenie správy alebo položky

Delete

Preposlanie správy

Ctrl + Shift + F

Prepnutie na Kalendár

Ctrl + Shift + 2

Prečítanie e-mailovej správy

Enter

Odpovedanie všetkým na e-mailovú správu

Ctrl + Shift + R

Odpovedanie na e-mailovú správu

Ctrl + R

Vyhľadávanie

Alt + Q

Odoslanie e-mailovej správy

Ctrl + Enter

Prechod do priečinkov Pošta, Kalendár, Ľudia a Úlohy

Prístup k rôznym funkciám programu Outlook na webe môžete získať pomocou štandardných príkazov a tlačidiel v navigačných paneloch alebo môžete použiť veľký počet klávesových skratiek. Pre zjednodušenie sme klávesové skratky rozdelili podľa oblastí.

Rôzne klávesové skratky

Na prechod na položky v hornej časti okna aplikácie Outlook na webe môžete použiť kombináciu klávesov.

 • Na presúvanie sa medzi priečinkami Pošta, Kalendár, Ľudia a Úlohy použite klávesy so šípkou doprava a šípkou doľava.

 • Na presun k informáciám, na ikonu Možnosti, Vyhľadávanie a na ikonu Pomocníka použite kláves Tab.

 • Na prechod na miesto zvýraznené pomocou výberu prejdite stlačením klávesu Enter.

Stlačením klávesu Esc zavriete každý otvorený formulár a dialógové okno. Ak to však urobíte, možno sa neuložia informácie pridané do formulára alebo dialógového okna.

Všeobecné klávesové skratky na vykonanie akcie

Teraz, keď ste zvládli základné klávesy na pohyb, nižšie sú uvedené klávesové skratky, ktoré vám pomôžu vykonávať niektoré základné akcie.

Klávesová skratka

Akcia

CTRL + N alebo N

Vytvorenie novej položky rovnakého typu, ako je aktuálny priečinok.

Ďalšie možnosti

 • Ctrl + Shift + K. na vytvorenie novej úlohy.

 • Ctrl + Shift + M na vytvorenie nového e-mailu.

 • Ctrl + Shift + A na vytvorenie novej plánovanej činnosti.

 • Ctrl + Shift + Q na vytvorenie novej schôdze.

 • Ctrl + Shift + C na vytvorenie nového kontaktu.

E

Vytvorte priečinok Archív, ak ešte nie je vytvorený. Potom stláčaním klávesu E na vybratých správach premiestnite e-maily do priečinka Archív.

Alt + Q alebo Ctrl + E alebo Ctrl + Alt + A alebo F3

Prechod do vyhľadávacieho poľa.

Ctrl + F6

Prechod z jednej oblasti do druhej – toto je navigácia na najvyššej úrovni.

Poznámky: 

 • Keď sa dostanete do požadovanej oblasti, pomocou klávesov so šípkou prejdite na požadovanú položku a potom vykonajte akciu na danej položke stlačením klávesu Enter.

 • V Pošte sa stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + F6 môžete prepínať medzi horným navigačným panelom, osobným statusom, novými položkami, priečinkami a tablou na čítanie.

Kláves Kontextová ponuka

Ekvivalent kliknutia pravým tlačidlom myši na výber možnosti. Na klávesniciach kompatibilných so systémom Windows sa kláves nachádza napravo od medzerníka.

Enter

Výber správy, položky kalendára, kontaktu alebo úlohy a otvorenie zvýraznenej možnosti v novom okne.

F9

Odoslanie a prijatie správ.

Ďalšie možnosti

 • Ctrl + Al t +S na definovanie skupín na odosielanie alebo prijímanie.

 • Ctrl + M na spustenie odosielania a prijímania.

 • Shift + F9 na spustenie odosielania a prijímania pre aktuálny priečinok, pričom sa načítajú celé položky (hlavička, položka a všetky prípadné prílohy).

Klávesové skratky na úpravu textu

Klávesové skratky na úpravu textu v programe Outlook na webe sú rovnaké ako klávesové skratky dostupné v ďalších produktoch spoločnosti Microsoft.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + C

Skopírovanie výberu do schránky.

Ctrl + X

Vystrihnutie výberu do Schránky.

Backspace

Odstránenie výberu alebo znakov naľavo do kurzora.

Ctrl + Backspace

Odstránenie slova naľavo do kurzora, ale nie medzery pred slovom.

Ctrl + L

Zobrazenie dialógového okna s textom hypertextového prepojenia.

Ctrl + V

Prilepenie obsahu Schránky do aktuálneho umiestnenia.

Ctrl + Y

Zopakovanie naposledy vykonanej akcie.

Ctrl + Z

Zrušenie naposledy vykonanej akcie.

Insert

Prepínanie medzi vložením a prepísaním textu.

Klávesové skratky na formátovanie textu

Klávesové skratky, ktoré môžete používať na formátovanie textu v programe Outlook na webe, už pravdepodobne poznáte. Spoločnosť Microsoft štandardizovala klávesové skratky na formátovanie textu v mnohých svojich produktoch.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + B

Použitie tučného písma.

Ctrl + I

Použitie kurzívy.

Ctrl + U

Použitie podčiarknutia.

Pošta

Klávesové skratky pre zoznam priečinkov

Tu sú najbežnejšie používané klávesové skratky pre zoznam priečinkov.

Klávesová skratka

Akcia

Šípka doľava

Zbalenie vybratého priečinka.

Šípka doprava

Rozbalenie vybratého priečinka.

F2

Premenovanie vybratého priečinka.

Klávesové skratky zoznamu správ a zoznamu na čítanie

Tu sú klávesové skratky, ktoré možno použiť na vykonanie rovnakej akcie bez ohľadu na to, či pracujete v zozname správ alebo zozname na čítanie.

Klávesová skratka

Akcia

Insert

Použitie predvoleného príznaku na vybratú konverzáciu alebo správu bez otvorenia ponuky príznakov.

Poznámka: Ak konverzácia alebo správa už je označená príznakom, klávesom Insert označíte konverzáciu alebo správu ako dokončenú. Táto akcia sa vykoná, aj keď sú vybraté viaceré konverzácie alebo správy.

Esc

Zrušenie hľadania.

Poznámka: Ak je otvorená kontextová ponuka, klávesom Esc zavriete kontextovú ponuku, ale nezrušíte hľadanie.

Delete alebo Ctrl + D

Odstránenie vybratej správy alebo položky.

CTRL + Q alebo Q

Označenie vybratej konverzácie alebo správy ako prečítanej.

Ctrl + U alebo U.

Označenie vybratej konverzácie alebo správy ako neprečítanej.

Shift + Delete alebo Shift + D

Trvalé odstránenie vybratej správy alebo položky.

Klávesové skratky pre zoznam správ

Klávesové skratky často používajú rovnaké názvy klávesov alebo rovnakú kombináciu klávesov. Ale vykonávané akcie sa môžu líšiť na základe oblasti, v ktorej pracujete. Nasledujúce klávesové skratky sa používajú v zozname správ.

Klávesová skratka

Akcia

Esc

Zrušenie hľadania.

Poznámka: Ak je otvorená kontextová ponuka, klávesom Esc zavriete kontextovú ponuku, ale nezrušíte hľadanie.

Shift + šípka nadol

Výber aktuálnej a nasledujúcej správy v zozname. Túto klávesovú skratku používajte na výber viacerých susediacich správ.

Shift + šípka nahor

Výber aktuálnej a predchádzajúcej správy v zozname. Túto klávesovú skratku používajte na výber viacerých susediacich správ.

Home alebo Ctrl + Home

Výber prvej správy v priečinku.

Page down

Výber prvej správy na nasledujúcej strane v prípade viacstranového zoznamu.

Page up

Výber prvej správy na predchádzajúcej strane v prípade viacstranového zoznamu.

End alebo Ctrl + End

Výber poslednej správy v priečinku.

Klávesové skratky pre zoznam na čítanie

Akcia vykonaná pomocou klávesovej skratky môže byť jedinečná pre oblasť, ktorej pracujete, napriek známym názvom a kombináciám klávesov. Nasledujúce klávesové skratky sa používajú v zozname na čítanie.

Klávesová skratka

Akcia

Esc

Zatvorenie novej správy.

CTRL + N alebo N

Vytvorenie novej správy.

Ctrl + Shift + F

Preposlanie vybratej správy.

End alebo Ctrl + End

Prechod na koniec konverzácie alebo správy.

Home alebo Ctrl + Home

Prechod na začiatok konverzácie alebo správy.

Page down

Presun nadol o jednu stranu vo viacstranových konverzáciách alebo správach.

Page up

Presun nahor o jednu stranu vo viacstranových konverzáciách alebo správach.

Ctrl + R or Ctrl + Shift + R or R

Odpovedanie na vybratú správu.

Ctrl + Shift + C

Odpovedanie na vybratú správu okamžitou správou.

Ctrl + Shift + R

Odpovedanie odosielateľovi a všetkým príjemcom vybratej správy.

Alt + S

Odoslanie správy.

Kalendár

Nasledujúce klávesové skratky sú k dispozícii pri práci v zobrazení kalendára.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + N

Vytvorenie novej položky kalendára.

Ctrl + Shift + A

Vytvorenie novej plánovanej činnosti.

Ctrl + Shift + Q

Vytvorenie novej žiadosti o schôdzu.

Delete

Odstráni vybratú položku.

Ctrl + 2

Prechod do Kalendára

ALT + N a potom AA súčasne

Prechod do Kalendára v zobrazení mesiaca.

Shift + šípka doprava

Prechod na nasledujúce časové obdobie. Ak sa nachádzate napríklad v zobrazení mesiaca, kliknutím na kombináciu klávesov Ctrl + šípka doprava prejdete na nasledujúci mesiac.

Shift + šípka doľava

Prechod na predchádzajúce časové obdobie. Ak sa nachádzate napríklad v zobrazení mesiaca, kliknutím na kombináciu klávesov Ctrl + šípka doľava prejdete na predchádzajúci mesiac.

Shift + Alt + Y

Prechod na dnešný deň.

Ctrl + F6

Presun na inú oblasť v kalendári.

Tab

Presun na nasledujúcu udalosť alebo oblasť v aktuálnom zobrazení.

Shift + Tab

Presun na predchádzajúcu udalosť alebo oblasť v aktuálnom zobrazení.

Enter

Otvorí vybratú položku.

Shift + Alt + 1

Prepnutie na zobrazenie dňa.

Shift + Alt + 3

Prepnutie na zobrazenie celého týždňa.

Shift + Alt + 4

Prepnutie na zobrazenie mesiaca.

Shift + Alt + 2

Prepnutie na zobrazenie pracovného týždňa.

Ctrl + P

Tlač aktuálneho zobrazenia kalendára.

Formuláre kalendára

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + S

Uloženie plánovanej činnosti.

Ctrl + Enter alebo Alt + S

Odoslanie schôdze.

Úlohy

Pracujte na úlohách pomocou niektorých základných klávesových skratiek.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + N

Vytvorenie novej úlohy.

Delete

Odstránenie vybratej položky.

Page down

Výber prvej položky na nasledujúcej strane viacstranového zoznamu.

Page up

Výber prvej položky na predchádzajúcej strane viacstranového zoznamu.

Home

Výber prvej položky v zozname.

End

Výber poslednej položky v zozname.

Šípka nadol

Výber ďalšej položky v zozname.

Šípka nahor

Výber predchádzajúcej položky v zozname.

Súvisiace témy

Klávesové skratky v službe Outlook.com

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×