Klávesové skratky pre InfoPath 2013

Táto téma Pomocníka popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v programe Microsoft InfoPath 2013. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú tieto klávesy oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, v rámci ktorej sa stláčajú klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah článku

Vyplnenie formulára InfoPathu

Vyplnenie formulárov v InfoPathe

Formátovanie textu v ovládacom prvku s formátovaním RTF

Vyplnenie formulára InfoPathu vo webovom prehliadači

Návrh formulára v InfoPath Designeri

Formátovanie textu v šablóne formulára

Práca s tabuľkami rozloženia

Vykonávanie opráv a ukladanie zmien

Ukážka šablóny formulára pre tlačou

Získanie pomoci

Použitie dialógových okien

Prístup k možnostiam v dialógových oknách a ich výber

Použitie textových polí v dialógových oknách

Vyplnenie formulára InfoPathu

Na začiatok stránky

Vyplnenie formulárov v InfoPathe

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Prechod na ďalší ovládací prvok v poradí

TAB

Prechod na predchádzajúci ovládací prvok v poradí

SHIFT + TAB

Prechod na ovládací prvok vyššie

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prechod na ovládací prvok nižšie

ALT + ŠÍPKA NADOL

Ovládací prvok na výber dátumu: zobrazenie kalendára

Šípka nadol

Prechod na ďalšie pole s chybou

CTRL + SHIFT + O

Zobrazenie podrobností o chybe, ak aktuálne pole obsahuje chybu

CTRL + SHIFT + I

Zobrazenie ponuky miniaplikácie pre ovládací prvok, ktorý ju podporuje

ALT + SHIFT + F10

Opakujúca sa tabuľka/opakujúca sa sekcia: Pridanie riadka alebo sekcie počas práce vo vnútri ovládacieho prvku

CTRL + ENTER

Na začiatok stránky

Formátovanie textu v ovládacom prvku s formátovaním RTF

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Odstránenie všetkého formátovania

CTRL + MEDZERNÍK

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte

CTRL+B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

CTRL+I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu

ALT + SHIFT + K

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text

CTRL + SHIFT + ZNAK ROVNOSTI

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text

CTRL + ZNAK ROVNOSTI

Použitie normálneho štýlu na vybratý text

CTRL + SHIFT + N

Použitie štýlu nadpisu z vybratého textu

ALT+ CTRL + 1

Použitie štýlu Nadpis 1 z vybratého textu

ALT + CTRL + 2

Použitie štýlu Nadpis 2 z vybratého textu

ALT+ CTRL + 3

Použitie štýlu označenia z vybratého textu

ALT + CTRL + 4

Použitie štýlu označenia stĺpca z vybratého textu

ALT + CTRL + 5

Použitie štýlu popisu z vybratého textu

ALT + CTRL + 6

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku

CTRL + SHIFT + L

Odsadenie odseku zľava

CTRL + M

Odstránenie odsadenia odseku zľava

CTRL + SHIFT + M

Zarovnanie vybratého odseku

CTRL + J

Zarovnanie vybraného odseku doprava

CTRL + R

Zarovnanie vybratého odseku na stred

CTRL + E

Zarovnanie vybraného odseku doľava

CTRL + L

Zväčšiť veľkosť písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + ČIARKA

Zmenšiť veľkosť písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + BODKA

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu o jeden bod

CTRL + [

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu o jeden bod

CTRL + ]

Otvorenie pracovnej tably Písmo

CTRL + SHIFT + F, CTRL + SHIFT + P, CTRL + D

Prepnutie smeru textu v odseku na smer sprava doľava

CTRL + PRAVÝ KLÁVES SHIFT

Prepnutie smeru textu v odseku na smer zľava doprava

CTRL + ĽAVÝ KLÁVES SHIFT

Na začiatok stránky

Vyplnenie formulára InfoPathu vo webovom prehliadači

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Pridanie sekcie do ovládacieho prvku opakujúcej sa sekcie

CTRL + ENTER

Odstránenie sekcie z ovládacieho prvku opakujúcej sa sekcie

CTRL + DEL

Pridanie riadka do ovládacieho prvku opakujúcej sa tabuľky

CTRL + ENTER

Odstránenie riadka z ovládacieho prvku opakujúcej sa tabuľky

CTRL + DEL

Prechádzanie poľami s chybami v aktuálnom zobrazení formulára

CTRL + SHIFT + O

Zobrazenie informácií o chybe pre pole s chybou

CTRL + SHIFT + I

Premiestnenie miesta zadávania vstupu na karty webového pása s nástrojmi

CTRL + [

Výber karty na webovom páse s nástrojmi

Enter

Premiestnenie miesta zadávania vstupu na posledné použité tlačidlo webového pása s nástrojmi

CTRL + ]

Presunutie miesta zadávania vstupu z webového pása s nástrojmi na stránku

Esc

Ďalší príkaz RTF formátovania (presunie miesto zadávania vstupu z textového poľa s RTF formátovaním na panel s nástrojmi RTF formátovania)

CTRL + 1

Ďalší príkaz RTF formátovania (presunie miesto zadávania vstupu z textového poľa s RTF formátovaním na panel s nástrojmi RTF formátovania).

CTRL + '

Vystrihnutie do Schránky Windowsu

CTRL + X

Kopírovanie do Schránky Windowsu

CTRL + C

Prilepenie obsahu Schránky Windowsu

CTRL + V

Vymazanie formátu

CTRL + MEDZERNÍK

Vrátenie poslednej akcie späť

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie

CTRL + Y

Otvorenie nového okna na vloženie tabuľky

CTRL + ALT + T

Rozdelenie buniek

CTRL + ALT + S

Zlúčenie buniek

CTRL + ALT + M

Otvorenie nového okna na vloženie hypertextového prepojenia

CTRL + K

Otvorenie nového okna na vloženie obrázka

CTRL + SHIFT + G

Výber písma

CTRL + SHIFT + F

Zmena veľkosti písma

CTRL + SHIFT + P

Zmena písma textu na tučné

CTRL+B

Zmena písma textu kurzívu

CTRL+I

Podčiarknutie textu

CTRL + U

Zarovnanie textu doľava

CTRL + L

Zarovnanie textu doprava

CTRL + R

Zarovnanie textu na stred

CTRL + E

Vloženie číslovaného zoznamu

CTRL + SHIFT + E

Vloženie zoznamu s odrážkami

CTRL + SHIFT + L

Zmenšenie zarážky

CTRL + SHIFT + M

Zväčšenie zarážky

CTRL + M

Zmena farby textu

CTRL + SHIFT + C

Zvýraznenie textu

CTRL + SHIFT + W

Prepnutie smeru textu na smer zľava doprava

CTRL + SHIFT + >

Prepnutie smeru textu na smer sprava doľava

CTRL + SHIFT + <

Na začiatok stránky

Návrh formulára v InfoPath Designeri

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Navrhnutie novej šablóny formulára

CTRL + SHIFT + D

Otvorenie dialógového okna Otvoriť v režime návrhu.

CTRL + O alebo CTRL + F12

Zobrazenie pracovnej tably Vytvoriť úlohy.

ALT + N

Poznámka:  Ak je otvorené dialógové okno Začíname, podržte stlačený kláves TAB, až kým nebude možné vybrať položku Vytvorenie návrhu šablóny formulára. Potom stlačte kláves ENTER.

Zobrazenie ukážky aktuálnej šablóny návrhu

CTRL + SHIFT + B

Vyhľadanie slova alebo výrazu

CTRL + F

Nahradenie slova alebo výrazu

CTRL + H

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky

CTRL + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky

CTRL + C

Prilepenie textu alebo položky

CTRL + V

Vytlačenie aktuálnej šablóny formulára

CTRL + P

Zobrazenie vlastností vybratého ovládacieho prvku

ALT + ENTER

Výber predchádzajúceho ovládacieho prvku

CTRL + < (znamienko „menšie než“) alebo SHIFT + TAB

Výber nasledujúceho ovládacieho prvku

CTRL + > (znamienko „väčšie než“) alebo TAB

Vloženie hypertextového prepojenia

CTRL + K

Presunutie na začiatok odseku

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie na koniec odseku

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber textu, grafiky alebo poľa o jeden riadok vyššie alebo nižšie

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Vloženie zlomu riadka

SHIFT + ENTER

Vloženie symbolu eura

CTRL + ALT + E

Na začiatok stránky

Formátovanie textu v šablóne formulára

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Odstránenie všetkého formátovania

CTRL + MEDZERNÍK

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma vo vybranom texte

CTRL+B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy vo vybranom texte.

CTRL+I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu

ALT + SHIFT + K

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text

CTRL + SHIFT + ZNAK ROVNOSTI

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text

CTRL + ZNAK ROVNOSTI

Použitie normálneho štýlu na vybratý text

CTRL + SHIFT + N

Použitie štýlu nadpisu z vybratého textu

ALT+ CTRL + 1

Použitie štýlu Nadpis 1 z vybratého textu

ALT + CTRL + 2

Použitie štýlu Nadpis 2 z vybratého textu

ALT+ CTRL + 3

Použitie štýlu označenia z vybratého textu

ALT + CTRL + 4

Použitie štýlu označenia stĺpca z vybratého textu

ALT + CTRL + 5

Použitie štýlu popisu z vybratého textu

ALT + CTRL + 6

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku

CTRL + SHIFT + L

Odsadenie odseku zľava

CTRL + M

Odstránenie odsadenia odseku zľava

CTRL + SHIFT + M

Zarovnanie vybratého odseku

CTRL + J

Zarovnanie vybraného odseku doprava

CTRL + R

Zarovnanie vybratého odseku na stred

CTRL + E

Zarovnanie vybraného odseku doľava

CTRL + L

Zväčšiť veľkosť písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + ČIARKA

Zmenšiť veľkosť písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + BODKA

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu o jeden bod

CTRL + [

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu o jeden bod

CTRL + ]

Otvorenie pracovnej tably Písmo

CTRL + SHIFT + F, CTRL + SHIFT + P, CTRL + D

Prepnutie smeru textu v odseku na smer sprava doľava

CTRL + PRAVÝ KLÁVES SHIFT

Prepnutie smeru textu v odseku na smer zľava doprava

CTRL + ĽAVÝ KLÁVES SHIFT

Na začiatok stránky

Práca s tabuľkami rozloženia

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Zmena šírky stĺpca smerom do ľavej časti orámovania bez zmeny šírky ostatných stĺpcov

Podržte stlačený kláves SHIFT a orámovanie stĺpca posuňte pomocou myši.

Zmena výšky riadka nad alebo pod orámovanie bez zmeny výšky ostatných riadkov

Podržte stlačený kláves SHIFT a orámovanie riadka posuňte pomocou myši.

Poznámka: V prípade riadkov, ktoré sú nastavené na svoju minimálnu výšku, táto skratka zmení výšku riadka nad orámovaním. Minimálnu výšku riadka určuje niekoľko faktorov, ako napríklad to, či riadok obsahuje text alebo ovládacie prvky.

Zmena výšky alebo šírky všetkých vybratých riadkov alebo stĺpcov na rovnakú hodnotu

Podržte stlačený kláves ALT a orámovanie riadka alebo stĺpca posuňte pomocou myši.

Prechádzanie medzi nasledujúcou alebo predchádzajúcou bunkou v tabuľke

TAB alebo SHIFT + TAB

Stlačením klávesu TAB, keď je ukazovateľ na poslednej bunke alebo poslednom riadku, sa pridá nový riadok tabuľky.

Výber alebo zrušenie výberu určitej bunky tabuľky.

F2

Na začiatok stránky

Vykonávanie opráv a ukladanie zmien

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby

ALT + F7

Poznámka: Musí byť začiarknuté políčko Automatická kontrola pravopisu. (Stlačte kombináciu klávesov ALT + N a potom kliknite na tlačidlo OK.)

Uloženie alebo publikovanie aktuálnej šablóny formulára

ALT + SHIFT + F2

Poznámka: Táto klávesová skratka otvorí dialógové okno, ktoré vám ponúkne na výber uloženie alebo publikovanie šablóny formulára. Ak sa rozhodnete pre skrytie tohto dialógového okna v budúcnosti, po stlačení kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F2 sa zobrazí dialógové okno Uložiť ako.

Vrátenie poslednej akcie späť

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie

CTRL + Y

Uloženie aktuálnej šablóny formulára

CTRL + S

Otvorenie okna Uložiť ako pre aktuálnu šablónu formulára

SHIFT + F12 alebo ALT + SHIFT + F2

Na začiatok stránky

Ukážka šablóny formulára pred tlačou

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Zobrazenie dialógového okna Ukážka pred tlačou

ALT + F, V

Presunutie na nasledujúcu stranu

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Presunutie na predchádzajúcu stranu

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zväčšenie zobrazenia a získanie detailného pohľadu na šablónu formulára

ALT + ZNAK ROVNOSTI

Zmenšenie zobrazenia a získanie komplexnejšieho pohľadu na šablónu formulára

ALT + SPOJOVNÍK

Na začiatok stránky

Získanie pomoci

Okno Pomocníka poskytuje prístup k celému obsahu Pomocníka balíka Microsoft Office. V okne Pomocníka sú zobrazené témy a ďalší obsah Pomocníka.

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Otvorenie okna Pomocníka

F1

Poznámka: Ak aktuálna téma Pomocníka nie je aktívnym oknom, stlačte kláves F6 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Zatvorenie okna Pomocníka

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom

ALT + TAB

Výber nasledujúcej položky

TAB

Výber predchádzajúcej položky

SHIFT + TAB

Vykonanie predvolenej akcie pre vybratú položku

ENTER

Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej položky v časti Prehľadávať Pomocníka pre názov programu.

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti Prehľadávať Pomocníka pre názov programu.

ENTER

Výber nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie

ENTER

Presun na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Späť).

ALT+ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presun na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie sa po malých krokoch nahor alebo nadol v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie sa po väčších krokoch nahor alebo nadol v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazenie ponuky príkazov pre okno Pomocníka, najskôr je však v okne Pomocníka potrebné (kliknutím na kláves F1) vybrať niektorú položku

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť ).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť)

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka

CTRL + P

Zmena stavu pripojenia

F6, ŠÍPKA NADOL

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka, napríklad medzi panelom s nástrojmi, vyhľadávacím poľom a stavom pripojení Pomocníka

F6

Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v obsahu v stromovom zobrazení

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Výber nasledujúceho hypertextového prepojenia alebo zapnutie prepínača Zobraziť všetko alebo Skryť všetko v hornej časti témy

TAB

Výber predchádzajúceho hypertextového prepojenia

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté hypertextové prepojenie, vybraté položky Zobraziť všetko alebo Skryť všetko

ENTER

Tlač aktuálnej témy Pomocníka

CTRL + P

Na začiatok stránky

Použitie dialógových okien

Prístup k možnostiam v dialógových oknách a ich výber

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Otvorenie dialógového okna Otvoriť v režime návrhu

CTRL + O alebo CTRL + F12

Presun z otvoreného dialógového okna späť do šablóny formulára (pre dialógové okná, ktoré túto možnosť podporujú)

ALT + F6

Presu na nasledujúcu možnosť

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu

CTRL + SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kategóriu

TAB

Poznámka: Po výbere kategórie prejdite pomocou klávesov so šípkami na požadovaný názov kategórie.

Prepnutie na predchádzajúcu kategóriu

SHIFT + TAB

Poznámka: Po výbere kategórie prejdite pomocou klávesov so šípkami na požadovanú kategóriu.

Prechádzanie medzi možnosťami v zozname alebo skupine možností

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu, začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka

MEDZERNÍK

Otvorenie zoznamu, ak je zatvorený, a prechod na určitú možnosť v zozname

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti, alebo začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu

ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu, alebo zrušenie príkazu a potom zatvorenie dialógového okna

ESC

Spustenie vybratého príkazu

ENTER

Prechod do predchádzajúceho priečinka

ALT + 1

Otvorenie priečinka o jednu úroveň vyššie nad vybratým priečinkom

ALT + 2

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru

ALT + 3

Vytvorenie nového podpriečinka v otvorenom priečinku

ALT + 4

Prepínanie medzi zobrazeniami Miniatúry, Dlaždice, Ikony, Zoznam, Detaily, Vlastnosti a Ukážka

ALT + 5

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratý priečinok alebo súbor

SHIFT + F10

Otvorenie zoznamu Kde hľadať alebo Uložiť do (vo Windowse Vista nazývaný panel s adresou)

F4

Aktualizovanie zoznamu priečinkov a súborov v dialógovom okne Otvorenie, Otvoriť v režime návrhu alebo Uložiť ako

F5

Na začiatok stránky

Použitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je pole, do ktorého môžete zadať alebo prilepiť položku, ako je napríklad meno používateľa alebo cesta k priečinku.

Požadovaná akcia

Stlačením klávesov

Prechod na začiatok položky

HOME

Prechod na koniec položky

END

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova doľava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova doprava

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od umiestnenia kurzora po začiatok zadaného textu

SHIFT + HOME

Výber od umiestnenia kurzora po koniec zadaného textu

SHIFT + END

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×