Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse

V tomto článku sa popisujú všetky klávesové skratky pre Microsoft Word. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie, ako používanie dotykovej obrazovky, a je dôležitou alternatívou k používaniu myši. V tomto článku je uvedený zoznam klávesových skratiek pre Word vo Windowse.

Tieto klávesové skratky získate vo wordovom dokumente na tomto prepojení: Klávesové skratky vo Worde 2016 pre Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

 • Príkazy, ktoré si vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré si vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané skratky

Pohyb po páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Popis klávesových skratiek pre Microsoft Word

Popis funkčných klávesov

Najčastejšie používané skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané skratky v Microsoft Worde.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na časť Povedzte, čo chcete urobiť

Alt + Q

Otvorenie

Ctrl + O

Uloženie

Ctrl + S

Zatvorenie

Ctrl + W

Vystrihnutie

Ctrl + X

Kopírovanie

Ctrl + C

Prilepenie

Ctrl + V

Vybrať všetko

Ctrl + A

Tučné písmo

Ctrl + B

Kurzíva

Ctrl + I

Podčiarknuté

Ctrl + U

Zmenšenie veľkosti písma o 1 bod

Ctrl + [

Zväčšenie veľkosti písma o 1 bod

Ctrl + ]

Zarovnanie na stred

Ctrl + E

Zarovnanie textu doľava

Ctrl + L

Zarovnanie textu doprava

Ctrl + R

Zrušenie

Esc

Zrušenie zmeny

Ctrl + Z

Opakovanie

Ctrl + Y

Lupa

Alt + O, LU a následný prechod tabulátorom na požadovanú hodnotu v dialógovom okne Lupa.

Pohyb po páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Pás s nástrojmi je pás nachádzajúci sa v hornej časti Wordu, organizovaný do kariet. Každá karta zobrazuje iný pás s nástrojmi. Pásy s nástrojmi pozostávajú zo skupín a v každej skupine je minimálne jeden príkaz. Pre každý príkaz vo Worde je k dispozícii skratka.

Poznámka: Doplnky a ďalšie programy môžu na pás s nástrojmi pridať nové karty a poskytnúť týmto kartám prístupové klávesy.

Medzi kartami na páse s nástrojmi sa môžete pohybovať dvoma spôsobmi:

 • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stlačte kláves Alt a potom na pohyb medzi kartami použite klávesy šípka doprava a šípka doľava.

 • Ak chcete prejsť priamo na konkrétnu kartu na páse s nástrojmi, použite niektorý z prístupových klávesov.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ak chcete použiť zobrazenie Backstage, otvorte stránku súbor.

Alt + S

Ak chcete použiť motívy, farby a efekty, ako je napríklad orámovanie strany, otvorte kartu Návrh.

Alt + H

Ak chcete použiť bežné príkazy formátovania, štýly odsekov alebo nástroj na vyhľadávanie, otvorte kartu Domov.

Alt + D

Ak chcete spravovať úlohy hromadnej korešpondencie alebo pracovať s obálkami a menovkami, otvorte kartu Korešpondencia.

Alt + C

Ak chcete vložiť tabuľky, obrázky, tvary, hlavičky alebo textové polia, otvorte kartu Vložiť.

Alt + Ť

Ak chcete pracovať s okrajmi strany, orientáciou strany, zarážkami a medzerami, otvorte kartu Rozloženie.

Alt + P

Ak chcete zadať hľadaný výraz v obsahu Pomocníka, otvorte na páse s nástrojmi pole Povedzte, čo chcete urobiť.

Alt + Q, potom zadajte hľadaný výraz

Ak chcete použiť kontrolu pravopisu, nastaviť jazyky korektúry alebo sledovať a skontrolovať zmeny vykonané v dokumente, otvorte kartu Revízia.

Alt + Ú

Ak chcete pridať obsah, poznámky pod čiarou alebo tabuľku citácií, otvorte kartu Referencie.

Alt + E

Ak chcete vybrať zobrazenie alebo režim dokumentu, ako je napríklad Režim čítania alebo Zobrazenie prehľadu, otvorte kartu Zobraziť. Môžete tiež nastaviť zväčšenie lupy a spravovať viacero okien v dokumentoch.

Alt + W

 • Ak chcete prejsť do zoznamu kariet na páse s nástrojmi, stlačte kláves Alt. Ak chcete prejsť priamo na kartu, stlačte jej klávesovú skratku.

 • Ak sa chcete premiestniť v páse s nástrojmi, stlačte kláves Šípka nadol. (Aplikácia JAWS znázorňuje túto akciu ako presun na dolný pás s nástrojmi.)

 • Ak sa chcete presúvať medzi príkazmi, stlačte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab.

 • Ak sa chcete presunúť na aktuálne vybratú skupinu, stlačte kláves Šípka nadol.

 • Ak sa chcete presúvať medzi skupinami na páse s nástrojmi, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Šípka doprava alebo Ctrl + Šípka doľava.

 • Ovládacie prvky na páse s nástrojmi sa v závislosti od typu ovládacieho prvku aktivujú rôznymi spôsobmi:

  • Ak je vybratý príkaz tlačidlo a vy ho chcete aktivovať, stlačte Medzerník alebo Enter.

  • Ak je vybratým príkazom tlačidlo rozdelenia (teda tlačidlo, ktoré otvorí ponuku ďalších možností) a chcete ho aktivovať, stlačte kombináciu klávesov Alt + Šípka nadol. Ťuknite na možnosti. Ak chcete vybrať aktuálnu položku, stlačte Medzerník alebo Enter.

  • Ak je vybratým príkazom zoznam (ako je napríklad zoznam písiem), otvoríte ho stlačením klávesu Šípka nadol. Potom na pohyb medzi položkami použite kláves Šípka nahor a Šípka nadol.

  • Ak je vybratým príkazom galéria a chcete v nej vybrať príkaz, stlačte kláves medzerník alebo enter. Potom sa v položkách presúvajte ťukaním.

Tip: V galériách, v ktorých sa nachádza niekoľko riadkov položiek, sa môžete pomocou klávesu Tab presúvať zo začiatku riadka na jeho koniec. Po dosiahnutí konca riadka sa presuniete na začiatok nasledujúceho riadka. Stlačením klávesu Šípka doprava sa z konca aktuálneho riadka presuniete späť na začiatok aktuálneho riadka.

Používanie prístupových klávesov:

 1. stlačte kláves Alt.

 2. Stlačte písmeno zobrazené vo štvorci pri klávesových skratkách, ktorý sa zobrazí nad príkazom pása s nástrojmi, ktorý chcete použiť.

V závislosti od písmena, ktoré stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie klávesové skratky. Ak napríklad stlačíte kombináciu klávesov Alt + S, otvorí sa zobrazenie Office Backstage so stránkou Informácie, na ktorej sa nachádza iná množina klávesových skratiek. Ak potom znova stlačíte kláves Alt, zobrazia sa klávesové skratky.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú niektoré spôsoby, ako môžete meniť zameranie klávesnice len pomocou klávesnice.

Úloha

Klávesy

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

Alt alebo F10. Použitím prístupových klávesov alebo klávesov so šípkami prejdete na inú kartu.

Presun na príkazy na páse s nástrojmi.

Tab alebo Shift + Tab

Presun na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

Tab alebo Shift + Tab

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

Šípka nadol, šípka nahor, šípka doľava alebo šípka doprava

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.

Ctrl + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky.

Shift + F10

Presun na inú tablu okna, napríklad na tablu Formátovať obrázok, tablu Gramatika alebo Tablu výberu.

F6

Aktivácia vybratého príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

Medzerník alebo Enter

Skončenie upravovania hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a prechod späť do dokumentu.

Enter

Prechádzanie plávajúcimi tvarmi, ako sú textové polia alebo obrázky.

Ctrl + Alt + 5, potom opakované stláčanie klávesu Tab

Ukončenie navigácie medzi plávajúcimi tvarmi a návrat do normálnej navigácie.

Esc

Popis klávesových skratiek pre Microsoft Word

Tvorba a úprava dokumentov

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie nového dokumentu

Ctrl + N

Otvorenie dokumentu

Ctrl + O

Zatvorenie dokumentu

Ctrl + W

Rozdelenie okna dokumentu

Alt + Ctrl + S

Zrušenie rozdelenia okna dokumentu

Alt + Shift + C alebo Alt + Ctrl + S

Uloženie dokumentu

Ctrl + S

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Vrátenie o jednu stranu späť

Alt + šípka doľava

Prechod o jednu stranu dopredu

Alt + šípka doprava

Obnovenie

F9

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytlačenie dokumentu

Ctrl + P

Prepnutie na ukážku pred tlačou

Alt + Ctrl + I

Posúvanie ukážky stránky pri priblížení

Klávesy so šípkami

Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení

Page Up alebo Page Down

Prechod na prvú ukážku stránky pri vzdialení

Ctrl + Home

Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení

Ctrl + End

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie komentára (na pracovnej table Revízia).

Alt + Ú, Ý

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien

Ctrl + Shift + E

Zatvorenie tably revízií, ak je otvorená

Alt + Shift + C

Výber karty Revízia na páse s nástrojmi

Alt + Ú a potom šípka nadol na presun na príkazy na tejto karte.

Výber tably Pravopis a gramatika

Alt + Ú, G

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie vyhľadávacieho poľa na pracovnej table Navigácia.

Ctrl + F

Nahradenie textu, určitého formátovania a špeciálnych položiek

Ctrl + H

Prechod na stranu, záložku, poznámku pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto

Ctrl + G

Prepínanie medzi poslednými štyrmi miestami, ktoré ste upravovali

Alt + Ctrl + Z

Presun

Klávesy

O jeden znak doľava

Šípka doľava

O jeden znak doprava

Šípka doprava

O jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

O jedno slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

O jeden odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

O jeden odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

O jednu bunku doľava (v tabuľke)

Shift + Tab

O jednu bunku doprava (v tabuľke)

Tab

O jeden riadok nahor

Šípka nahor

O jeden riadok nadol

Šípka nadol

Na koniec riadka

End

Na začiatok riadka

Domov

Do hornej časti okna

Alt + Ctrl + Page Up

Na koniec okna

Alt + Ctrl + Page Down

O jednu obrazovku nahor

Page Up

O jednu obrazovku nadol

Page Down

Na začiatok ďalšej strany

Ctrl + Page Down

Na začiatok predchádzajúcej strany

Ctrl + Page Up

Na koniec dokumentu

Ctrl + End

Na začiatok dokumentu

Ctrl + Home

Na predchádzajúcu revíziu

Shift + F5

Po otvorení dokumentu na miesto, kde ste pracovali, keď bol dokument naposledy zatvorený

Shift + F5

Požadovaná akcia

Klávesy

Označenie položky obsahu

Alt + Shift + O

Označenie položky zoznamu citácií (citácie)

Alt + Shift + I

Vyberte možnosti citácie

Alt + Shift + F12, medzerník

Označenie položky registra

Alt + Shift + X

Vloženie poznámky pod čiarou

Alt + Ctrl + F

Vloženie vysvetlivky

Alt + Ctrl + D

Prechod na nasledujúcu poznámku pod čiarou.

Alt + Shift + >

Prechod na predchádzajúcu poznámku pod čiarou.

Alt + Shift + <

Prechod na časť „Povedzte, čo chcete urobiť“ a na Inteligentné vyhľadávanie.

Alt + Q

Práca s dokumentmi v rôznych zobrazeniach

Word ponúka niekoľko rôznych zobrazení dokumentu. V každom zobrazení môžete niektoré úlohy vykonávať jednoduchšie. Režim čítania vám napríklad umožní zobrazovať dve strany dokumentu vedľa seba a používať kláves so šípkou na prechod na ďalšiu stranu.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na zobrazenie Režim čítania

Alt + O, T

Prepnutie na zobrazenie Rozloženie pri tlači

Alt + Ctrl + P

Prepnutie na zobrazenie prehľadu

Alt + Ctrl + O

Prepnutie na zobrazenie konceptu

Alt + Ctrl + N

Tieto skratky fungujú iba vtedy, keď je dokument v zobrazení prehľadu.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Zníženie úrovne odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Degradovanie základného textu.

Ctrl + Shift + N

Presun vybratých odsekov nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Presun vybraných odsekov nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Rozbalenie textu pod nadpisom.

Alt + Shift + znamienko plus

Zbalenie textu pod nadpisom.

Alt + Shift + znamienko mínus

Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov.

Alt + Shift + A

Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov.

Lomka (/) na numerickej klávesnici

Zobrazenie prvého riadka textu alebo celého textu.

Alt + Shift + L

Zobrazenie všetkých nadpisov v štýle Nadpis 1.

Alt + Shift + 1

Zobrazenie všetkých nadpisov až po nadpis n.

Alt + Shift + n

Vloženie znaku tabulátora.

Ctrl + tabulátor

Úloha

Klávesy

Prechod na začiatok dokumentu

Domov

Prechod na koniec dokumentu

End

Prechod na stranu n

n (n je číslo strany, na ktorú chcete prejsť), Enter

Skončenie režimu čítania

Esc

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

Text vyberiete súčasným stlačením a podržaním klávesu Shift a použitím klávesov so šípkami určených na pohyb kurzora.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie režimu rozšírenia

F8

Výber najbližšieho znaku

F8 a potom stlačte kláves so šípkou doľava alebo šípkou doprava

Zväčšenie veľkosti výberu

F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď.)

Zmenšenie veľkosti výberu

Shift + F8

Vypnutie režimu rozšírenia

Esc

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Rozšírenie výberu na koniec slova

Ctrl + Shift + šípka doprava

Rozšírenie výberu na začiatok slova

Ctrl + Shift + šípka doľava

Rozšírenie výberu na koniec riadka

Shift + End

Rozšírenie výberu na začiatok riadka

Shift + Home

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu na koniec odseku

Ctrl + Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu na začiatok odseku

Ctrl + Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol

Shift + Page Down

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor

Shift + Page Up

Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu

Ctrl + Shift + Home

Rozšírenie výberu na koniec dokumentu

Ctrl + Shift + End

Rozšírenie výberu na koniec okna

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Rozšírenie výberu tak, aby zahŕňal celý dokument

Ctrl + A

Výber zvislého bloku textu

Ctrl + Shift + F8 a potom použite klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente

F8 + klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

Backspace

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + Backspace

Odstránenie jedného znaku doprava.

Delete

Odstránenie jedného slova doprava.

Ctrl + Delete

Vystrihnutie vybratého textu do Schránky balíka Office.

Ctrl + X

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Vystrihnutie vybratej časti dokumentu a uloženie do zásobníka. (Zásobník je funkcia, ktorá umožňuje zhromaždiť skupiny textu z rozličných miest a prilepiť ich do iného umiestnenia).

Ctrl + F3

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie schránky balíka Office

Stlačením klávesov Alt + D sa presuňte na kartu Domov, potom stlačte klávesy ÄC.

Skopírovanie vybratého textu alebo grafického objektu do Schránky balíka Office

Ctrl + C

Vystrihnutie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office

Ctrl + X

Prilepenie posledného pridaného objektu alebo prilepenej položky zo schránky balíka Office

Ctrl + V

Jedno presunutie textu alebo grafického objektu

F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves Enter)

Jedno skopírovanie textu alebo grafického objektu

Shift + F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves Enter)

Otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku pri vybratom texte alebo objekte

Alt + F3

Zobrazenie súvisiacej kontextovej ponuky pre vybratý preddefinovaný blok, ako je napríklad grafický prvok SmartArt

Shift + F10

Vyrezanie vybratej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

Ctrl + F3

Prilepenie obsahu zásobníka

Ctrl + Shift + F3

Skopírovanie hlavičky alebo päty použitej v predchádzajúcej časti dokumentu

Alt + Shift + R

Úprava obsahu tabuliek a presun tabuľkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber obsahu ďalšej bunky

Tab

Výber obsahu predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Rozšírenie výberu na susedné bunky

Podržte kláves Shift a opakovane stláčajte kláves so šípkou

Výber stĺpca

Použite klávesy so šípkami na presun do hornej alebo dolnej bunky stĺpca a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte klávesy Shift + Alt + Page Down, čím vyberiete stĺpec smerom zhora nadol.

 • Stlačte klávesy Shift + Alt + Page Up, čím vyberiete stĺpec smerom zdola nahor.

Výber celého riadka

Použite klávesy so šípkami na presun na koniec riadka, buď na prvú bunku (úplne vľavo) v riadku alebo na poslednú bunku (úplne vpravo) v riadku.

 • V prvej bunke v riadku stlačte klávesovú skratku Shift + Alt + End a vyberte riadok smerom zľava doprava.

 • V poslednej bunke v riadku stlačte klávesovú skratku Shift + Alt + Home a vyberte riadok smerom sprava doľava.

Rozšírenie výberu (alebo bloku)

Ctrl + Shift + F8 a potom použite klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Výber celej tabuľky

ALT + 5 na numerickej klávesnici (pri vypnutom prepínači Num Lock)

Presun

Klávesy

Na nasledujúcu bunku v riadku

Tab

Na predchádzajúcu bunku v riadku

Shift + Tab

Na prvú bunku v riadku

Alt + Home

Na poslednú bunku v riadku

Alt + End

Na prvú bunku v stĺpci

Alt + Page Up

Na poslednú bunku v stĺpci

Alt + Page Down

Na predchádzajúci riadok

Šípka nahor

Na nasledujúci riadok

Šípka nadol

O riadok nahor

Alt + Shift + šípka nahor

O riadok nadol

Alt + Shift + šípka nadol

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Nový odsek v bunke

Enter

Znaky tabulátora v bunke

Ctrl + Tab

Formátovanie znakov a odsekov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov

Ctrl + D

Zmena veľkosti písmen

Shift + F3

Zmena všetkých písmen na veľké písmená

Ctrl + Shift + A

Použitie tučného písma

Ctrl + B

Použitie podčiarknutia.

Ctrl + U

Podčiarknutie slov okrem medzier

Ctrl + Shift + W

Dvojité podčiarknutie textu

Ctrl + Shift + D

Použitie formátovania skrytého textu

Ctrl + Shift + H

Použitie kurzívy

Ctrl + I

Zmena všetkých písmen na kapitálky

Ctrl + Shift + K

Použitie dolného indexu (automatické medzery)

Ctrl + znak rovnosti

Použitie horného indexu (automatické medzery).

Ctrl + Shift + znamienko plus

Odstránenie manuálneho formátovania znakov

Ctrl + medzerník

Zmena typu písma vo výbere na Symbol

Ctrl + Shift + Q

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

Ctrl + Shift + F

Zväčšenie veľkosti písma.

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma.

Ctrl + Shift + <

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

Ctrl + ]

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

Ctrl + [

Požadovaná akcia

Klávesy

Kopírovanie formátovania z textu

Ctrl + Shift + C

Použitie skopírovaného formátovania v texte

Ctrl + Shift + V

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie odseku medzi zarovnaním na stred a zarovnaním doľava

Ctrl + E

Prepínanie odseku medzi zarovnaním podľa okraja a zarovnaním doľava

Ctrl + J

Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava

Ctrl + R

Zarovnanie odseku vľavo.

Ctrl + L

Odsadenie odseku zľava

Ctrl + M

Odstránenie odsadenia odseku zľava

Ctrl + Shift + M

Vytvorenie opakovanej zarážky

Ctrl + T

Zmenšenie opakovanej zarážky

Ctrl + Shift + T

Odstráni formátovanie odseku.

Ctrl + Q

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie netlačiteľných znakov

Ctrl + Shift + * (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)

Zobrazenie formátovania textu

Shift + F1 (potom kliknite na text, ktorého formátovanie chcete skontrolovať)

Kopírovanie formátov

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátov.

Ctrl + Shift + V

Požadovaná akcia

Klávesy

Jednoduché riadkovanie

Ctrl + 1

Dvojité riadkovanie

Ctrl + 2

Nastavenie riadkovania na 1,5 riadka

Ctrl + 5

Pridanie alebo odstránenie jedného odsadenia riadka pred odsekom

Ctrl + 0 (nula)

Úloha

Klávesy

Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov

Ctrl + Shift + S

Otvorenie pracovnej tably Štýly

Alt + Ctrl + Shift + S

Spustenie automatického formátu

Alt + Ctrl + K

Použitie normálneho štýlu

Ctrl + Shift + N

Použitie štýlu Nadpis 1

Alt + Ctrl + 1

Použitie štýlu Nadpis 2

Alt + Ctrl + 2

Použitie štýlu Nadpis 3

Alt + Ctrl + 3

Zatvorenie pracovnej tably Štýly

 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla Štýly, stlačte kláves F6, ktorým ju vyberiete.

 2. Stlačte klávesy Ctrl + medzerník.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Pole

Ctrl + F9

Zlom riadka

Shift + Enter

Zlom strany

Ctrl + Enter

Zlom stĺpca

Ctrl + Shift + Enter

Dlhá pomlčka

Alt + Ctrl + znamienko mínus (na číselnej klávesnici)

Krátka pomlčka

Ctrl + znamienko mínus (na číselnej klávesnici)

Voliteľný spojovník

Ctrl + spojovník

Pevný spojovník

Ctrl + Shift + spojovník

Pevná medzera

Ctrl + Shift + medzerník

Symbol ochrannej známky autorských práv

Alt + Ctrl + C

Symbol registrovanej ochrannej známky

Alt + Ctrl + R

Symbol ochrannej známky

Alt + Ctrl + T

Tri bodky

Alt + Ctrl + bodka

Počiatočná jednoduchá úvodzovka

Ctrl + ` (apostrof), ` (apostrof)

Koncová jednoduchá úvodzovka

Ctrl + ' (apostrof), ' (apostrof)

Počiatočná dvojitá úvodzovka

Ctrl + ` (apostrof), Shift + ` (apostrof)

Koncová dvojitá úvodzovka

Ctrl + ' (apostrof), Shift + ' (apostrof)

Položka automatického textu

Enter (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro ( Symbol meny euro ), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves Alt a stlačte kláves X.

Kód znaku, Alt + X

Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak

Alt + Ý

Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves Alt a na numerickej klávesnici stlačte 0128.

Alt + kód znaku (na numerickej klávesnici)

Vloženie a úprava objektov

 1. Stlačte klávesy Alt, Ť, Ô a potom O na otvorenie dialógového okna Objekt.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte typ objektu a potom stlačte kláves Enter na vytvorenie objektu.

  • Stláčaním klávesov Ctrl + Tab prejdite na kartu Vytvoriť zo súboru, stlačte kláves Tab a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť, alebo súbor vyhľadajte.

 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente a pomocou klávesov Shift + šípka doprava vyberte objekt.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 3. Stláčaním klávesu Tab prejdite na položku Názov objektu, stlačte kláves Enter a potom znova stlačte kláves Enter.

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy Alt, Ť a potom stlačením klávesu F vyberte položku Grafické prvky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku.

 3. Stlačte kláves Tab a potom stláčaním klávesov so šípkami vyberte grafický prvok, ktorý chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves Enter.

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy Alt, N a potom stlačením klávesu W vyberte objekt WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves Enter.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačením klávesu Esc vyberte objekt WordArt a potom použite klávesy so šípkou na presun objektu.

 5. Opätovným stlačením klávesu Esc sa vráťte do dokumentu.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

Poznámka: Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte stlačiť klávesovú skratku Alt + M, alebo kliknúť na kartu Korešpondencia.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ukážka hromadnej korešpondencie

Alt + Shift + K

Zlúčenie dokumentu

Alt + Shift + N

Vytlačenie zlúčeného dokumentu

Alt + Shift + M

Úprava dokumentu s údajmi hromadnej korešpondencie

Alt + Shift + E

Vloženie poľa hromadnej korešpondencie

Alt + Shift + F

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie poľa DATE

Alt + Shift + D

Vloženie poľa LISTNUM

Alt + Ctrl + L

Vloženie poľa Page

Alt + Shift + P

Vloženie poľa TIME

Alt + Shift + T

Vloženie prázdneho poľa

Ctrl + F9

Aktualizácia prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Microsoft Word.

Ctrl + Shift + F7

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zrušenie prepojenia poľa

Ctrl + Shift + F9

Prepínanie medzi vybratým kódom poľa a jeho výsledkom

Shift + F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

Alt + F9

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa

Alt + Shift + F9

Prechod na nasledujúce pole

F11

Prechod na predchádzajúce pole

Shift + F11

Uzamknutie poľa

Ctrl + F11

Odomknutie poľa

Ctrl + Shift + F11

Panel jazykov

Každý dokument používa predvolený jazyk, zvyčajne je to rovnaký predvolený jazyk, aký sa používa v operačnom systéme vášho počítača. Ak však dokument obsahuje slová alebo slovné spojenia v inom jazyku, je vhodné nastaviť pre tieto slová jazyk korektúry. Umožníte tak nielen kontrolu pravopisu a gramatiky pre tieto výrazy, ale navyše ich budú môcť pomocné technológie, ako sú napríklad čítačky obrazoviek, spracovať.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna na nastavenie jazyka korektúry

Alt + Ú, W, Ú

Revízia zoznamu jazykov korektúry

Šípka nadol

Nastavenie jazykových predvolieb

Alt + Ú, W, E

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie alebo vypnutie japonského editora IME na klávesnici 101.

Alt + ~

Zapnutie alebo vypnutie editora IME na klávesnici 101 pre kórejský jazyk

Pravý kláves Alt

Zapnutie alebo vypnutie editora IME na klávesnici 101 pre čínsky jazyk

Ctrl + medzerník

Popis funkčných klávesov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie Pomocníka alebo návšteva webovej lokality Office.com

F1

Premiestnenie textu alebo grafického objektu

F2

Zopakovanie poslednej akcie

F4

Výber príkazu Prejsť na (karta Domov)

F5

Prechod na ďalšiu tablu alebo rám

F6

Výber príkazu Pravopis (karta Revízia)

F7

Rozšírenie výberu

F8

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zobrazenie klávesových tipov

F10

Prechod na nasledujúce pole

F11

Výber príkazu Uložiť ako

F12

Požadovaná akcia

Klávesy

Spustenie kontextového Pomocníka alebo zobrazenie formátovania

Shift + F1

Kopírovanie textu

Shift + F2

Zmena veľkosti písmen

Shift + F3

Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na

Shift + F4

Prechod na poslednú zmenu

Shift + F5

Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6)

Shift + F6

Výber príkazu Synonymický slovník (karta Revízia, skupina Kontrola pravopisu a gramatiky)

Shift + F7

Zmenšenie veľkosti výberu

Shift + F8

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom

Shift + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky

Shift + F10

Prechod na predchádzajúce pole

Shift + F11

Výber príkazu Uložiť

Shift + F12

Požadovaná akcia

Klávesy

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi

Ctrl + F1

Výber príkazu Ukážka pred tlačou

Ctrl + F2

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

Ctrl + F3

Zatvorenie okna

Ctrl + F4

Prechod do ďalšieho okna

Ctrl + F6

Vloženie prázdneho poľa

Ctrl + F9

Maximalizovanie okna dokumentu

Ctrl + F10

Uzamknutie poľa

Ctrl + F11

Výber príkazu Otvoriť

Ctrl + F12

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie obsahu zásobníka

Ctrl + Shift + F3

Úprava záložky

Ctrl + Shift + F5

Prechod do predchádzajúceho okna

Ctrl + Shift + F6

Aktualizácia prepojených informácií vo wordovom zdrojovom dokumente.

Ctrl + Shift + F7

Rozšírenie výberu alebo bloku

Ctrl + Shift + F8 a potom kláves so šípkou

Zrušenie prepojenia poľa

Ctrl + Shift + F9

Odomknutie poľa

Ctrl + Shift + F11

Výber príkazu Tlačiť

Ctrl + Shift + F12

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúce pole

ALT + F1

Vytvorenie novej položky typu Preddefinovaný blok

Alt + F3

Ukončenie Wordu.

Alt + F4

Obnovenie veľkosti okna programu

Alt + F5

Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie.

Alt + F6

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby

Alt + F7

Spustenie makra

Alt + F8

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

Alt + F9

Zobrazenie pracovnej tably Výber.

Alt + F10

Zobrazenie kódu v jazyku Microsoft Visual Basic

Alt + F11

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na predchádzajúce pole

Alt + Shift + F1

Výber príkazu Uložiť

Alt + Shift + F2

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa

Alt + Shift + F9

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupnú akciu

Alt + Shift + F10

Výber tlačidla Obsah v kontajneri Obsah, ak je kontajner aktívny

Alt + Shift + F12

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie systémových informácií Microsoft

Ctrl + Alt + F1

Výber príkazu Otvoriť

Ctrl + Alt + F2

V tomto článku sa nepopisuje prispôsobenie klávesových skratiek ani vytvorenie klávesových skratiek pre makrá alebo automatický text.

Ak používate Microsoft Word Starter, pamätajte, že nie všetky funkcie uvedené pre Word sú podporované vo Worde Starter. Ďalšie informácie o funkciách dostupných vo Worde Starter nájdete v téme týkajúcej sa podpory funkcií vo Worde Starter.

Obsah tohto článku

Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Pohyb na páse s nástrojmi

Rýchla referencia pre Microsoft Word

Popis funkčných klávesov

Vyhľadávanie a používanie klávesových skratiek

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú tieto klávesy v Pomocníkovi programu Microsoft Word 2010 oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

 • Ak chcete rozbaliť všetky časti článku, stláčajte kláves Tab, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete zbaliť všetky časti, znova stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete rozbaliť iba jednu časť článku, stláčajte kláves Tab, kým nevyberiete nadpis danej časti so znamienkom plus, a potom stlačte kláves Enter. Ak chcete túto časť zbaliť, znova stlačte kláves Enter.

Dôležité: Pred spustením vyhľadávania stláčajte kláves Tab, kým nevyberiete položku Zobraziť všetko, a potom stlačte kláves Enter.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F.

  Otvorí sa dialógové okno vyhľadávania s kurzorom pripraveným na zadávanie.

 2. Zadajte hľadaný text do poľa.

 3. Stlačte kláves Enter.

Ak chcete túto tému vytlačiť, stláčaním klávesu Tab vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves Enter, a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

Alt + Tab

Prepnutie do predchádzajúceho okna

Alt + Shift + Tab

Zatvorenie aktívneho okna

Ctrl + W alebo Ctrl + F4

Obnovenie veľkosti aktívneho okna po jeho maximalizácii

Alt + F5

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

F6

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek)

Shift + F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna

Ctrl + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna

Ctrl + Shift + F6

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna

Ctrl + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

Print Screen

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

Alt + Print Screen

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

Tab

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

Shift + Tab

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

Ctrl + Tab

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

Ctrl + Shift + Tab

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

Medzerník

Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

Alt + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

Alt + šípka nadol

Výber možnosti z rozbaľovacieho zoznamu.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

Esc

Spustenie vybratého príkazu

Enter

Textové pole je prázdne pole, do ktorého zadáte alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu k priečinku.

Úloha

Klávesy

Prechod na začiatok položky

Home

Prechod na koniec položky

End

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava.

Šípka doľava alebo šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava.

Ctrl + šípka doprava

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

Shift + šípka doľava

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

Shift + šípka doprava

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

Ctrl + Shift + šípka doľava

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

Ctrl + Shift + šípka doprava

Výber od kurzora po začiatok položky

Shift + Home

Výber od kurzora po koniec položky

Shift + End

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť

Ctrl + F12 alebo Ctrl + O

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako

F12

Otvorenie vybratého priečinka alebo súboru

Enter

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie, než je vybratý priečinok

BACKSPACE

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru

DELETE

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, napríklad priečinok alebo súbor

Shift + F10

Posun v možnostiach dopredu

Tab

Posun v možnostiach dozadu

Shift + tabulátor

Otvorenie zoznamu Kde hľadať

F4 alebo Alt + I

Požadovaná akcia

Klávesy

Zrušenie akcie

Esc

Vrátenie akcie späť

Ctrl + Z

Zopakovanie akcie

Ctrl + Y

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

F6

Prechod na pracovnú tablu, ak je ponuka aktívna. (Kombináciu klávesov Ctrl + tabulátor bude možno potrebné stlačiť viackrát.)

Ctrl + tabulátor

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table

Tab alebo Shift + Tab

Zobrazenie celej množiny príkazov v ponuke pracovnej tably

Ctrl + medzerník

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu

Medzerník alebo Enter

Otvorenie rozbaľovacej ponuky pre vybratú položku galérie

Shift + F10

Výber prvej alebo poslednej položky v galérii

Home alebo End

Posúvanie nahor alebo nadol vo vybratom zozname galérie

Page Up alebo Page Down

Zatvorenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy Ctrl + medzerník.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Premiestnenie pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy Ctrl + medzerník.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Premiestniť a potom stlačte kláves Enter.

 4. Pomocou klávesov so šípkami premiestnite pracovnú tablu a potom stlačte kláves Enter.

Zmena veľkosti pracovnej tably

 1. Ak je to potrebné, stlačte kláves F6 na presun na pracovnú tablu.

 2. Stlačte klávesy Ctrl + medzerník.

 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Veľkosť a potom stlačte kláves Enter.

 4. Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť pracovnej tably a potom stlačte kláves Enter.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

Shift + F10

Zobrazte ponuku alebo hlásenie pre dostupnú akciu alebo tlačidlo Možnosti automatických opráv Vzhľad tlačidla alebo tlačidlo Možnosti prilepenia Bublina 4 . Ak sa vyskytuje viacero akcií, prepnite na ďalšiu akciu a zobrazte jej ponuku alebo hlásenie.

Alt + Shift + F10

Prechádzanie možnosťami v ponuke dostupných akcií

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie pre vybratú položku v ponuke dostupných akcií

Enter

Zatvorenie ponuky dostupných akcií alebo hlásenia

Esc

Tipy

 • Na každú dostupnosť akcie môžete byť upozornení zvukom (táto možnosť nie je k dispozícii vo Worde Starter). Na prehrávanie zvukových pokynov treba mať zvukovú kartu. V počítači tiež treba mať nainštalovaný doplnok Zvuk balíka Microsoft Office.

 • Ak máte prístup na internet, doplnok Zvuky balíka Microsoft Office môžete stiahnuť z lokality Office.com. Po nainštalovaní zvukových súborov použite nasledujúci postup:

  1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F, T otvorte okno Word – možnosti.

  2. Stlačením klávesu R vyberte položku Rozšírené a potom stláčaním klávesu Tab prejdite do časti Rozšírené možnosti pre prácu s programom Word.

  3. Dvojitým stlačením kombinácie klávesov Alt + S prejdite na začiarkavacie políčko Poskytnúť odozvu so zvukom v časti Všeobecné a potom stlačte medzerník.

  4. Opakovaným stláčaním tabulátora vyberte možnosť OK a potom stlačte kláves Enter.

   Poznámka: Keď toto políčko začiarknete alebo jeho začiarknutie zrušíte, nastavenie sa prejaví vo všetkých programoch balíka Office, ktoré podporujú zvuk.

Pohyb na páse s nástrojmi

Prístupové klávesy vám umožňujú rýchlo použiť určitý príkaz stlačením niekoľkých klávesov bez ohľadu na to, kde sa v programe nachádzate. Pomocou prístupového klávesu je možné získať prístup ku každému príkazu v programe Word 2010. K väčšine príkazov prejdete stlačením dvoch až piatich klávesov. Prístupové klávesy sa používajú nasledovne:

 1. Stlačte kláves Alt.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate, a skryť tipy klávesové tipy, stlačte kláves Alt.

Pri práci s programami, ktoré obsahujú pás s nástrojmi balíka Office, môžete klávesnicu použiť aj na presúvanie zamerania na jednotlivé karty a príkazy, až kým nenájdete funkciu, ktorú chcete použiť. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené niektoré spôsoby, ako presúvať zameranie klávesnice bez použitia myši.

Úloha

Stlačte

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

Alt alebo F10. Ak sa chcete vrátiť späť do dokumentu a zrušiť prístupové klávesy, znova stlačte ľubovoľný z týchto klávesov.

Presun na ďalšiu kartu na páse s nástrojmi.

F10, čím sa vyberie aktívna karta, a potom šípka doľava alebo šípka doprava

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.

Ctrl + F1

Zobrazenie kontextovej ponuky vybratej položky

Shift + F10

Presun zamerania s cieľom vybrať každú z nasledujúcich oblastí okna:

 • aktívna karta na páse s nástrojmi,

 • otvorené pracovné tably,

 • stavový riadok v dolnej časti okna,

 • dokument.

F6

Presun zamerania na jednotlivé príkazy na páse s nástrojmi smerom dopredu alebo dozadu.

Tab alebo Shift + Tab

Presun nadol, nahor, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

Šípka nadol, šípka nahor, šípka doľava alebo šípka doprava

Aktivovanie vybraného príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi.

Medzerník alebo Enter

Otvorenie vybratej ponuky alebo galérie na páse s nástrojmi.

Medzerník alebo Enter

Aktivácia príkazu alebo ovládacieho prvku na páse s nástrojmi, aby bolo možné upraviť hodnotu.

Enter

Dokončenie úpravy hodnoty v ovládacom prvku na páse s nástrojmi a presun zamerania späť do dokumentu.

Enter

Získanie pomoci pre vybratý príkaz alebo ovládací prvok na páse s nástrojmi. (Ak nie je k vybratému príkazu priradená žiadna téma Pomocníka, namiesto nej sa zobrazí všeobecná téma Pomocníka o danom programe.)

F1

Rýchla referencia pre Microsoft Word

Práca s dokumentmi a webovými stránkami

Úloha

Klávesy

Vytvorenie pevnej medzery

Ctrl + Shift + medzerník

Vytvorenie pevného spojovníka

Ctrl + Shift + spojovník

Zmena formátu písmen na tučné.

Ctrl + B

Zmena formátu písmen na kurzívu.

Ctrl + I

Podčiarknutie písmen

Ctrl + U

Zmenšenie veľkosti písma o jednu hodnotu

Ctrl + Shift + <

Zväčšenie veľkosti písma o jednu hodnotu

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

Ctrl + [

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

Ctrl + ]

Odstránenie formátovania odseku alebo znakov

Ctrl + medzerník

Kopírovať vybratý text alebo objekt

Ctrl + C

Vystrihnúť vybratý text alebo objekt

Ctrl + X

Prilepiť text alebo objekt

Ctrl + V

Špeciálne prilepenie

Ctrl + Alt + V

Prilepenie len formátovania

Ctrl + Shift + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

Ctrl + Y

Otvorenie dialógového okna Počet slov

Ctrl + Shift + G

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie nového dokumentu

Ctrl + N

Otvorenie dokumentu

Ctrl + O

Zatvorenie dokumentu

Ctrl + W

Rozdelenie okna dokumentu

Alt + Ctrl + S

Zrušenie rozdelenia okna dokumentu

Alt + Shift + C alebo Alt + Ctrl + S

Uloženie dokumentu

Ctrl + S

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie pracovnej tably Navigácia (na vyhľadávanie v dokumente)

Ctrl + F

Zopakovanie hľadania (po zatvorení okna Hľadať a nahradiť)

Alt + Ctrl + Y

Nahradenie textu, určitého formátovania a špeciálnych položiek

Ctrl + H

Prechod na stranu, záložku, poznámku pod čiarou, tabuľku, komentár, grafiku alebo iné miesto

Ctrl + G

Prepínanie medzi poslednými štyrmi miestami, ktoré ste upravovali

Alt + Ctrl + Z

Otvorenie zoznamu možností prehľadávania. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte možnosť a potom stlačte kláves Enter a prehľadávajte dokument pomocou vybranej možnosti.

Alt + Ctrl + Home

Prechod na predchádzajúci objekt prehľadávania (nastavený v možnostiach prehľadávania)

Ctrl + Page Up

Prechod na ďalší objekt prehľadávania (nastavený v možnostiach prehľadávania)

Ctrl + Page Down

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie na zobrazenie Rozloženie pri tlači

Alt + Ctrl + P

Prepnutie na zobrazenie prehľadu

Alt + Ctrl + O

Prepnutie na zobrazenie konceptu

Alt + Ctrl + N

Úloha

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku.

Alt + Shift + šípka doľava

Zníženie úrovne odseku.

Alt + Shift + šípka doprava

Degradovanie základného textu.

Ctrl + Shift + N

Presun vybratých odsekov nahor.

Alt + Shift + šípka nahor

Presun vybraných odsekov nadol.

Alt + Shift + šípka nadol

Rozbalenie textu pod nadpisom.

Alt + Shift + znak plus

Zbalenie textu pod nadpisom.

Alt + Shift + znamienko mínus

Rozbalenie alebo zbalenie celého textu alebo nadpisov.

Alt + Shift + A

Skrytie alebo zobrazenie formátovania znakov.

Lomka (/) na numerickej klávesnici

Zobrazenie prvého riadka základného textu alebo celého základného textu

Alt + Shift + L

Zobrazenie všetkých nadpisov v štýle Nadpis 1.

Alt + Shift + 1

Zobrazenie všetkých nadpisov až po nadpis n.

Alt + Shift + n

Vloženie znaku tabulátora.

Ctrl + tabulátor

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytlačenie dokumentu

Ctrl + P

Prepnutie na ukážku pred tlačou

Alt + Ctrl + I

Posúvanie ukážky stránky pri priblížení

Klávesy so šípkami

Presun o jednu ukážku stránky pri vzdialení

Page Up alebo Page Down

Prechod na prvú ukážku stránky pri vzdialení

Ctrl + Home

Prechod na poslednú ukážku stránky pri vzdialení

Ctrl + End

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie komentára

Alt + Ctrl + M

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien

Ctrl + Shift + E

Zatvorenie tably revízií, ak je otvorená

Alt + Shift + C

Poznámka: Niektoré čítačky obrazovky nemusia byť kompatibilné so zobrazením na čítanie na celú obrazovku.

Úloha

Klávesy

Prechod na začiatok dokumentu

Domov

Prechod na koniec dokumentu

End

Prechod na stranu n

n, Enter

Ukončenie zobrazenia rozloženia na čítanie.

Esc

Úloha

Klávesy

Označenie položky obsahu

Alt + Shift + O

Označenie položky zoznamu citácií (citácie)

Alt + Shift + I

Vyberte možnosti citácie

Alt + Shift + F12, medzerník

Označenie položky registra

Alt + Shift + X

Vloženie poznámky pod čiarou

Alt + Ctrl + F

Vloženie vysvetlivky

Alt + Ctrl + D

Úloha

Klávesy

Vloženie hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Vrátenie o jednu stranu späť

Alt + šípka doľava

Prechod o jednu stranu dopredu

Alt + šípka doprava

Obnovenie

F9

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doľava.

Ctrl + BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doprava

Ctrl + DELETE

Vystrihnutie vybratého textu do Schránky balíka Office.

Ctrl + X

Vrátenie poslednej akcie späť.

Ctrl + Z

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

Ctrl + F3

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie schránky balíka Office

Stlačením klávesov Alt + D sa presuňte na kartu Domov, potom stlačte klávesy ÄC.

Skopírovanie vybratého textu alebo grafického objektu do Schránky balíka Office

Ctrl + C

Vystrihnutie vybratého textu alebo grafického objektu do schránky balíka Office

Ctrl + X

Prilepenie posledného pridaného objektu alebo prilepenej položky zo schránky balíka Office

Ctrl + V

Jedno presunutie textu alebo grafického objektu

F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves Enter)

Jedno skopírovanie textu alebo grafického objektu

Shift + F2 (potom presuňte kurzor a stlačte kláves Enter)

Otvorenie dialógového okna Vytvorenie nového preddefinovaného bloku pri vybratom texte alebo objekte

Alt + F3

Zobrazenie súvisiacej kontextovej ponuky pre vybratý preddefinovaný blok, ako je napríklad grafický prvok SmartArt

Shift + F10

Vyrezanie vybratej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

Ctrl + F3

Prilepenie obsahu zásobníka

Ctrl + Shift + F3

Skopírovanie hlavičky alebo päty použitej v predchádzajúcej časti dokumentu

Alt + Shift + R

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Pole

Ctrl + F9

Zlom riadka

Shift + Enter

Zlom strany

Ctrl + Enter

Zlom stĺpca

Ctrl + Shift + Enter

Dlhá pomlčka

Alt + Ctrl + znak mínus

Krátka pomlčka

Ctrl + znak mínus

Voliteľný spojovník

Ctrl + spojovník

Pevný spojovník

Ctrl + Shift + spojovník

Pevná medzera

Ctrl + Shift + medzerník

Symbol ochrannej známky autorských práv

Alt + Ctrl + C

Symbol registrovanej ochrannej známky

Alt + Ctrl + R

Symbol ochrannej známky

Alt + Ctrl + T

Tri bodky

Alt + Ctrl + bodka

Počiatočná jednoduchá úvodzovka

Ctrl + ` (apostrof), ` (apostrof)

Koncová jednoduchá úvodzovka

Ctrl + ' (apostrof), ' (apostrof)

Počiatočná dvojitá úvodzovka

Ctrl + ` (apostrof), Shift + ` (apostrof)

Koncová dvojitá úvodzovka

Ctrl + ' (apostrof), Shift + ' (apostrof)

Položka automatického textu

Enter (po napísaní prvých znakov položky automatického textu a zobrazení obrazovkového komentára)

Úloha

Stlačte

Vloženie znaku Unicode pre zadaný (šestnástkový) kód znaku Unicode. Ak chcete napríklad zadať symbol meny euro ( Symbol meny euro ), zadajte 20AC, potom podržte stlačený kláves Alt a stlačte kláves X.

Kód znaku, Alt + X

Vyhľadanie kódu znaku Unicode pre vybratý znak

Alt + Ý

Vloženie znaku ANSI pre zadaný (desiatkový) kód znaku ANSI. Ak chcete napríklad vložiť symbol meny euro, podržte stlačený kláves Alt a na numerickej klávesnici stlačte 0128.

Alt + kód znaku (na numerickej klávesnici)

Ak chcete vybrať text, podržte kláves Shift a pomocou klávesov so šípkami premiestnite kurzor.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie režimu rozšírenia

F8

Výber najbližšieho znaku

F8 a potom stlačte kláves so šípkou doľava alebo šípkou doprava

Zväčšenie veľkosti výberu

F8 (stlačte raz na výber slova, dvakrát na výber vety, atď.)

Zmenšenie veľkosti výberu

Shift + F8

Vypnutie režimu rozšírenia

Esc

Rozšírenie výberu o jeden znak doprava

Shift + šípka doprava

Rozšírenie výberu o jeden znak doľava

Shift + šípka doľava

Rozšírenie výberu na koniec slova

Ctrl + Shift + šípka doprava

Rozšírenie výberu na začiatok slova

Ctrl + Shift + šípka doľava

Rozšírenie výberu na koniec riadka

Shift + End

Rozšírenie výberu na začiatok riadka

Shift + Home

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu na koniec odseku

Ctrl + Shift + šípka nadol

Rozšírenie výberu na začiatok odseku

Ctrl + Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nadol

Shift + Page Down

Rozšírenie výberu o jednu obrazovku nahor

Shift + Page Up

Rozšírenie výberu na začiatok dokumentu

Ctrl + Shift + Home

Rozšírenie výberu na koniec dokumentu

Ctrl + Shift + End

Rozšírenie výberu na koniec okna

Alt + Ctrl + Shift + Page Down

Rozšírenie výberu tak, aby zahŕňal celý dokument

Ctrl + A

Výber zvislého bloku textu

Ctrl + Shift + F8 a potom použite klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Rozšírenie výberu na určité miesto v dokumente

F8 + klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber obsahu ďalšej bunky

Tab

Výber obsahu predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Rozšírenie výberu na susedné bunky

Podržte kláves Shift a opakovane stláčajte kláves so šípkou

Výber stĺpca

Použite klávesy so šípkami na presun do hornej alebo dolnej bunky stĺpca a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stlačte klávesy Shift + Alt + Page Down, čím vyberiete stĺpec smerom zhora nadol.

 • Stlačte klávesy Shift + Alt + Page Up, čím vyberiete stĺpec smerom zdola nahor.

Rozšírenie výberu (alebo bloku)

Ctrl + Shift + F8 a potom použite klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Výber celej tabuľky

ALT + 5 na numerickej klávesnici (pri vypnutej funkcii NUM LOCK)

Presun

Klávesy

O jeden znak doľava

Šípka doľava

O jeden znak doprava

Šípka doprava

O jedno slovo doľava

Ctrl + šípka doľava

O jedno slovo doprava

Ctrl + šípka doprava

O jeden odsek nahor

Ctrl + šípka nahor

O jeden odsek nadol

Ctrl + šípka nadol

O jednu bunku doľava (v tabuľke)

Shift + Tab

O jednu bunku doprava (v tabuľke)

Tab

O jeden riadok nahor

Šípka nahor

O jeden riadok nadol

Šípka nadol

Na koniec riadka

End

Na začiatok riadka

Domov

Do hornej časti okna

Alt + Ctrl + Page Up

Na koniec okna

Alt + Ctrl + Page Down

O jednu obrazovku nahor

Page Up

O jednu obrazovku nadol

Page Down

Na začiatok ďalšej strany

Ctrl + Page Down

Na začiatok predchádzajúcej strany

Ctrl + Page Up

Na koniec dokumentu

Ctrl + End

Na začiatok dokumentu

Ctrl + Home

Na predchádzajúcu revíziu

Shift + F5

Po otvorení dokumentu na miesto, kde ste pracovali, keď bol dokument naposledy zatvorený

Shift + F5

Presun

Klávesy

Na nasledujúcu bunku v riadku

Tab

Na predchádzajúcu bunku v riadku

Shift + Tab

Na prvú bunku v riadku

Alt + Home

Na poslednú bunku v riadku

Alt + End

Na prvú bunku v stĺpci

Alt + Page Up

Na poslednú bunku v stĺpci

Alt + Page Down

Na predchádzajúci riadok

Šípka nahor

Na nasledujúci riadok

Šípka nadol

O riadok nahor

Alt + Shift + šípka nahor

O riadok nadol

Alt + Shift + šípka nadol

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Nový odsek v bunke

Enter

Znaky tabulátora v bunke

Ctrl + tabulátor

Ak chcete zmeniť nastavenie prepisovania, aby ste mali prístup k režimu prepisovania stlačením klávesu INSERT, použite nasledujúci postup:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + F, T otvorte okno Word – možnosti.

 2. Stlačením klávesu R vyberte možnosť ROZŠÍRENÉ a potom stlačte tabulátor.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Alt + O prejdite na začiarkavacie políčko Použiť kláves Insert na riadenie režimu prepisovania.

 4. Stlačením medzerníka začiarknite políčko a stlačte kláves Enter.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť režim prepisovania, stlačte kláves INSERT.

Formátovanie znakov a odsekov

Požadovaná akcia

Klávesy

Kopírovanie formátovania z textu

Ctrl + Shift + C

Použitie skopírovaného formátovania v texte

Ctrl + Shift + V

Poznámka: Nasledujúce klávesové skratky nefungujú v režime čítania na celú obrazovku.

Úloha

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu písma.

Ctrl + Shift + F

Zväčšenie veľkosti písma.

Ctrl + Shift + >

Zmenšenie veľkosti písma.

Ctrl + Shift + <

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod.

Ctrl + ]

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod.

Ctrl + [

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie dialógového okna Písmo na zmenu formátovania znakov

Ctrl + D

Zmena veľkosti písmen

Shift + F3

Zmena všetkých písmen na veľké písmená

Ctrl + Shift + A

Použitie tučného písma

Ctrl + B

Použitie podčiarknutia.

Ctrl + U

Podčiarknutie slov okrem medzier

Ctrl + Shift + W

Dvojité podčiarknutie textu

Ctrl + Shift + D

Použitie formátovania skrytého textu

Ctrl + Shift + H

Použitie kurzívy

Ctrl + I

Zmena všetkých písmen na kapitálky

Ctrl + Shift + K

Použitie dolného indexu (automatické medzery)

Ctrl + znak rovnosti

Použitie horného indexu (automatické medzery).

Ctrl + Shift + znak plus

Odstránenie manuálneho formátovania znakov

Ctrl + medzerník

Zmena typu písma vo výbere na Symbol

Ctrl + Shift + Q

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie netlačiteľných znakov

Ctrl + Shift + * (hviezdička na numerickej klávesnici nefunguje)

Zobrazenie formátovania textu

Shift + F1 (potom kliknite na text, ktorého formátovanie chcete skontrolovať)

Kopírovanie formátov

Ctrl + Shift + C

Prilepenie formátov.

Ctrl + Shift + V

Požadovaná akcia

Klávesy

Jednoduché riadkovanie

Ctrl + 1

Dvojité riadkovanie

Ctrl + 2

Nastavenie riadkovania na 1,5 riadka

Ctrl + 5

Pridanie alebo odstránenie jedného odsadenia riadka pred odsekom

Ctrl + 0 (nula)

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie odseku medzi zarovnaním na stred a zarovnaním doľava

Ctrl + E

Prepínanie odseku medzi zarovnaním podľa okraja a zarovnaním doľava

Ctrl + J

Prepínanie odseku medzi zarovnaním doprava a zarovnaním doľava

Ctrl + R

Zarovnanie odseku vľavo.

Ctrl + L

Odsadenie odseku zľava

Ctrl + M

Odstránenie odsadenia odseku zľava

Ctrl + Shift + M

Vytvorenie opakovanej zarážky

Ctrl + T

Zmenšenie opakovanej zarážky

Ctrl + Shift + T

Odstráni formátovanie odseku.

Ctrl + Q

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie pracovnej tably Použitie štýlov

Ctrl + Shift + S

Otvorenie pracovnej tably Štýly

Alt + Ctrl + Shift + S

Spustenie automatického formátu

Alt + Ctrl + K

Použitie normálneho štýlu

Ctrl + Shift + N

Použitie štýlu Nadpis 1

Alt + Ctrl + 1

Použitie štýlu Nadpis 2

Alt + Ctrl + 2

Použitie štýlu Nadpis 3

Alt + Ctrl + 3

Zatvorenie pracovnej tably Štýly

 1. Ak nie je vybratá pracovná tabla Štýly, stlačte kláves F6, ktorým ju vyberiete.

 2. Stlačte klávesy Ctrl + medzerník.

 3. Stlačením klávesov so šípkami vyberte príkaz Zavrieť a potom stlačte kláves Enter.

Vloženie a úprava objektov

 1. Stlačte klávesy Alt, Ť, Ô a potom O na otvorenie dialógového okna Objekt.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

  • Pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte typ objektu a potom stlačte kláves Enter na vytvorenie objektu.

  • Stláčaním klávesov Ctrl + Tab prejdite na kartu Vytvoriť zo súboru, stlačte kláves Tab a potom zadajte názov súboru objektu, ktorý chcete vložiť, alebo súbor vyhľadajte.

 1. Kurzor umiestnite vľavo od objektu v dokumente a pomocou klávesov Shift + šípka doprava vyberte objekt.

 2. Stlačte kombináciu klávesov Shift + F10.

 3. Stláčaním klávesu Tab prejdite na položku Názov objektu, stlačte kláves Enter a potom znova stlačte kláves Enter.

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy Alt, Ť a potom stlačením klávesu F vyberte položku Grafické prvky SmartArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný typ grafického prvku.

 3. Stlačte kláves Tab a potom stláčaním klávesov so šípkami vyberte grafický prvok, ktorý chcete vložiť.

 4. Stlačte kláves Enter.

 1. Stlačte a uvoľnite klávesy Alt, N a potom stlačením klávesu W vyberte objekt WordArt.

 2. Stláčaním klávesov so šípkami vyberte požadovaný štýl objektu WordArt. Potom stlačte kláves Enter.

 3. Zadajte požadovaný text.

 4. Stlačením klávesu Esc vyberte objekt WordArt a potom použite klávesy so šípkou na presun objektu.

 5. Opätovným stlačením klávesu Esc sa vráťte do dokumentu.

Hromadná korešpondencia a príslušné polia

Poznámka: Ak chcete použiť tieto klávesové skratky, musíte byť na karte Korešpondencia.

Úloha

Klávesy

Ukážka hromadnej korešpondencie

Alt + Shift + K

Zlúčenie dokumentu

Alt + Shift + N

Vytlačenie zlúčeného dokumentu

Alt + Shift + M

Úprava dokumentu s údajmi hromadnej korešpondencie

Alt + Shift + E

Vloženie poľa hromadnej korešpondencie

Alt + Shift + F

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie poľa DATE

Alt + Shift + D

Vloženie poľa LISTNUM

Alt + Ctrl + L

Vloženie poľa PAGE

Alt + Shift + P

Vloženie poľa TIME

Alt + Shift + T

Vloženie prázdneho poľa

Ctrl + F9

Aktualizácia prepojených informácií v zdrojovom dokumente Microsoft Wordu

Ctrl + Shift + F7

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zrušenie prepojenia poľa

Ctrl + Shift + F9

Prepínanie medzi vybratým kódom poľa a jeho výsledkom

Shift + F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

Alt + F9

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa

Alt + Shift + F9

Prechod na nasledujúce pole

F11

Prechod na predchádzajúce pole

Shift + F11

Uzamknutie poľa

Ctrl + F11

Odomknutie poľa

Ctrl + Shift + F11

Panel jazykov

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice

Ľavý kláves Alt + Shift

Zobrazenie zoznamu alternatív opravy

Vzhľad tlačidla + C

Zapnite alebo vypnite písanie rukou.

Vzhľad tlačidla + H

Zapnutie alebo vypnutie japonského editora IME na klávesnici 101.

Alt + ~

Zapnutie alebo vypnutie kórejského editora IME na klávesnici 101.

Pravý kláves Alt

Zapnutie alebo vypnutie editora IME pre čínštinu na klávesnici 101.

Ctrl + medzerník

Tipy

 • Môžete zvoliť klávesovú kombináciu na prepínanie medzi jazykmi alebo rozloženiami klávesnice v dialógovom okne Klávesy – rozšírené nastavenie. Ak chcete otvoriť dialógové okno Klávesy – rozšírené nastavenie, pravým tlačidlom myši kliknite na panel Jazyk a potom na položku Nastavenia. V časti Preferencie kliknite na tlačidlo Nastavenie klávesov.

 • Kláves s logom Windows Vzhľad tlačidla sa na väčšine klávesníc nachádza v dolnom riadku klávesov.

Popis funkčných klávesov

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie Pomocníka alebo návšteva lokality Microsoft Office.com.

F1

Premiestnenie textu alebo grafického objektu

F2

Zopakovanie poslednej akcie

F4

Výber príkazu Prejsť na (karta Domov)

F5

Prechod na ďalšiu tablu alebo rám

F6

Výber príkazu Pravopis (karta Revízia)

F7

Rozšírenie výberu

F8

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zobrazenie klávesových tipov

F10

Prechod na nasledujúce pole

F11

Výber príkazu Uložiť ako

F12

Úloha

Klávesy

Spustenie kontextového Pomocníka alebo zobrazenie formátovania

Shift + F1

Kopírovanie textu

Shift + F2

Zmena veľkosti písmen

Shift + F3

Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na

Shift + F4

Prechod na poslednú zmenu

Shift + F5

Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám (po stlačení klávesu F6)

Shift + F6

Výber príkazu Synonymický slovník (karta Revízia, skupina Kontrola pravopisu a gramatiky)

Shift + F7

Zmenšenie veľkosti výberu

Shift + F8

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom

Shift + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky

Shift + F10

Prechod na predchádzajúce pole

Shift + F11

Výber príkazu Uložiť

Shift + F12

Úloha

Stlačte

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.

Ctrl + F1

Výber príkazu Ukážka pred tlačou

Ctrl + F2

Vyrezanie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

Ctrl + F3

Zatvorenie okna

Ctrl + F4

Prechod do ďalšieho okna

Ctrl + F6

Vloženie prázdneho poľa

Ctrl + F9

Maximalizovanie okna dokumentu

Ctrl + F10

Uzamknutie poľa

Ctrl + F11

Výber príkazu Otvoriť

Ctrl + F12

Úloha

Klávesy

Vloženie obsahu zásobníka

Ctrl + Shift + F3

Úprava záložky

Ctrl + Shift + F5

Prechod do predchádzajúceho okna

Ctrl + Shift + F6

Aktualizácia prepojených informácií v zdrojovom dokumente programu Word 2010.

Ctrl + Shift + F7

Rozšírenie výberu alebo bloku

Ctrl + Shift + F8 a potom kláves so šípkou

Zrušenie prepojenia poľa

Ctrl + Shift + F9

Odomknutie poľa

Ctrl + Shift + F11

Výber príkazu Tlačiť

Ctrl + Shift + F12

Úloha

Klávesy

Prechod na nasledujúce pole

ALT + F1

Vytvorenie novej položky typu Preddefinovaný blok

Alt + F3

Ukončenie programu Word 2010.

Alt + F4

Obnovenie veľkosti okna programu

Alt + F5

Prechod z otvoreného dialógového okna späť do dokumentu. Platí pre dialógové okná, ktoré podporujú takéto správanie.

Alt + F6

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby

Alt + F7

Spustenie makra

Alt + F8

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

Alt + F9

Zobrazenie pracovnej tably Výber a viditeľnosť

Alt + F10

Zobrazenie kódu v jazyku Microsoft Visual Basic

Alt + F11

Úloha

Klávesy

Prechod na predchádzajúce pole

Alt + Shift + F1

Výber príkazu Uložiť

Alt + Shift + F2

Zobrazenie pracovnej tably Zdroje informácií

Alt + Shift + F7

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa

Alt + Shift + F9

Zobrazenie ponuky alebo hlásenia pre dostupnú akciu

Alt + Shift + F10

Výber tlačidla Obsah v kontajneri Obsah, ak je kontajner aktívny

Alt + Shift + F12

Úloha

Klávesy

Zobrazenie systémových informácií Microsoft

Ctrl + Alt + F1

Výber príkazu Otvoriť

Ctrl + Alt + F2

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×