Klávesové skratky pre Project

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Niektoré klávesové skratky sú dostupné len pre predplatiteľov Projectu Online. Nové funkcie sa predplatiteľom služieb poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii.

Mnoho používateľov zistí, že používanie externej klávesnice s klávesovým skratkám pre Project vo Windowse im pomáha pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok nachádza zoznam klávesových skratiek pre Project vo Windowse.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Klávesové skratky Microsoft Projectu

Pozrite tiež

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Prístup k pásu s nástrojmi pomocou klávesnice a funkcia Chcem zistiť

 1. Stlačte kláves Alt.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení

 2. Stlačte písmeno, ktoré sa zobrazí v klávesovej skratke nad funkciou, ktorú chcete použiť.

  Tip: Ak chcete vyhľadať príkaz, stlačte kláves Q alebo vyhľadajte tému Pomocníka.

 3. V závislosti od písmena, ktoré stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Ak je napríklad aktívna karta Domov a stlačíte kláves O, zobrazí sa karta Zobraziť spolu s klávesovými skratkami pre skupiny na tejto karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy klávesové tipy, stlačte kláves Alt.

Zobrazenie a používanie okien

Úloha

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

Alt + Tab

Prepnutie do predchádzajúceho okna

Alt + Shift + Tab

Zatvorenie aktívneho okna

Ctrl + W alebo Ctrl + F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii

Ctrl + F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek)

Shift + F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna

Ctrl + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna

Ctrl + Shift + F6

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

Print Screen

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

Alt + Print Screen

Presun v texte alebo v bunkách

Úloha

Stlačte

Posunutie o znak doľava.

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava.

Šípka doprava

Posun o jeden riadok nahor

Šípka nahor

Posun o jeden riadok nadol

Šípka nadol

Prechod o jedno slovo doľava.

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Posun na koniec riadka

End

Prechod na začiatok riadka.

Home

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Prechod na koniec textového poľa

Ctrl + End

Prechod na začiatok textového poľa.

Ctrl + Home

Presun a práca v tabuľkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

Tab

Presun do predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Presun do ďalšieho riadka

Šípka nadol

Presun do predchádzajúceho riadka

Šípka nahor

Vloženie tabulátora do bunky

Ctrl + Tab

Začatie nového odseku

Enter

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky

Kláves Tab na konci posledného riadka

Prístup k akciám a ich používanie

Úloha

Klávesy

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre akciu. Ak sa vyskytuje viac akcií, prepnutie na ďalšiu akciu a zobrazenie jej ponuky alebo hlásenia.

Alt + Shift + F10

Vybratie nasledujúcej položky v ponuke akcií

Šípka nadol

Vybratie predchádzajúcej položky v ponuke akcií

Šípka nahor

Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke akcií

Enter

Zatvorenie ponuky akcií alebo hlásenia

Esc

Použitie dialógových okien

Úloha

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

Tab

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

Shift + Tab

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

Ctrl + Tab

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

Ctrl + Shift + Tab

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

Medzerník

Otvorenie zatvoreného zoznamu a prechod na danú možnosť v zozname

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

Alt + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

Alt + šípka nadol

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

Esc

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne

Enter

Použitie textových polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Úloha

Stlačenie

Prechod na začiatok položky

Home

Prechod na koniec položky

End

Posun o jeden znak doľava alebo doprava

Šípka doľava alebo šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava

Shift + šípka doľava

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava

Shift + šípka doprava

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava

Ctrl + Shift + šípka doľava

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava

Ctrl + Shift + šípka doprava

Výber od kurzora po začiatok položky

Shift + Home

Výber od kurzora po koniec položky

Shift + End

Základná správa súborov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie súboru projektu (zobrazenie dialógového okna Otvoriť)

Ctrl + F12

Otvorenie súboru projektu (zobrazenie karty Otvoriť v zobrazení BackStage)

Ctrl + O

Uloženie súboru projektu

Ctrl + S

Vytvorenie nového projektu

Ctrl + N

Tlač súboru (zobrazenie karty Tlač v zobrazení BackStage)

Ctrl + P

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Úloha

Klávesy

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť

Ctrl + F12

Zobrazenie karty Tlač v zobrazení BackStage

Ctrl + O

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

F12

Otvorenie vybratého priečinka alebo súboru

Enter

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie nad úrovňou otvoreného priečinka

Backspace

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru

Delete

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor

Shift + F10

Posun v možnostiach dopredu

Tab

Posun v možnostiach dozadu

Shift + Tab

Otvorenie zoznamu Kde hľadať

F4 alebo Alt + 1

Klávesové skratky Microsoft Projectu

Použitie hlavného okna

Úloha

Klávesy

Prepínanie medzi aktívnymi dialógovými oknami a hlavným oknom aplikácie.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + F6

Otvorenie kontextovej ponuky pre vybratú položku (ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši).

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Shift + F10

Aktivácia pásu s nástrojmi.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

F10

Aktivácia rozdeľovača zobrazenia.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F6

Zobrazenie rozbaľovacej ponuky automatického filtra pre vybratý stĺpec.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F3

Opätovné použitie aktuálneho filtra

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + F3

Otvorenie ponuky objektu pre vybratú bunku

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + F10

Používanie sieťového diagramu

Úloha

Klávesy

Presun do iného dialógového okna sieťového diagramu

Klávesy so šípkami

Pridanie polí sieťového diagramu do výberu

Shift + klávesy so šípkami

Presun poľa sieťového diagramu

Poznámka:  Najskôr je potrebné nastaviť manuálne umiestnenie. Vyberte pole, ktoré chcete premiestniť. Kliknite na položku Formát, a potom kliknite na položku Rozloženie. Kliknite na položku Povoliť manuálne umiestnenie polí.

Ctrl + klávesy so šípkami

Presun do horného poľa sieťového diagramu v zobrazení alebo v projekte

Ctrl + Home alebo Shift + Ctrl + Home

Presun do poľa na najnižšej úrovni sieťového diagramu v projekte

Ctrl + End alebo Shift + Ctrl + End

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vľavo v projekte

Home alebo Shift + Home

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vpravo v projekte

End alebo Shift + End

Posunutie o výšku okna nahor

Page Up alebo Shift + Page Up

Posunutie o výšku okna nadol

Page Down alebo Shift + Page Down

Posunutie o šírku okna smerom doľava

Ctrl + Page Up alebo Shift + Ctrl + Page Up

Posunutie o šírku okna smerom doprava

Ctrl + Page Down alebo Shift + Ctrl + Page Down

Vybratie nasledujúceho políčka v poli sieťového diagramu

Enter alebo Tab

Vybratie predchádzajúceho políčka v poli sieťového diagramu

Shift + Enter

Používanie grafických objektov balíka Office

Posunutie tvarov grafických objektov balíka Office

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie tvaru nahor, nadol, doprava alebo doľava

Klávesy so šípkami

Zväčšenie šírky tvaru o 10 %

Shift + šípka doprava

Zmenšenie šírky tvaru o 10 %

Shift + šípka doľava

Zväčšenie výšky tvaru o 10 %

Shift + šípka nahor

Zmenšenie výšky tvaru o 10 %

Shift + šípka nadol

Zväčšenie šírky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka doprava

Zmenšenie šírky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka doľava

Zväčšenie výšky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka nahor

Zmenšenie výšky tvaru o 1 %

Ctrl + Shift + šípka nadol

Otočenie tvaru o 15 stupňov doprava

Alt + šípka doprava

Otočenie tvaru o 15 stupňov doľava

Alt + šípka doľava

Výber a kopírovanie grafických objektov a textu balíka Office

Úloha

Klávesy

Výber objektu (s vybratým textom v objekte).

Esc

Výber objektu (s vybratým objektom).

Tab alebo Shift + Tab pokiaľ nevyberiete požadovaný objekt

Výber textu v rámci objektu (s vybratým objektom).

Enter

Výber viacerých tvarov

Pri klikaní na tvary stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl

Výber viacerých tvarov s textom

Pri klikaní na tvary stlačte a podržte stlačený kláves Shift

Vystrihnutie vybratého objektu.

Ctrl + X

Kopírovanie vybratého objektu.

Ctrl + C

Vloženie vystrihnutých alebo skopírovaných objektov.

Ctrl + V

Prilepenie špeciálne

Ctrl + Alt + V

Kopírovanie len formátovania

Ctrl + Shift + C

Prilepenie len formátovania.

Ctrl + Shift + V

Prilepenie špeciálne.

Ctrl + Alt + V

Zoskupenie tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt

CTRL + G po vybratí položiek, ktoré chcete zoskupiť

Zrušenie zoskupenia tvarov, obrázkov alebo objektov WordArt

CTRL + SHIFT + G po vybratí skupiny, pre ktorú chcete zrušiť zoskupenie

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Pridanie ďalšieho objektu do viacnásobného výberu

Ctrl + kliknutie

Pridanie ďalšieho objektu do viacnásobného výberu; umožnenie kliknutia na text v bloku textu na pridanie bloku textu do viacnásobného výberu

Shift + kliknutie

Úprava textu a blokov textu grafických objektov balíka Office

Úloha

Klávesy

Zbalenie výberu

Esc

Výber celého textu

Ctrl + A

Odstránenie jedného slova doľava

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + Delete

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Opakovanie

Ctrl + Y

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Prechod na začiatok riadka

Home

Prechod na koniec riadka

End

Posun o odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

Posun o odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

Posun na začiatok textu objektu

Ctrl + Home

Posun na koniec textu objektu

Ctrl + End

Navigácia v zobrazeniach a oknách

Úloha

Klávesy

Aktivácia vstupného riadka na úpravu textu v poli

F2

Aktivácia panelu s ponukami

F10 alebo Alt

Aktivácia ponuky ovládacieho prvku projektu

Alt + spojovník alebo Alt + medzerník

Aktivácia rozdeľovacieho pruhu

Shift + F6

Zatvorenie okna programu

Alt + F4

Zobrazenie všetkých filtrovaných úloh alebo filtrovaných zdrojov

F3

Zobrazenie dialógového okna Nastavenie poľa

Alt + F3

Otvorenie nového okna

Shift + F11

Zmenšenie výberu do jedného okna

Shift + Backspace

Zmena spôsobu zoradenia na zoradenie podľa identifikácie a vypnutie zoskupovania

Shift + F3

Výber nakresleného objektu

F6

Zobrazenie informácií o úlohe

Shift + F2

Zobrazenie informácií o zdroji

Shift + F2

Zobrazenie informácií o nasadení

Shift + F2

Zapnutie alebo vypnutie režimu Pridať do výberu

Shift + F8

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatických výpočtov

Ctrl + F9

Zapnutie alebo vypnutie režimu Rozšírenie výberu

F8

Presun doľava, doprava, nahor alebo nadol na zobrazenie rôznych strán v okne Ukážka pred tlačou

Alt + klávesy so šípkami

Vytvorenie prehľadu projektu

Úloha

Klávesy

Skrytie čiastkových úloh.

Alt + Shift + spojovník alebo Alt + Shift + znamienko mínus (znamienko mínus na číselnej klávesnici)

Odsadenie vybratej úlohy

Alt + Shift + šípka doprava

Zobrazenie čiastkových úloh

Alt + Shift + znamienko = alebo Alt + Shift + znamienko plus (znamienko plus na číselnej klávesnici)

Zobrazenie všetkých úloh

Alt + Shift + * (hviezdička na číselnej klávesnici)

Zníženie úrovne vybratej úlohy

Alt + Shift + šípka doľava

Výber a úpravy v dialógovom okne

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun medzi poľami v spodnej časti formulára

Klávesy so šípkami

Presun do tabuliek v spodnej časti formulára

Alt + 1 (doľava) alebo Alt + 2 (doprava)

Presun na nasledujúcu úlohu alebo nasledujúci zdroj

Enter

Presun na predchádzajúcu úlohu alebo predchádzajúci zdroj

Shift + Enter

Výber a úpravy v zobrazení hárka

Úpravy v zobrazení

Úloha

Klávesy

Pridanie novej úlohy.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Insert

Zrušenie vstupu

Esc

Vymazanie alebo obnovenie vybratého poľa

Ctrl + Delete

Kopírovanie vybratých údajov

Ctrl + C

Vystrihnutie vybratých údajov

Ctrl + X

Odstránenie vybratých údajov

Delete

Odstránenie riadka s vybratou bunkou

Ctrl + znamienko mínus (na číselnej klávesnici)

Vyplnenie nadol

Ctrl + D

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať

Ctrl + F alebo Shift + F5

Pokračovanie vo vyhľadávaní ďalšieho výskytu textu vo výsledkoch v rámci dialógového okna príkazu Hľadať

Shift + F4

Používanie príkazu Prejsť na (ponuka Úpravy)

F5

Prepojenie úloh

Ctrl + F2

Prilepenie skopírovaných alebo vystrihnutých údajov

Ctrl + V

Zmenšenie výberu do jedného poľa

Shift + Backspace

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Zrušenie prepojenia úloh

Ctrl + Shift + F2

Nastavenie úlohy na manuálne naplánovanie

Ctrl + Shift + M

Nastavenie úlohy na automatické naplánovanie

Ctrl + Shift + A

Presun v zobrazení

Úloha

Klávesy

Presun na začiatok projektu (časová mierka)

Alt + Home

Presun na koniec projektu (časová mierka)

Alt + End

Presun časovej mierky doľava

Alt + šípka doľava

Presun časovej mierky doprava

Alt + šípka doprava

Presun na prvé pole v riadku

Home alebo Ctrl + šípka doľava

Presun na prvý riadok

Ctrl + šípka nahor

Presun na prvé pole prvého riadka

Ctrl + Home

Presun na posledné pole v riadku

End alebo Ctrl + šípka doprava

Presun na posledné pole posledného riadka

Ctrl + End

Presun na posledný riadok

Ctrl + šípka nadol

Presun v bočnej table

Úloha

Klávesy

Prechod medzi bočnou tablou a zobrazením na pravej strane

F6

Výber ovládacích prvkov v bočnej table, ak je bočná tabla aktívna

Tab

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka a prepínačov, ak je bočná tabla aktívna

Medzerník

Výber v zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozšírenie výberu o jednu stranu nadol

Shift + Page Down

Rozšírenie výberu o jednu stranu nahor

Shift + Page Up

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu na prvé pole riadka

Shift + Home

Rozšírenie výberu na posledné pole riadka

Shift + End

Rozšírenie výberu na začiatok informácie

Ctrl + Shift + Home

Rozšírenie výberu na koniec informácie

Ctrl + Shift + End

Rozšírenie výberu na prvý riadok

Ctrl + Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu na posledný riadok

Ctrl + Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu na prvé pole prvého riadka

Ctrl + Shift + Home

Rozšírenie výberu na posledné pole posledného riadka

Ctrl + Shift + End

Výber všetkých riadkov a stĺpcov

Ctrl + Shift + medzerník

Výber stĺpca

Ctrl + medzerník

Výber riadka

Shift + medzerník

Presun o jedno pole smerom nadol v rámci výberu

Enter

Presun o jedno pole smerom nahor v rámci výberu

Shift + Enter

Presun o jedno pole smerom doprava v rámci výberu

Tab

Presun o jedno pole smerom doľava v rámci výberu

Shift + Tab

Výber a úpravy vo vstupnom riadku

Úloha

Klávesy

Prijatie vstupu

Enter

Zrušenie vstupu

Esc

Odstránenie jedného znaku doľava

Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava

Delete

Odstránenie jedného slova doprava.

Ctrl + Delete

Rozšírenie výberu na koniec textu

Shift + End

Rozšírenie výberu na začiatok textu

Shift + Home

Zapnutie a vypnutie režimu prepisovania

Insert

Používanie časovej mierky

Úloha

Klávesy

Posun časovej mierky o jednu stranu smerom doľava

Alt + Page Up

Posun časovej mierky o jednu stranu smerom doprava

Alt + Page Down

Posun na časovej mierke na začiatok projektu

Alt + Home

Posun na časovej mierke na koniec projektu

Alt + End

Posun časovej mierky doľava

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

Alt + šípka doprava

Zobrazenie menších časových jednotiek

Ctrl + / (lomka na číselnej klávesnici)

Zobrazenie väčších časových jednotiek

Ctrl + * (hviezdička na číselnej klávesnici)

Použitie zobrazenia plánovača tímov

Úloha

Klávesy

Rozbalenie alebo zbalenie riadka zdroja či riadka zoskupenia

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + Shift + + alebo - -

Posun časovej mierky doľava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doprava

Preplánovanie naplánovanej úlohy

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + klávesy so šípkami

Otvorenie dialógového okna Informácie o úlohe

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Vyberte úlohu a stlačte kláves Enter

Zmena priradenia úlohy

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + šípka nahor alebo nadol

Použitie zobrazenia časovej osi

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechádzanie jednotlivými typmi prvkov – panel úloh, medzník, bublina a pruh časovej osi – keď už je jeden z prvkov vybratý.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Tab alebo šípka nadol

Prechádzanie jednotlivými typmi prvkov v opačnom poradí – pruh časovej osi, bublina, medzník, panel úloh – keď už je jeden z prvkov vybratý.

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Shift + Tab alebo šípka nahor

Prechod na predchádzajúci alebo nasledujúci prvok daného typu, napríklad nasledujúci medzník

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Šípka doľava alebo doprava

Posun časovej mierky doľava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doľava

Posun časovej mierky doprava

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Alt + šípka doprava

Presunutie položky nahor alebo nadol na nasledujúci kanál alebo pruh časovej osi

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Ctrl + šípka nahor alebo nadol

Otvorenie dialógového okna Informácie o úlohe

K dispozícii iba pre predplatiteľov Projectu Online.

Shift + F2

Pozrite tiež

Funkcie zjednodušenia ovládania v Projecte

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Pomocník online

Používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka.

F5

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom

ALT + TAB

Vráťte sa na domovskú stránku názov programu .

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka

Klávesy SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybratú položku

ENTER

Vyberte nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka pre názov programu .

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka pre názov programu .

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ENTER

Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť).

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zmena zobrazenia okna Pomocníka – zobrazenie spojené s aktívnym programom alebo oddelené od aktívneho programu

ALT + U

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť ).

ESC

Aktualizujte okno (tlačidloobnoviť ).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL + P.

CTRL + P

Zmena stavu pripojenia

F6, ŠÍPKA NADOL

Do poľa Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať zadajte text.

F6, ŠÍPKA NADOL

Prepínanie medzi časťami okna Pomocník, napríklad prepínanie medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Prístup pomocou klávesnice na pás s nástrojmi v Office Fluent

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení

 2. Stlačte písmeno, ktoré sa zobrazí v klávesovej skratke nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od písmena, ktoré stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Ak je napríklad aktívna karta Domov a stlačíte kláves O, zobrazí sa karta Zobraziť spolu s klávesovými skratkami pre skupiny na tejto karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť prebiehajúcu akciu a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

  Tip: Ak sa okno sledovania po výbere klávesových skratiek nezobrazí, stlačte kláves ALT a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + TAB.

Zobrazenie a používanie okien

Úloha

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna

ALT + SHIFT + TAB

Zatvorenie aktívneho okna

CTRL+W alebo CTRL+F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii

CTRL + F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Poznámka: Ak sa stlačením klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste stlačením klávesu ALT umiestniť zameranie na panel s ponukami alebo na pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou pása s nástrojmi rozhrania Office Fluent, a stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB sa presuňte na pracovnú tablu.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT + F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna

CTRL + SHIFT + F6

Vykonanie príkazu Premiestniť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami presuňte okno. Po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL + F7

Vykonanie príkazu Veľkosť (v ponuke okna Ovládací prvok), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Ak chcete zmeniť veľkosť okna, stlačte klávesy so šípkami. Po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL + F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office)

CTRL + F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Úloha

Klávesy

Zmena typu písma.

CTRL + SHIFT + F

Zmena veľkosti písma.

CTRL + SHIFT + P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma textu.

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Úloha

Stlačte

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka

END

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa

CTRL + HOME

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Úloha

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky

Klávesy SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky

CTRL + TAB

Začatie nového odseku

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k akciám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre akciu. Ak sa vyskytuje viac akcií, prepnutie na ďalšiu akciu a zobrazenie jej ponuky alebo hlásenia.

ALT + SHIFT + F10

Vybratie nasledujúcej položky v ponuke akcií

ŠÍPKA NADOL

Vybratie predchádzajúcej položky v ponuke akcií

ŠÍPKA NAHOR

Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke akcií

ENTER

Zatvorenie ponuky akcií alebo hlásenia

ESC

Tipy

 • Pri každom zobrazení akcie môžete požiadať o oznámenie zvukom. Na prehrávanie zvukových pokynov treba mať zvukovú kartu. V počítači tiež treba mať nainštalovaný doplnok Zvuk balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup k webu, môžete si stiahnuť zvuky balíka Microsoft Office z webovej lokality spoločnosti Microsoft Office.com.

Použitie dialógových okien

Úloha

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

Klávesy CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

MEDZERNÍK

Otvorenie zatvoreného zoznamu a prechod na danú možnosť v zozname

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Úloha

Stlačenie

Prechod na začiatok položky

HOME

Prechod na koniec položky

END

Posun o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora (bodu vloženia) po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora (bodu vloženia) po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Úloha

Klávesy

Prechod do predchádzajúceho priečinka.

ALT + 1

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie nad úrovňou otvoreného priečinka

ALT + 2

Dialógové okno zaTvoríte a otvorí sa stránka vyhľadávania na webe.

ALT + 3

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru

ALT + 3

Vytvorte nový priečinok.

ALT + 4

Prepínanie medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT + 5

Zobrazenie ponuky Nástroje .

Alt + L

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT + F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorte zoznam.

F4 alebo ALT + I

Aktualizujte Zoznam súborov.

F5

Microsoft Project 2010

Používanie zobrazenia sieťového diagramu

Úloha

Klávesy

Presun do iného dialógového okna sieťového diagramu

Klávesy so šípkami

Pridanie polí sieťového diagramu do výberu

SHIFT + klávesy so šípkou

Presun poľa sieťového diagramu

Poznámka: Manuálne umiestnenie musí byť nastavené ako prvé. Vyberte pole, ktoré chcete premiestniť. Na karte Formát kliknite v skupine Formát na položku rozloženie . Kliknite na položku Povoliť manuálne umiestnenie polí.

CTRL + klávesy so šípkami

Presun do horného poľa sieťového diagramu v zobrazení alebo v projekte

CTRL + HOME alebo SHIFT + CTRL + HOME

Presun do poľa na najnižšej úrovni sieťového diagramu v projekte

CTRL + END alebo SHIFT + CTRL + END

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vľavo v projekte

DOMOV alebo SHIFT + HOME

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vpravo v projekte

END alebo SHIFT + END

Posunutie o výšku okna nahor

PAGE UP alebo SHIFT + PAGE UP

Posunutie o výšku okna nadol

PAGE DOWN alebo SHIFT + PAGE DOWN

Posunutie o šírku okna smerom doľava

CTRL + PAGE UP alebo SHIFT + CTRL + PAGE UP

Posunutie o šírku okna smerom doprava

CTRL + PAGE DOWN alebo SHIFT + CTRL + PAGE DOWN

Vybratie nasledujúceho políčka v poli sieťového diagramu

KLÁVES ENTER alebo TAB

Vybratie predchádzajúceho políčka v poli sieťového diagramu

Klávesy SHIFT + ENTER

Navigácia v zobrazeniach a oknách

Požadovaná akcia

Klávesy

Aktivácia ponuky ovládaCieho prvku .

ALT + MEDZERNÍK

Aktivácia vstupného riadka na úpravu textu v poli

F2

Aktivácia panelu s ponukami

F10 alebo ALT

Aktivácia ponuky ovládacieho prvku projektu

ALT + SPOJOVNÍK

Aktivácia rozdeľovacieho pruhu

SHIFT + F6

Zatvorenie okna programu

ALT + F4

Zobrazenie všetkých filtrovaných úloh alebo filtrovaných zdrojov

F3

Zobrazenie dialógového okna Nastavenie poľa

ALT + F3

Otvorenie nového okna

SHIFT + F11

Zmenšenie výberu do jedného okna

SHIFT + BACKSPACE

Zmena spôsobu zoradenia na zoradenie podľa identifikácie a vypnutie zoskupovania

SHIFT + F3

Výber nakresleného objektu

F6

Zobrazenie informácií o úlohe

SHIFT + F2

Zobrazenie informácií o zdroji

SHIFT + F2

Zobrazenie informácií o nasadení

SHIFT + F2

Zapnutie alebo vypnutie režimu Pridať do výberu

SHIFT + F8

Zapnutie alebo vypnutie funkcie automatických výpočtov

CTRL + F9

Zapnutie alebo vypnutie režimu Rozšírenie výberu

F8

Presun doľava, doprava, nahor alebo nadol na zobrazenie rôznych strán v okne Ukážka pred tlačou

ALT + klávesy so šípkami

Vytvorenie prehľadu projektu

Úloha

Klávesy

Skrytie čiastkových úloh.

ALT + SHIFT + spojovník alebo ALT + SHIFT + znamienko mínus (znak mínus na numerickej klávesnici)

Odsadenie vybratej úlohy

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie čiastkových úloh

ALT + SHIFT + = alebo ALT + SHIFT + znamienko PLUS (znamienko plus na numerickej klávesnici)

Zobrazenie všetkých úloh

ALT + SHIFT + * (hviezdička na numerickej klávesnici)

Zníženie úrovne vybratej úlohy

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber a úpravy v dialógovom okne

Úloha

Klávesy

Presun medzi poľami v spodnej časti formulára

Klávesy so šípkami

Presun do tabuliek v spodnej časti formulára

ALT + 1 (vľavo) alebo ALT + 2 (vpravo)

Presun na nasledujúcu úlohu alebo nasledujúci zdroj

ENTER

Presun na predchádzajúcu úlohu alebo predchádzajúci zdroj

Klávesy SHIFT + ENTER

Výber a úpravy v zobrazení hárka

Úpravy v zobrazení

Úloha

Klávesy

Zrušenie vstupu

ESC

Vymazanie alebo obnovenie vybratého poľa

Klávesy CTRL + DELETE

Kopírovanie vybratých údajov

CTRL + C

Vystrihnutie vybratých údajov

CTRL + X

Odstránenie vybratých údajov

DELETE

Odstránenie riadka s vybratou bunkou

CTRL + znamienko mínus (na numerickej klávesnici)

Vyplnenie nadol

CTRL + D

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať

CTRL + F alebo SHIFT + F5

Pokračovanie vo vyhľadávaní ďalšieho výskytu textu vo výsledkoch v rámci dialógového okna príkazu Hľadať

SHIFT + F4

Používanie príkazu Prejsť na (ponuka Úpravy)

F5

Prepojenie úloh

CTRL + F2

Prilepenie skopírovaných alebo vystrihnutých údajov

CTRL + V

Zmenšenie výberu do jedného poľa

SHIFT + BACKSPACE

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zrušenie prepojenia úloh

CTRL + SHIFT + F2

Nastavenie úlohy na manuálne naplánovanie

Klávesy CTRL + SHIFT + M

Nastavenie úlohy na automatické naplánovanie

CTRL + SHIFT + A

Presun v zobrazení

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na začiatok projektu (časová mierka)

Klávesy ALT + HOME

Presun na koniec projektu (časová mierka)

Klávesy ALT + END

Presun časovej mierky doľava

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Presun časovej mierky doprava

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Presun na prvé pole v riadku

HOME alebo CTRL + ŠÍPKA doľava

Presun na prvý riadok

Klávesy CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Presun na prvé pole prvého riadka

Klávesy CTRL + HOME

Presun na posledné pole v riadku

END alebo CTRL + šípka doprava

Presun na posledné pole posledného riadka

Klávesy CTRL + END

Presun na posledný riadok

Klávesy CTRL + ŠÍPKA NADOL

Presun v bočnej table

Úloha

Klávesy

Prechod medzi bočnou tablou a zobrazením na pravej strane

CTRL + TAB alebo CTRL + SHIFT + TAB

Výber ovládacích prvkov v bočnej table, ak je bočná tabla aktívna

TAB

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka a prepínačov, ak je bočná tabla aktívna

MEDZERNÍK

Výber v zobrazení

Úloha

Klávesy

Rozšírenie výberu o jednu stranu nadol

SHIFT + PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu stranu nahor

SHIFT + PAGE UP

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol

Kláves SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na prvé pole riadka

SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu na posledné pole riadka

Kláves SHIFT + END

Rozšírenie výberu na začiatok informácie

CTRL + SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu na koniec informácie

CTRL + SHIFT + END

Rozšírenie výberu na prvý riadok

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na posledný riadok

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu na prvé pole prvého riadka

CTRL + SHIFT + HOME

Rozšírenie výberu na posledné pole posledného riadka

CTRL + SHIFT + END

Výber všetkých riadkov a stĺpcov

CTRL + SHIFT + MEDZERNÍK

Výber stĺpca

CTRL + MEDZERNÍK

Výber riadka

SHIFT + MEDZERNÍK

Presun o jedno pole smerom nadol v rámci výberu

ENTER

Presun o jedno pole smerom nahor v rámci výberu

Klávesy SHIFT + ENTER

Presun o jedno pole smerom doprava v rámci výberu

TAB

Presun o jedno pole smerom doľava v rámci výberu

Klávesy SHIFT + TAB

Výber a úpravy vo vstupnom riadku

Úloha

Klávesy

Prijatie vstupu

ENTER

Zrušenie vstupu

ESC

Odstránenie jedného znaku doľava.

Kláves BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava

Klávesy CTRL + DELETE

Rozšírenie výberu na koniec textu

Kláves SHIFT + END

Rozšírenie výberu na začiatok textu

SHIFT + HOME

Zapnutie a vypnutie režimu prepisovania

Kláves INSERT

Používanie časovej mierky

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun časovej mierky o jednu stranu smerom doľava

Klávesy ALT + PAGE UP

Posun časovej mierky o jednu stranu smerom doprava

Klávesy ALT + PAGE DOWN

Posun na časovej mierke na začiatok projektu

Klávesy ALT + HOME

Posun na časovej mierke na koniec projektu

Klávesy ALT + END

Posun časovej mierky doľava

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Posun časovej mierky doprava

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie menších časových jednotiek

CTRL +/(lomka na numerickej klávesnici)

Zobrazenie väčších časových jednotiek

CTRL + * (hviezdička na numerickej klávesnici)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×