Kde sa nachádza moja zostava služieb Office 365?

V rámci aktualizácií a zlepšení, ktoré prinášame v Centre spravovania pre služby Office 365 sme v službách Office 365 vylepšili aj funkcie tvorby zostáv. Prečítajte si tému Prehľad zostáv a získajte ďalšie informácie spolu so zoznamom všetkých nových typov zostáv. V tomto článku získate prehľad o tom, ako sa informácie poskytované v pôvodných zostavách preniesli do nových zostáv. Štandardizovali sme zostavy v rámci všetkých produktov, zaviedli nové zostavy, niekoľko z nich zlúčili v záujme zamedzenia duplicite a niektoré zostavy sme vyradili. Na niektorých zostavách však ešte pracujeme. Ak chcete zistiť viac o zostave, ktorá vás zaujíma, prezrite si tabuľky uvedené nižšie.

Používatelia a licencie

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Licencie a aktívne využívanie

 • Porovnanie platených licencií, skúšobných licencií a aktívneho používania Sharepointu, Yammera, Skypu for Business a Exchangeu.

Obsah tejto zostavy sa bude migrovať do zostavy o používanej licencii.

Zostava o používaných licenciách poskytne ucelenú zostavu o všetkých používateľoch podľa produktov spolu s dátumom priradenia licencie a dátumom poslednej aktivity pri každom produkte. Zostava o používaných licenciách bude už čoskoro k dispozícii.

Používanie e-mailov a poštovej schránky

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Aktívne a neaktívne poštové schránky

 • Aktívne poštové schránky

 • Neaktívne poštové schránky

Obsah v tejto zostave sa migroval do zostavy Aktivita e-mailu.

Nová zostava Aktivita e-mailu poskytuje informácie poštových schránkach používateľov a ich úrovni aktivity na základe odoslaných a prečítaných e-mailov.

Využitie poštovej schránky

 • Celkový počet poštových schránok

 • Poštové schránky, ktoré prekračujú kvótu ukladacieho priestoru

 • Poštové schránky, ktoré používajú menej ako 25 % vyhradeného ukladacieho priestoru

Obsah v tejto zostave sa migroval do zostavy o používaní poštovej schránky.

Zostava o používaní poštovej schránky v Centre spravovania služieb Office 365 poskytne informácie o celkovom počte poštových schránok, počte aktívnych poštových schránok (podľa odosielaných a prečítaných správ) a celkovom množstve ukladacieho priestoru používaného v rámci všetkých poštových schránok. Poskytne tiež informácie o počte používateľov, ktorí prekročili kvótu ukladacieho priestoru.

Nové a odstránené poštové schránky

 • Nové poštové schránky

 • Odstránené poštové schránky

Obsah v tejto zostave sa migroval do zostavy o používaní poštovej schránky.

Zostava o používaní poštovej schránky v Centre spravovania služieb Office 365 poskytne informácie o celkovom počte poštových schránok, počte aktívnych poštových schránok (podľa odosielaných a prečítaných správ) a celkovom množstve ukladacieho priestoru používaného v rámci všetkých poštových schránok. Poskytne tiež informácie o počte používateľov, ktorí prekročili kvótu ukladacieho priestoru.

Typy pripojení poštovej schránky

 • Pripojenia poštovej schránky do služieb Office 365 z rôznych protokolov a služieb (MAPI, OWA, EAS, EWS, IMAP, POP3)

Obsah v tejto zostave sa bude migrovať do zostavy o používaní zo skupiny Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Používanie e-mailových aplikácií.

Zostava zo skupiny Zostavy služieb Office 365 v Centre spravovania – Používanie e-mailových aplikácií poskytuje informácie o e-mailových klientoch a verziách, ktoré sa pripájajú do služieb Office 365.

Prehliadač a operačný systém

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Používaný prehliadač

 • Druhy prehliadačov, ktoré sa používajú na prihlásenie do služieb Office 365.

Táto zostava sa už nepoužíva.

Pracujeme na zostave o používaných klientoch podľa jednotlivých produktov, vďaka ktorej správcovia získajú lepší prehľad o konfigurácii použitia klientov na úrovni jednotlivých produktov. Táto zostava bude k dispozícii už čoskoro.

Používaný operačný systém

 • Druhy operačných systémov, ktoré sa používajú na prihlásenie do služieb Office 365.

Táto zostava sa už nepoužíva.

Pracujeme na zostave o používaných klientoch podľa jednotlivých produktov, vďaka ktorej správcovia získajú lepší prehľad o konfigurácii použitia klientov na úrovni jednotlivých produktov. Táto zostava bude k dispozícii už čoskoro.

Skype for Business

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Aktívni používatelia

 • Používatelia služieb Office 365, ktorí používajú Skype for business (SFB) aspoň v jednej relácii peer-to-peer alebo relácii konferencie.

Táto zostava sa migrovala do zostavy Aktivity v Skype for Business Online.

Zostava SFB vám poskytuje informácie o používaní SFB vrátane podrobností o trvaní schôdze cez Skype v minútach, aktivít peer-to-peer ako napríklad okamžité správy, volania, počte zorganizovaných schôdzok a účasti na stretnutiach. Prezrite si zostavu Aktivity v Skype for Business Online.

Zvuk a počet minút v Skype for business.

 • Celkový počet minút strávených v zvukových reláciách a videoreláciách peer-to-peer a konferenciách (telefonické, resp. pripojené cez spätné volanie).

Celkový počet minút strávených v zvukových reláciách a videoreláciách peer-to-peer a konferenciách sa migroval do zostavy Aktivity peer-to-peer v Skype for Business Online.

Celkový počet minút strávených v telefonických konferenciách a konferenciách pripojených cez spätné volanie sa migroval do zostavy Aktivita účastníkov konferencie cez Skype for Business Online a Organizované aktivity konferencie cez Skype for Business Online.

Zostava Aktivity peer-to-peer v Skype for Business Online vám poskytuje prehľad o tom, ako používatelia používajú Skype for business na komunikáciu cez okamžité správy, zvukové hovory, videohovory, zdieľanie aplikácií a prenos súborov.

Zostavy Aktivita účastníkov konferencie cez Skype for Business Online a Organizované aktivity konferencie cez Skype for Business Online zobrazujú informácie o tom, ako organizátori a účastníci konferencií používajú Skype for business na komunikáciu cez okamžité správy, zvukové hovory, videohovory, zdieľanie aplikácií, webové konferencie a telefonické konferencie či konferencie pripojené cez spätné volanie (verejná telekomunikačná sieť) ktoré sa v minulosti organizovali.

Aktivity používateľa

 • Aktivity v Skype for business, na ktorých sa zúčastnil konkrétny používateľ

Táto zostava sa migrovala do zostavy Aktivity v Skype for Business Online.

Zostava SFB vám poskytuje informácie o používaní SFB vrátane podrobností o trvaní schôdze cez Skype v minútach, aktivít peer-to-peer ako napríklad okamžité správy, volania, počte zorganizovaných schôdzok a účasti na stretnutiach. Prezrite si zostavu Aktivity v Skype for Business Online.

Relácie peer-to-peer

 • Relácie peer-to-peer, ktoré zahŕňali audio, video, zdieľanie aplikácií a prenos súborov.

Táto zostava sa migrovala do zostavy Aktivity peer-to-peer v Skype for Business Online.

Zostava Aktivity peer-to-peer v Skype for Business Online vám poskytuje prehľad o tom, ako používatelia používajú Skype for business na komunikáciu cez okamžité správy, zvukové hovory, videohovory, zdieľanie aplikácií a prenos súborov.

Používanie verejnej telekomunikačnej siete

 • Používanie volaní vo verejnej telekomunikačnej sieti

Táto zostava sa migrovala do zostavy využívania verejnej telekomunikačnej siete

Zostavu využívania verejnej telekomunikačnej siete nájdete v rozbaľovacom zozname na tabuli Zostavy. Ak je vo vašej organizácii povolená verejná telekomunikačná sieť, prepojenie otvorí zostavu, ktorá sa nachádza v Centre spravovania Skypu.

Konferencie

 • Celkový počet konferencií, ktoré obsahovali okamžité správy, zvuk, video, zdieľanie aplikácií, prenos súborov a telefonické konferencie či konferencie pripojené cez spätné volanie.

Táto zostava sa migrovala do zostavy Organizované aktivity konferencie cez Skype for Business Online.

Zostava Aktivita účastníkov konferencie cez Skype for Business Online zobrazuje informácie o tom, ako organizátori a účastníci konferencií používajú Skype for business na komunikáciu cez okamžité správy, zvukové hovory, videohovory, zdieľanie aplikácií, webové konferencie a telefonické konferencie či konferencie pripojené cez spätné volanie (verejná telekomunikačná sieť) ktoré sa v minulosti organizovali.

Zablokovaní používatelia

 • Zablokovaní používatelia odblokovaní v Skype for business

Táto zostava sa migrovala do Centra spravovania Skypu.

Táto zostava je dostupná v Centre spravovania Skypu.

Klientske zariadenia

 • Počet používateľov, ktorí používajú konkrétne zariadenia, ako je napríklad Windows, Windows Phone, Android, iPhone alebo iPad.

Obsah tejto zostavy sa migroval do zostavy Použití klienti v Skype for Business.

Zostava Použití klienti v Skype for Business umožňuje zobrazovať zariadenia vrátane operačných systémov Windows a mobilných zariadení, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Skype for Business a používa sa na odosielanie okamžitých správ a schôdze.

Klientske zariadenia na používateľa

 • Počet klientskych zariadení, ktoré používajú používatelia služieb Office 365

Obsah tejto zostavy sa migroval do zostavy Použití klienti v Skype for Business.

Zostava Použití klienti v Skype for Business umožňuje zobrazovať zariadenia vrátane operačných systémov Windows a mobilných zariadení, v ktorých je nainštalovaná aplikácia Skype for Business a používa sa na odosielanie okamžitých správ a schôdze.

OneDrive for Business

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Nasadené lokality OneDrivu for Business

 • Počet nasadených lokalít OneDrivu for Business

Táto správa sa migrovala do zostavy Používanie OneDrivu for Business.

Zostava Používanie OneDrivu for Business zobrazuje ukladací priestor a aktivity zdieľania v rámci OneDrivu for Business, vrátane počtu a veľkosti uložených súborov spolu a podľa používateľa.

Ukladací priestor v OneDrive for Business

 • Použitý ukladací priestor lokalít vo OneDrive for Business

Táto správa sa migrovala do zostavy Používanie OneDrivu for Business.

Zostava Používanie OneDrivu for Business zobrazuje ukladací priestor a aktivity zdieľania v rámci OneDrivu for Business, vrátane počtu a veľkosti uložených súborov spolu a podľa používateľa.

Používanie SharePointu

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Metrika ukladacieho priestoru nájomníka

 • Použitý ukladací priestor pre celého nájomníka

 • Použitý ukladací priestor vo OneDrive for Business

 • Použitý ukladací priestor tímových lokalít

Táto správa sa migrovala do zostavy Používanie lokality SharePointu.

Zostava Používanie lokality SharePointu obsahuje podrobnosti o spotrebe ukladacieho priestoru v rámci všetkých lokalít SharePointu. Vďaka zostave získate prehľad o jednotlivých aktivitách v rámci lokalít, o tom, koľko ukladacieho priestoru je k dispozícii pre každú lokalitu, a o spôsobe, akým sa lokality využívajú na ukladanie súborov.

Ukladací priestor tímových lokalít

 • Použitý ukladací priestor tímových lokalít

Táto správa sa migrovala do zostavy Používanie lokality SharePointu.

Zostava Používanie lokality SharePointu obsahuje podrobnosti o spotrebe ukladacieho priestoru v rámci všetkých lokalít SharePointu. Vďaka zostave získate prehľad o jednotlivých aktivitách v rámci lokalít, o tom, koľko ukladacieho priestoru je k dispozícii pre každú lokalitu, a o spôsobe, akým sa lokality využívajú na ukladanie súborov.

Zabezpečenie a súlad

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Prístup osôb, ktoré nie sú vlastníkmi poštových schránok

 • Prístup používateľov v rámci alebo mimo vašej organizácie, ktorí nie sú vlastníkmi

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Rozpoznávanie nevyžiadanej pošty

 • Nevyžiadaná pošta rozpoznaná medzi odoslanými a prijatými e-mailami a zoskupená podľa typu filtrovania nevyžiadanej pošty:

  • Filtrovaný obsah, blokovaný SMTP server, blokovaná IP adresa a blokovaný adresár

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Najčastejší malvér v pošte

 • 10 najčastejších typov malvéru medzi odoslanými a prijatými e-mailami.

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Odoslaná a prijatá pošta

 • Zoskupené podľa typu prenosu:

  • Vyhovujúca pošta – správy, ktoré boli prijaté a nie sú označené ako nevyžiadaná pošta alebo malvér.

  • Nevyžiadaná pošta – správy, ktoré boli identifikované ako nevyžiadaná pošta.

  • Malvér – správy, ktoré obsahovali malvér.

  • Pravidlá prenosu – správy, ktoré zodpovedajú aspoň jednému pravidlu

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Rozpoznávanie malvéru

 • Odoslané alebo prijaté e-maily pred použitím malvérovej akcie.

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Najčastejšie zhody s pravidlami v pošte

 • 10 najčastejších zhôd s pravidlami prenosu odoslaných a prijatých e-mailov.

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Zhody s pravidlami v pošte

 • Počet zhôd s pravidlami prenosu, zoskupených podľa závažnosti pravidla

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Najčastejšie zhody s politikami ochrany pred stratou údajov (DLP) v pošte

 • 10 najčastejších zhôd s politikami DLP v prijatej a odoslanej pošte

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Najčastejšie zhody s pravidlami politík ochrany pred stratou údajov (DLP) v pošte

 • 10 najčastejších zhôd s pravidlami politiky DLP v prijatej a odoslanej pošte

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Zhody s politikami DLP v pošte podľa závažnosti

 • Počet zhôd s pravidlami politík DLP v pošte, zoskupených podľa závažnosti

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Zhody s politikami DLP, prepísané pravidlá a nesprávne pozitívne výsledky v pošte

 • Počet prepísaných zhôd s politikami DLP (používateľ odoslal e-mail napriek zhode s politikou DLP) a nesprávne pozitívne výsledky (používateľ nahlásil, že zhoda s politikou DLP bola nesprávna)

Táto zostava je k dispozícii na karte Zabezpečenie a dodržiavanie súladu v časti Zostavy.

Skupiny služieb Office 365

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Nové a odstránené skupiny

 • Nové skupiny

 • Odstránené skupiny

Táto zostava sa už nepoužíva.

Prostredníctvom zostavy zo skupiny Zostavy služieb Office 365 v centre spravovania – Skupiny v Office 365 získate prehľad o aktivite skupín v službách Office 365 vo vašej organizácii a zobraziť, koľko skupín služieb Office 365 sa vytvorilo a používa.

Aktivácie v službách Office 365

Pôvodné Centrum spravovania

Nové Centrum spravovania

Poznámky

Aktivácie balíka Office

Zostava o aktiváciách balíka Office v Centre spravovania služieb Office 365

Vďaka Zostave o aktivácii balíka Office v centre spravovania služieb Office 365 môžete vidieť, ktorí používatelia aktivovali svoje predplatné Office na aspoň jednom zariadení. Okrem prehľadu aktivácie počítačov a zariadení poskytuje prehľad aktivácií predplatného na Office 365 ProPlus, Project a Visio Pro for Office 365.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×