Klávesové skratky v Exceli Online

Klávesové skratky v Exceli Online

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Excel Online vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. V tomto článku je uvedený zoznam klávesových skratiek dostupných pre Excel Online vo Windowse.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Rýchle tipy na používanie klávesových skratiek v Exceli Online

 • Excel Online sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú preto iné ako v počítačovom programe Excel. Napríklad na presun do oblastí v aplikácii použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6.

  Môžete používať bežné klávesové skratky prehliadača, ako sú F1 alebo Ctrl +.

 • Každý príkaz nájdete rýchlo stlačením kombinácie klávesov Alt + Win + Q. Prejdete tak na funkciu Chcem zistiť. Do poľa Chcem zistiť stačí zadať slovo alebo názov požadovaného príkazu (táto funkcia je k dispozícii len v zobrazení na úpravy). Funkcia Chcem zistiť vyhľadá súvisiace možnosti a zobrazí zoznam. Pomocou šípok nahor a nadol vyberte príkaz a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prejsť na konkrétnu bunku v zošite, použite príkaz Prejsť na: stlačte kombináciu klávesov Ctrl + G, zadajte odkaz na bunku, napríklad B14, a stlačte kláves Enter.

 • Ak používate čítačku obrazovky, pozrite si časť Bežné úlohy v Exceli Online.

Najčastejšie používané klávesové skratky

Toto sú najčastejšie používané klávesové skratky v službe Excel Online.

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Prechod na konkrétnu bunku

Ctrl + G

Príkaz Pridať pripomenutie v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši na príznak v časti Úlohy

Kláves Page Down alebo kláves so šípkou nadol

Posunúť sa nahor

Kláves Page Up alebo kláves so šípkou nahor

Tlačiť

Ctrl + P

Kopírovať

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Vystrihnúť

Ctrl + X

Späť

Ctrl + Z

Zavrieť zošit

Ctrl + W

Vyhľadať

Ctrl + F

Tučné písmo

Ctrl + B

Otvoriť kontextovú ponuku

 • Klávesnica vo Windowse: Kontextový kláves s logom systému Windows + kláves F10. Kontextový kláves s logom systému Windows kontextu sa nachádza medzi ľavými klávesmi Alt a Ctrl

 • Iná klávesnica: Shift + F10

Chcem zistiť

Alt + Q

Vyhľadať

Ctrl + F alebo Shift + F3

Opakovať hľadanie smerom nadol

Shift + F4

Opakovať hľadanie smerom nahor

Ctrl + Shift + F4

Vložiť graf

ALT + F1

Prístupové klávesy: Klávesové skratky na používanie pása s nástrojmi

Excel Online teraz ponúka prístupové klávesy, klávesové skratky na navigáciu na páse s nástrojmi. Ak ste už predtým používali prístupové klávesy na ušetrenie času v Exceli pre stolné počítače, zistíte, že prístupové klávesy v Exceli Online sú veľmi podobné.

V Exceli 2016 pre Windows sa prístupové klávesy začínajú klávesom Alt. V Exceli Online sa všetky prístupové klávesy začínajú klávesovou skratkou Alt + Win, potom zadajte písmeno pre požadovanú kartu na páse s nástrojmi. Ak chcete napríklad prejsť na kartu Revízia, stlačte kombináciu klávesov Alt + Win + R.

Pás s nástrojmi Excelu Online zobrazujúci kartu Domov a klávesové skratky na všetkých kartách.
 • Na pás s nástrojmi sa dostanete stlačením kombinácie klávesov Alt + Win alebo stláčaním kombinácie klávesov Ctrl + F6 dovtedy, kým sa nedostanete na kartu Domov.

 • Na presúvanie medzi kartami na páse s nástrojmi stláčajte kláves Tab.

 • Ak chcete pás s nástrojmi skryť, aby ste mali väčší priestor na prácu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F1. Zopakovaním akcie sa pás s nástrojmi zobrazí znova.

Ak chcete prejsť priamo na niektorú kartu na páse s nástrojmi, stlačte niektorý z nasledovných prístupových klávesov:

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie poľa Chcem zistiť na páse s nástrojmi a zadanie hľadaný výraz.

Alt + Win, Q

Otvorenie karty Súbor a použitie zobrazenia Backstage.

Alt + Win, F

Otvorenie karty Domov a formátovanie textu a čísel alebo používanie ďalších nástrojov, napríklad Hľadať.

Alt + Win, H

Otvorenie karty Vložiť a vloženie funkcie, tabuľky, grafu, hypertextového prepojenia alebo komentára.

Alt + Win, N

Otvorenie karty Údaje a obnovenie pripojenia údajov alebo použitie nástrojov pre údaje.

Alt + Win, A

Otvorenie karty Revízia a použitie funkcie Kontrola zjednodušenia ovládania alebo práca s komentármi.

Alt + Win, R

Otvorenie karty Zobrazenie a výber zobrazenia, ukotvenia riadkov alebo stĺpcov v hárku alebo zobrazenie mriežky a hlavičiek

Alt + Win, W

Klávesové skratky v tejto tabuľke pomôžu ušetriť čas, keď pracujete s kartami a ponukami na páse s nástrojmi

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

Alt + Win. Použitím prístupových klávesov alebo klávesu Tab prejdete na inú kartu.

Presunutie zamerania na príkazy na páse s nástrojmi.

Enter, potom Tab alebo Shift + Tab

Aktivácia vybratého tlačidla.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz

Medzerník alebo Enter

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo.

Alt + šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuke alebo vedľajšej ponuke.

Esc

Klávesové skratky pre príkazy Excelu Online v zobrazení na úpravy

Ak sa tabuľkový hárok otvorí v aplikácii Excel Online v zobrazení na čítanie, príkazy na úpravy nebudú fungovať. Na prepnutie do zobrazenia na úpravy presuňte zameranie z hárka stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 a potom prejdite pomocou klávesu Tab na zoznam Upraviť hárok. Najskôr stlačte medzerník, potom kláves so šípkou nadol a nakoniec vyberte položku Upraviť v Exceli Online.

Úloha

Stlačte

Vloženie riadka nad aktuálny riadok

Alt+Win+H, I, R

Vloženie stĺpca naľavo od aktuálneho stĺpca

Alt+Win+H, I, C

Vystrihnúť

Ctrl + X

Kopírovanie

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Späť

Ctrl + Z

Znova

Ctrl + Y

Začať nový riadok v rovnakej bunke

Alt + Enter

Vložiť hypertextové prepojenie

Ctrl + K

Vložiť tabuľku

Ctrl + L

Vložiť funkciu

Shift + F3

Zväčšenie veľkosti písma

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma

Ctrl + Shift + <

Úloha

Stlačte

Dokončiť zadanie bunky a vybrať bunku nižšie

Enter

Dokončiť zadanie bunky a vybrať bunku vyššie

Shift + Enter

Dokončiť zadanie bunky a vybrať nasledujúcu bunku v riadku

Tab

Dokončiť zadanie bunky a vybrať predchádzajúcu bunku v riadku

Shift + Tab

Zrušiť zadanie bunky

Esc

Úloha

Stlačte

Upraviť vybranú bunku

F2

Vymazať vybranú bunku

Delete

Vymazať vybratú bunku a začať s úpravami

Backspace

Prejsť na začiatok riadka v bunke

Home

Prejsť na koniec riadka v bunke

End

Vybrať o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Vybrať po začiatok údajov v bunke

Shift + Home

Vybrať po koniec údajov v bunke

Shift + End

Vybrať o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Rozšírenie výberu po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je nasledujúca bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ctrl + Shift + šípka doprava alebo Ctrl + Shift + šípka doľava

Úloha

Stlačte

Tučné

Ctrl + B

Kurzíva

Ctrl + I

Podčiarknuté

Ctrl + U

Prilepenie formátovania

Shift + Ctrl + V

Úloha

Stlačte

O jednu bunku vyššie

Šípka nahor alebo Shift + Enter

O jednu bunku nižšie

Šípka nadol alebo Enter

Posun o jednu bunku doprava

Šípka doprava alebo Tab

Prejsť na začiatok riadka

Domov

Prejsť na bunku A1

Ctrl + Home

Prejsť na poslednú bunku použitého rozsahu

Ctrl + End

Posunúť sa o obrazovku nadol (28 riadkov)

Page Down

Posunúť sa o obrazovku nahor (28 riadkov)

Page Up

Posunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov

Ctrl + šípka doprava alebo Ctrl + šípka doľava

Prejsť medzi pásom s nástrojmi a obsahom zošita

Ctrl + F6

Posunúť sa na inú kartu pása s nástrojmi

Tab

Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi pre danú kartu, stlačte kláves Enter.

Vložiť nový hárok

Shift + F11

Prepnúť do nasledujúceho hárka

Alt + Control + Page Down

Prepnúť do predchádzajúceho hárka

Alt + Control + Page Up

Úloha

Stlačte

Otvoriť ponuku/znížiť počet položiek

Alt + šípka nadol

Rozšíriť počet položiek

Alt + šípka nahor

Prejsť na hypertextové prepojenie

Ctrl + Enter

Otvoriť tablu Komentáre počas úprav

Shift + F2

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber rozsahu buniek

Shift + klávesy so šípkami

Výber celého stĺpca

Ctrl + MEDZERNÍK

Výber celého riadka

Shift + MEDZERNÍK

Rozšírenie výberu po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je nasledujúca bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ctrl + Shift + šípka doprava alebo Ctrl + Shift + šípka doľava

Úloha

Stlačte

Zhora nadol (alebo vpred cez výber)

Enter

Zdola nahor (alebo späť cez výber)

Shift + Enter

Vpred cez riadok (alebo nadol cez jeden vybraný stĺpec)

Tab

Späť cez riadok (alebo nahor cez jeden vybraný stĺpec)

Shift + Tab

Úloha

Stlačte

Vypočítať zošit (obnoviť)

F9

Vypočítať celé

Ctrl + Shift + Alt + F9

Obnovenie externých údajov

Alt + F5

Obnovenie všetkých externých údajov

Ctrl + Alt + F5

Automatický súhrn

Alt + znak rovnosti (=)

Ponuka skratiek zjednodušenia ovládania Excelu Online (Alt + Shift + A)

Pomocou nasledujúcich skratiek získate jednoduchý prístup k bežným funkciám:

Úloha

Klávesy

Presun medzi oblasťami orientačných bodov

Ctrl + F6 alebo Ctrl + Shift + F6

Presun v rámci oblastí orientačných bodov

Tab alebo Shift + Tab

Prechod na pole Chcem zistiť na spustenie ľubovoľného príkazu

Alt + Q

Zobrazenie alebo skrytie klávesových tipov

ALT + Windows

Upraviť vybranú bunku

F2

Prechod na konkrétnu bunku

Ctrl + G

Premiestnenie do iného hárka v zošite

Ctrl + Alt + Page Up alebo Ctrl + Alt + Page Down

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10

Prečítanie hlavičky riadka

Ctrl + Alt + Shift + T

Čítanie riadka po aktívnu bunku

Ctrl + Alt + Shift + Home

Čítanie riadka od aktívnej bunky

Ctrl + Alt + Shift + End

Čítanie hlavičky stĺpca

Ctrl + Alt + Shift + H

Čítanie stĺpca po aktívnu bunku

Ctrl + Alt + Shift + Page Up

Čítanie stĺpca od aktívnej bunky

Ctrl + Alt + Shift + Page Down

Možnosť premiestnenia dialógového okna

Ctrl + Alt + medzerník

Pozrite tiež

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×