IRR (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie IRR v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta vnútornú mieru výnosnosti pre sériu hotovostných tokov predstavovaných číselnými hodnotami. Tieto hotovostné toky nemusia mať rovnakú výšku ako v prípade anuity. Musia sa však vyskytovať v pravidelných intervaloch, napríklad mesačne alebo ročne. Miera výnosnosti je úroková sadzba investície, zahrňujúca výdavky (záporné hodnoty) a príjmy (kladné hodnoty) rozložené v pravidelných intervaloch.

Syntax

IRR(hodnoty; [odhad])

Syntax funkcie IRR obsahuje nasledovné argumenty:

 • Hodnoty    Povinný argument. Pole alebo odkaz na bunky obsahujúce čísla, ktorých vnútornú mieru výnosnosti chcete zistiť.

  • Aby bolo možné vypočítať mieru výnosnosti, musí byť medzi číslami určenými argumentom hodnoty aspoň jedno kladné a jedno záporné číslo.

  • Funkcia IRR preberá poradie hotovostných tokov z poradia hodnôt v argumente. Preto je nutné pri zadávaní výdavkov a príjmov dbať na správne zoradenie.

  • Ak argument v tvare poľa alebo odkazu obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, ich hodnoty sa ignorujú.

 • Odhad    Voliteľný argument. Číslo, ktoré je vaším odhadom výsledku funkcie IRR.

  • Program Microsoft Excel používa na výpočet funkcie IRR (miery výnosnosti) iteratívnu metódu. IRR začne od zadaného odhadu a pokračuje, kým sa po sebe idúce výsledky nelíšia o menej ako 0,00001 %. Ak IRR nedokáže získať výsledok, ktorý funguje po 20 cykloch, vráti sa chybová hodnota #ČÍSLO!

  • Vo väčšine prípadov nie je nutné pre výpočet IRR zadávať odhad. Ak odhad nezadáte, použije sa implicitná hodnota 0,1 (10 percent).

  • Ak funkcia IRR vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!, alebo ak je výsledok príliš vzdialený od očakávanej hodnoty, skúste použiť iný odhad.

Poznámky

Funkcia IRR úzko súvisí s funkciou NPV (čistá súčasná hodnota). Výnosnosť vypočítaná pomocou funkcie IRR je vlastne úroková sadzba, zodpovedajúca nulovej čistej súčasnej hodnote. Vzťah obidvoch funkcií vidno na nasledujúcom vzorci:

NPV(IRR(A2:A7);A2:A7) sa rovná 3,60E-08 [ak vezmeme do úvahy presnosť výpočtu funkcie IRR, hodnota 3,60E-08 je prakticky 0 (nula).]

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

-70 000 EUR

Počiatočné náklady na podnikanie

12 000 EUR

Čisté príjmy za prvý rok

15 000 EUR

Čisté príjmy za druhý rok

18 000 EUR

Čisté príjmy za tretí rok

21 000 EUR

Čisté príjmy za štvrtý rok

26 000 EUR

Čisté príjmy za piaty rok

Vzorec

Popis

Výsledok

=IRR(A2:A6)

Vnútorná miera návratnosti investície po štyroch rokoch

-2,1 %

=IRR(A2:A7)

Vnútorná miera návratnosti po piatich rokoch

8,7 %

=IRR(A2:A4;-10%)

Do výpočtu vnútornej miery návratnosti po dvoch rokoch je potrebné zahrnúť odhad (v tomto prípade -10 %).

-44,4 %

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×