Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pri aplikácii Excel pre Windows pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. V tomto článku je uvedený zoznam klávesových skratiek dostupných pre Excel pre Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel. Sú v ňom uvedené aj prístupové klávesy, ktoré možno použiť pre príkazy na páse s nástrojmi. Ak používate Excel Online, pozrite si tému Klávesové skratky v Exceli Online.

Poznámky: 

Najčastejšie používané klávesové skratky

Ak ešte len začínate používať pás s nástrojmi, informácie v tejto časti vám pomôžu pochopiť model klávesových skratiek pása s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú aj nové klávesové skratky nazývané klávesové tipy, ktoré môžete zobraziť stlačením klávesu Alt. Pás s nástrojmi zoskupuje súvisiace príkazy na kartách. Na karte Domov sa napríklad nachádza skupina Číslo, ktorá obsahuje príkaz Formát čísla.

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v programe Excel.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zavretie zošita

Ctrl + W

Otvorenie zošita

Ctrl + O

Prechod na kartu Domov

Alt + D

Uloženie zošita

Ctrl + S

Kopírovanie

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Späť

Ctrl + Z

Odstránenie obsahu buniek

Kláves Delete

Výber farby výplne

Alt + D, HA

Vystrihnutie

Ctrl + X

Prechod na kartu Vložiť

Alt + Ť

Tučné

Ctrl + B

Zarovnanie obsahu bunky na stred

Alt + H, A, C

Prechod na kartu Rozloženie strany

Alt + P

Prechod na kartu Údaje

Alt + W

Prechod na kartu Zobraziť

Alt + W

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10, alebo

Kontextový kláves

Pridanie orámovania

Alt + D, ÁO

Odstránenie stĺpcov

Alt + H, D, C

Prechod na kartu Vzorce

Alt + M

Skrytie vybratých riadkov

Ctrl + 9

Skrytie vybratých stĺpcov

Ctrl + 0

Na začiatok stránky

Klávesové skratky na páse s nástrojmi

Ak ešte len začínate používať pás s nástrojmi, informácie v tejto časti vám pomôžu pochopiť model klávesových skratiek pása s nástrojmi.

Po stlačení klávesu Alt sa vedľa kariet a príkazov na páse s nástrojmi zobrazia malé obrázky s písmenami, ktoré sa nazývajú klávesové tipy, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Klávesové skratky na páse s nástrojmi

Kombinovaním týchto písmen s klávesom Alt môžete použiť skratky pre príkazy na páse s nástrojmi. Tieto skratky sa nazývajú prístupové klávesy. Napríklad stlačením kombinácie klávesov Alt + H otvoríte kartu Domov a stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdete na pole Chcem zistiť.

Opätovným stlačením klávesu Alt zobrazíte klávesové tipy pre príkazy na ktorejkoľvek karte.

Prístupové klávesy pre karty na páse s nástrojmi

Ak chcete prejsť priamo na niektorú kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorý z nasledovných prístupových klávesov:

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie poľa Chcem zistiť na páse s nástrojmi a zadanie hľadaného výrazu na získanie pomoci alebo zobrazenie obsahu Pomocníka

Alt + Q, potom zadajte hľadaný výraz

Otvorenie stránky Súbor a použitie zobrazenia Backstage

Alt + S

Otvorenie karty Domov, formátovanie textu a čísel a použitie nástroja Nájsť

Alt + H

Otvorenie karty Vložiť a vloženie kontingenčných tabuliek, grafov, doplnkov, kriviek, obrázkov, tvarov, hlavičiek alebo textových polí

Alt + N

Otvorenie karty Rozloženie strany a práca s motívmi, nastavením strany, mierkou a zarovnaním

Alt + P

Otvorenie karty Vzorce a vkladanie, sledovanie a prispôsobenie funkcií a výpočtov

Alt + M

Otvorenie karty Údaje a pripájanie, zoraďovanie, filtrovanie, analýza a práca s údajmi

Alt + A

Otvorenie karty Revízia a kontrola pravopisu, pridanie komentárov a ochrana hárkov a zošitov

Alt + R

Otvorenie karty Zobrazenie a zobrazenie ukážky zlomov strán a rozloženia, zobrazenie a skrytie mriežky a nadpisov, nastavenie zväčšenia lupy, spravovanie okien a priečok a zobrazovanie makier

ALT + O

Na začiatok stránky

Práca na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Úloha

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov

Alt alebo F10 Použitím prístupových klávesov alebo klávesov so šípkami prejdete na inú kartu.

Presun na príkazy na páse s nástrojmi

Tab alebo Shift + Tab

Presun nadol, nahor, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi

Kláves so šípkou nadol, nahor, doľava alebo doprava

Aktivácia vybratého tlačidla

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz

Šípka nadol

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo

Alt + šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuka alebo vedľajšej ponuke

Šípka nadol

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F1

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10

Alebo, na klávesnici pre Windows

Kontextový kláves (kláves medzi pravým klávesom Alt a pravým klávesom Ctrl)

Presun na vedľajšiu ponuku, keď je hlavná ponuka otvorená alebo vybratá

Šípka doľava

Na začiatok stránky

Odkaz na klávesovú skratku v Exceli

Klávesové skratky na navigáciu v bunkách

Úloha

Klávesy

Presunutie na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne

Shift + Tab

Presunutie v hárku o bunku nahor

Šípka nahor

Presunutie v hárku o bunku nadol

Šípka nadol

Presunutie v hárku o bunku doľava

Šípka doľava

Presunutie v hárku o bunku doprava

Šípka doprava

Presunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku

Ctrl + kláves so šípkou

Zadajte režim dokončenia, prejdite do ďalšej (nie prázdnej) bunky v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka a vypnite režim dokončenia. Ak sú bunky prázdne, prejdite na poslednú bunku v riadku alebo stĺpci.

End, kláves so šípkou

Presunutie na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku v použitom stĺpci, ktorý je úplne vpravo

Ctrl + End

Rozšírenie výberu buniek po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

Ctrl + Shift + End

Presun do bunky v ľavom hornom rohu, keď je zapnutá funkcia Scroll Lock

Home + Scroll Lock

Presun na začiatok hárka

Ctrl + Home

Presun o jednu obrazovku nadol v hárku

Page Down

Presun do nasledujúceho hárka zošita

Ctrl + Page Down

Presun o jednu obrazovku doprava v hárku.

Alt + Page Down

Presun o jednu obrazovku nahor v hárku

Page Up

Presun o jednu obrazovku doľava v hárku

Alt + Page Up

Presun do predchádzajúceho hárka zošita

Ctrl + Page Up

Presun o jednu bunku doprava v hárku alebo presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku

Tabulátor

Otvorenie zoznamu možností overovania v bunke, v ktorej sa použila možnosť overovania údajov.

Alt + šípka nadol

Prechádzanie medzi plávajúcimi tvarmi, ako napríklad textové pole alebo obrázky.

Ctrl + Alt + 5 a potom opakované stláčanie klávesu Tab

Ukončenie navigácie medzi plávajúcimi tvarmi a návrat do normálnej navigácie.

Esc

Na začiatok stránky

Klávesové skratky na formátovanie buniek

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Formát buniek

Ctrl + 1

Formátovanie písma v dialógovom okne Formát buniek

Ctrl + Shift + F alebo Ctrl + Shift + P

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na miesto na koniec jej obsahu Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

F2

Pridanie alebo úprava komentára k bunke

Shift + F2

Otvorenie dialógového okna Vložiť na vloženie prázdnych buniek

Ctrl + Plus (+)

Otvorenie dialógového okna Odstrániť na odstránenie vybratých buniek

Ctrl + Mínus (-)

Vloženie aktuálneho času

Ctrl + Shift + dvojbodka (:)

Vloženie aktuálneho dátumu

CTRL + bodkočiarka (;)

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek alebo zobrazením vzorcov v hárku

Ctrl + opačný dĺžeň (`)

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CTRL + apostrof (')

Presun vybratých buniek

Ctrl + X

Kopírovanie vybratých buniek

Ctrl + C

Prilepenie obsahu na miesto určené kurzorom, čím sa nahradí akýkoľvek výber

Ctrl + V

Otvorenie dialógového okna Prilepiť špeciálne

Ctrl + Alt + V

Zmena písma textu na kurzívu alebo odstránenie kurzívy

Ctrl + I alebo Ctrl + 3

Tučné písmo alebo odstránenie formátovania tučného písma

Ctrl + B alebo Ctrl + 2

Podčiarknutie textu alebo odstránenie podčiarknutia

Ctrl + U alebo Ctrl + 4

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia

Ctrl + 5

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných objektov

Ctrl + 6

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek

Ctrl + Shift + ampersand (&)

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek

Ctrl + Shift + podčiarknutie (_)

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu

Ctrl + 8

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie

Ctrl + D

Použitie formátu Všeobecné číslo

Ctrl + Shift + vlnovka (~)

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách)

Ctrl + Shift + znak dolára ($)

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest

Ctrl + Shift + percento (%)

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami

Ctrl + Shift + znak vsuvky (^)

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom

Ctrl + Shift + číslo podpísať (#)

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM

Ctrl + Shift + D

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty

Ctrl + Shift + výkričník (!)

Otvorenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu

F7

Zobrazenie možností Rýchlej analýzy vybratých buniek, ktoré obsahujú údaje

Ctrl + Q

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky

Ctrl + L alebo Ctrl + T

Na začiatok stránky

Klávesové skratky na robenie výberov a vykonávanie akcií

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber celého hárka

Ctrl + A alebo Ctrl + Shift + medzerník

Výber aktuálneho a nasledujúceho hárka zošita

Ctrl + Shift + Page Down

Výber aktuálneho a predchádzajúceho hárka zošita

Ctrl + Shift + Page Up

Rozšírenie výberu buniek o jednu bunku

Shift + kláves so šípkou

Výber buniek sa rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ctrl + Shift + kláves so šípkou

Zapnutie režimu rozšírenia a rozšírenie výberu pomocou klávesov so šípkami. Na vypnutie stlačte kláves znova.

F8

Pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami

Shift + F8

Začatie nového riadku v rovnakej bunke

Alt + Enter

Vyplnenie vybratého rozsahu buniek aktuálnou položkou

Ctrl + Enter

Dokončenie zadania bunky a výber bunky vyššie

Shift + Enter

Výber celého stĺpca v hárku

Ctrl + medzerník

Výber celého riadka v hárku

Shift + medzerník

Výber všetkých objektov v hárku, keď je vybratý nejaký objekt

Ctrl + Shift + medzerník

Rozšírenie výberu buniek na začiatok hárka

Ctrl + Shift + Home

Výber aktuálnej oblasti, ak hárok obsahuje údaje Stlačením klávesu druhýkrát sa vyberie aktuálna oblasť a jej riadky súhrnu. Stlačením tretíkrát sa vyberie celý hárok.

Ctrl + A alebo Ctrl + Shift + medzerník

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky alebo výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky

Ctrl + Shift + hviezdička (*)

Výber prvého príkazu ponuky, keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka

Domov

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné

Ctrl + Y

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Na začiatok stránky

Klávesové skratky na prácu s údajmi, funkciami a riadkom vzorcov

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky

Ctrl + Shift + hviezdička (*)

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na miesto na koniec jej obsahu Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

F2

Rozbalenie alebo zbalenie riadka vzorcov

Ctrl + Shift + U

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov

Esc

Dokončenie zadania do riadka vzorcov a vybratie bunky nižšie

Enter

Presun kurzora na koniec textu v riadku vzorcov

Ctrl + End

Výber celého textu v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec

Ctrl + Shift + End

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch

F9

Prepočítanie aktívneho hárka

Shift + F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania

Ctrl + Alt + F9

Kontrola závislých vzorcov a potom prepočítanie všetkých buniek vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať

Ctrl + Alt + Shift + F9

Zobrazenie ponuky alebo správy pre tlačidlo Kontrola chýb

Alt + Shift + F10

Zobrazenie sa dialógového okna Argumenty funkcie, ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci

Ctrl + A

Vloženie názvov argumentov a zátvoriek, ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci

Ctrl + Shift + A

Vyvolanie funkcie Dynamické dopĺňanie, ktorá automaticky rozpoznáva vzory v susedných stĺpcoch, a vypĺňa aktuálny stĺpec

Ctrl + E

Prechádzanie medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov vo vzorci, ak je vybratý odkaz na bunku alebo rozsah

F4

Vloženie funkcie

Shift + F3

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

Ctrl + Shift + rovné úvodzovky (")

Vytvorenie vloženého grafu údajov v aktuálnom rozsahu

ALT + F1

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom

F11

Definovanie názvu, ktorý chcete používať v odkazoch

Alt + M; M; D

Prilepenie názvu v dialógovom okne Prilepiť názov (ak boli v zošite definované názvy)

F3

Premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu údajového formulára

Enter

Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra

Alt + F8

Otvorenie programu Microsoft Visual Basic for Applications Editor

Alt + F11

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kláves

Popis

F1

 • F1 samostatne: zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre Excel.

 • Ctrl + F1: zobrazenie alebo skrytie pása s nástrojmi.

 • Alt + F1: vytvorenie vloženého grafu údajov v aktuálnom rozsahu.

 • Alt + Shift + F1: vloženie nového hárka.

F2

 • F2 samostatne: úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na miesto na koniec jej obsahu. Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

 • Shift + F2: pridanie alebo úprava komentára k bunke.

 • Ctrl + F2: zobrazenie oblasti ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Backstage.

F3

 • F3 samostatne: zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. Dostupné len vtedy, ak sú názvy definované v zošite.

 • Shift + F3: zobrazenie dialógového okna Vloženie funkcie.

F4

 • F4 samostatne: zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

  Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

 • Ctrl + F4: zatvorenie vybratého okna zošita.

 • Alt + F4: zatvorenie Excelu.

F5

 • F5 samostatne: zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

 • Ctrl + F5: obnovenie veľkosti vybratého okna zošita.

F6

 • F6 samostatne: prepínanie medzi hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených hárkoch sú do prepínania medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi pomocou klávesu F6 zahrnuté aj rozdelené tably.

 • Shift + F6: prepínanie medzi hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

 • Ctrl + F6: prepnutie do nasledujúceho okna zošita, keď je otvorených viac okien zošita.

F7

 • F7 samostatne: otvorenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení stlačte kláves Enter alebo stlačením klávesu Esc premiestnenie zrušte.

F8

 • F8 samostatne: zapnutie alebo vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšírený výber. Výber možno rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

 • Shift + F8: umožní pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

 • Ctrl + F8: vykonanie príkazu Veľkosť, keď zošiť nie je maximalizovaný.

 • Alt + F8: zobrazenie dialógového okna Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

 • F9 samostatne: prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

 • Shift + F9: prepočítanie aktívneho hárka.

 • Ctrl + Alt + F9: prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

 • Ctrl + Alt + Shift + F9: opätovná kontrola závislých vzorcov a následné prepočítanie všetkých buniek vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

 • Ctrl + F9: minimalizovanie okna zošita na ikonu.

F10

 • F10 samostatne: zapnutie a vypnutie klávesových tipov. (Stlačenie klávesu Alt má rovnaký účinok.)

 • Shift + F10: zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku.

 • Alt + Shift + F10: zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre tlačidlo Kontrola chýb.

 • Ctrl + F10: maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna zošita.

F11

 • F11 samostatne: vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

 • Shift + F11: vloženie nového hárka.

 • Alt + F11: otvorenie Editora jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

 • F12 samostatne: zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Kláves

Popis

Alt

 • Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Príklad:

 • Stlačením klávesov Alt, O, E sa hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

 • Stlačením klávesov Alt, O, Ä sa hárok prepne na normálne zobrazenie.

 • Stlačením klávesov Alt, W, I sa hárok prepne na zobrazenie s ukážkou zlomov strán.

Klávesy so šípkami

 • Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + kláves so šípkou sa presuniete na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Shift + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

 • Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov so šípkou doľava alebo šípkou doprava sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

 • Klávesom so šípkou nadol alebo šípkou nahor sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

 • V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

 • Klávesom so šípkou nadol alebo kombináciou klávesov ALT + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

Backspace

 • Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora v riadku vzorcov.

 • Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

 • V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

Delete

 • Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

 • V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

End

 • Stlačením klávesu End sa zapne alebo vypne režim dokončenia. V režime dokončenia môžete stlačením klávesu so šípkou prejsť do nasledujúcej (nie prázdnej) bunky v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Režim dokončenia sa automaticky vypne po stlačení klávesu so šípkou. Pred ďalším stlačením klávesu so šípkou nezabudnite znova stlačiť kláves End. Režim dokončenia sa pri zapnutí zobrazuje v stavovom riadku.

 • Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu End a následným stlačením klávesu so šípkou sa presuniete do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

 • Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, stlačením klávesu End sa vyberie posledný príkaz ponuky.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + End sa kurzor premiestni na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza úplne vpravo. Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + End sa kurzor premiestni na koniec textu.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + End sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + End sa vyberie celý text v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška riadka vzorcov.

Enter

 • Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo v riadku vzorcov a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

 • V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

 • Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

 • V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

 • Stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter sa začne nový riadok v danej bunke.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

 • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Enter sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nachádzajúca sa nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

Esc

 • Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov.

 • Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

 • Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

Home

 • Premiestnenie na začiatok riadka v hárku.

 • Keď je zapnutá funkcia Scroll Lock, premiestnenie do ľavého horného rohu.

 • Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Home sa vykoná presun na začiatok hárka.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Home sa rozšíri výber buniek na začiatok hárka.

Page Down

 • Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Alt + Page Down sa vykoná presun o jednu obrazovku doprava v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Page Down sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Page Down sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

Page Up

 • Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Alt + Page Up sa vykoná presun o jednu obrazovku doľava v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Page Up sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Page Up sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

Medzerník

 • V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + medzerník sa vyberie celý stĺpec v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Shift + medzerník sa vyberie celý riadok v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Medzerník sa vyberie aktuálna oblasť a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

 • Stlačením kombinácie klávesov Alt + medzerník sa zobrazí ponuka okna programu Excel Ovládací prvok.

Tab

 • Premiestnenie o jednu bunku doprava v hárku.

 • Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

 • Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

 • Stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Tab sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Tab sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel 2013. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Tip: Ak chcete mať tieto informácie poruke pri práci, môžete si túto tému vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + P.

Poznámka: Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

Prístup k pásu s nástrojmi pomocou klávesnice

Ak pás s nástrojmi ešte len začínate používať, informácie z tejto časti vám pomôžu pochopiť model klávesových skratiek pásu s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú nové klávesové skratky nazývané klávesové tipy, ktoré zobrazíte stlačením klávesu ALT.

Ak chcete zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves pre požadovanú kartu – napríklad písmeno N pre kartu Vložiť alebo písmeno M pre kartu Vzorce. Zobrazíte tým všetky štítky klávesových tipov pre tlačidlá na danej karte (ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku). Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

Excel 2013 pás s klávesovými skratkami

Budú staré klávesové skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú klávesom Ctrl, fungujú aj v programe Microsoft Excel 2013. Kombinácia klávesov Ctrl + C napríklad stále slúži na kopírovanie do Schránky a kombinácia klávesov Ctrl + V na prilepenie zo Schránky.

Väčšina klávesových skratiek starej ponuky Alt + takisto stále funguje. Potrebujete však poznať úplnú klávesovú skratku naspamäť, na obrazovke sa totiž nezobrazujú žiadne pripomenutia, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Skúste napríklad stlačiť kláves Alt a potom jeden z klávesov v rámci starej ponuky E (Upraviť), V (Zobraziť), I (Vložiť) a podobne. Zobrazí sa okno s informáciou o tom, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť klávesov, pokračujte a spustite príkaz. Ak postupnosť klávesov nepoznáte, stlačte kláves Esc a použite štítky klávesových tipov.

Klávesové skratky s klávesom Ctrl

Kláves

Popis

Ctrl + Page Down

Prepnutie medzi kartami hárka zľava doprava.

Ctrl + Page Up

Prepnutie medzi kartami hárka sprava doľava.

Ctrl + Shift + &

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

Ctrl + Shift _

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

Ctrl + Shift + ~

Použitie formátu Všeobecné číslo.

Ctrl + Shift + $

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

Ctrl + Shift + %

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.

Ctrl + Shift + ^

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

Ctrl + Shift + #

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

Ctrl + Shift + @

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.

Ctrl + Shift + !

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

Ctrl + Shift + *

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky (údajová oblasť ohraničená prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke.

Ctrl + Shift + :

Zadanie aktuálneho času.

Ctrl + Shift + "

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

Ctrl + Shift + Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

Ctrl + Mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

Ctrl + ;

Zadanie aktuálneho dátumu.

Ctrl + `

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v hárku.

Ctrl + '

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

Ctrl + 1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

Ctrl + 2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

Ctrl + 3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

Ctrl + 4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Ctrl + 5

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia.

Ctrl + 6

Prepínanie medzi skrytím a zobrazením objektov.

Ctrl + 8

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu.

Ctrl + 9

Skrytie vybratých riadkov.

Ctrl + 0

Skrytie vybratých stĺpcov.

Ctrl + A

Výber celého hárka.

Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + A sa vložia názvy argumentov a zátvorky.

Ctrl + B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

Ctrl + C

Kopírovanie vybratých buniek.

Ctrl + D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

Ctrl + E

Vyvolanie funkcie Dynamické dopĺňanie, ktorá automaticky rozpoznáva vzory v susedných stĺpcoch, a vypĺňa aktuálny stĺpec

Ctrl + F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov Shift + F5 a stlačením kombinácie klávesov Shift + F4 sa zopakuje posledná akcia Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

Ctrl + G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

Ctrl + H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

Ctrl + I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

Ctrl + K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

Ctrl + L

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

Ctrl + N

Vytvorenie nového, prázdneho zošita.

Ctrl + O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + O sa vyberú všetky bunky obsahujúce komentáre.

Ctrl + P

Zobrazenie karty Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Microsoft Office Backstage.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

Ctrl + Q

Zobrazenie možností Rýchla analýza pre údaje, ak bunky obsahujú vybrané údaje.

Ctrl + R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

Ctrl + S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

Ctrl + T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + U sa prepína medzi rozbalením a zbalením riadka vzorcov.

Ctrl + V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v hárku alebo v inom programe.

Ctrl + W

Zatvorenie vybratého okna zošita.

Ctrl + X

Vystrihnutie vybratých buniek.

Ctrl + Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ctrl + Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Tip: Kombinácie klávesu Ctrl – Ctrl + J a Ctrl + M – sú momentálne nepriradené odkazy.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kláves

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni do riadka vzorcov.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. K dispozícii, len ak je meno definované v zošite (karta Vzorce, skupina Definované názvy, položka Definovať názov).

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F5 sa obnoví veľkosť vybratého okna zošita.

F6

Prepínanie medzi hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených hárkoch (ponuka Zobraziť, príkazy Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi jednotlivými tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 sa prepína medzi hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení stlačte kláves Enter alebo stlačením klávesu Esc premiestnenie zrušte.

F8

Zapnutie alebo vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšírený výber. Výber možno rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F8 umožníte pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke okna zošita Ovládací prvok).

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F8 sa zobrazí dialógové okno Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + Shift + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

zapnutie alebo vypnutie klávesových tipov. (Stlačenie klávesu Alt plní rovnakú funkciu.)

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Shift + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + F11 sa vloží nový hárok.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + F11 sa otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné skratky

Kláves

Popis

Alt

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Príklad:

Stlačením klávesov Alt, O, E sa hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

Stlačením klávesov Alt, O, Ä sa hárok prepne na normálne zobrazenie.

Stlačením klávesov Alt, W, I sa hárok prepne na zobrazenie s ukážkou zlomov strán.

Klávesy so šípkami

Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + kláves so šípkou sa presuniete na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov so šípkou doľava alebo šípkou doprava sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

Klávesom so šípkou nadol alebo šípkou nahor sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so šípkou nadol alebo kombináciou klávesov ALT + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

Backspace

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora v riadku vzorcov.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

Delete

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

End

Stlačením klávesu End sa zapne alebo vypne režim dokončenia. V režime dokončenia môžete stlačením klávesu so šípkou prejsť do nasledujúcej (nie prázdnej) bunky v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Režim dokončenia sa automaticky vypne po stlačení klávesu so šípkou. Pred ďalším stlačením klávesu so šípkou nezabudnite znova stlačiť kláves End. Režim dokončenia sa pri zapnutí zobrazuje v stavovom riadku.

Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu End a následným stlačením klávesu so šípkou sa presuniete do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, stlačením klávesu End sa vyberie posledný príkaz ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + End sa kurzor premiestni na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza úplne vpravo. Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + End sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + End sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + End sa vyberie celý text v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška riadka vzorcov.

Enter

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo v riadku vzorcov a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Enter sa začne nový riadok v danej bunke.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Enter sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + Enter sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nachádzajúca sa nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

Esc

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v hárku.

Keď je zapnutá funkcia Scroll Lock, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Home sa vykoná presun na začiatok hárka.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Home sa rozšíri výber buniek na začiatok hárka.

Page Down

Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Page Down sa vykoná presun o jednu obrazovku doprava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Page Down sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Page Down sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

Page Up

Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + Page Up sa vykoná presun o jednu obrazovku doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Page Up sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Page Up sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

Medzerník

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + medzerník sa vyberie celý stĺpec v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + medzerník sa vyberie celý riadok v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Medzerník sa vyberie aktuálna oblasť a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov Alt + medzerník sa zobrazí ponuka okna programu Excel Ovládací prvok.

Tab

Premiestnenie o jednu bunku doprava v hárku.

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Shift + Tab sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Tab sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + Tab sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel 2010. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Poznámka: Ak používate Microsoft Excel Starter 2010, majte na pamäti, že vo verzii Excel Starter 2010 nie sú podporované všetky funkcie uvedené pre Excel.

Tip: Ak chcete mať tieto informácie poruke pri práci, môžete si túto tému vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + P.

Poznámka: Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

Budú staré klávesové skratky fungovať aj naďalej?

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Funkčné klávesy

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Prístup k pásu s nástrojmi pomocou klávesnice

Ak pás s nástrojmi ešte len začínate používať, informácie z tejto časti vám pomôžu pochopiť model klávesových skratiek pásu s nástrojmi. Na páse s nástrojmi sa nachádzajú nové klávesové skratky nazývané klávesové tipy, ktoré zobrazíte stlačením klávesu ALT.

Ak chcete zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves pre požadovanú kartu – napríklad písmeno Ť pre kartu Vložiť alebo písmeno C pre kartu Vzorce. Zobrazíte tým všetky štítky klávesových tipov pre tlačidlá na danej karte. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

Budú staré klávesové skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú klávesom CTRL, fungujú aj v Exceli 2010. Kombinácia klávesov CTRL + C napríklad stále slúži na kopírovanie do Schránky a kombinácia klávesov CTRL + V na prilepenie zo Schránky.

Väčšina klávesových skratiek starej ponuky ALT + takisto stále funguje. Potrebujete však poznať úplnú klávesovú skratku naspamäť, na obrazovke sa totiž nezobrazujú žiadne pripomenutia, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Skúste napríklad stlačiť kláves ALT a potom jeden z klávesov v rámci starej ponuky E (Upraviť), V (Zobraziť), I (Vložiť) a podobne. Zobrazí sa okno s informáciou o tom, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť klávesov, pokračujte a spustite príkaz. Ak postupnosť klávesov nepoznáte, stlačte kláves Esc a použite štítky klávesových tipov.

Klávesové skratky s klávesom Ctrl

Tip: Stiahnite si alebo si vytlačte Stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky s klávesom CTRL. (PDF)

Kláves

Popis

CTRL + PAGE UP

Prepnutie medzi kartami hárka zľava doprava.

CTRL + PAGE DOWN

Prepnutie medzi kartami hárka sprava doľava.

CTRL + SHIFT + (

Zobrazenie skrytých riadkov vo výbere.

CTRL + SHIFT + &

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT _

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT + ~

Použitie formátu Všeobecné číslo.

CTRL + SHIFT + $

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

CTRL + SHIFT + %

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.

CTRL + SHIFT + ^

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

CTRL + SHIFT + #

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL + SHIFT + @

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.

CTRL + SHIFT + !

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRL + SHIFT + *

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky (údajová oblasť ohraničená prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke.

CTRL + SHIFT + :

Zadanie aktuálneho času.

CTRL + SHIFT + "

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

CTRL + SHIFT + plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL + mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

CTRL + ;

Zadanie aktuálneho dátumu.

CTRL + `

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v hárku.

CTRL + '

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

CTRL + 1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL + 2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + 3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + 4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL + 5

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia.

CTRL + 6

Prepínanie medzi skrytím a zobrazením objektov.

CTRL + 8

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu.

CTRL + 9

Skrytie vybratých riadkov.

CTRL + 0

Skrytie vybratých stĺpcov.

CTRL + A

Výber celého hárka.

Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie aktuálna oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL + A druhýkrát sa vyberie celý hárok.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + A sa vložia názvy argumentov a zátvorky.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + C

Kopírovanie vybratých buniek.

CTRL + D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

CTRL + F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F4 sa zopakuje posledná akcia príkazu Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

CTRL + H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

CTRL + L

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL + N

Vytvorenie nového, prázdneho zošita.

CTRL + O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + O sa vyberú všetky bunky obsahujúce komentáre.

CTRL + P

Zobrazenie karty Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Microsoft Office Backstage.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

CTRL + S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

CTRL + T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + U sa prepína medzi rozbalením a zbalením riadka vzorcov.

CTRL + V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL + ALT + V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v hárku alebo v inom programe.

CTRL + W

Zatvorenie vybratého okna zošita.

CTRL + X

Vystrihnutie vybratých buniek.

CTRL + Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL + Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Tip: Kombinácie klávesov CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M a CTRL + Q momentálne nie sú priradené.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Tip: Stiahnite si alebo si vytlačte Stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky - funkčné klávesy. (PDF)

Kláves

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL +F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni do riadka vzorcov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Zobrazenie Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. Je k dispozícii iba v prípade, že zošit obsahuje názvy.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F5 sa obnoví veľkosť okna vybratého zošita.

F6

Prepínanie medzi hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených hárkoch (ponuka Zobraziť, príkazy Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi jednotlivými tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 sa prepína medzi hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov CTRL + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení je potrebné stlačiť kláves ENTER alebo stlačením klávesu ESC premiestnenie zrušiť.

F8

Zapnutie alebo vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšírený výber. Výber možno rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F8 umožníte pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov CTRL + F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke ovládania okna zošita).

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F8 sa zobrazí dialógové okno Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ALT + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ALT + SHIFT + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

zapnutie alebo vypnutie klávesových tipov. (Stlačenie klávesu ALT plní rovnakú funkciu.)

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F11 sa vloží nový hárok.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F11 sa otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné skratky

Poznámka: Stiahnite si alebo si vytlačte Stručnú referenčnú kartu: Rôzne klávesové skratky. (PDF)

Kláves

Popis

ALT

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Príklad:

Stlačením klávesov ALT, O, E sa hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

Stlačením klávesov ALT, O, Ä sa hárok prepne na normálne zobrazenie.

Stlačením kombinácie klávesov ALT, O, Ž sa hárok prepne na zobrazenie s ukážkou zlomov strán.

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + kláves so šípkou sa presuniete na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov so ŠÍPKOU DOĽAVA alebo ŠÍPKOU DOPRAVA sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

Klávesom so ŠÍPKOU NADOL alebo ŠÍPKOU NAHOR sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so šípkou nadol alebo kombináciou klávesov ALT + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora v riadku vzorcov.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

DELETE

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

END

Stlačením klávesu END sa zapína režim dokončenia. V režime dokončenia môžete stlačením klávesu so šípkou prejsť do nasledujúcej (nie prázdnej) bunky v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu END a následným stlačením klávesu so šípkou sa presuniete do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, stlačením klávesu END sa vyberie posledný príkaz ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza úplne vpravo. Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + END sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + END sa vyberie celý text v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška riadka vzorcov.

ENTER

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo v riadku vzorcov a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov ALT + ENTER sa začne nový riadok v danej bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ENTER sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + ENTER sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

ESC

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v hárku.

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + HOME sa vykoná presun na začiatok hárka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + HOME sa rozšíri výber buniek po začiatok hárka.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + PAGE DOWN sa v hárku vykoná presun o jednu obrazovku doprava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE DOWN sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + PAGE DOWN sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + PAGE UP sa v hárku vykoná presun o jednu obrazovku doľava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE UP sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + PAGE UP sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

MEDZERNÍK

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + medzerník sa vyberie celý stĺpec v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + medzerník sa vyberie celý riadok v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + medzerník sa zobrazí ponuka okna programu Excel Ovládací prvok.

TAB

Premiestnenie o jednu bunku doprava v hárku.

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + TAB sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + TAB sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre Excel 2007. Patria sem klávesové skratky, ktoré používate na prístup k pásu s nástrojmi.

Tip: Ak chcete mať tieto informácie poruke pri práci, môžete si túto tému vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + P.

Poznámka: Ak akcia, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete ju vytvoriť zaznamenaním makra.

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Kláves

Popis

CTRL + PAGE UP

Prepnutie medzi kartami hárka zľava doprava.

CTRL + PAGE DOWN

Prepnutie medzi kartami hárka sprava doľava.

CTRL + SHIFT + (

Zobrazenie skrytých riadkov vo výbere.

CTRL + SHIFT + )

Zobrazenie skrytých stĺpcov v rámci výberu.

CTRL + SHIFT + &

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT _

Odstránenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek.

CTRL + SHIFT + ~

Použitie formátu Všeobecné číslo.

CTRL + SHIFT + $

Použitie formátu Mena s dvomi desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorkách).

CTRL + SHIFT + %

Použitie formátu Percentá bez desatinných miest.

CTRL + SHIFT + ^

Použitie exponenciálneho formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

CTRL + SHIFT + #

Použitie formátu Dátum s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL + SHIFT + @

Použitie formátu Čas s hodinami a minútami a označením AM alebo PM.

CTRL + SHIFT + !

Použitie formátu Číslo s dvomi desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRL + SHIFT + *

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky (údajová oblasť ohraničená prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky v kontingenčnej tabuľke.

CTRL + SHIFT + :

Zadanie aktuálneho času.

CTRL + SHIFT + "

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

CTRL + SHIFT + plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL + mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

CTRL + ;

Zadanie aktuálneho dátumu.

CTRL + `

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v hárku.

CTRL + '

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov.

CTRL + 1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL + 2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + 3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + 4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL + 5

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia.

CTRL + 6

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných objektov.

CTRL + 8

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu.

CTRL + 9

Skrytie vybratých riadkov.

CTRL + 0

Skrytie vybratých stĺpcov.

CTRL + A

Výber celého hárka.

Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie aktuálna oblasť a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL + A sa vyberie celý hárok.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu vzorca vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + A sa vložia názvy argumentov a zátvorky.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + C

Kopírovanie vybratých buniek.

Ak po stlačení kombinácie klávesov CTRL + C stlačíte kombináciu klávesov ešte raz, zobrazí sa Schránka.

CTRL + D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

CTRL + F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F4 sa zopakuje posledná akcia príkazu Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

CTRL + H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

CTRL + N

Vytvorenie nového, prázdneho zošita.

CTRL + O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + O sa vyberú všetky bunky obsahujúce komentáre.

CTRL + P

Zobrazenie dialógového okna Tlač.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL + R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

CTRL + S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

CTRL + T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + U sa prepína medzi rozbalením a zbalením riadka vzorcov.

CTRL + V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL + ALT + V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v hárku alebo v inom programe.

CTRL + W

Zatvorenie vybratého okna zošita.

CTRL + X

Vystrihnutie vybratých buniek.

CTRL + Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL + Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Keď sú zobrazené inteligentné značky automatických opráv, po stlačení kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + Z sa príkazy Späť alebo Znova použijú na vrátenie alebo obnovenie poslednej automatickej opravy.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kláves

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Microsoft Office Excel.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL +F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi, súčasť rozhrania používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F1 sa vytvorí graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni do riadka vzorcov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F2 sa zobrazí okno Ukážka pred tlačou.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F5 sa obnoví veľkosť okna vybratého zošita.

F6

Prepínanie medzi hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených hárkoch (ponuka Zobraziť, príkazy Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi jednotlivými tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F6 sa prepína medzi hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov CTRL + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení je potrebné stlačiť kláves ENTER alebo stlačením klávesu ESC premiestnenie zrušiť.

F8

Zapnutie alebo vypnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa na stavovom riadku zobrazí príkaz Rozšírený výber. Výber možno rozšíriť pomocou klávesov so šípkami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F8 umožníte pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov CTRL + F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke ovládania okna zošita).

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F8 sa zobrazí dialógové okno Makro, ktoré umožňuje vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ALT + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ALT + SHIFT + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie alebo vypnutie klávesových tipov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre inteligentnú značku. Ak je zobrazených viac inteligentných značiek, stlačením sa prejde na nasledujúcu inteligentnú značku a zobrazí sa ponuka alebo správa pre danú značku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + F11 sa vloží nový hárok.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F11 sa otvorí Editor jazyka Microsoft Visual Basic, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné skratky

Kláves

Popis

KLÁVESY SO ŠÍPKAMI

Posunutie o bunku nahor, nadol, doprava alebo doľava v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + kláves so šípkou sa presuniete na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, pomocou klávesov so ŠÍPKOU DOĽAVA alebo ŠÍPKOU DOPRAVA sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami karty.

Klávesom so ŠÍPKOU NADOL alebo ŠÍPKOU NAHOR sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so šípkou nadol alebo kombináciou klávesov ALT + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora v riadku vzorcov.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

DELETE

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

END

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, kurzor sa premiestni do pravého dolného rohu.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka, vyberie sa aj posledný príkaz ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza úplne vpravo. Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + END sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza v riadku vzorcov, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + END sa vyberie celý text v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška riadka vzorcov.

ENTER

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo v riadku vzorcov a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná činnosť predvoleného tlačidla dialógového okna (tlačidlo s tučným ohraničením, často to býva tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov ALT + ENTER sa začne nový riadok v danej bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + ENTER sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + ENTER sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

ESC

Zrušenie zadávania do bunky alebo do riadka vzorcov.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v hárku.

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + HOME sa vykoná presun na začiatok hárka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + HOME sa rozšíri výber buniek po začiatok hárka.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nadol v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + PAGE DOWN sa v hárku vykoná presun o jednu obrazovku doprava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE DOWN sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + PAGE DOWN sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku nahor v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + PAGE UP sa v hárku vykoná presun o jednu obrazovku doľava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + PAGE UP sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + PAGE UP sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

MEDZERNÍK

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + medzerník sa vyberie celý stĺpec v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + medzerník sa vyberie celý riadok v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + medzerník sa zobrazí ponuka okna programu Microsoft Office Excel Ovládací prvok.

TAB

Premiestnenie o jednu bunku doprava v hárku.

Presun medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT + TAB sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + TAB sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli pre Mac

Prehľad vzorcov v programe Excel

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Používanie čítačky obrazovky na prehľadávanie a navigáciu v Exceli

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office