Klávesové skratky pre program Project 2010

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú tieto klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Project oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesnica umožňuje prístup k príkazom na páse s nástrojmi a prechod do okna Pomocníka a pohybovanie sa v ňom. Klávesom ALT zobrazíte klávesovú skratku ku každej funkcii, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení. Nasledujúci príklad pochádza z programu Microsoft Office Word.

Poznámka: Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kláves TAB na výber položky Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Pomocník online

Používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT + TAB

Vrátiť sa späť na kartu Domov Názov programu .

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybranú položku.

ENTER

V časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu Názov programu vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.

TAB alebo SHIFT+TAB

V časti okna Prehľadávať Pomocníka programu Názov programu rozbaliť alebo zbaliť vybranú položku.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zmena zobrazenia okna Pomocníka tak, že bude pripojené k aktívnemu programu (bude ho prekrývať) alebo nepripojené (nebude ho prekrývať).

ALT+U

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Aktualizácia okna (tlačidloObnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL+P.

CTRL+P

Zmena stavu pripojenia.

F6, ŠÍPKA NADOL

Zadajte text do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať.

F6, ŠÍPKA NADOL

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Klávesové skratky na používanie pása s nástrojmi rozhrania Office Fluent

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

 2. Stlačte písmeno, ktoré sa zobrazí v klávesovej skratke nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od písmena, ktoré stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Ak je napríklad aktívna karta Domov a stlačíte kláves O, zobrazí sa karta Zobraziť spolu s klávesovými skratkami pre skupiny na tejto karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

  Tip: Ak sa Okno sledovania po jeho vybratí pomocou klávesových skratiek neaktivuje, stlačte kláves ALT, a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+TAB.

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna.

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL + W alebo CTRL + F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii.

CTRL+F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Poznámka: Ak sa pri stláčaní klávesu nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste stlačením klávesu ALT prepnúť na pás s nástrojmi, ktorý je súčasťou rozhrania Office Fluent, a potom prejdite na pracovnú tablu stlačením kombinácie klávesov CTRL+TAB.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT+F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna.

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Vykonanie príkazu Premiestniť (ponuka ovládania okna), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami premiestnite okno. Po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F7

Vykonanie príkazu Veľkosť (ponuka ovládania okna), ak nie je okno dokumentu maximalizované. Stlačením klávesov so šípkami upravíte veľkosť okna. Po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna.

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu alebo veľkosti písma

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena typu písma.

CTRL+SHIFT+F

Zmena veľkosti písma.

CTRL+SHIFT+P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa.

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa.

CTRL+HOME

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky.

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky.

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka.

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka.

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky.

CTRL + TAB

Začatie nového odseku.

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Prístup k akciám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre akciu. Ak sa vyskytuje viac akcií, prepnutie na ďalšiu akciu a zobrazenie jej ponuky alebo hlásenia.

ALT+SHIFT+F10

Vybratie nasledujúcej položky v ponuke akcií

ŠÍPKA NADOL

Vybratie predchádzajúcej položky v ponuke akcií

ŠÍPKA NAHOR

Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke akcií

ENTER

Zatvorenie ponuky akcií alebo hlásenia

ESC

Tipy

 • Na každé zobrazenie akcie môžete byť upozornení zvukom. Na prehrávanie zvukových signálov je potrebné mať v počítači nainštalovanú zvukovú kartu a súčasť Zvuky balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup k World Wide Web, môžete stiahnuť Microsoft Office Sounds z webovej lokality Microsoft Office.com.

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Otvoriť zatvorený zoznam a prejsť na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna.

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne.

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Editovacie pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Posun o jeden znak doľava alebo doprava

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien OtvoriťUložiť ako

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejsť na predchádzajúci priečinok.

Klávesy ALT+1

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie nad úrovňou otvoreného priečinka.

ALT+SHIFT+2

Zatvorenie dialógového okna a otvorenie stránky vyhľadávania na webe.

Klávesy ALT+3

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru.

Klávesy ALT+3

Vytvorenie nového priečinka.

ALT+SHIFT+4

Prepínanie medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT+SHIFT+5

Zobrazenie ponuky Nástroje.

Klávesy ALT+L

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT+F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie zoznamu.

F4 alebo ALT+D

Aktualizovanie zoznamu súborov.

F5

Microsoft Project 2010

Používanie zobrazenia sieťového diagramu

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do iného dialógového okna sieťového diagramu.

Klávesy so šípkami

Pridanie polí sieťového diagramu do výberu.

SHIFT+klávesy so šípkou

Presun poľa sieťového diagramu.

Poznámka: Najskôr je potrebné nastaviť manuálne umiestnenie. Vyberte pole, ktoré chcete premiestniť. Na karte Formát kliknite na položku Rozloženie v skupine Formát. Kliknite na položku Povoliť manuálne umiestnenie poľa.

CTRL+klávesy so šípkou

Presun do horného poľa sieťového diagramu v zobrazení alebo v projekte.

CTRL+HOME alebo SHIFT+CTRL+HOME

Presun do poľa na najnižšej úrovni sieťového diagramu v projekte.

CTRL+END alebo SHIFT+CTRL+END

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vľavo v projekte.

HOME alebo SHIFT+HOME

Presun do poľa sieťového diagramu úplne vpravo v projekte.

END alebo SHIFT+END

Posunutie o výšku okna nahor.

PAGE UP alebo SHIFT+PAGE UP

Posunutie o výšku okna nadol.

PAGE DOWN alebo SHIFT+PAGE DOWN

Posunutie o šírku okna smerom doľava.

CTRL+PAGE UP alebo SHIFT+CTRL+PAGE UP

Posunutie o šírku okna smerom doprava.

CTRL+PAGE DOWN alebo SHIFT+CTRL+PAGE DOWN

Vybratie nasledujúceho políčka v poli sieťového diagramu.

ENTER alebo TAB

Vybratie predchádzajúceho políčka v poli sieťového diagramu.

SHIFT+ENTER

Navigácia v zobrazeniach a oknách

Požadovaná akcia

Stlačte

Aktivácia ponuky ovládania.

ALT+MEDZERNÍK

Aktivácia vstupného riadka na úpravu textu v poli.

F2

Aktivácia panelu s ponukami.

F10 alebo ALT

Aktivácia ponuky ovládacieho prvku projektu.

ALT+SPOJOVNÍK

Aktivácia rozdeľovacieho pruhu.

SHIFT+F6

Zatvorenie okna programu.

ALT+F4

Zobrazenie všetkých filtrovaných úloh alebo filtrovaných prostriedkov.

F3

Zobrazenie dialógového okna Nastavenie poľa.

ALT+F3

Otvorenie nového okna.

SHIFT+F11

Zmenšenie výberu do jedného okna.

SHIFT+BACKSPACE

Zmena spôsobu zoradenia na zoradenie podľa identifikácie a vypnutie zoskupovania.

SHIFT+F3

Výber nakresleného objektu.

F6

Zobrazenie informácií o úlohe.

SHIFT+F2

Zobrazenie informácií o prostriedku.

SHIFT+F2

Zobrazenie informácií o priradení.

SHIFT+F2

Zapnutie alebo vypnutie režimu Pridať do výberu.

SHIFT+F8

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Automatické výpočty.

CTRL+F9

Zapnutie alebo vypnutie režimu Rozšírenie výberu.

F8

Presun doľava, doprava, nahor alebo nadol na zobrazenie rôznych strán v okne Ukážka pred tlačou.

ALT+klávesy so šípkami

Vytvorenie prehľadu projektu

Požadovaná akcia

Stlačte

Skrytie čiastkových úloh.

ALT+SHIFT+SPOJOVNÍK alebo ALT+SHIFT+ZNAMIENKO MÍNUS (znamienko mínus na číselnej klávesnici)

Odsadenie vybratej úlohy.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie čiastkových úloh.

ALT+SHIFT+ = alebo ALT+SHIFT+ZNAMIENKO PLUS (znamienko plus na číselnej klávesnici)

Zobrazenie všetkých úloh.

ALT+SHIFT+* (hviezdička na číselnej klávesnici)

Zrušenie odsadenia vybratej úlohy.

ALT+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber a úpravy v dialógovom okne

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun medzi poľami v spodnej časti formulára.

Klávesy so šípkami

Presun do tabuliek v spodnej časti formulára.

ALT+1 (doľava) alebo ALT+2 (doprava)

Presun na nasledujúcu úlohu alebo prostriedok.

ENTER

Presun na predchádzajúcu úlohu alebo prostriedok.

SHIFT+ENTER

Výber a úpravy v zobrazení hárka

Úpravy v zobrazení

Požadovaná akcia

Stlačte

Zrušenie položky.

ESC

Vymazanie alebo obnovenie vybratého poľa.

CTRL+DELETE

Kopírovanie vybratých údajov.

CTRL+C

Vystrihnutie vybratých údajov.

CTRL+X

Odstránenie vybratých údajov.

DELETE

Odstránenie riadka s vybratou bunkou.

CTRL+ZNAMIENKO MÍNUS (na číselnej klávesnici)

Vyplnenie nadol.

CTRL+D

Zobrazenie dialógového okna príkazu Hľadať.

CTRL+F alebo SHIFT+F5

Pokračovanie vo vyhľadávaní ďalšieho výskytu textu vo výsledkoch v rámci dialógoveho okna príkazu Hľadať.

SHIFT+F4

Používanie príkazu Prejsť na (ponuka Úpravy).

F5

Prepojenie úloh.

CTRL+F2

Prilepenie skopírovaných alebo vystrihnutých údajov.

CTRL+V

Zmenšenie výberu do jedného poľa.

SHIFT+BACKSPACE

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Zrušenie prepojenia úloh.

CTRL+SHIFT+F2

Nastavenie úlohy na manuálne naplánovanie.

CTRL+SHIFT+M

Nastavenie úlohy na automatické naplánovanie.

CTRL+SHIFT+A

Presun v zobrazení

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na začiatok projektu (časová os).

ALT+HOME

Presun na koniec projektu (časová os).

ALT+END

Presun časovej osi smerom doľava.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Presun časovej osi smerom doprava.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Presun na prvé pole v riadku.

HOME alebo CTRL+LEFT ARROW

Presun na prvý riadok.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Presun na prvé pole prvého riadka.

CTRL+HOME

Presun na posledné pole v riadku.

END alebo CTRL+RIGHT ARROW

Presun na posledné pole posledného riadka.

CTRL+END

Presun na posledný riadok.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Presun v bočnej table

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod medzi bočnou tablou a zobrazením na pravej strane.

CTRL+TAB alebo CTRL+SHIFT+TAB

Výber ovládacích prvkov v bočnej table, ak je bočná tabla aktívna.

TAB

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka a prepínačov, ak je bočná tabla aktívna.

MEDZERNÍK

Výber v zobrazení

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozšírenie výberu o jednu stranu nadol.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu stranu nahor.

SHIFT+PAGE UP

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na prvé pole riadka.

SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na posledné pole riadka.

SHIFT+END

Rozšírenie výberu na začiatok informácie.

Klávesy CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na koniec informácie.

Klávesy CTRL+SHIFT+END

Rozšírenie výberu na prvý riadok.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na posledný riadok.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu na prvé pole prvého riadka.

Klávesy CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na posledné pole posledného riadka.

Klávesy CTRL+SHIFT+END

Výber všetkých riadkov a stĺpcov.

CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK

Výber stĺpca.

CTRL+MEDZERNÍK

Výber riadka.

SHIFT+MEDZERNÍK

Presun o jedno pole smerom nadol v rámci výberu.

ENTER

Presun o jedno pole smerom nahor v rámci výberu.

Klávesy SHIFT+ENTER

Presun o jedno pole smerom doprava v rámci výberu.

TAB

Presun o jedno pole smerom doľava v rámci výberu.

SHIFT+TAB

Výber a úpravy vo vstupnom riadku

Požadovaná akcia

Stlačte

Prijatie vstupu.

ENTER

Zrušenie vstupu.

ESC

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL+DELETE

Rozšírenie výberu na koniec textu.

SHIFT+END

Rozšírenie výberu na začiatok textu.

SHIFT+HOME

Zapnutie a vypnutie režimu Prepisovania.

Kláves INSERT

Používanie časovej osi

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na časovej osi o jednu stranu smerom doľava.

ALT+PAGE UP

Presun na časovej osi o jednu stranu smerom doprava.

ALT+PAGE DOWN

Presun na časovej osi na začiatok projektu.

ALT+HOME

Presun na časovej osi na koniec projektu.

ALT+END

Posunutie časovej osi doľava.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie časovej osi doprava.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie menších časových jednotiek.

CTRL+ / (lomka na číselnej klávesnici)

Zobrazenie väčších časových jednotiek.

CTRL+* (hviezdička na číselnej klávesnici)

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×