Klávesové skratky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy v iných rozloženiach nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Klávesové skratky, v ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+) v Pomocníkovi služby SharePoint Designer 2010. Klávesové skratky, v ktorom stlačíte kláves jeden bezprostredne nasleduje ďalší kľúčový, dané klávesy sú oddelené bodkočiarkou (;).

Ak chcete vytlačiť túto tému, stlačením klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Zobraziť klávesové tipy na páse s nástrojmi

  1. Stlačte kláves ALT.

    Klávesové tipy sa zobrazia nad každú funkciu, ktorá je dostupná v aktuálnom zobrazení.

    Klávesové skratky na páse s nástrojmi

  2. Stlačte písmeno zobrazené v tipe nad funkciou, ktorú chcete použiť.

    Ak chcete zrušiť akciu, ktorú vykonávate a skryť tipy na stlačenie klávesov, stlačte kláves ALT.

Navigácia na páse s nástrojmi pomocou klávesnice

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod zo skupiny

CTRL + šípka doprava alebo šípka doľava

Pomocník online

Klávesové skratky na používanie okna Pomocníka

Okno Pomocníka poskytuje prístup k celému obsahu Pomocníka služby SharePoint Designer. Okno Pomocníka zobrazuje témy a ďalší obsah Pomocníka.

V okne Pomocník

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT + TAB

Prechod späť na kartu Domov Názov programu.

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybranú položku.

ENTER

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka programu názov programu

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Pomocníka Prehľadávať Pomocníka podľa názvu programu

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po malých krokoch nahor a nadol.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Posúvanie v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka po dlhších úsekoch nahor a nadol.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT + F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL + P.

CTRL + P

Zmena stavu pripojenia.

Stlačte kláves F6 a potom kláves so šípkou nadol

Zadanie textu do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať.

Stlačte kláves F6 a potom kláves so šípkou nadol

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

Výber ďalšej alebo predchádzajúcej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA NAHOR, ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie alebo zbalenie vybranej položky v obsahu v stromovom zobrazení.

ŠÍPKA DOĽAVA, ŠÍPKA DOPRAVA

SharePoint Designer 2010

Práca s lokalitami SharePoint

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie lokality.

CTRL + SHIFT + O

Zatvoriť aktuálnu lokalitu.

CTRL + SHIFT + W

Obnovenie aktuálnej lokality.

CTRL + F5

Vytvoriť novú stránku webových častí.

CTRL + N

Prechod na ďalšiu časť používateľského rozhrania.

F6

Presun na predchádzajúcu sekciu používateľského rozhrania.

Shift + F6

Prepína medzi kódom, návrh a rozdelené zobrazenia.

CTRL + PAGE UP alebo CTRL + PAGE DOWN

Prepína medzi kódom a návrh tabúľ v rozdelenom zobrazení.

ALT + PAGE UP alebo ALT + PAGE DOWN

Ukončite program SharePoint Designer.

ALT + F4

Práca s kartami

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie novej karty

CTRL + T

Zatvoriť aktuálnu kartu

CTRL + W alebo CTRL + F4

Obnovenie aktuálnej karte

F5

Presun na nasledujúcu kartu

CTRL + TAB

Presun na predchádzajúcu kartu

CTRL + SHIFT + TAB

Uloženie zmien na aktuálnej karte

CTRL + S

Zobrazenie ukážky aktuálnej karte v prehliadači

F12

Prejdite späť

ALT + ŠÍPKA VĽAVO

Prechod dopredu

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Práca s navigačnou tablou

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie vybratej kategórie

ENTER

Otvorenie vybratej kategórie na novej karte

CTRL + ENTER

Otvoriť galériu časťou pre vybratú kategóriu

SHIFT + ENTER

Práca s textom v návrhovom zobrazení

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadanie textu alebo HTML na webovej stránke

CTRL + F

Nájsť ďalší výskyt Najnovšia hľadaný reťazec

F3

Vyhľadať predchádzajúci výskyt Najnovšia hľadaný reťazec

SHIFT + F3

Nájsť ďalší výskyt aktuálneho výberu

CTRL + F3

Hľadanie predchádzajúcich výskytu aktuálny výber

CTRL + SHIFT + F3

Nahradenie textu alebo HTML na webovej stránke

CTRL + H

Kontrola pravopisu na webovú stránku

F7

Vyhľadať slovo v synonymickom slovníku

SHIFT + F7

Zrušenie akcie alebo zatvorí dialógové okno

ESC

Prepnutie medzi otvorené dialógové okná

ALT + F6

Prepnutie medzi otvorené dialógové okná v obrátenom poradí

ALT+SHIFT+F6

Odstránenie webovej stránky alebo priečinka v Zozname priečinkov alebo v ľubovoľnej dialógové okno

DELETE

Posunúť nahor o jednu úroveň v Zozname priečinkov

BACKSPACE

Práca s kódovanie nástroje

Klávesové skratky v tejto tabuľke sú navrhnuté na fungovanie iba v zobrazení kódu.

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie dočasné záložky

CTRL + F2

Presun na nasledujúcu dočasné záložku

F2

Presun na predchádzajúcu záložku dočasné

SHIFT + F2

Vloženie kódu

CTRL + ENTER

Presun do nasledujúceho hypertextového prepojenia kódu

SHIFT + ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Presun do predchádzajúceho kód hypertextového prepojenia

SHIFT + ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Presuňte ďalej otvorte hranatá zátvorka

CTRL + [

Premiestniť ďalej zatvorte hranatá zátvorka

CTRL + ]

Presun na nasledujúcu snímku v rámca stránky

CTRL + F6

Presun na predchádzajúcu snímku v rámca stránky

CTRL + SHIFT + F6

Vložiť koncovú značku

CTRL + BODKA (.)

Vložiť počiatočnú značku

CTRL + ČIARKA ()

Zobrazenie alebo skrytie značky odsekov

KLÁVESY CTRL + SHIFT + 8

Vloženie komentára HTML

CTRL + DOPREDU LOMKA (/)

Zobrazenie zoznamu IntelliSense pre vybratý prvok

CTRL + MEDZERNÍK

Vyberte značku a jej obsah

CTRL + SHIFT + DVOJBODKA (:)

Hľadať zhodné tag

CTRL + BODKOČIARKA (;)

Prírastkové vyhľadávanie

CTRL + ALT + F

Otvorte dialógové okno Prejsť na riadok

CTRL + G

Ak chcete otvoriť Rýchly Editor značiek

Tento odkaz funguje aj v návrhovom zobrazení.

CTRL + Q

Formátovanie textu a odsekov

Požadovaná akcia

Stlačte

Použitie tučného písma

CTRL + B

Použitie podčiarknutia

CTRL + U

Použitie kurzívy

CTRL + I

Použitie horného indexu (v návrhovom zobrazení)

CTRL + ZNAMIENKO PLUS (+)

Použitie dolného indexu (v návrhovom zobrazení)

CTRL + ZNAK ROVNOSTI (=)

Kopírovanie formátovania

CTRL + SHIFT + C.

Prilepenie formátovania

CTRL + SHIFT + V

Odstránenie formátovania z výberu (v návrhovom zobrazení)

CTRL + SHIFT + Z
alebo
kombináciu klávesov CTRL + MEDZERNÍK

Centrovanie odseku

CTRL + E

Zarovnanie odseku (v návrhovom zobrazení)

CTRL + L

Zarovnanie odseku doprava

CTRL + R

Zväčšiť odrážku

CTRL + M

Zmenšiť odrážku

CTRL + SHIFT + M

Použitie normálneho štýlu

KLÁVESY CTRL + SHIFT + N

Použitie štýlu Nadpis 1

CTRL + ALT + 1

Použitie štýlu Nadpis 2

CTRL + ALT + 2

Použitie štýlu Nadpis 3

CTRL + ALT + 3

Použitie štýlu nadpisu 4

CTRL + ALT + 4

Použitie štýlu nadpisu 5

CTRL + ALT + 5

Použitie štýlu nadpisu 6

CTRL + ALT + 6

Použitie štýlu Zoznam

CTRL + SHIFT + L

Vyberte farbu po aktivácii výber farby

Klávesy so šípkami

Na dosiahnutie farebné šesťuholníkov z čiernej šesťuholník, stlačením klávesu šípka doľava alebo šípka nahor na pohyb sivej a bielej šesťuholníkov najskôr.

Úprava a premiestnenie textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstránenie jedného znaku naľavo

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku napravo

DELETE

Odstránenie jedného slova vľavo

CTRL + BACKSPACE

Odstránenie jedného slova napravo

CTRL + DELETE

Kopírovanie textu alebo grafických objektov

Klávesy CTRL + C
alebo
kombináciu klávesov CTRL + INSERT

Vystrihnutie vybratého textu do Schránky

CTRL + X
alebo
klávesy SHIFT + DELETE

Prilepenie obsahu Schránky

Klávesy CTRL + V
alebo
SHIFT + INSERT

Vloženie zlomu riadka

Poznámka: Funguje v návrhu iba Zobraziť.

SHIFT + ENTER

Vloženie pevnej medzery

Poznámka: Funguje v návrhu iba Zobraziť.

CTRL + SHIFT + MEDZERNÍK

Výber textu a grafických objektov

Požadovaná akcia

Stlačte

Výber jedného znaku smerom doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber jedného znaku smerom doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber po koniec slova

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber po začiatok slova

KLÁVESY CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber po koniec riadka

SHIFT + END

Výber po začiatok riadku

SHIFT + HOME

Výber smerom o jeden riadok nahor

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Výber smerom o jeden riadok nadol

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber po koniec odseku (v návrhovom zobrazení)

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Výber po začiatok odseku (v návrhovom zobrazení)

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Výber jednej obrazovky nadol

SHIFT + PAGE DOWN

Výber jednej obrazovky nahor

SHIFT + PAGE UP

Vyberte celú stránku

CTRL + A

Zobrazenie vlastností výberu

ALT + ENTER

Práca s tabuľkami, grafiky a hypertextových prepojení

Klávesové skratky v tejto tabuľke sú navrhnuté na fungovanie iba v návrhovom zobrazení.

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie tabuľky

SHIFT + CTRL + ALT + T

Výber obsahu ďalšej bunky tabuľky

TAB

Výber obsahu predchádzajúcej bunky tabuľky

SHIFT + TAB

S kurzorom v bunke rozšírenie výberu na susedné bunky v riadku

Stlačte a podržte kláves SHIFT a opakovaným stláčaním klávesu šípka doľava alebo šípka doprava

Pomocou kurzora do hornej alebo dolnej bunky stĺpca, vyberte stĺpec

Stlačte a podržte kláves SHIFT a stláčaním klávesu so šípkou nahor alebo nadol

S grafickým začiarknuté, vytvorenie automatického miniatúru tohto grafického prvku

CTRL + T

Vytvorenie hypertextového prepojenia na webovú stránku

CTRL + K

Základné informácie

Zobrazenie a používanie okien

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do nasledujúceho okna.

ALT + TAB

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

ALT + SHIFT + TAB

Zatvorenie aktívneho okna.

CTRL + W alebo CTRL + F4

Prechod na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (v smere hodinových ručičiek). Môže sa požadovať viacnásobné stlačenie klávesu F6.

Ak sa po stlačení klávesu F6 nezobrazí požadovaná pracovná tabla, skúste klávesu ALT na výber na paneli s ponukami alebo pás s nástrojmi a potom stlačením kombinácie klávesov CTRL + TAB na presun na pracovnú tablu.

F6

Presun na pracovnú tablu z inej tably v okne programu (proti smeru hodinových ručičiek).

SHIFT + F6

Ak je otvorených viac okien, prepnutie do nasledujúceho okna.

CTRL + F6

Prepnutie do predchádzajúceho okna.

CTRL + SHIFT + F6

Ak okno dokumentu nie je maximalizované, spustite príkaz Veľkosť (v ponuke okna Ovládacie prvky). Pomocou klávesov so šípkami zmeňte veľkosť okna a po dokončení stlačte kláves ESC.

CTRL + F8

Minimalizovanie okna na ikonu (funguje len v niektorých programoch balíka Microsoft Office).

CTRL + F9

Maximalizovanie alebo obnovenie vybratého okna.

CTRL + F10

Skopírovanie obrázka celej obrazovky do Schránky.

PRINT SCREEN

Skopírovanie obrázka vybratého okna do Schránky.

ALT + PRINT SCREEN

Zmena typu alebo veľkosti písma

Požadovaná akcia

Stlačte

Zmena písma

CTRL+SHIFT+F

Zmena veľkosti písma

CTRL+SHIFT+P

Zväčšenie veľkosti písma vybratého textu

CTRL+SHIFT+>

Zmenšenie veľkosti písma vybratého textu

CTRL + SHIFT + <

Presun v texte alebo v bunkách

Požadovaná akcia

Klávesy

Posunutie o znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden riadok nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun o jeden riadok nadol.

ŠÍPKA NADOL

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun na koniec riadka.

END

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Posun o odsek nahor.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na koniec textového poľa.

CTRL + END

Prechod na začiatok textového poľa.

CTRL + HOME

Zopakovanie poslednej akcie príkazu Hľadať.

SHIFT + F4

Presun medzi tabuľkami a práca v nich

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky.

TAB

Presun do predchádzajúcej bunky.

SHIFT + TAB

Presun do ďalšieho riadka.

ŠÍPKA NADOL

Presun do predchádzajúceho riadka.

ŠÍPKA NAHOR

Vloženie tabulátora do bunky.

CTRL + TAB

Začatie nového odseku.

ENTER

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Použitie dialógových okien

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností.

TAB

Presun na predchádzajúcu možnosť alebo skupinu možností.

SHIFT + TAB

Prepnutie na nasledujúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + TAB

Prepnutie na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesy so šípkami

Vykonanie akcie priradenej k vybratému tlačidlu. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia vybratého políčka.

MEDZERNÍK

Otvorenie zoznamu, ak je zatvorený, a prechod na danú možnosť v zozname.

Prvé písmeno možnosti v rozbaľovacom zozname

Výber možnosti. Začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka.

ALT + písmeno podčiarknuté v možnosti

Otvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zatvorenie vybratého rozbaľovacieho zoznamu. Zrušenie príkazu alebo zatvorenie dialógového okna.

ESC

Vykonanie akcie priradenej k predvolenému tlačidlu v dialógovom okne.

ENTER

Použitie textových polí v dialógových oknách

Textové pole je prázdne miesto, kam sa píše alebo prilepuje záznam, ako je napríklad vaše meno používateľa alebo cesta k priečinku.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Prechod o jeden znak doľava alebo doprava.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doľava.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného znaku smerom doprava.

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doľava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Výber alebo zrušenie výberu jedného slova smerom doprava.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber od kurzora po začiatok položky.

SHIFT + HOME

Výber od kurzora po koniec položky.

SHIFT + END

Použitie dialógových okien OtvoriťUložiť ako

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod do predchádzajúceho priečinka. Vzhľad tlačidla

ALT + 1

Tlačidlo O úroveň vyššie Vzhľad tlačidla : otvorí priečinok, ktorý sa nachádza o úroveň vyššie nad otvoreným priečinkom.

ALT + 2

Hľadať na webe tlačidlo Vzhľad tlačidla : Zatvorte dialógové okno a otvorte webovú stránku vyhľadávania

ALT + 3

Tlačidlo Odstrániť Vzhľad tlačidla : odstráni vybratý priečinok alebo súbor.

ALT + 3

Tlačidlo Vytvoriť nový priečinok Vzhľad tlačidla : vytvorí nový priečinok.

ALT + 4

Tlačidlo Zobrazenia Vzhľad tlačidla : prepína medzi dostupnými zobrazeniami priečinka.

ALT + 5

Tlačidlo Nástroje: zobrazí ponuku Nástroje.

ALT + L

Zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku, ako je napríklad priečinok alebo súbor.

SHIFT + F10

Presun medzi možnosťami alebo oblasťami v dialógovom okne.

TAB

Otvorenie zoznamu Kde hľadať

F4 alebo ALT + I

Obnovenie zoznamu súborov.

F5

Premiestniť, otočiť alebo zmena veľkosti tvarov

Požadovaná akcia

Stlačte

Posunutie tvaru doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie tvaru doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie tvaru nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Premiestnenie tvaru

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Otočenie tvaru doprava

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Otočenie tvaru doľava

ALT + ŠÍPKA VĽAVO

Otočenie tvaru doprava v častiach

CTRL+ALT+ŠÍPKA DOPRAVA

Otočenie tvaru doľava v častiach

CTRL+ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Vyšší tvaru

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Kratšia tvaru

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíriť tvaru

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zúžte tvaru

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Vytvoriť tvar vyšší, kratšie, rozšíriť alebo zúžiť častiach

CTRL + SHIFT + NAHOR, NADOL, DOPRAVA ALEBO ŠÍPKA DOĽAVA

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×