Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru

Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára z outlookového .pst súboru

Po nainštalovaní outlookovej aplikácie – napríklad Outlooku 2016 – do počítača môžete pomocou nej presúvať e-maily, kontakty a položky kalendára z jedného e-mailového konta do druhého.

Povedzme napríklad, že máte poštovú schránku v Office 365 a konto Gmail. Schránku aj konto môžete pridať do Outlooku 2016. Potom môžete použiť Outlook 2016 na exportovanie položiek z konta Gmail a importovať ich do poštovej schránky v Office 365.

Importovanie e-mailov, kontaktov a kalendára zo súboru .pst do Outlooku

Vyberte si z nasledujúceho zoznamu pokynov na importovanie. Ak chcete vytvoriť súbor .pst, prečítajte si pokyny na exportovanie e-mailových údajov z Outlooku.

Svoju poštovú schránku v Office 365 môžete pridať do outlookovej aplikácie, ako je napríklad Outlook 2016 alebo 2013. Potom môžete použiť Outlook na premiestnenie e-mailov, kontaktov a položiek kalendára do poštovej schránky v Office 365. Čo treba vykonať:

 1. Pridajte do Outlooku svoje zdrojové e-mailové konto. Môžete napríklad pridať svoje konto Gmail do Outlooku 2016. Chvíľu počkajte, kým sa zobrazia všetky vaše e-maily a kontakty.

 2. Pridajte do Outlooku svoje e-mailové konto v Office 365. Následne sa Outlook automaticky zosynchronizuje so službami Office 365. Obsah vašej poštovej schránky v Office 365 sa zobrazí v Outlooku.

 3. pokynov na export vyberte možnosť exportovať e-maily zo zdrojového konta do súboru .pst.

  Ak máte napríklad Outlook 2010, vyberte možnosť Outlook 2010: Export položiek Outlooku do súboru .pst.

 4. Z pokynov na import nižšie v tomto článku vyberte možnosť importovať e-maily do služieb Office 365.

  Ak máte napríklad Outlook 2016, vyberte možnosť Outlook 2013 a Outlook 2016: import položiek Outlooku zo súboru .pst.

  Keďže Outlook sa synchronizuje s e-mailovým kontom služieb Office 365, ak budete pri importe e-mailov postupovať podľa uvedených pokynov, e-maily sa prenesú priamo do e-mailového konta služieb Office 365.

Tieto pokyny platia za predpokladu, že ste už exportovali outlookové e-maily, kontakty a kalendár z inej outlookovej inštancie a teraz ich chcete importovať do Outlooku 2013, Outlooku 2016 alebo poštovej schránky v Office 365.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi v Outlooku 2016 alebo 2013 vyberte položku Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, nepoužívate aplikáciu Outlooku nainštalovanú v počítači. Pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde nájdete vašu verziu Outlooku a správne kroky importu.

  Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.
 2. Vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať. Spustí sa sprievodca.

  Vyberte položku Otvoriť a exportovať a potom možnosť Importovať alebo exportovať.

 3. Vyberte možnosť Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

 4. Vyberte možnosť Údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vyhľadajte súbor .pst, ktorý chcete importovať. V časti Možnosti vyberte, akým spôsobom sa majú spracovať e-maily a kontakty, potom vyberte tlačidlo Ďalej.

  Vyberte súbor .pst, ktorý chcete importovať.

 6. Ak bolo údajovému súboru programu Outlook (.pst) priradené heslo, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo OK.

 7. Ak importujete obsah súboru .pst do poštovej schránky služieb Office 365, vyberte túto poštovú schránku.

  Ak súbor NEIMPORTUJETE do poštovej schránky služieb Office 365, vyberte možnosť Importovať položky do aktuálneho priečinka. Údaje sa tým importujú do aktuálne vybratého priečinka.

  Ak chcete importovať e-maily, kontakty a kalendár do svojej poštovej schránky služieb Office 365, vyberte poštovú schránku na tomto mieste.

 8. Vyberte možnosť Dokončiť. Outlook okamžite spustí import obsahu súboru .pst. Import je dokončený, keď sa zatvorí pole s priebehom.

  Ak importujete súbor .pst do poštovej schránky služieb Office 365, môže sa zobraziť hlásenie informujúce o pokuse o pripojenie k službám Office 365. Táto správa sa zobrazí vtedy, keď sa čo i len na chvíľu preruší internetové pripojenie. Po obnovení internetového pripojenia bude Outlook pokračovať v importe súboru .pst.

Tip:  Ak chcete načítať len niektoré e-maily alebo kontakty z údajového súboru Outlooku (.pst), otvorte údajový súbor Outlooku a na navigačnej table presuňte myšou e-maily a kontakty zo súboru .pst do existujúcich priečinkov Outlooku.

Ak si myslíte, že súbor .pst je poškodený, pozrite si tému Oprava údajových súborov programu Outlook (.pst a .ost).

Tieto pokyny platia za predpokladu, že ste už exportovali outlookové e-maily, kontakty a kalendár z inej outlookovej inštancie a teraz ich chcete importovať do Outlooku 2010 alebo poštovej schránky v Office 365.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi Outlooku vyberte kartu Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, nepoužívate verziu Outlooku nainštalovanú v počítači. Pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde nájdete vašu verziu Outlooku a správne kroky importu.

  V Outlooku 2010 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položky Otvoriť > Importovať. Spustí sa sprievodca.

  Vyberte položku Otvoriť a potom položku Importovať.

 3. Sprievodcovi importom a exportom kliknite na položku Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru.

 4. Vyberte položku Údajový súbor programu Outlook (.pst) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Vyberte import súboru .pst

 5. Vyberte položku Prehľadávať, potom vyberte súbor .pst, ktorý chcete importovať, a vyberte tlačidlo Ďalej.

  Poznámky: 

  • Ak chcete, aby importované informácie nahradili duplicitné položky v Outlooku, vyberte túto možnosť v ponuke Možnosti. V opačnom prípade vyberte možnosť Duplikované položky neimportovať.

  • Vyberte súbor .pst, ktorý chcete importovať

 6. Ak bolo údajovému súboru Outlooku (.pst) priradené heslo, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po jeho zadaní kliknite na tlačidlo OK.

 7. Nastavte možnosti na importovanie položiek. Ak chcete importovať iba určité e-maily, vyberte položku Filter. Ak chcete importovať len e-maily, ktoré sú prečítané alebo neprečítané, vyberte kartu Ďalšie možnosti.

  Predvolené nastavenia zvyčajne netreba meniť. Vrchný priečinok – zvyčajne osobné priečinky, údajový súbor programu Outlook alebo vaša e-mailová adresa – je vybratý automaticky.

  Ak chcete importovať iba určité e-maily, vyberte položku Filter.

 8. Možnosť Vrátane podpriečinkov je vybratá predvolene. Importujú sa všetky priečinky nachádzajúce sa vo vybratom priečinku.

 9. Vyberte niektorú z možností cieľa:

  • Položky importovať do aktuálneho priečinka – údaje sa importujú do aktuálne vybratého priečinka.

  • Položky importovať do rovnakého priečinka v – údaje sa importujú do cieľového priečinka, ktorý má rovnaký názov ako zdrojový priečinok, napríklad z priečinka Doručená pošta do priečinka Doručená pošta. Priečinky, ktoré v Outlooku neexistujú, sa automaticky vytvoria.

 10. Vyberte možnosť Dokončiť. Outlook spustí import údajov okamžite. Import je hotový, keď sa zatvorí pole s jeho priebehom.

Tip:  Ak chcete načítať len niektoré e-maily alebo kontakty z údajového súboru Outlooku (.pst), otvorte údajový súbor Outlooku a na navigačnej table presuňte myšou e-maily a kontakty zo súboru .pst do existujúcich priečinkov Outlooku.

Ak si myslíte, že súbor .pst je poškodený, pozrite si tému Oprava údajových súborov programu Outlook (.pst a .ost).

Tieto pokyny platia za predpokladu, že ste už exportovali položky Outlooku 2007 ako záložný súbor a teraz ich chcete obnoviť. Alebo ich chcete importovať do poštovej schránky v Office 365.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi programu Outlook 2007 vyberte položku Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, nepoužívate verziu Outlooku nainštalovanú v počítači. Pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde nájdete vašu verziu Outlooku a správne kroky importu.

  V Outlooku 2007 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Import a export. Spustí sa sprievodca.

  Vyberte položku Import a export.

 3. Sprievodcovi importom a exportom kliknite na položku Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 4. Kliknite na položku Súbor osobných priečinkov (.pst) a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať a vyberte súbor určený na import.

  Poznámka:  Ak položky v Outlooku nechcete duplikovať alebo nahradiť importovanými informáciami, v časti Možnosti sa odporúča kliknúť na možnosť Duplikáty neimportovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak bolo súboru osobných priečinkov (.pst) priradené heslo, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Po jeho zadaní kliknite na tlačidlo OK.

 8. Nastavte možnosti položiek, ktoré sa majú importovať. Zväčša nie je potrebné meniť predvolené nastavenia.

  • Priečinok najvyššej úrovne – zvyčajne osobné priečinky alebo vaša e-mailová adresa – je vybratý automaticky.

  • Možnosť Vrátane podpriečinkov je vybratá predvolene. Importujú sa všetky priečinky nachádzajúce sa vo vybratom priečinku.

 9. Vyberte niektorú z možností cieľa:

  • Položky importovať do aktuálneho priečinka – údaje sa importujú do aktuálne vybratého priečinka.

  • Položky importovať do rovnakého priečinka v – údaje sa importujú do cieľového priečinka, ktorý má rovnaký názov ako zdrojový priečinok, napríklad z priečinka Doručená pošta do priečinka Doručená pošta. Priečinky, ktoré v Outlooku neexistujú, sa automaticky vytvoria.

 10. Kliknite na položku Dokončiť.

Tip: Ak chcete načítať len niektoré položky zo súboru osobných priečinkov (.pst), otvorte súbor osobných priečinkov (.pst) a na navigačnej table presuňte myšou e-maily a kontakty zo súboru osobných priečinkov (.pst) do existujúcich priečinkov Outlooku.

Kedy by sa mal exportovať alebo importovať súbor .pst?

Súbory .pst sa vytvárajú pri exportovaní alebo zálohovaní e-mailov, kontaktov a kalendára do outlookového súboru .pst. Súbor .pst by sa mal exportovať alebo importovať v nasledujúcich prípadoch:

 • Chcete premiestniť e-maily z jedného e-mailového konta do iného e-mailového konta:

  Povedzme, že máte napríklad staré e-mailové konto Yahoo, lukas.molnar@yahoo.com. Chcete presunúť e-mail do nového e-mailového konta v Office 365, lukas.molnar@contoso.com.

  Pomocou Outlooku v počítači môžete pridať obe kontá do Outlooku. Chvíľu počkajte, kým sa nezobrazia všetky e-maily (ak ich máte veľa, môže to trvať dlho). Potom použite Outlook na export e-mailov z konta Yahoo do súboru .pst. Nakoniec importujte súbor .pst do konta v Office 365.

 • Presúvate e-maily z PC do PC: Presúvate e-maily z jedného počítača s Outlookom do iného počítača s Outlookom.

  Povedzme napríklad, že váš starý počítač má Outlook 2007 a práve ste dostali nový počítač s Outlookom 2016. Exportujte svoje e-mailové údaje z Outlooku 2007 a importujte ich do Outlooku 2016 (popísané v tomto článku).

 • Presúvate e-maily z PC do Macu: Povedzme napríklad, že presúvate e-maily z Outlooku v PC a importujete ich do Outlooku 2016 v Macu.

 • Ak chcete len premiestniť alebo zálohovať svoje kontakty (e-mailové adresy), nemusíte súbor .pst exportovať alebo importovať. Pozrite si tému Exportovanie kontaktov z Outlooku. V tejto téme nájdete postup exportu (v podstate ide o kopírovanie) kontaktov do súboru .csv a následného importu týchto kontaktov do Outlooku, služby Gmail alebo iného poskytovateľa e-mailových služieb.

 • Ak chcete načítať iba niektoré e-maily a kontakty zo súboru .pst, otvorte súbor .pst a presuňte myšou e-maily do aktuálnych priečinkov programu Outlook. Po dokončení môžete súbor .pst znova zavrieť.

Aké údaje sa importujú?

Súbory .pst sa vytvárajú pri exportovaní alebo zálohovaní e-mailov, kontaktov a kalendára do outlookového súboru .pst. Outlook zmení kópiu e-mailu na súbor .pst.

 • Keď Outlook exportuje e-maily do súboru .pst, sú zahrnuté všetky prílohy. Pri importe súboru .pst sa teda zobrazia aj prílohy.

 • Outlook neexportuje metaúdaje, ako napríklad vlastnosti priečinka (zobrazenia, povolenia a nastavenia automatickej archivácie), pravidlá pre správy ani zoznamy blokovaných odosielateľov. Tieto metaúdaje sa preto neimportujú.

 • Keď Outlook exportuje e-maily, kontakty a informácie kalendára do súboru .pst, vytvára kópiu informácií. Nič z Outlooku sa neodstráni. Stále vidíte e-maily, kontakty a kalendár v Outlooku a máte k nim prístup.

Nefunguje to?

Pozrite si tému Riešenie problémov s importovaním súboru .pst programu Outlook, kde nájdete zoznam bežných problémov a riešení.

Súvisiace témy

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×