Každý plán projektu je trojuholník

Nezáleží na tom, v akom odvetví pôsobíte, aké máte skúsenosti, do akej miery sa váš projekt „odlišuje“, ani na tom, akú verziu metodiky riadenia projektov vaša organizácia používa. V každom jadre projektu funguje trojica čas, peniaze a rozsah. Toto sú faktory, s ktorými dennodenne narábate, aby ste dokázali dodržiavať plán projektu.

Obsah tohto článku

Čo je projektový trojuholník?

Ktorá strana trojuholníka je prilepená?

Ako zosúladím svoj plán?

Ako zosúladím svoj rozpočet?

Ako zosúladím moje požiadavky na rozsah?

Aký je vzťah kvality a projektového trojuholníka?

Čo je projektový trojuholník?

Keby ste mali čas, peniaze alebo hocičo iné, čo je pre projekt potrebné, v neobmedzenom množstve, nepotrebovali by ste vykonávať riadenie projektov. Nanešťastie väčšina projektov má určitý časový limit,rozpočet a rozsah.

V projektovom trojuholníku ide o túto kombináciu prvkov: čas, peniaze a rozsah. (Tieto konkurenčné prvky sa niekedy označujú ako trojité obmedzenie projektu.) Pochopenie projektového trojuholníka vám umožní vybrať lepšie možnosti, ak musíte prvky zamieňať.

Projektový trojuholník

Ak upravíte ľubovoľnú stranu trojuholníka, ovplyvní to ostatné dve strany.

Plán projektu môžete upraviť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Ak skrátite naplánovaný koncový dátum, môže to viesť k zvýšeným nákladom a zníženému rozsahu.

 • Ak splníte rozpočet projektu, výsledkom môže byť dlhší plán a znížený rozsah.

 • Ak zvýšite rozsah, projekt môže trvať dlhší čas a stáť viac peňazí vo forme zdrojov, napríklad pracovníkov.

Zmeny v pláne môžu ovplyvniť trojuholník rôznymi spôsobmi, v závislosti od konkrétnych okolností a povahy projektu. Napríklad v niektorých inštanciách môže skrátenie plánu zvýšiť náklady. V iných inštanciách to môže v skutočnosti náklady znížiť.

Z hľadiska projektového trojuholníka sa zdroje považujú za nákladovú položku. Takže ak upravíte zdroje tak, aby dokázali prijať viac alebo menej práce alebo aby zohľadňovali jej dostupnosť, náklady sa podľa toho zvýšia alebo znížia. Tieto náklady sa menia na základe mzdových sadzieb zdrojov.

Možno ste si všimli, že ak upravíte zdroje, zmení sa plán. Ak máte napríklad niekoľko preťažených zdrojov a projekt vyvážite, plán môže následne obsahovať rozdelené úlohy a oneskorenia, ktoré predĺžia dátum dokončenia.

Ďalšie informácie:    

Ktorá strana trojuholníka je prilepená?

Je naozaj reč o „prilepenej strane“? Presne tak. V mnohých projektoch je aspoň jedna strana trojuholníka prilepená, čo znamená, že ste zaseknutí, pretože ju nie je možné zmeniť. V niektorých projektoch je touto stranou rozpočet, kedy nie je za žiadnych okolností možné získať viac peňazí na projekt. V iných projektoch je to plán – nedajú sa zmeniť dátumy. Prípadne môže ísť o rozsah – neuskutočnia sa žiadne zmeny výstupov.

Umenie je nájsť „prilepené“ alebo pevné strany projektového trojuholníka. To vám napovie, čo môžete zmeniť a prispôsobiť, ak vznikol problém. Správna formulácia problému vám môže pomôcť objasniť, ktorá strana trojuholníka je problematická.

Keď zistíte, ktorú stranu trojuholníka nie je možné zmeniť, budete môcť lepšie určiť, v ktorých oblastiach môžete vykonať úpravy. Na začiatku optimalizácie sú teda dôležité nasledujúce aspekty:

 • Najprv rozhodnite, ktorý z troch prvkov je pevný. Zvyčajne je to prvok, ktorý je najdôležitejší pre úspech projektu (ukončenie v časovom limite, podľa rozpočtu alebo v dohodnutom rozsahu).

 • Ďalej určite, na ktorej strane sa aktuálny problém vyskytuje. Keď to urobíte, budete vedieť, s ktorými prvkami musíte pracovať, aby ste dostali projekt späť na správnu koľaj.

Ak problematická strana je zároveň pevnou stranou, budete musieť pracovať so zostávajúcimi dvomi stranami trojuholníka. Ak sa má napríklad projekt skončiť v časovom limite, ale práca na ňom trvá príliš dlho, zdroje alebo rozsah môžete prispôsobiť tak, aby ste boli s projektom na tom dobre.

Ak sa problematická strana odlišuje od pevnej strany, optimalizáciu môžete vykonať prispôsobením zostávajúcej strany. Ak sa má napríklad projekt skončiť v časovom limite, ale jeho rozsah narastá, pracovať môžete len so stranou nákladov, napríklad pridaním zdrojov.

Majte na zreteli, že ak prispôsobíte jednu stranu trojuholníka času, peňazí a rozsahu, ostatné dve strany budú pravdepodobne ovplyvnené. Môžu byť ovplyvnené kladným alebo záporným spôsobom, v závislosti od povahy projektu.

Poznámka: Po úprave plánu projektu opätovne skontrolujte ďalšie dva prvky a presvedčte sa, či sa dá s obomi pracovať. Ak napríklad prispôsobíte svoj plán úpravou nákladov, skontrolujte, či je koncový dátum stále prijateľný.

Ako zosúladím svoj plán?

Po analýze plánu môžete zistiť, že sa plán nezhoduje s termínom dokončenia projektu. Existuje niekoľko spôsobov úpravy dĺžky plánu. Vybraté metódy závisia od obmedzení projektu ako celku, ako napríklad rozpočet, dostupnosť zdrojov, rozsah a flexibilita úloh.

Najefektívnejším spôsobom skrátenia plánu je zmeniť úlohy, ktoré ležia na kritická cesta. Kriticky dôležitá cesta je rad závislých úloh, z ktorých posledná úloha sa skončí k dátumu skončenia projektu. Ak sa niektorá z týchto úloh radu posunie, posunie sa aj dátum skončenia projektu. Úprava úloh, ktoré sa nenachádzajú na kriticky dôležitej ceste, nemusí ovplyvniť plán. K dispozícii máte nasledujúce možnosti:

 • Skrátenie trvania úloh (spravidla ako reakcia na obmedzený rozsah alebo nárast alebo zvýšenie efektivity zdrojov).

 • Prekrytie úloh tak, aby sa na nich dalo súčasne pracovať.

 • Odstránenie úloh s cieľom splniť dátum dokončenia (spravidla ako reakcia na obmedzený rozsah).

 • Priradenie ďalších zdrojov.

 • Zníženie objemu priradenej práce (spravidla ako reakcia na obmedzený rozsah alebo efektívnejšie zdroje).

Pri prispôsobení plánu môžu náklady narásť, zdroje môžu prekročiť svoju kapacitu a rozsah sa môže zmeniť. Ak napríklad skrátite trvanie úloh na kritickej ceste, projekt sa pravdepodobne skončí skôr. Rozsah týchto úloh a možno aj celý projekt sa však môžu zredukovať. Ak napríklad priradíte ďalšie zdroje úlohám kritickej cesty, aby mohli byť dokončené rýchlejšie, možno zistíte, že tieto zdroje prekračujú svoju kapacitu, a budete musieť zaplatiť nadčasy, čím sa zvýšia vaše náklady.

Ďalšie informácie o optimalizácii plánu nájdete v Projektovej mape.

Ako zosúladím svoj rozpočet?

Možno zistíte, že vytvorený plán projektu presahuje stanovený rozpočet. Náklady projektu sú v prvom rade ovplyvnené zdrojmi priradenými úlohám projektu: nákladmi na základe sadzieb a fixnými nákladmi na pracovníkov, zariadenie a materiál. Ak teda chcete znížiť náklady, môžete zmenšiť rozsah projektu tak, aby obsahoval menej úloh alebo skrátené trvanie úloh, na ktoré sú potrebné zdroje.

Ak nechcete zmenšiť rozsah, môžete upraviť zdroje a overiť správnosť nastavení sadzieb, poplatkov a práce nadčas. Môžete nahradiť drahší zdroj lacnejším a použiť drahší zdroj tam, kde je to nákladovo efektívne.

Po úprave plánu tak, aby sa splnil rozpočet, sa môže predĺžiť dátum dokončenia alebo zmenšiť rozsah. Ak napríklad odstránite prácu nadčas z úloh, ku ktorým boli priradené zdroje s prehnanými požiadavkami, môžete zistiť, že sa plán predĺžil do bodu, v ktorom je dátum dokončenia o mesiac neskôr. Alebo ak ste zmenšili rozsah s cieľom splniť rozpočet, môžete zistiť, že dátum dokončenia nastane v skutočnosti skôr.

Zistite, ako optimalizovať plán pomocou Projektovej mapy.

Ako zosúladím moje požiadavky na rozsah?

Existujú dva aspekty rozsahu, ktoré treba zvážiť – rozsah produktu a rozsah projektu:

 • Rozsah produktu predstavuje finálne výstupy projektu (spravidla uvádzané podrobnejšie). Príklady rozsahu produktu zahŕňajú špecifikácie produktu alebo predlohy. Ako projektový manažér nemusíte mať príliš veľkú kontrolu nad rozsahom produktu.

 • Rozsah projektu zahŕňa všetku vykonanú prácu na projekte s cieľom vytvoriť výstupy opísané v rozsahu produktu. Ako projektový manažér spravidla máte určitý rozsah kontroly nad rozsahom projektu. V niektorých výstupoch môžete napríklad vynechať kontroly kódu.

Rozsah sa spravidla upravuje vtedy, keď sa vyskytne problém so splnením dátumu dokončenia alebo rozpočtu. Môžete zmenšiť rozsah a upraviť dátum dokončenia, alebo znížiť náklady. Rozsah môžete zväčšiť vtedy, keď máte dostatok času na dokončenie alebo máte k dispozícii vyšší rozpočet.

Zmena rozsahu so sebou spravidla prináša zmenu počtu alebo trvania úloh. Rozsah úzko súvisí s kvalita. Keď zväčšíte rozsah, máte možnosť vytvoriť vyššiu kvalitu. Keď zmenšíte rozsah, je možné, že budete musieť znížiť požadovanú úroveň štandardov prijateľnej kvality.

Ak zmenšíte rozsah, náklady môžu klesnúť a dátum dokončenia môže nastať skôr. Ak rozsah rozšírite, náklady môžu vzrásť a dátum dokončenia môže nastať neskôr. Ak napríklad odstránite rad úloh, ktoré sa považovali za voliteľné, nebudete potrebovať toľko zdrojov. Tento krok vedie k úsporám nákladov. Ak napríklad zväčšíte rozsah pridaním ďalšieho času k radu úloh, možno zistíte, že zmena rozsahu ovplyvní plánovanie úloh na kritickej ceste a dátum dokončenia nastane o dva týždne neskôr.

Ďalšie informácie o optimalizácii plánu nájdete v Projektovej mape.

Aký je vzťah kvality a projektového trojuholníka?

Kvalita je základom projektového trojuholníka. Kvalita ovplyvňuje každú stranu trojuholníka a všetky zmeny vykonané na ľubovoľnej strane trojuholníka pravdepodobne ovplyvnia kvalitu. Kvalita nepredstavuje faktor trojuholníka – kvalita je výsledkom všetkých činností vykonávaných s časom, peniazmi a rozsahom.

Projektový trojuholník s kvalitou

Ak napríklad zistíte, že máte v rámci plánu čas navyše, budete môcť zväčšiť rozsah pridaním úloh a trvania. Pridaním času a zväčšením rozsahu môžete zvýšiť úroveň kvality projektu a jeho výstupov.

Ak musíte znížiť náklady s cieľom splniť požiadavky rozpočtu, možno budete musieť zmenšiť rozsah formou odstránenia úloh alebo skrátením trvania úloh. V dôsledku zmenšenia rozsahu je možné, že nebudete mať dostatok príležitostí na dosiahnutie určitej úrovne kvality. Z toho vyplýva, že potreba zníženia nákladov vedie k dosiahnutiu nižšej kvality.

Ďalšie informácie o riadení projektového trojuholníka:    

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×