Klávesové skratky pre program Microsoft Office InfoPath

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tejto téme Pomocníka sú popísané klávesové skratky pre bežné úlohy v programe Microsoft Office InfoPath 2007, ako sú napríklad úlohy pri navrhovaní šablón formulárov. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy na iných rozloženiach klávesnice nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V označení klávesových skratiek, pri ktorých sa naraz stláča viac klávesov, sú tieto klávesy oddelené znamienkom plus (+). V označení klávesových skratiek, pri ktorých sa klávesy stláčajú tesne jeden za druhým, sú tieto klávesy oddelené čiarkou (,).

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačením klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Obsah tohto článku

Navrhovanie šablón formulárov

Získanie pomoci

V okne Pomocníka

Pomocou ponuky, panely s nástrojmi a pracovné tably

Použitie dialógových okien

Základy programu Microsoft Office

Navrhovanie šablón formulárov

Vytváranie šablón formulárov

Požadovaná akcia

Stlačte

Navrhnúť novú šablónu formulára.

CTRL+SHIFT+D

Poznámka: Ak je otvorené dialógové okno Začíname pracovať, stláčaním klávesu TAB vyberte položku Vytvoriť návrh šablóny formulára. Potom stlačte kláves ENTER.

Otvoriť dialógové okno Otvoriť v režime návrhu.

CTRL+O alebo CTRL+F12

Zobraziť pracovnú tablu Vytvoriť úlohy.

ALT+N

Zobraziť ukážku aktuálnej šablóny návrhu.

CTRL+SHIFT+B

Vyhľadať slovo alebo výraz.

CTRL+F

Nahradiť slovo alebo výraz.

CTRL+H

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

CTRL + X

Skopírovať vybratý text alebo položku.

CTRL+C

Prilepiť text alebo položku.

CTRL+V

Vytlačiť aktuálnu šablónu formulára.

CTRL+P

Zobraziť vlastnosti vybratého ovládacieho prvku.

ALT+ENTER

Vložiť ovládací prvok.

ALT+I, A

Vybrať predchádzajúci ovládací prvok.

CTRL+< (znamienko „menšie než“) alebo SHIFT+TAB

Vybrať nasledujúci ovládací prvok.

CTRL+> (znamienko „väčšie než“) alebo TAB

Otvoriť program Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SHIFT+F11

Otvoriť webovú lokalitu Microsoft Office Developer Center vo webovom prehľadávači.

ALT+P, I

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL+K

Presunúť sa na začiatok odseku.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Presunúť sa na koniec odseku.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Vybrať text, grafiku alebo pole o jeden riadok vyššie alebo nižšie.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Vloženie zlomu riadka.

SHIFT + ENTER

Vložiť symbol eura.

CTRL + ALT + E

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstrániť všetko formátovanie.

CTRL+MEDZERNÍK

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma z vybraného textu.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy z vybraného textu.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

ALT+SHIFT+K

Použiť alebo zrušiť horný index vo vybratom texte.

CTRL+SHIFT+ZNAMIENKO ROVNOSTI

Použiť alebo zrušiť dolný index vo vybratom texte.

CTRL+ZNAMIENKO ROVNOSTI

Použiť alebo zrušiť Normálny štýl vo vybratom texte.

CTRL+SHIFT+N

Použiť alebo zrušiť štýl Nadpis 1 vo vybratom texte.

ALT+CTRL+1

Použiť alebo zrušiť štýl Nadpis 2 vo vybratom texte.

ALT+CTRL+2

Použiť alebo zrušiť štýl Nadpis 3 vo vybratom texte.

ALT+CTRL+3

Použiť alebo zrušiť formát zoznamu s odrážkami vo vybratom odseku.

CTRL+SHIFT+L

Odsadenie odseku zľava

CTRL + M

Odstránenie zarážky vľavo.

CTRL+SHIFT+M

Zarovnať vybratý odsek.

CTRL+J

Zarovnanie vybraného odseku doprava.

CTRL+R

Zarovnanie vybratého odseku na stred.

CTRL+E

Zarovnanie vybraného odseku doľava.

CTRL+L

Zväčšiť veľkosť písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+ČIARKA

Zmenšiť veľkosť písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+BODKA

Otvoriť pracovnú tablu Písmo.

CTRL+D

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Stlačte

Vložiť opakujúcu sa tabuľku.

ALT+I, K

Zmeniť šírku stĺpca smerom do ľavej časti orámovania bez zmeny šírky ostatných stĺpcov.

Podržte stlačený kláves SHIFT a orámovanie stĺpca posuňte pomocou myši.

Zmeniť výšku riadka nad alebo pod orámovanie bez zmeny výšky ostatných riadkov.

Poznámka: V prípade riadkov, ktoré sú nastavené na svoju minimálnu výšku, táto skratka zmení výšku riadka nad orámovaním. Minimálnu výšku riadka určuje niekoľko faktorov, vrátane toho, či obsahuje text alebo ovládacie prvky.

Podržte stlačený kláves SHIFT a orámovanie riadka posuňte pomocou myši.

Zmeniť výšku alebo šírku všetkých vybratých riadkov alebo stĺpcov na rovnakú hodnotu.

Podržte stlačený kláves ALT a orámovanie riadka alebo stĺpca posuňte pomocou myši.

Prechádzať medzi nasledujúcou a predchádzajúcou bunkou v tabuľke.

TAB alebo SHIFT+TAB
Ak sa kurzor nachádza v poslednej bunke posledného riadka, stlačením klávesu TAB sa do tabuľky pridá nový riadok.

Vybrať alebo zrušiť výber určitej bunky tabuľky.

F2

Vykonávanie opráv a ukladanie zmien

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadať najbližšiu pravopisnú alebo gramatickú chybu.

Poznámka: Musí byť začiarknuté políčko Automatická kontrola pravopisu (Stlačte kombináciu klávesov ALT+N a potom stlačte kláves V).

ALT+F7

Uložiť alebo publikovať aktuálnu šablónu formulára.

Poznámka: Táto klávesová skratka otvorí dialógové okno, ktoré vám ponúkne na výber uloženie alebo publikovanie šablóny formulára. Ak sa rozhodnete pre skrytie tohto dialógového okna v budúcnosti, po stlačení kombinácie klávesov ALT+SHIFT+F2 sa zobrazí dialógové okno Uložiť ako.

ALT+SHIFT+F2

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL+Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL+Y

Uložiť aktuálnu šablónu formulára.

SHIFT+F12

Zobrazenie ukážky šablóny formulára pred tlačou

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobraziť dialógové okno Ukážka pred tlačou.

ALT+S, K

Presunúť sa na nasledujúcu stranu.

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Presunúť sa na predchádzajúcu stranu.

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Zväčšiť zobrazenie a získať detailný pohľad na šablónu formulára.

ALT+ZNAMIENKO ROVNOSTI

Zmenšiť zobrazenie a získať komplexnejší pohľad na šablónu formulára.

ALT+SPOJOVNÍK

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup k celému obsahu Pomocníka balíka Microsoft Office. V okne Pomocníka sú zobrazené témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocníka

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT+TAB

Prejsť späť na domovskú stránku návodov a Pomocníka programu InfoPath 2007.

ALT+HOME

Vybrať nasledujúcu položku.

TAB

Vybrať predchádzajúcu položku.

SHIFT+TAB

Vykonanie predvolenej akcie pre vybratú položku

ENTER

V časti Prehľadávať Pomocníka programu názov programu vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti Prehľadávať Pomocníka programu názov.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobraziť ponuku príkazov pre okno Pomocníka, najskôr je však v okne Pomocníka nutné (kliknutím na kláves F1) vybrať niektorú položku.

SHIFT+F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak aktuálna téma Pomocníka nie je aktívnym oknom, stlačte kláves F6 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

CTRL+P

Zmena stavu pripojenia.

F6, ŠÍPKA NADOL

Zadať text do okna Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať.

F6, ŠÍPKA NADOL (opakované stlačenie)

Prepnúť medzi oblasťami v okne Pomocníka, napríklad prepnúť medzi panelom s nástrojmi, oknom Zadajte slová, ktoré chcete vyhľadať a zoznamom Hľadať.

F6

V obsahu v stromovom zobrazení vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

V obsahu v stromovom zobrazení rozbaliť, resp. zbaliť vybratú položku.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Vybrať nasledujúce hypertextové prepojenie alebo zapnúť prepínač Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy.

TAB

Výber predchádzajúceho hypertextového prepojenia

SHIFT+TAB

Vykonať akciu pre vybraté hypertextové prepojenie, vybraté položky Zobraziť všetko alebo Skryť všetko.

ENTER

Tlač aktuálnej témy Pomocníka

CTRL + P

Zadávanie vyhľadávacej otázky

Predtým, než je možné zadať vyhľadávaciu otázku, musí byť vybraté pole Zadajte otázku.

ako

 1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami.

 2. Opakovane stláčajte kláves TAB, kým sa kurzor nezobrazí v poli Zadajte otázku

 3. Do tohto poľa napíšte svoju otázku.

 • Ak chcete odoslať vyhľadávací výraz zadaný do poľa Zadajte otázku, stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Používanie ponúk, panelov s nástrojmi a pracovných tabiel

Prístup a práca s ponukami a panely s nástrojmi

Skôr než je možné presunúť panel s nástrojmi alebo zmeniť jeho veľkosť, musí byť najskôr vybratý.

ako

 1. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami.

 2. Opakovaným stlačením kombinácie klávesov CTRL+TAB vyberte panel s nástrojmi.

 3. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+MEDZERNÍK zobrazte ponuku Panel s nástrojmi - možnosti.

 4. Stlačte kláves P alebo v vyberte príkaz Premiestniť alebo veľkosť .

Požadovaná akcia

Stlačte

Premiestniť panel s nástrojmi

CTRL+ klávesy so šípkami

Zrušiť ukotvenie panela s nástrojmi.

ŠÍPKA NADOL (opakované stlačenie)

Ukotviť panel s nástrojmi v zvislom smere na pravej alebo ľavej strane obrazovky.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA (opakované stlačenie)

Vybrať panel s ponukami alebo naraz zavrieť otvorenú ponuku a vedľajšiu ponuku.

ALT alebo F10

Po výbere panelu s ponukami stlačením klávesu F10 alebo ALT vybrať pracovnú tablu alebo panel s nástrojmi. Opakovaným stláčaním klávesov sa vyberú otvorené panely s nástrojmi, panely s ponukami a pracovná tabla.

CTRL+TAB alebo CTRL+SHIFT+TAB

Ak je vybratý panel s nástrojmi alebo panel s ponukami, vybrať nasledujúce tlačidlo alebo ponuku na paneli s nástrojmi.

TAB alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratý panel s nástrojmi alebo panel s ponukami, vybrať predchádzajúce tlačidlo alebo ponuku na paneli s nástrojmi.

SHIFT+TAB alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Otvoriť vybratú ponuku alebo vykonať akciu pre vybraté tlačidlo či príkaz.

ENTER

Zobraziť kontextovú ponuku vybratej položky.

SHIFT+F10

Zobraziť kontextovú ponuku záhlavia okna.

ALT+MEDZERNÍK

Ak je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka, vybrať nasledujúci príkaz.

ŠÍPKA NADOL

Ak je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka, vybrať predchádzajúci príkaz.

ŠÍPKA NAHOR

Vybrať ponuku vľavo. Ak je otvorená vedľajšia ponuka, prepínať medzi hlavnou a vedľajšou ponukou.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vybrať ponuku vpravo. Ak je otvorená vedľajšia ponuka, prepínať medzi hlavnou a vedľajšou ponukou.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vybrať prvý príkaz v ponuke alebo vo vedľajšej ponuke.

HOME

Vybrať posledný príkaz v ponuke alebo vo vedľajšej ponuke.

END

Zavrieť otvorenú ponuku. Ak je otvorená vedľajšia ponuka, zavrieť len vedľajšiu ponuku.

ESC

Otvoriť vybratú ponuku.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Ak je otvorená skrátená ponuka, zobraziť všetky príkazy ponuky.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Prepínať medzi pracovnou tablou a aktívnou šablónou formulára.

F6

Vybrať nasledujúcu položku na pracovnej table.

TAB

Vybrať predchádzajúcu položku na pracovnej table.

SHIFT+TAB

Poznámka: Pomocou klávesnice môžete vybrať ľubovoľný príkaz ponuky na paneli s ponukami. Stlačením klávesu ALT vyberte panel s ponukami. Stlačte kláves s písmenom, ktoré je podčiarknuté v názve položky ponuky s požadovaným príkazom.

Prístup a práca s nimi pracovné tably

Skôr než je možné pracovnú tablu používať, musíte ju najskôr otvoriť a potom vybrať.

ako

 1. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F1 otvorte pracovnú tablu.

 2. Stlačením klávesu F6 vyberte panel s ponukami.

 3. Stlačením kombinácie klávesov CTRL+MEDZERNÍK zobrazte ponuku možností pracovnej tably.

 4. Stlačením klávesu M alebo S vyberte príkaz Premiestniť alebo veľkosť.

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobraziť pracovnú tablu Vytvoriť úlohy.

ALT+H

Prejsť na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Poznámka: Ak sa stlačením klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste sa prepnúť na panel s ponukami stlačením klávesu ALT a potom prejdite na pracovnú tablu stlačením kombinácie klávesov CTRL+TAB.

F6

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT+F6

Zmeniť veľkosť pracovnej tably (po výbere príkazu Veľkosť).

Klávesy so šípkami

Premiestniť pracovnú tablu (po výbere príkazu Premiestniť).

Klávesy so šípkami

Otvoriť pracovnú tablu alebo skryť aktuálnu pracovnú tablu.

CTRL+F1

Prejsť na pracovnú tablu okna aktívneho programu. (Kláves F6 bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

F6

Ak sú ponuka alebo panel s nástrojmi aktívne, prejsť na pracovnú tablu. (Klávesy CTRL+TAB bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

CTRL+TAB

Otvoriť ponuku možností pracovnej tably.

CTRL+MEDZERNÍK

Zavrieť ponuku, ak je nejaká otvorená, alebo prejsť späť do šablóny formulára.

ESC

Ak je pracovná tabla aktívna, vybrať nasledujúcu možnosť na pracovnej table.

TAB

Ak je pracovná tabla aktívna, vybrať predchádzajúcu možnosť na pracovnej table.

SHIFT+TAB

Presúvať sa smerom nahor medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo sa presúvať medzi určitými možnosťami v skupine možností.

ŠÍPKA NAHOR

Presúvať sa smerom nadol medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo sa presúvať medzi určitými možnosťami v skupine možností.

ŠÍPKA NADOL

Otvoriť vybratú ponuku alebo vykonať akciu priradenú k vybratému tlačidlu.

ENTER

Otvoriť kontextovú ponuku vo formulári šablóny alebo otvoriť rozbaľovaciu ponuku pre vybratú položku pracovnej tably.

SHIFT+F10

Ak je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená, vybrať prvý príkaz v ponuke alebo vedľajšej ponuke.

HOME

Ak je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená, vybrať posledný príkaz v ponuke alebo vedľajšej ponuke.

END

Premiestniť sa do hornej časti vybratého zoznamu pracovnej tably.

CTRL+HOME

Premiestniť sa do dolnej časti vybratého zoznamu pracovnej tably.

CTRL+END

Na začiatok stránky

Používanie dialógových okien

Prístup a výberom možnosti v dialógových oknách

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvoriť dialógové okno Otvoriť v režime návrhu.

CTRL+O alebo CTRL+F12

Presunúť sa z otvoreného dialógového okna späť do šablóny formulára (pre dialógové okná, ktoré túto možnosť podporujú).

ALT+F6

Presunúť sa na nasledujúcu možnosť.

TAB

Presunúť sa na predchádzajúcu možnosť.

SHIFT+TAB

Prepnúť na nasledujúcu kartu.

CTRL+TAB

Prepnúť na predchádzajúcu kartu.

CTRL+SHIFT+TAB

Prepnúť na nasledujúcu kategóriu.

TAB

Poznámka: Po výbere kategórie prejdite pomocou klávesov so šípkami na požadovaný názov kategórie.

Prepnúť na predchádzajúcu kategóriu.

SHIFT+TAB

Poznámka: Po výbere kategórie prejdite pomocou klávesov so šípkami na požadovaný názov kategórie.

Prechádzať medzi možnosťami v zozname alebo skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonať akciu priradenú k vybratému tlačidlu, začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Otvoriť zoznam, ak je zatvorený, a prejsť na určitú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Vybrať možnosť, alebo začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka.

ALT+ písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvoriť vybratý rozbaľovací zoznam.

ŠÍPKA NADOL

Zatvoriť vybratý rozbaľovací zoznam, alebo zrušiť príkaz a potom zavrieť dialógové okno.

ESC

Spustenie vybratého príkazu.

ENTER

Prejsť na predchádzajúci priečinok.

Klávesy ALT+1

Otvoriť priečinok o jednu úroveň vyššie nad vybratým priečinkom.

ALT+2

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru.

ALT+3

Vytvoriť nový podpriečinok v otvorenom priečinku

ALT+4

Prepínať medzi zobrazeniami Miniatúry, Dlaždice, Ikony, Zoznam, Detaily, Vlastnosti a Ukážka.

ALT+5

Zobraziť kontextovú ponuku pre vybratý priečinok alebo súbor.

SHIFT+F10

Otvorenie zoznamu Kde hľadať alebo Uložiť do (v systéme Windows Vista nazývaný panel s adresou).

F4

Aktualizovať zoznam priečinkov a súborov v dialógovom okne Otvorenie, Otvoriť v režime návrhu alebo Uložiť ako.

F5

Použitie editovacích polí v dialógových oknách

Editovacie pole je pole, do ktorého môžete zadať alebo vložiť položku, ako je napríklad meno používateľa alebo cesta k priečinku.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Vybrať alebo zrušiť výber jedného znaku doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Vybrať alebo zrušiť výber jedného znaku doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Vybrať alebo zrušiť výber jedného slova doľava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Vybrať alebo zrušiť výber jedného slova doprava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora po koniec položky.

SHIFT + END

Na začiatok stránky

Základy práce s balíkom Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do nasledujúceho okna.

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL+W alebo CTRL+F4

Obnoviť veľkosti aktívneho okna po jeho minimalizácii alebo maximalizácii.

CTRL+F5

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna.

CTRL+F6

Ak je otvorených viacero okien, prepnúť do predchádzajúceho okna.

CTRL+SHIFT+F6

Ak okno dokumentu nie je maximalizované, vykonať príkaz Premiestniť (v ponuke Ovládací prvok pre dané okno). Pomocou klávesov so šípkami okno premiestnite a po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F7

Ak okno dokumentu nie je maximalizované, vykonať príkaz Veľkosť (v ponuke Ovládací prvok pre dané okno). Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna a po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL+F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funkčné len pre niektoré programy balíka Microsoft Office).

CTRL+F9

Maximalizovať okno alebo obnoviť vybraté okno, ktorého veľkosť bola zmenená.

CTRL+F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT + PRINT SCREEN

Presun v texte

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na koniec riadka.

END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×