Klávesové skratky pre Microsoft Visio 2010

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kláves TAB na výber položky Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom klávesy CTRL+P.

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup na obsah Pomocníka. Okno Pomocník zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT + TAB

Prechod späť na domovskú stránku programu Microsoft Visio 2010

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybranú položku.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT+F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Prepínanie medzi jednotlivými oblasťami v okne Pomocník – napríklad prepínanie medzi panelom s nástrojmi, panelom s adresou a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Základy práce s programami balíka Microsoft Office

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do nasledujúceho okna.

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT+SHIFT+TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

ALT+F4

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Poznámka: Ak stlačenie klávesu F6 nezobrazí požadovanú pracovnú tablu, stlačením klávesu ALT sa pokúste zdôrazniť aktívnu časť na pás s nástrojmi.

F6

Maximalizácia vybratého okna.

CTRL+F10

Obnovenie veľkosti okna programu Visio po jeho maximalizácii.

CTRL+F5

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT+PRINT SCREEN

Zobrazenie ponuky odkazov okna pre ľubovoľné okno s ikonou v záhlaví (napríklad okno tvarov).

ALT+MEDZERNÍK

Otvorenie dialógového okna Strana.

SHIFT+F4

Otvorenie dialógového okna Zmena usporiadania strán.

CTRL+ALT+P

Presun aktívnej časti otvorenými kresbami.

CTRL+TAB alebo CTRL+F6

Presun aktívnej časti otvorenými kresbami v obrátenom poradí.

CTRL+SHIFT+TAB alebo CTRL+SHIFT+F6

Presun aktívnej časti stranami v kresbe vrátane všetkých viditeľných prekrytí značiek.

CTRL+PAGE DOWN

Presun aktívnej časti stranami v kresbe v obrátenom poradí.

CTRL+PAGE UP

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table.

TAB alebo SHIFT+TAB

Zmena typu písma alebo jeho veľkosti

Požadovaná akcia

Stlačte

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Stlačte

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa.

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa.

CTRL + HOME

Prístup k pracovným tablám a ich používanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu. (Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.)

Poznámka: Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, stlačením klávesu ALT prejdite na pás s nástrojmi a stlačením klávesu F6 prejdite na pracovnú tablu.

F6

Ak je pracovná tabla aktívna, výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej možnosti na pracovnej table.

TAB alebo SHIFT+TAB

Presun medzi voľbami vo vybranej vedľajšej ponuke alebo presun v rámci určitých možností v skupine možností dialógového okna.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Otvorenie vybranej ponuky alebo vykonanie akcie, ktorá je priradená vybranému tlačidlu.

MEDZERNÍK alebo ENTER

Otvorenie ponuky odkazov.

SHIFT+F10

Výber prvého alebo posledného príkazu ponuky alebo vedľajšej ponuky v prípade, že je ponuka alebo vedľajšia ponuka zobrazená.

HOME alebo END

Nastavenie plávajúcich alebo ukotvených pracovných tabiel

 1. Opakovaným stlačením klávesu F6 vyberte požadovanú pracovnú tablu.

 2. Stlačením klávesov ALT+SPACEBAR otvoríte ponuku pre danú pracovnú tablu.

 3. Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL vyberte príkaz Plávajúce okno a stlačte kláves ENTER.

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Otvoriť zatvorený zoznam a prejsť na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna.

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne.

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne pole, do ktorého napíšete alebo prilepíte položku, napríklad meno používateľa alebo cestu priečinka.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien OtvoriťUložiť ako

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT+TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu.

ENTER, MEDZERNÍK

Premiestnenie do zoznamu Uložiť ako typ v dialógovom okne Uložiť ako.

ALT+T

Premiestnenie do poľa Názov súboru.

ALT+N

Premiestnenie do zoznamu typov súboru v dialógovom okne Otvoriť.

ALT+T

Otvorenie vybratého súboru v dialógovom okne Otvoriť.

ALT+O

Uloženie aktuálneho súboru do dialógového okna Uložiť.

ALT+S

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu a zatvorenie dialógového okna.

ESC

Aktualizácia zoznamu súborov.

F5

Zobrazenie ponuky odkazov pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT+F10

Text

Úprava textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Premiestnenie na ďalší alebo predchádzajúci znak v riadku textu.

ŠÍPKA DOPRAVA alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Premiestnenie na ďalší alebo predchádzajúci riadok textu.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

Premiestnenie na ďalšie alebo predchádzajúce slovo v riadku textu.

CTRL+ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL+ŠÍPKA DOĽAVA

Premiestnenie na ďalšiu alebo predchádzajúcu plánovanú činnosť.

CTRL+ŠÍPKA NADOL alebo CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Výber všetkého textu v bloku textu.

CTRL+A

Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho znaku.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA alebo SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho slova.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA alebo CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho riadka.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL alebo SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Výber ďalšieho alebo predchádzajúceho odseku.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NADOL alebo CTRL+SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Odstránenie predchádzajúceho slova.

CTRL+BACKSPACE

Nahradenie vybratého textu výškou poľa. Ak nie je vybratý žiadny text, nahraďte všetok text výškou poľa pre vybratý tvar.

CTRL+SHIFT+H

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie tučného písma ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + B

Zapnutie alebo vypnutie kurzívy ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + I

Zapnutie alebo vypnutie podčiarknutia ( Obrázok tlačidla ).

CTRL+U

Zapnutie alebo vypnutie dvojitého podčiarknutia.

CTRL+SHIFT+D

Zapnutie alebo vypnutie všetkých veľkých písmen.

CTRL+SHIFT+A

Zapnutie alebo vypnutie malých písmen.

CTRL+SHIFT+K

Zapnutie alebo vypnutie dolného indexu ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + =

Zapnutie alebo vypnutie horného indexu ( Obrázok tlačidla ).

CTRL+SHIFT+=

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu.

CTRL+SHIFT+<

Zarovnanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Zarovnanie textu doľava.

CTRL+SHIFT+L

Vodorovné zarovnanie textu na stred.

CTRL+SHIFT+C

Zarovnanie textu doprava.

CTRL+SHIFT+R

Vodorovné zarovnanie textu podľa okraja.

CTRL+SHIFT+J

Zvislé zarovnanie textu nahor.

CTRL+SHIFT+T

Zvislé zarovnanie textu na stred.

CTRL+SHIFT+M

Zvislé zarovnanie textu nadol.

CTRL+SHIFT+V

Lupa a navigácia

Navigácia na páse s nástrojmi

 1. Stlačte kláves ALT.

  Tipy na stlačenie klávesov sa zobrazia nad každou funkciou, ktorá je k dispozícii v aktuálnom zobrazení.

  Pás s nástrojmi programu Visio 2010 so zobrazenými tipmi na stlačenie klávesov.

 2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

 3. V závislosti od toho, ktoré písmeno stlačíte, sa môžu zobraziť ďalšie tipy na stlačenie klávesov. Napríklad, ak je aktívna karta Domov a stlačíte kláves N, zobrazí sa karta Vložiť spolu s tipmi na stlačenie klávesov pre skupiny na uvedenej karte.

 4. Ďalej stláčajte písmená, až kým nestlačíte písmeno príkazu alebo ovládacieho prvku, ktorý chcete použiť. V niektorých prípadoch musíte najskôr stlačiť písmeno skupiny, ktorá obsahuje daný príkaz. Ak je napríklad aktívna karta Domov, stlačením kombinácie klávesov ALT+H, F, S sa premiestnite to zoznamu Veľkosť v skupine Písmo.

  Poznámka: Ak chcete zrušiť prebiehajúcu akciu a skryť klávesové tipy, stlačte kláves ALT.

Zväčšovanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Priblíženie.

ALT+F6

Vzdialenie.

ALT+SHIFT+F6

Prispôsobenie oknu.

CTRL+SHIFT+W

Presúvanie v zobrazení na celú obrazovku

Na premiestňovanie medzi programom Visio a iným programom alebo stranou v zobrazení na celú obrazovku použite tieto klávesové skratky.

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie na celej obrazovke.

F5

Ukončenie zobrazenia na celej obrazovke.

ESC

Otvorenie ďalšej stránky v kresbe.

PAGE DOWN

Návrat na predchádzajúcu stranu v kresbe.

PAGE UP

Presúvanie v kresbe webovej stránky

Požadovaná akcia

Stlačte

Premiestňovanie aktívnej časti ľavým rámom, kresbou a tvarmi v kresbe, ktoré obsahujú údaje tvaru, hypertextové prepojenia a panel s adresou.

TAB

Aktivovanie hypertextového prepojenia pre tvar alebo hypertextové prepojenie na kresbe s aktívnou časťou.

ENTER

Úlohy špecifické pre program Visio.

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie karty Domov na páse s nástrojmi.

ALT+H

Otvorenie karty Písmo v dialógovom okne Text.

F11

Otvorenie karty Odsek v dialógovom okne Text.

SHIFT+F11

Otvorenie karty Tabulátory v dialógovom okne Text.

CTRL+F11

Otvorenie dialógového okna Výplň pre vybratý tvar.

F3

Otvorenie dialógového okna Čiara.

SHIFT+F3

Použitie funkcií Prichytiť a prilepiť

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie karty Všeobecné v dialógovom okne Prichytenie a prilepenie.

ALT+F9

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka Prichytiť na karte Všeobecné v dialógovom okne Prichytenie a prilepenie – prichytenie tvarov k položkám vybratým v časti Prichytiť k v tomto dialógovom okne.

S

Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka Prilepiť na karte Všeobecné v dialógovom okne Prichytenie a prilepenie – tvary sa prilepia k vybratej položke v časti Prilepiť k tohto dialógového okna (ponuka Nástroje, položka Prichytiť a prilepiť).

G

Zoskupenie, otočenie a preklopenie tvarov

Požadovaná akcia

Stlačte

Zoskupenie vybratých tvarov.

CTRL+G alebo CTRL+SHIFT+G

Zrušenie zoskupenia tvarov vo vybratej skupine.

CTRL+SHIFT+U

Presunutie vybratého tvaru do popredia.

CTRL+SHIFT+F

Odoslanie vybratého tvaru na pozadie.

CTRL+SHIFT+B

Otočenie vybratého tvaru doľava.

CTRL+L

Otočenie vybratého tvaru doprava.

CTRL+R

Vodorovné preklopenie vybratého tvaru.

CTRL+H

Zvislé preklopenie vybratého tvaru.

CTRL+J

Otvorenie dialógového okna Zarovnať tvary pre vybratý tvar.

F8

Zobrazenie okien kresieb

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie otvorených okien kreslenia v dlaždicovom zvislom zobrazení.

SHIFT+F7

Zobrazenie otvorených okien kreslenia v dlaždicovom vodorovnom zobrazení.

CTRL+SHIFT+F7

Zobrazenie otvorených okien kreslenia tak, aby používateľ videl nadpis každého okna.

ALT+F7 alebo CTRL+ALT+F7

Panely s nástrojmi špecifické pre program Visio.

Výber nástrojov

Požadovaná akcia

Stlačte

Zapnutie alebo vypnutie nástroja Kopírovať formát ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + SHIFT + P

Výber nástroja Ukazovateľ ( Tlačidlo Ukazovateľ ).

CTRL + 1

Výber nástroja Spojnica ( Obrázok tlačidla ).

CTRL+3

Výber nástroja Spojovací bod.

CTRL+SHIFT+1

Výber textového nástroja ( Tlačidlo nástroja textu ).

CTRL + 2

Výber nástroja textového poľa ( Obrázok tlačidla ).

Klávesy CTRL + SHIFT + 4

Výber nástrojov kresieb

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber nástroja Obdĺžnik ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + 8

Výber nástroja Elipsa ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + 9

Výber nástroja Čiara ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + 6

Výber nástroja Oblúk ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + 7

Výber nástroja Voľný tvar ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + 5

Výber nástroja Ceruzka ( Obrázok tlačidla ).

CTRL + 4

Orezanie obrázka

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber nástroja Orezanie ( Obrázok tlačidla ).

CTRL+SHIFT+2

Tvary a vzorkovnice programu Visio

Premiestňovanie z tvaru na tvar na stránke kresby

Požadovaná akcia

Stlačte

Premiestňovanie z tvaru do tvaru na stránke kreslenia. Bodkovaný obdĺžnik označuje tvar s aktívnou časťou.

Poznámka: Do tvarov, ktoré sú chránené proti výberu alebo sa nachádzajú na zamknutej vrstve, nie je možné vstupovať.

TAB

Premiestňovanie z tvaru do tvaru na stránke kreslenia v obrátenom poradí.

SHIFT+TAB

Výber tvaru s aktívnou časťou.

Poznámka: Ak chcete vybrať viaceré tvary, stlačením klávesu TAB premiestnite aktívnu časť na prvý tvar, ktorý chcete vybrať a potom stlačte kláves ENTER. Podržte kláves SHIFT počas stlačeného klávesu TAB, čím premiestnite aktívnu časť na iný tvar. Keď sa obdĺžnik aktívnej časti premiestni nad požadovaný tvar, stlačením klávesu ENTER pridáte daný tvar do výberu. Opakujte tento postup pre každý tvar, ktorý chcete vybrať.

ENTER

Zrušenie výberu aktívnej časti na tvare.

ESC

Prepínanie medzi režimom úpravy textu a režimom výberu tvaru vo vybratom tvare.

F2

Posunutie vybratého tvaru.

Klávesy so šípkami

Posunutie vybratého tvaru v krokoch po 1 pixeli.

Poznámka: Kláves SCROLL LOCK musí byť vypnutý.

SHIFT+klávesy so šípkou

Práca s nadradenými tvarmi vo vzorkovnici

Požadovaná akcia

Stlačte

Presúvanie sa nadradenými tvarmi vo vzorkovnici.

Klávesy so šípkami

Presun na prvý nadradený tvar v riadku vzorkovnice.

HOME

Presun na posledný nadradený tvar v riadku vzorkovnice.

END

Presun na prvý nadradený tvar v stĺpci vzorkovnice.

PAGE UP

Presun na posledný nadradený tvar v stĺpci vzorkovnice.

PAGE DOWN

Kopírovanie vybratých nadradených tvarov do schránky.

CTRL+C

Prilepenie obsahu schránky do novej vzorkovnice.

Poznámka: Nová vzorkovnica musí byť otvorená na úpravy.

CTRL+V

Výber všetkých nadradených tvarov vo vzorkovnice.

Poznámka: Ak chcete vybrať viacero nadradených tvarov, stlačením klávesov so šípkou premiestnite aktívnu časť na prvý požadovaný nadradený tvar. Podržte stlačený kláves SHIFT počas stláčania klávesov so šípkou, čím premiestnite aktívnu časť na iný nadradený prvok. Keď sa obdĺžnik aktívnej časti premiestni nad požadovanú nadradenú položku, stlačením klávesu ENTER pridajte nadradený tvar do výberu. Opakujte tento postup pre každú nadradenú položku, ktorú chcete vybrať.

CTRL+A

Výber alebo zrušenie výberu nadradeného tvaru s aktívnou časťou.

SHIFT+ENTER

Zrušenie výberu nadradených tvarov vo vzorkovnici.

ESC

Vloženie vybratých nadradených tvarov do kresby.

CTRL + ENTER

Práca so vzorkovnicami v režime úprav

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstránenie vybratého nadradeného tvaru.

DELETE

Vystrihnutie vybratého hlavného tvaru z vlastnej vzorkovnice a jeho vloženie do schránky.

CTRL+X

Premenovanie vybratého nadradeného tvaru.

F2

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×