Kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) v doplnku Power Pivot

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) sú vizuálne meradlami výkonu. Na základe konkrétnych vypočítavané pole kľúčového ukazovateľa výkonu je navrhnutá na pomoc používateľom rýchlo vyhodnotiť aktuálnu hodnotu a stav metriky v porovnaní s definovaným cieľom. Kľúčový ukazovateľ výkonu meradla výkonu hodnotu definované Base mieru (tiež známe ako vypočítavané pole v doplnku Power Pivot v Exceli 2013), proti cieľovú hodnotu aj definovaná opatrenie alebo absolútna hodnota. Ak váš model nemá žiadne opatrenia, v téme Vytvorenie opatrenie.

Kontingenčná tabuľka s kľúčovým ukazovateľom výkonu
Kontingenčná tabuľka s riadkami tvorenými hodnotami Employee Full Name (Celé meno zamestnanca) a kľúčovými ukazovateľmi výkonu predaja v časti hodnôt

Vytvorenie kľúčového ukazovateľa výkonu

 1. V zobrazení údajov, kliknite na tabuľku, ktorá obsahuje ukazovateľ, ktorý bude slúžiť ako východiskové mieru. Ak ste ešte nevytvorili základné opatrenie, v téme Vytvorenie opatrenie.

 2. Skontrolujte, či je zobrazená oblasť výpočtov. Ak nie, v doplnku PowerPivot kliknite na položky Domov> Oblasť výpočtov.

  Oblasť výpočtov sa zobrazí pod tabuľkou, v ktorej sa práve nachádzate.

 3. V oblasti výpočtov kliknite pravým tlačidlom myši vypočítavané pole, ktoré bude slúžiť ako východiskové opatrenie (hodnota), a potom kliknite na položku Vytvoriť kľúčový ukazovateľ výkonu.

 4. V časti Definovať cieľovú hodnotu vyberte niektorú z týchto možností:

  Vyberte opatrenie a potom vyberte cieľové miery v poli.

  Poznámka: Ak nie sú žiadne polia v poli, nie sú žiadne vypočítavané polia v modeli. Potrebujete vytvoriť opatrenia.

  Vyberte možnosť Absolútna hodnota a potom zadajte číselnú hodnotu.

 5. V časti Definovať prahové hodnoty stavu určite najnižšiu a najvyššiu prahovú hodnotu.

 6. V časti Vybrať štýl ikony vyberte typ obrázka.

 7. Kliknite na možnosť Popisy a zadajte popisy pre kľúčový ukazovateľ výkonu, hodnotu, stav a cieľ.

Úprava kľúčového ukazovateľa výkonu

 • V oblasti výpočtov kliknite pravým tlačidlom myši na mieru, ktoré slúži ako východiskové mieru výkonu (osi hodnôt) a potom kliknite na položku Upraviť nastavenie ukazovateľa KPI.

Odstránenie kľúčového ukazovateľa výkonu

 • V oblasti výpočtov kliknite pravým tlačidlom myši na mieru, ktoré slúži ako východiskové mieru výkonu (osi hodnôt) a potom kliknite na položku Odstrániť ukazovateľ KPI.

  Odstránením kľúčového ukazovateľa výkonu sa neodstránia základné opatrenie alebo cieľovú mieru (ak bol definovaný).

Ďalšie informácie o kľúčových ukazovateľoch výkonu

V obchodnej terminológii je kľúčový ukazovateľ výkonu kvantitatívna miera, ktorá vyjadruje priebeh pri dosahovaní cieľa. Napríklad obchodné oddelenie organizácie môže používať kľúčový ukazovateľ výkonu na porovnávanie hrubého mesačného zisku s plánovaným hrubým ziskom. Účtovné oddelenie môže merať mesačné výdavky, porovnávať ich so ziskom a vyhodnocovať tak celkové náklady. Oddelenie ľudských zdrojov môže merať štvrťročnú fluktuáciu zamestnancov. Vo všetkých prípadoch bol použitý kľúčový ukazovateľ výkonu. Profesionálni obchodníci pravidelne používajú kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré sú zhromaždené v obchodnom prehľade výkonnostných metrík, aby mohli rýchlo a jednoducho získať presný súhrn obchodných úspechov v minulosti a rozpoznali trendy.

Kľúčový ukazovateľ výkonu obsahuje:

Základnú hodnotu

Základná hodnota je určená vypočítavaným poľom, ktorého výsledkom je hodnota. Túto hodnotu možno vytvoriť napríklad ako súhrn predaja alebo definíciou zisku za určité obdobie.

Cieľovú hodnotu

Cieľová hodnota je určená absolútnou hodnotou alebo vypočítavaným poľom, ktorého výsledkom je hodnota. Vypočítavané pole môže byť napríklad použité ako cieľová hodnota tam, kde obchodní manažéri spoločnosti chcú porovnať, ako oddelenie predaja napreduje vo vzťahu k určenej kvóte, v ktorej vypočítavané pole rozpočtu predstavuje cieľovú hodnotu. Príkladom použitia cieľovej hodnoty ako absolútnej môže byť prípad, keď manažér oddelenia ľudských zdrojov bude chcieť zhodnotiť počet dní práceneschopnosti každého zamestnanca v porovnaní s priemerom, kde priemerný počet dní práceneschopnosti predstavuje absolútnu hodnotu.

Prahové hodnoty stavu

Prahová hodnota stavu je určená rozsahom medzi nízkou a vysokou prahovou hodnotou. Prahová hodnota stavu graficky znázorní Východiskové hodnoty v porovnaní s Cieľovými hodnotami a používateľovi tak umožní ľahko ich identifikovať.

Príklad

Manažérka predaja v spoločnosti Adventure Works chce vytvoriť kontingenčnú tabuľku, pomocou ktorej by mohla rýchlo zistiť, či zamestnanci oddelenia predaja spĺňajú predajné kvóty za dané obdobie (rok). Je potrebné, aby kontingenčná tabuľka každého zamestnanca zobrazovala reálny objem predaja v dolároch, predajnú kvótu v dolároch a jednoduché grafické zobrazenie splnenia alebo nesplnenia kvóty pri každom zamestnancovi. Údaje by sa mali dať filtrovať podľa príslušných rokov.

Manažérka pridá kľúčový ukazovateľ výkonu predaja do zošita AdventureWorks. Potom vytvorí kontingenčnú tabuľku s poľami (vypočítavané polia a kľúčový ukazovateľ výkonu) a s rýchlymi filtrami, aby zistila, či sa zamestnancom podarilo splniť vymedzené kvóty.

V doplnku PowerPivot je v tabuľke FactResellerSales vytvorené vypočítavané pole pre stĺpec SalesAmount, ktoré udáva v dolároch aktuálne tržby z predaja každého zamestnanca oddelenia predaja. Toto vypočítavané pole určuje východiskovú hodnotu kľúčového ukazovateľa výkonu. Manažérka predaja si vyberie stĺpec a klikne na položky Automatický súčet na karte Domov alebo zadá vzorec do riadka vzorcov.

Vypočítavané pole Sales vytvoríte pomocou tohto vzorca:

Sales:=SUM(FactResellerSales[SalesAmount])

Stĺpec SalesAmountQuota v tabuľke FactSalesQuota má kvóty predajnej čiastky definované pre každého zamestnanca. Hodnoty v tomto stĺpci budú v kľúčovom ukazovateli výkonu slúžiť ako cieľové vypočítavané pole (hodnota).

Vypočítavané pole SalesAmountQuota vytvoríte pomocou tohto vzorca:

Cieľ SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

Poznámka: Medzi stĺpcom EmployeeKey v tabuľke FactSalesQuota a stĺpcom EmployeeKey v tabuľke DimEmployees existuje vzťah, ktorý je nevyhnutný, aby mohol byť každý zamestnanec v tabuľke DimEmployee uvedený aj v tabuľke FactSalesQuota table.

Po vytvorení vypočítavaných polí, ktoré slúžia ako východiskové a cieľové hodnoty kľúčového ukazovateľa výkonu, sa vypočítavané pole Sales rozšírilo na nový kľúčový ukazovateľ výkonu predaja. V tomto ukazovateli je vypočítavané pole SalesAmountQuota definované ako cieľová hodnota. Prahová hodnota stavu je definovaná ako percentuálny rozsah, ktorého cieľom je 100 %, čo znamená, že skutočný objem predaja definovaný pomocou vypočítavaného poľa Sales splnil kvótu definovanú v cieľovom vypočítavanom poli SalesAmountQuota. Nízke a vysoké hodnoty percent sú definované v stavovom riadku, kde je vybratý grafický typ.

Kľúčový ukazovateľ výkonu v doplnku PowerPivot

Kľúčové ukazovatele výkonu v doplnku PowerPivot

Manažérka predaja teraz môže vytvoriť kontingenčnú tabuľku pridaním východiskovej hodnoty, cieľovej hodnoty a stavu kľúčového ukazovateľa výkonu do poľa Hodnoty. Stĺpec Employees sa pridá do poľa RowLabel a stĺpec CalendarYear do poľa Filtre.

Manažérka predaja teraz môže rýchlo zobraziť stav predaja oddelenia predaja, filtrovať aktuálny objem predaja, objem kvóty predaja a stav pre každého zamestnanca podľa rokov. Môže analyzovať trendy v predaji v priebehu rokov a určiť, či je potrebné prispôsobiť predajné kvóty príslušnému zamestnancovi.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×