Klávesové skratky pre Microsoft Visio 2010

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy v iných rozloženiach nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak si chcete túto tému vytlačiť, stláčaním klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F5

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom

ALT + TAB

Prechod späť na domovskú stránku programu Microsoft Visio 2010

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybratú položku

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dozadu)

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu)

ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť ).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť)

F11

Prepínanie medzi jednotlivými oblasťami v okne Pomocník – napríklad prepínanie medzi panelom s nástrojmi, panelom s adresou a zoznamom Vyhľadávanie

F5

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepnutie do nasledujúceho okna

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna

ALT + SHIFT + TAB

Zatvorenie aktívneho okna

ALT + F4

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Poznámka: Ak sa stlačením klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT sa pokúste presunúť zameranie na pás s nástrojmi.

F5

Maximalizácia vybratého okna

CTRL + F10

Obnovenie veľkosti okna programu Visio po jeho maximalizácii

CTRL + F5

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky

ALT + PRINT SCREEN

Zobrazenie kontextovej ponuky okna pre ľubovoľné okno s ikonou v záhlaví (napríklad okno tvarov)

ALT + MEDZERNÍK

Otvorenie dialógového okna Strana

SHIFT + F4

Otvorenie dialógového okna Zmena poradia strán

CTRL + ALT + P

Cyklické prechádzanie otvorenými kresbami

CTRL + TAB alebo CTRL + F6

Cyklické prechádzanie otvorenými kresbami v obrátenom poradí

CTRL + SHIFT + TAB alebo CTRL + SHIFT + F6

Cyklické prechádzanie stranami v kresbe vrátane všetkých viditeľných prekrytí značiek

CTRL + PAGE DOWN

Cyklické prechádzanie stranami v kresbe v obrátenom poradí

CTRL + PAGE UP

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table

TAB alebo SHIFT + TAB

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Požadovaná akcia

Klávesy

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma textu.

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka

END

Prechod na začiatok riadka

HOME

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa

CTRL + HOME

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

Poznámka: Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT prejdite na pás s nástrojmi a stlačením klávesu F6 prejdite na pracovnú tablu.

F5

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table

TAB alebo SHIFT + TAB

Prechod medzi voľbami vo vybratej vedľajšej ponuke alebo prechod v rámci určitých možností v skupine možností

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybratej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená k vybratému tlačidlu

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie kontextovej ponuky

SHIFT + F10

Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená

HOME alebo END

Nastavenie plávajúcich alebo ukotvených pracovných tabiel

 1. Opakovaným stlačením klávesu F6 vyberte požadovanú pracovnú tablu.

 2. Stlačením klávesov ALT + MEDZERNÍK otvoríte ponuku pre danú pracovnú tablu.

 3. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Plávajúce okno a stlačte kláves ENTER.

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

MEDZERNÍK

Otvorenie zatvoreného zoznamu a prechod na danú možnosť v zozname

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.

Požadovaná akcia

Stlačenie

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora (bodu vloženia) po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora (bodu vloženia) po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien Otvoriť a Uložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností

TAB

Prechod na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností

SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu

ENTER, MEDZERNÍK

Premiestnenie do zoznamu Uložiť ako typ v dialógovom okne Uložiť vo formáte

ALT + T

Premiestnenie do poľa Názov súboru

ALT + N

Premiestnenie do zoznamu typov súboru v dialógovom okne Otvoriť

ALT + T

Otvorenie vybratého súboru v dialógovom okne Otvoriť

ALT + O

Uloženie aktuálneho súboru do dialógového okna Uložiť

ALT + S

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna

ESC

Aktualizácia zoznamu súborov

F11

Zobrazenie ponuky odkazov pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor

SHIFT + F10

Text

Úprava textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestnenie na ďalší alebo predchádzajúci znak v riadku textu

ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Premiestnenie na ďalší alebo predchádzajúci riadok textu

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Premiestnenie na ďalšie alebo predchádzajúce slovo v riadku textu

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Premiestnenie na ďalšiu alebo predchádzajúcu plánovanú činnosť

CTRL + ŠÍPKA NADOL alebo CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Výber všetkého textu v bloku textu

CTRL + A

Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho znaku

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA alebo SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho slova

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho riadka

SHIFT + ŠÍPKA NADOL alebo SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho odseku

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL alebo CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Odstránenie predchádzajúceho slova

CTRL + BACKSPACE

Nahradenie vybratého textu výškou poľa. Ak nie je vybratý žiadny text, nahraďte všetok text výškou poľa pre vybratý tvar.

CTRL + SHIFT + H

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie alebo vypnutie tučného písma ( Vzhľad tlačidla ).

CTRL + B

Zapnutie alebo vypnutie kurzívy ( Bublina 4 ).

CTRL + I

Zapnutie alebo vypnutie podčiarknutia ( Bublina 4 ).

CTRL + U

Zapnutie alebo vypnutie dvojitého podčiarknutia

CTRL + SHIFT + D

Zapnutie alebo vypnutie všetkých veľkých písmen

CTRL + SHIFT + A

Zapnutie alebo vypnutie malých písmen

CTRL + SHIFT + K

Zapnutie alebo vypnutie dolného indexu ( Bublina 4 ).

CTRL + =

Zapnutie alebo vypnutie horného indexu ( Bublina 4 ).

CTRL + SHIFT + =

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma textu.

CTRL + SHIFT + <

Zarovnanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zarovnanie textu doľava

CTRL + SHIFT + L

Vodorovné zarovnanie textu na stred

CTRL + SHIFT + C

Zarovnanie textu doprava

CTRL + SHIFT + R

Vodorovné zarovnanie textu podľa okraja

CTRL + SHIFT + J

Zvislé zarovnanie textu nahor

CTRL + SHIFT + T

Zvislé zarovnanie textu na stred

CTRL + SHIFT + M

Zvislé zarovnanie textu nadol

CTRL + SHIFT + V

Lupa a navigácia

Navigácia na páse s nástrojmi

 1. Stlačte kláves ALT.

  Klávesové tipy sa zobrazujú nad každou funkciou, ktorá je v aktuálnom zobrazení k dispozícii.

  Pás s nástrojmi programu Visio 2010 so zobrazenými tipmi na stlačenie klávesov.

 2. Stlačte kláves s písmenom, ktorý je zobrazený v klávesových tipoch nad požadovanou funkciou.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves Ť, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Stláčajte klávesy, kým nestlačíte klávesu s písmenom požadovaného príkazu alebo ovládacieho prvku. V niektorých prípadoch je potrebné najprv stlačiť kláves s písmenom skupiny, ktorá obsahuje príslušný príkaz. Ak je napríklad aktívna karta Domov, kombináciou klávesov ALT + D, Ľ prejdete do zoznamu Veľkosť v skupine Písmo.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť prebiehajúcu akciu a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

Zväčšovanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Priblíženie

ALT + F6

Vzdialenie

ALT + SHIFT + F6

Prispôsobenie oknu

Klávesy CTRL + SHIFT + W

Presúvanie v zobrazení na celú obrazovku

Na premiestňovanie medzi programom Visio a iným programom alebo stranou v zobrazení na celú obrazovku použite tieto klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie na celej obrazovke

F11

Ukončenie zobrazenia na celej obrazovke

ESC

Otvorenie ďalšej stránky v kresbe

PAGE DOWN

Návrat na predchádzajúcu stranu v kresbe

PAGE UP

Presúvanie v kresbe webovej stránky

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestňovanie aktívnej časti ľavým rámom, kresbou a tvarmi v kresbe, ktoré obsahujú údaje tvaru, hypertextové prepojenia a panel s adresou

TAB

Aktivovanie hypertextového prepojenia pre tvar alebo hypertextové prepojenie na kresbe s aktívnou časťou

ENTER

Úlohy špecifické pre program Visio

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie karty Domov na páse s nástrojmi

ALT + D

Otvorenie karty Písmo v dialógovom okne Text.

F11

Otvorenie karty Odsek v dialógovom okne Text.

SHIFT + F11

Otvorenie karty Karty v dialógovom okne Text.

CTRL + F11

Otvorenie dialógového okna Výplň pre vybratý tvar.

F3

Otvorenie dialógového okna Čiara.

SHIFT + F3

Použitie funkcií Prichytiť a prilepiť

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie karty Všeobecné v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť.

ALT + F9

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka Prichytenie na karte Všeobecné v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť. Prichytí tvary k položkám vybratým v časti Prichytiť k v dialógovom okne.

C

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka Prilepenie na karte Všeobecné v dialógovom okne Prichytiť a prilepiť. Prilepí tvary k položkám vybratým v časti Prilepiť k v dialógovom okne (ponuka Nástroje, položka Prichytiť a prilepiť).

E

Zoskupenie, otočenie a preklopenie tvarov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zoskupenie vybratých tvarov.

CTRL + G alebo CTRL + SHIFT + G

Zrušenie zoskupenia tvarov vo vybratej skupine

CTRL + SHIFT + U

Presunutie vybratého tvaru do popredia

CTRL + SHIFT + F

Odoslanie vybratého tvaru na pozadie

CTRL + SHIFT + B

Otočenie vybratého tvaru doľava

CTRL + L

Otočenie vybratého tvaru doprava

CTRL + R

Vodorovné preklopenie vybratého tvaru

CTRL + H

Zvislé preklopenie vybratého tvaru

CTRL + J

Otvorenie dialógového okna Zarovnanie tvarov pre vybratý tvar

F8

Zobrazenie okien kresieb

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie otvorených okien kresieb v dlaždicovom zvislom zobrazení

SHIFT + F7

Zobrazenie otvorených okien kresieb v dlaždicovom vodorovnom zobrazení

CTRL + SHIFT + F7

Zobrazenie otvorených okien kresieb tak, aby používateľ videl nadpis každého okna

ALT + F7 alebo CTRL + ALT + F7

Panely s nástrojmi špecifické pre program Visio

Výber nástrojov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie alebo vypnutie nástroja Kopírovať formát ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + SHIFT + P

Výber nástroja Ukazovateľ ( Tlačidlo Ukazovateľ ).

CTRL + 1

Výber nástroja Spojnica ( Bublina 4 ).

CTRL + 3

Výber nástroja bodu pripojenia

CTRL + SHIFT + 1

Výber textového nástroja ( Tlačidlo nástroja textu ).

CTRL + 2

Výber nástroja textového poľa ( Bublina 4 ).

CTRL + SHIFT + 4

Výber nástrojov kresieb

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber nástroja Obdĺžnik ( Bublina 4 ).

CTRL + 8

Výber nástroja Elipsa ( Bublina 4 ).

CTRL + 9

Výber nástroja Čiara ( Bublina 4 ).

CTRL + 6

Výber nástroja Oblúk ( Bublina 4 ).

CTRL + 7

Výber nástroja Voľný tvar ( Bublina 4 ).

CTRL + 5

Výber nástroja Ceruzka ( Bublina 4 ).

CTRL + 4

Orezanie obrázka

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber nástroja Orezanie ( Bublina 4 ).

CTRL + SHIFT + 2

Tvary a vzorkovnice programu Visio

Premiestňovanie z tvaru na tvar na stránke kresby

Požadovaná akcia

Klávesy

Premiestňovanie z tvaru do tvaru na stránke kreslenia. Bodkovaný obdĺžnik označuje tvar s aktívnou časťou.

Poznámka: Na tvary, ktoré sú chránené proti výberu alebo sa nachádzajú na zamknutej vrstve, nie je možné prejsť.

TAB

Prechod z tvaru na tvar na stránke kresby v obrátenom poradí

SHIFT + TAB

Výber aktivovaného tvaru

Poznámka: Ak chcete vybrať viaceré tvary, stlačením klávesu TAB premiestnite aktívnu časť na prvý tvar, ktorý chcete vybrať a potom stlačte kláves ENTER. Podržte kláves SHIFT počas stlačeného klávesu TAB, čím premiestnite aktívnu časť na iný tvar. Keď sa obdĺžnik aktívnej časti premiestni nad požadovaný tvar, stlačením klávesu ENTER pridáte daný tvar do výberu. Opakujte tento postup pre každý tvar, ktorý chcete vybrať.

ENTER

Zrušenie výberu aktivovaného tvaru

ESC

Prepínanie medzi režimom úpravy textu a režimom výberu tvaru vo vybratom tvare

F1

Posunutie vybratého tvaru

Klávesy so šípkami

Posúvanie vybratého tvaru v krokoch po 1 pixli

Poznámka: Funkcia SCROLL LOCK musí byť vypnutá

SHIFT + klávesy so šípkou

Práca s nadradenými tvarmi vo vzorkovnici

Požadovaná akcia

Klávesy

Presúvanie sa nadradenými tvarmi vo vzorkovnici

Klávesy so šípkami

Presun na prvý nadradený tvar v riadku vzorkovnice

HOME

Presun na posledný nadradený tvar v riadku vzorkovnice

END

Presun na prvý nadradený tvar v stĺpci vzorkovnice

PAGE UP

Presun na posledný nadradený tvar v stĺpci vzorkovnice

PAGE DOWN

Kopírovanie vybratých nadradených tvarov do schránky

CTRL + C

Prilepenie obsahu schránky do novej vzorkovnice

Poznámka: Nová vzorkovnica musí byť otvorená na úpravy

CTRL + V

Výber všetkých nadradených tvarov vo vzorkovnici

Poznámka: Ak chcete vybrať viacero nadradených tvarov, stlačením klávesov so šípkou premiestnite aktívnu časť na prvý požadovaný nadradený tvar. Podržte stlačený kláves SHIFT počas stláčania klávesov so šípkou, čím premiestnite aktívnu časť na iný nadradený prvok. Keď sa obdĺžnik aktívnej časti premiestni nad požadovanú nadradenú položku, stlačením klávesu ENTER pridajte nadradený tvar do výberu. Opakujte tento postup pre každú nadradenú položku, ktorú chcete vybrať.

CTRL + A

Výber alebo zrušenie výberu aktivovaného nadradeného tvaru

SHIFT + ENTER

Zrušenie výberu nadradených tvarov vo vzorkovnici

ESC

Vloženie vybratých nadradených tvarov do kresby

CTRL + ENTER

Práca so vzorkovnicami v režime úprav

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie vybratého nadradeného tvaru

DELETE

Vystrihnutie vybratého hlavného tvaru z vlastnej vzorkovnice a jeho vloženie do schránky

CTRL + X

Premenovanie vybratého nadradeného tvaru

F2

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×