Kde sú moje prepínacie panely?

Keď v programe Microsoft Office Access 2007 otvoríte databázu vytvorenú v staršej verzii programu Access – a táto databáza obsahuje prepínací panel (formulár s tlačidlami alebo prepojeniami, ktoré vám umožňovali pohybovať sa v databáze) – niektoré príkazy na tomto prepínacom paneli nemusia fungovať. Konkrétne, príkazy na zobrazenie okna databázy už viac nefungujú.

Program Office Access 2007 ponúka novú funkciu, ktorá sa nazýva navigačná tabla. Tabla nahrádza okno databázy, pričom ju môžete používať namiesto prepínacích panelov. Navigačná tabla funguje s modelom nového používateľského rozhrania, ktoré prijal program Office Access 2007. Tento model (nazývaný model rozhrania jediného dokumentu) umiestňuje všetky otvorené objekty – formuláre, zostavy, a tak ďalej – do jediného okna a označuje každý objekt kartou. Keď otvoríte viac než jeden objekt, na prepínanie medzi otvorenými objektmi používate karty. Na nasledujúcom obrázku je zobrazená typická množina kariet.

Karty objektov v databáze programu Access 2007

Na rozdiel od prepínacích panelov zostáva navigačná tabla viditeľná, pokiaľ ju neskryjete. Tablu je možné skryť alebo zobraziť pomocou tlačidla Otvoriť alebo zavrieť posuvnú priečku Tlačidlo otvoriť alebo zavrieť posuvnú mriežku na navigačnej table alebo stlačením klávesu F11. Ak nechcete, aby sa Navigačná tabla zobrazovala ako predvolená možnosť, keď otvoríte databázu, nastavte to v možnostiach programu.

Obsah tohto článku

Možnosti používania prepínacích panelov

Vytvorenie vlastnej skupiny objektov na navigačnej table

Otvorenie a zavretie navigačnej tably

Skrytie navigačnej tably

Použitie správcu prepínacích panelov na vytvorenie alebo zmenu prepínacieho panela

Možnosti používania prepínacích panelov

V programe Office Access 2007 máte k dispozícii jednu z nasledovných možností použitia prepínacích panelov:

 • Vytvorenie vlastných kategórií a skupín objektov na navigačnej table.    Je možné vytvoriť vlastné skupiny, ktoré obsahujú iba tabuľky, formuláre, zostavy a iné objekty, ktoré chcete použiť v danom čase alebo s danou databázou. Vlastné skupiny je možné vytvoriť bez nutnosti zostavenia makra alebo písania kódu pre modul Visual Basic for Applications (VBA). V Informáciách ďalej v tomto článku je vysvetlené, ako vytvoriť vlastnú skupinu objektov na navigačnej table.

  Ďalšie informácie o používaní navigačnej tably nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

 • Zvyčajné používanie existujúcich prepínacích panelov.    Ak vyberiete možnosť používania prepínacích panelov, uvedomte si, že je potrebné vypnúť všetky nepodporované akcie, ako napríklad zobrazovanie okna databázy. Ak databázu konfigurujete tak, aby pri spustení zobrazovala prepínací panel, tento prepínací panel sa objaví a bude normálne fungovať, okrem príkazov, ktoré program Office Access 2007 už viac nepodporuje. Okrem toho je stále možné používať Správcu prepínacích panelov na vytvorenie, zmenu a vymazanie prepínacích panelov. Kroky ďalej v tomto článku vysvetľujú, ako používať Správcu prepínacích panelov.

 • Ručné vytvorenie formulára, ktorý sa chová ako prepínací panel.    Tlačidlá a vložené makrá je možné pridávať podľa toho, ako potrebujete spúšťať komponenty databázy. Potom je možné formulár nastaviť tak, aby sa zobrazil pri spustení.

  Informácie o zostavení vložených makier sa nachádzajú v článku Základné informácie o makrách v programe Access 2007. Ďalšie informácie o nastavení formulára pri spustení nájdete v popise možnosti Zobraziť formulár v časti Možnosti aplikácie článku Kategória Aktuálna databáza (Možnosti programu Access).

Na začiatok stránky

Vytvorenie vlastnej skupiny objektov na navigačnej table

Vlastné skupiny sú ekvivalentom a náhradou za prepínacie panely aj za okno databázy v programe Office Access 2007. Ak chcete vytvoriť vlastnú skupinu, postupujte podľa nasledovných jednoduchých krokov:

 • Najprv vytvorte vlastnú kategóriu. Program Access vám jednu ponúka: Vlastná. Túto kategóriu môžete premenovať a potom pridať alebo odstrániť skupiny podľa vašich potrieb, alebo môžete kedykoľvek vytvoriť novú kategóriu.

 • Po vytvorení novej kategórie vytvorte jednu alebo viac skupín tejto kategórie.

 • Zatvorte dialógové okno Možnosti navigácie a na navigačnej table presuňte alebo skopírujte a vložte objekty databázy, ktoré chcete priradiť vlastnej skupine. Celá množina objektov je uložená v skupine s názvom Nepriradené objekty. Program Access vytvorí túto skupinu, keď vytvoríte vlastnú kategóriu.

  Poznámka: Keď do vlastnej skupiny pridáte objekt databázy, program Access vytvorí odkaz na tento objekt. Samotný objekt nepremiestňujte ani nekopírujte. Ak vo vlastnej skupine premenujete alebo odstránite odkaz, tieto zmeny neovplyvňujú samotný objekt, ale iba odkaz naň.

 • Po dokončení napĺňania vlastnej skupiny alebo skupín môžete skryť skupinu Nepriradené objekty alebo akékoľvek iné skupiny, ktoré nechcete mať zobrazené.

Vytvorenie vlastnej kategórie

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. V dialógovom okne Možnosti navigácie kliknite v časti tably Kategórie na tlačidlo Pridať položku. V časti sa zobrazí nová kategória. Na nasledujúcom obrázku je zobrazená tabla Kategórie s novou vlastnou kategóriou:

  Nová vlastná kategória na navigačnej table

 3. Zadajte názov pre novú kategóriu a stlačte kláves ENTER.

  Ak je to možné, snažte sa vytvoriť názov, ktorý dáva používateľom databázy význam. Keď vytvoríte názov, všimnite si, že titulok pre časť Skupiny pre sa zmení tak, aby sa zhodoval s názvom. Ak napríklad novú kategóriu nazvete „Môj prepínací panel“, popis bude znieť Skupiny pre „Môj prepínací panel“. Tiež si všimnite, že sekcia Skupiny pre obsahuje skupinu s názvom Nepriradené objekty. Program Access túto skupinu vytvára v jeho predvolenom nastavení. Obsahuje všetky objekty v databáze a objekty v tejto skupine sa používajú na naplnenie vlastnej skupiny.

Po vytvorení vlastnej kategórie vytvorte jednu alebo viacero skupín pre danú kategóriu. Môžete vytvoriť toľko skupín, koľko potrebujete. Nechajte dialógové okno Možnosti navigácie otvorené a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vytvorenie vlastnej skupiny

 1. V sekcii Skupiny pre kliknite na položku Pridať skupinu, napíšte názov skupiny a stlačte kláves ENTER. Tento proces môžete opakovať tak často, ako potrebujete. Napríklad Môj prepínací panel by mohol obsahovať tri skupiny – Formuláre pre vstup údajov, Zostavy aDotazy. Skupiny, ktoré v tejto fáze pridáte, by sa mali odvíjať od potrieb používateľov a vašich vlastných preferencií.

 2. Políčko vedľa skupiny Nepriradené objekty ponechajte začiarknuté a kliknite na tlačidlo OK. Program Access zatvorí dialógové okno Možnosti navigácie a pridá na navigačnú tablu novú vlastnú skupinu, ktorá sa ale nezobrazuje.

 3. Aby sa nová skupina zobrazovala, postupujte podľa nasledovnej skupiny krokov a pridajte do skupiny objekty.

Pridanie objektov do novej vlastnej skupiny

 1. Kliknite na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na vašu novú kategóriu. Skupina alebo skupiny, ktoré ste pre kategóriu vytvorili, sa zobrazí v ponuke spolu so skupinou Nepriradené objekty.

 2. V skupine Nepriradené objekty vyberte položky, ktoré chcete použiť vo vlastnej skupine a potom ich presuňte do tejto skupiny. Program Access ponúka viaceré možnosti na presunutie vybraných položiek. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  • Položky presuňte myšou jednu po druhej.

  • Stlačte a podržte kláves CTRL, kliknite na viaceré položky a potom ich presuňte myšou do vlastnej skupiny.

  • Pravým tlačidlom myši kliknite na jednu z vybraných položiek, ukážte na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na názov vlastnej skupiny.

Keď skončíte, môžete nechať skupinuNepriradené objekty viditeľnú na navigačnej table, alebo ju môžete skryť.

Skrytie skupiny nepriradených objektov

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ponuku v hornej časti navigačnej tably a potom kliknite na položku Možnosti navigácie.

 2. Na table Skupiny prekategória zrušte začiarknutie políčka Nepriradené objekty.

Vytvorenie novej vlastnej skupiny pomocou objektu v existujúcej vlastnej skupine

Poznámka: Aby ste túto techniku mohli použiť, musíte najprv vytvoriť vlastnú kategóriu a potom objekty zoskupiť podľa postupu v predchádzajúcich častiach.

 1. Za predpokladu, že je na navigačnej table otvorená vlastná kategória a skupina, kliknite pravým tlačidlom myši na objekt, ktorý chcete umiestniť do novej skupiny.

 2. Ukážte na položku Pridať do skupiny a potom kliknite na položku Nová skupina.

  Na navigačnej table sa zobrazí nová skupina. Na nasledujúcom obrázku je typická nová skupina:

  Nová vlastná skupina na navigačnej table

 3. Napíšte názov novej skupiny, stlačte kláves ENTER a potom do novej skupiny podľa potreby presuňte myšou ďalšie odkazy.

Na začiatok stránky

Otvorenie a zavretie navigačnej tably

V predvolenom nastavení sa navigačná tabla zobrazuje pri otvorení databázy v programe Office Access 2007, vrátane databáz vytvorených v starších verziách programu Access. V nasledovných krokoch je vysvetlené, ako vykonať každú akciu.

Skrytie alebo zobrazenie tably

 • Kliknite myšou na tlačidlo Otvoriť alebo zavrieť priečku na navigačnej table.

  Tlačidlo otvoriť alebo zavrieť posuvnú mriežku na navigačnej table

  Klávesová skratka  Stlačte kláves F11.

Poznámka: Keď je navigačná tabla skrytá, môžete ju zobraziť aj kliknutím na zvislý text Navigačná tabla:

Na začiatok stránky

Skrytie navigačnej tably

Poznámka: Skrytie navigačnej tably sa odporúča iba vtedy, ak máte formulár, starší prepínací panel alebo inú metódu na spustenie objektov databázy.

Vypnutie alebo zapnutie zobrazovania navigačnej tably na základe predvoleného nastavenia

 1. Kliknite na tlačidlo Office Obrázok tlačidla a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  Zobrazí sa dialógové okno Access - možnosti.

 2. Kliknite na položku Aktuálna databáza a v časti Navigácia začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zobraziť navigačnú tablu. Toto políčko je v predvolenom nastavení začiarknuté.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o používaní navigačnej tably nájdete v článku Sprievodca navigačnou tablou.

Na začiatok stránky

Použitie správcu prepínacích panelov na vytvorenie alebo zmenu prepínacieho panela

Správcu prepínacích panelov používajte vtedy, keď potrebujete vytvoriť prepínací panel za kratší čas a s menším úsilím. Pri vytváraní si pamätajte, že prepínacie panely nezostávajú viditeľné stále (druhé okná ich môžu prekryť) a na rozdiel od navigačnej tably nepodporujú nový pracovný model s jediným dokumentom.

V krokoch v nasledovných častiach sa vysvetľuje, ako sa vytvára, prispôsobuje a odstraňuje prepínací panel.

Vytvorenie prepínacieho panela

 1. Na karte Nástroje databázy v skupine Nástroje databázy kliknite na položku Panel hlásení.

  Poznámka: Ak sa v programe Microsoft Access zobrazí otázka, či chcete vytvoriť prepínací panel, kliknite na tlačidlo Áno.

 2. Kliknite na tlačidlo Nové.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvoriť nové.

 3. Zadajte meno nového prepínacieho panela a kliknite na tlačidlo OK.

  Program Microsoft Access pridá prepínací panel do zoznamu v poli Stránky prepínacieho panela.

 4. Kliknite na nový prepínací panel a potom kliknite na položku Úpravy.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava stránky prepínacích panelov.

 5. Kliknite na tlačidlo Nové.

  Zobrazí sa dialógové okno Úprava položky prepínacích panelov.

 6. Napíšte názov pre prvú položku prepínacieho panela do poľa Text a vyberte príkaz zo zoznamu Príkaz.

  Napíšte napríklad Údaje o zákazníkoch do poľa Text a potom v zozname Príkaz vyberte položku Otvoriť formulár v režime pridať.

  Poznámka: Ak chcete vytvoriť prepínací panel, ktorý sa rozvetvuje do iných prepínacích panelov, kliknite na príkaz Prejsť na prepínací panel v poli Príkaz a potom vyberte prepínací panel zo zoznamu alebo vložte názov iného prepínacieho panelu.

 7. V závislosti od toho, ktorý príkaz ste vybrali, zobrazí program Access ďalší zoznam pod zoznamom Príkaz. Ak napríklad vyberiete príkaz Otvoriť zostavu, zobrazí sa zoznam zostáv v otvorenej databáze. Ak je to potrebné, vyberte položku z tohto zoznamu.

 8. Opakujte kroky 5 až 7, kým nepridáte všetky položky na prepínací panel. Keď skončíte s vytváraním prepínacieho panelu, kliknite na príkaz Zavrieť.

Poznámka: 

 • Ak chcete, aby sa prepínací panel otváral pri otvorení databázy, kliknite na názov prepínacieho panela v dialógovom okne Správca prepínacích panelov a potom kliknite na možnosť Predvoliť.

 • Keď vytvoríte prepínací panel pomocou správcu prepínacích panelov, program Access vytvorí tabuľku položiek prepínacieho panela, ktorá popisuje, čo tlačidlá na formulári zobrazujú a vykonávajú. Ak zmeníte prepínací panel ručne, aplikácia už nemusí fungovať.

Zmena prepínacieho panela

 1. Na karte Nástroje databázy v skupine Nástroje databázy kliknite na položku Správca prepínacích panelov.

 2. V dialógovom okne Správca prepínacích panelov vyberte prepínací panel, ktorý chcete upraviť, a potom kliknite na príkaz Úpravy.

 3. Kliknite na položku na prepínacom paneli, ktorú chcete zmeniť, a potom vyberte jednu z nasledovných možností:

  Ak chcete zmeniť text položky, príkaz, ktorý položka vykonáva, alebo objekt, ktorý sa otvorí alebo spustí, keď na položku kliknete, kliknite na položku Úpravy.

  Ak chcete položku pridať, kliknite na položku Nové, napíšte text pre položku a potom kliknite na príkaz v zozname Príkaz. V závislosti od toho, na ktorý príkaz ste klikli, zobrazí program Access ďalší zoznam pod zoznamom Príkaz. Ak je to potrebné, kliknite na položku v tomto zozname. Ak napríklad kliknete na jeden z príkazov formulára v zozname Príkaz, kliknite na názov formulára, ktorý chcete otvoriť.

  Ak chcete položku odstrániť, kliknite na príkaz Odstrániť.

  Ak chcete položku premiestniť, kliknite na príkaz Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

 4. Keď ste so zmenami v prepínacom paneli skončili, kliknite na príkaz Zavrieť.

Odstránenie prepínacieho panela

 1. Na karte Nástroje databázy v skupine Nástroje databázy kliknite na položku Správca prepínacích panelov.

 2. V dialógovom okne Správca prepínacích panelov vyberte prepínací panel, ktorý chcete odstrániť a kliknite na príkaz Odstrániť.

 3. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×