Klávesové skratky pre program Project 2010

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú tieto klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Project oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesnica umožňuje prístup k príkazom na páse s nástrojmi a prechod do okna Pomocníka a pohybovanie sa v ňom. Klávesom ALT zobrazíte klávesovú skratku ku každej funkcii, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení. Nasledujúci príklad pochádza z programu Microsoft Office Word.

Poznámka: Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kláves TAB na výber položky Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Pomocník online

Používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT + TAB

Návrat na domovskú tablu názov programu

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybranú položku.

ENTER

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu názov programu

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Prehľadávať Pomocníka programu Názov programu.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zmena zobrazenia okna Pomocníka tak, že bude pripojené k aktívnemu programu (bude ho prekrývať) alebo nepripojené (nebude ho prekrývať).

ALT+U

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT+F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Aktualizácia okna (tlačidloObnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL+P.

CTRL+P

Zmena stavu pripojenia.

F6, ŠÍPKA NADOL

Zadajte text do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať.

F6, ŠÍPKA NADOL

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Klávesové skratky na páse s nástrojmi rozhrania Office Fluent

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

 2. Stlačte písmeno, ktoré sa zobrazí v klávesovej skratke nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od písmena, ktoré stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Ak je napríklad aktívna karta Domov a stlačíte kláves O, zobrazí sa karta Zobraziť spolu s klávesovými skratkami pre skupiny na tejto karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

  Tip: Ak sa Okno sledovania po jeho vybratí pomocou klávesových skratiek neaktivuje, stlačte kláves ALT, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+TAB.

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do nasledujúceho okna.

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL + W alebo CTRL + F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii.

CTRL+F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Poznámka: Ak sa pri stláčaní klávesu nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste stlačením klávesu ALT prepnúť na pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania Office Fluent, a potom prejdite na pracovnú tablu stlačením kombinácie klávesov CTRL+TAB.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT+F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna.

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Vykonanie príkazu Premiestniť (ponuka ovládania okna), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami premiestnite okno. Po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F7

Vykonanie príkazu Veľkosť (ponuka ovládania okna), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami upravíte veľkosť okna. Po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna.

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu alebo veľkosti písma

Požadovaná akcia

Stlačte

Zmena typu písma.

CTRL+SHIFT+F

Zmena veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa.

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa.

CTRL+HOME

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do ďalšej bunky.

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky.

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka.

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka.

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky.

CTRL + TAB

Začatie nového odseku.

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k akciám a ich používanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre akciu. Ak sa vyskytuje viac akcií, prepnutie na ďalšiu akciu a zobrazenie jej ponuky alebo hlásenia.

ALT+SHIFT+F10

Vybratie nasledujúcej položky v ponuke akcií

ŠÍPKA NADOL

Vybratie predchádzajúcej položky v ponuke akcií

ŠÍPKA NAHOR

Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke akcií

ENTER

Zatvorenie ponuky akcií alebo hlásenia

ESC

Tipy

 • Na každé zobrazenie akcie môžete byť upozornení zvukom. Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup k World Wide Web, môžete stiahnuť Microsoft Office Sounds z webovej lokality Microsoft Office.com.

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Otvoriť zatvorený zoznam a prejsť na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna.

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne.

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Posun o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien OtvoriťUložiť ako

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejsť na predchádzajúci priečinok.

Klávesy ALT+1

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie nad úrovňou otvoreného priečinka.

ALT+SHIFT+2

Zatvorenie dialógového okna a otvorenie stránky vyhľadávania na webe.

Klávesy ALT+3

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru.

Klávesy ALT+3

Vytvorenie nového priečinka.

ALT+SHIFT+4

Prepínanie medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT+SHIFT+5

Zobrazenie ponuky Nástroje.

Klávesy ALT+L

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT+F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie zoznamu.

F4 alebo ALT+D

Aktualizovanie zoznamu súborov.

F5

Microsoft Project 2010

Zobrazenie sieťového diagramu

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do iného dialógového okna sieťového diagramu.

Klávesy so šípkami

Pridanie polí sieťového diagramu do výberu.

SHIFT+klávesy so šípkou

Presun poľa sieťového diagramu.

Poznámka: Najskôr je potrebné nastaviť manuálne umiestnenie. Vyberte pole, ktoré chcete premiestniť. Na karte Formát kliknite na položku Rozloženie v skupine Formát. Kliknite na položku Povoliť manuálne umiestnenie poľa.

CTRL+klávesy so šípkou

Presun do horného poľa sieťového diagramu v zobrazení alebo v projekte.

CTRL+HOME alebo SHIFT+CTRL+HOME

Presun do poľa na najnižšej úrovni sieťového diagramu v projekte.

CTRL+END alebo SHIFT+CTRL+END

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vľavo v projekte.

HOME alebo SHIFT+HOME

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vpravo v projekte.

END alebo SHIFT+END

Posunutie o výšku okna nahor.

PAGE UP alebo SHIFT+PAGE UP

Posunutie o výšku okna nadol.

PAGE DOWN alebo SHIFT+PAGE DOWN

Posunutie o šírku okna smerom doľava.

CTRL+PAGE UP alebo SHIFT+CTRL+PAGE UP

Posunutie o šírku okna smerom doprava.

CTRL+PAGE DOWN alebo SHIFT+CTRL+PAGE DOWN

Vybratie nasledujúceho políčka v poli sieťového diagramu.

ENTER alebo TAB

Vybratie predchádzajúceho políčka v poli sieťového diagramu.

SHIFT+ENTER

Navigácia v zobrazeniach a oknách

Požadovaná akcia

Stlačte

Aktivácia ponuky ovládania.

ALT+MEDZERNÍK

Aktivácia vstupného riadka na úpravu textu v poli.

F2

Aktivácia panelu s ponukami.

F10 alebo ALT

Aktivácia ponuky ovládacieho prvku projektu.

ALT+SPOJOVNÍK

Aktivácia rozdeľovacieho pruhu.

SHIFT+F6

Zatvorenie okna programu.

ALT+F4

Zobrazenie všetkých filtrovaných úloh alebo filtrovaných prostriedkov.

F3

Zobrazenie dialógového okna Nastavenie poľa.

ALT+F3

Otvorenie nového okna.

SHIFT+F11

Zmenšenie výberu do jedného okna.

SHIFT+BACKSPACE

Zmena spôsobu zoradenia na zoradenie podľa identifikácie a vypnutie zoskupovania.

SHIFT+F3

Výber nakresleného objektu.

F6

Zobrazenie informácií o úlohe.

SHIFT+F2

Zobrazenie informácií o prostriedku.

SHIFT+F2

Zobrazenie informácií o priradení.

SHIFT+F2

Zapnutie alebo vypnutie režimu Pridať do výberu.

SHIFT+F8

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Automatické výpočty.

CTRL+F9

Zapnutie alebo vypnutie režimu Rozšírenie výberu.

F8

Presun doľava, doprava, nahor alebo nadol na zobrazenie rôznych strán v okne Ukážka pred tlačou.

ALT+klávesy so šípkami

Vytvorenie prehľadu projektu

Požadovaná akcia

Stlačte

Skrytie čiastkových úloh.

ALT+SHIFT+SPOJOVNÍK alebo ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS (znamienko mínus na číselnej klávesnici)

Odsadenie vybratej úlohy.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie čiastkových úloh.

ALT+SHIFT+ = alebo ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS (znamienko plus na číselnej klávesnici)

Zobrazenie všetkých úloh.

ALT+SHIFT+* (hviezdička na číselnej klávesnici)

Zrušenie odsadenia vybratej úlohy.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber a úpravy v dialógovom okne

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun medzi poľami v spodnej časti formulára.

Klávesy so šípkami

Presun do tabuliek v spodnej časti formulára.

ALT+1 (doľava) alebo ALT+2 (doprava)

Presun na nasledujúcu úlohu alebo prostriedok.

ENTER

Presun na predchádzajúcu úlohu alebo prostriedok.

SHIFT+ENTER

Výber a úpravy v zobrazení hárka

Úpravy v zobrazení

Požadovaná akcia

Stlačte

Zrušenie položky.

ESC

Vymazanie alebo obnovenie vybratého poľa.

CTRL+DELETE

Kopírovanie vybratých údajov.

CTRL+C

Vystrihnutie vybratých údajov.

CTRL+X

Odstránenie vybratých údajov.

DELETE

Odstránenie riadka s vybratou bunkou.

CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS (na číselnej klávesnici)

Vyplnenie nadol.

CTRL+D

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať.

CTRL+F alebo SHIFT+F5

Pokračovanie vo vyhľadávaní ďalšieho výskytu textu vo výsledkoch v rámci dialógoveho okna príkazu Hľadať.

SHIFT+F4

Používanie príkazu Prejsť na (ponuka Úpravy).

F5

Prepojenie úloh.

CTRL+F2

Prilepenie skopírovaných alebo vystrihnutých údajov.

CTRL+V

Zmenšenie výberu do jedného poľa.

SHIFT+BACKSPACE

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Zrušenie prepojenia úloh.

CTRL+SHIFT+F2

Nastavenie úlohy na manuálne naplánovanie.

CTRL+SHIFT+M

Nastavenie úlohy na automatické naplánovanie.

CTRL+SHIFT+A

Presun v zobrazení

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na začiatok projektu (časová os).

ALT+HOME

Presun na koniec projektu (časová os).

ALT+END

Presun časovej osi smerom doľava.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Presun časovej osi smerom doprava.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Presun na prvé pole v riadku.

HOME alebo CTRL+LEFT ARROW

Presun na prvý riadok.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Presun na prvé pole prvého riadka.

CTRL+HOME

Presun na posledné pole v riadku.

END alebo CTRL+RIGHT ARROW

Presun na posledné pole posledného riadka.

CTRL+END

Presun na posledný riadok.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Presun na bočnej table

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod medzi bočnou tablou a zobrazením na pravej strane.

CTRL+TAB alebo CTRL+SHIFT+TAB

Výber ovládacích prvkov v bočnej table, ak je bočná tabla aktívna.

TAB

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka a prepínačov, ak je bočná tabla aktívna.

MEDZERNÍK

Výber v zobrazení

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozšírenie výberu o jednu stranu nadol.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu stranu nahor.

SHIFT+PAGE UP

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na prvé pole riadka.

SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na posledné pole riadka.

SHIFT+END

Rozšírenie výberu na začiatok informácie.

Klávesy CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na koniec informácie.

Klávesy CTRL+SHIFT+END

Rozšírenie výberu na prvý riadok.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na posledný riadok.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu na prvé pole prvého riadka.

Klávesy CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na posledné pole posledného riadka.

Klávesy CTRL+SHIFT+END

Výber všetkých riadkov a stĺpcov.

CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

Výber stĺpca.

CTRL+MEDZERNÍK

Výber riadka.

SHIFT+MEDZERNÍK

Presun o jedno pole smerom nadol v rámci výberu.

ENTER

Presun o jedno pole smerom nahor v rámci výberu.

Klávesy SHIFT+ENTER

Presun o jedno pole smerom doprava v rámci výberu.

TAB

Presun o jedno pole smerom doľava v rámci výberu.

SHIFT+TAB

Výber a úpravy vo vstupnom riadku

Požadovaná akcia

Stlačte

Prijatie vstupu.

ENTER

Zrušenie vstupu.

ESC

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL+DELETE

Rozšírenie výberu na koniec textu.

SHIFT+END

Rozšírenie výberu na začiatok textu.

SHIFT+HOME

Zapnutie a vypnutie režimu Prepisovania.

Kláves INSERT

Používanie časovej mierky

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na časovej osi o jednu stranu smerom doľava.

ALT+PAGE UP

Presun na časovej osi o jednu stranu smerom doprava.

ALT+PAGE DOWN

Presun na časovej osi na začiatok projektu.

ALT+HOME

Presun na časovej osi na koniec projektu.

ALT+END

Posunutie časovej osi doľava.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie časovej osi doprava.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie menších časových jednotiek.

CTRL+ / (lomka na číselnej klávesnici)

Zobrazenie väčších časových jednotiek.

CTRL+* (hviezdička na číselnej klávesnici)

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×